UOHS S051/2004
Rozhodnutí: OF/S051/04-1865/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Cable Design Technologies Corporation a Belden Inc.
Účastníci Belden Inc., 7701 Forsyth Boulevard, Suite 800, St. Louis, MO 63105, Spojené státy americké Cable Design Technologies Corporation, 1901 North Roselle Road, Schaumburg, IL 60 195, Spojené státy americké
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 6. 5. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 71 KB


S 51/04-1865/04
V Brně dne 30. dubna 2004

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 51/04, zahájeném dne 11. března 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti Cable Design Technologies Corporation, 1901 North Roselle Road, Schaumburg, Spojené státy americké, ve správním řízení zastoupené JUDr. Jiřím Horákem, advokátem, se sídlem Mělnická 13, Praha 5, na základě plné moci ze dne 18. února 2004, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Cable Design Technologies Corporation, 1901 North Roselle Road, Schaumburg, Spojené státy americké, a Belden Inc., 7701 Forsyth Boulevard, Suite 800, St. Louis, Spojené státy americké, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy a plánu fúze" uzavřené dne 4. února 2004 mezi společnostmi Cable Design Technologies Corporation a její dceřinou společností BC Merger Corp., se sídlem 1209 Orange Street, Wilmington, County New Castle, Spojené státy americké, na straně jedné, a společností Belden Inc., na straně druhé, v jejímž důsledku má společnost Cable Design Technologies Corporation získat možnost vykonávat kontrolu nad společností Belden Inc., se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i všeobecně známých skutečností o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 12/2004 ze dne 24. března 2004. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě "Smlouvy a plánu fúze" uzavřené dne 4. února 2004 mezi společnostmi Cable Design Technologies Corporation, 1901 North Roselle Road, Schaumburg, Spojené státy americké (dále jen "CDT"), a její 100% dceřinou společností BC Merger Corp., se sídlem 1209 Orange Street, Wilmington, County New Castle, Spojené státy americké (dále jen "BC Merger"), založenou pro účely fúze, na straně jedné, a společností Belden Inc., 7701 Forsyth Boulevard, Suite 800, St. Louis, Spojené státy americké (dále jen "Belden"), na straně druhé. Podle uvedené smlouvy (obchodní tajemství) . Společnost BC Merger se sloučí se společností Belden, která se stane nástupnickou společností, a společnost Belden se tak stane 100% dceřinou společností společnosti CDT. Společnost CDT poté změní svůj název na Belden CDT Inc. (obchodní tajemství) . Navrhovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období přesahuje hranici 5 miliard Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojovaných subjektů
Společnost CDT vyrábí spojovací prvky od měděných kroucených dvoulinek a koaxiálních kabelů či optických vláken až po strukturované spojovací systémy a komplexní řešení kabelových propojení. Výrobky společnosti CDT zahrnují vysoce propustné síťové a propojovací kabely, komponenty optických kabelů a pasivních prvků, včetně konektorů, spojovací/kabelové skříně, opravné kabely, konektory, přepínače, překladače a panely médií, koncový propojovací hardware pro síťové strukturované spojovací systémy, komunikační kabelové produkty pro ústředny, jakož i bezdrátové a další aplikace. Kromě toho CDT vyrábí produkty pro serverové firmy, dále bezdrátové základní stanice a také aplikace pro telekomunikační ústředny.
Vzhledem ke skutečnosti, že akcie společnosti CDT jsou rozptýleny mezi větší počet akcionářů, přičemž žádný z nich nevlastní více než (obchodní tajemství) % jejích kmenových akcií, není společnost CDT kontrolována žádnou osobou. V České republice má společnost CDT dvě dceřiné společnosti, a to společnost KABELOVNA Děčín-Podmokly, a.s., se sídlem Ústecká 33, Děčín 5, IČ: 00661279 (dále jen "Kabelovna"), a společnost CDT (CZ), s.r.o., se sídlem Ústecká 33, Děčín 5, IČ: 25453394 (dále jen "CDT (CZ)"). Společnost CDT (CZ) nevykonává žádnou činnost a funguje pouze jako účelově založená společnost s cílem držet vlastnictví CDT ve společnosti Kabelovna, která se zabývá výrobou a prodejem kabelů a vodičů, zejména telekomunikačních kabelů, signálních kabelů, železničních zabezpečovacích kabelů, speciálních kabelů, optických kabelů a kabelové konfekce.
Společnost Belden se zabývá výrobou kovových a optických vodičů a kabelů, konkrétně jde o vícevodičové, koaxiální a optické kabely. Společnost Belden člení své aktivity do dvou hlavních podnikatelských jednotek: "Komunikace", zaměřující se převážně na měděné telefonní kabely, a "Elektronika", která má širší portfolio aktivit, mj. kroucené dvoulinky a optické kabely pro lokální sítě. Kabely společnosti Belden jsou používány zejména technologickými společnostmi pro budování internetu, intranetových a komunikačních sítí, automatizovaných výrobních procesů; kabely jsou dále využívány také v audiovizuálních a nahrávacích studiích.
Před uskutečněním předmětné transakce jsou akcie společnosti Belden rozptýleny mezi větší počet akcionářů, přičemž žádný z nich nevlastní více než (obchodní tajemství) % jejích kmenových akcií, společnost Belden tedy není kontrolována žádnou osobou. Žádná z dceřiných společností společnosti Belden nemá sídlo v České republice. Na českém trhu působí společnost Belden pouze prostřednictvím dovozů. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Společnost CDT i společnost Belden působí v České republice v oblasti kabelových a spojovacích produktů, kterou lze dále členit na vnější komunikační měděné kabely, vnitřní komunikační/datové kabely a kabely z optických vláken, přičemž společnost CDT je v České republice činná ve všech uvedených oblastech a společnost Belden v oblasti vnitřních komunikačních/datových kabelů a dále v oblasti tzv. CATV kabelů (kabelová televize).
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem vymezil tedy Úřad pro účely tohoto rozhodnutí jako věcně relevantní trh vnitřních komunikačních/datových kabelů a trh kabelů pro kabelovou televizi . Z hlediska geografického je v obou případech věcně vymezených relevantních trhů relevantním trhem pro účely tohoto rozhodnutí území celé České republiky .
Na vymezeném relevantním trhu vnitřních komunikačních/datových kabelů v České republice dosahuje společnost CDT tržního podílu cca (obchodní tajemství) % a společnost Belden cca (obchodní tajemství) %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na tomto relevantním trhu telekomunikačních/datových kabelů v České republice po uskutečnění spojení bude menší než (obchodní tajemství) %. Na vymezeném relevantním trhu kabelů pro kabelovou televizi v České republice je tržní podíl společnosti Belden nižší než (obchodní tajemství) %.
Mezi významné konkurenty spojujících se soutěžitelů působící v oblasti kabelů a spojovacích výrobků v České republice patří následující společnosti: PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s., se sídlem Ke Kablu 278, Praha 15, KABLO ELEKTRO, a.s., se sídlem Českých Bratří 509, Vrchlabí, Lamela, a.s., odštěpný závod Kabelovna Chyše, se sídlem Ke Kablu 298, Chyše, a Kabelovna KABEX a.s., se sídlem Politických vězňů 84, Holýšov.
Pro vstup na výše vymezené relevantní trhy neexistují žádné významné překážky.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných společností natolik, aby spojení vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Jiří Horák, advokát
AK Horák & Chvosta
Mělnická 13
150 00 Praha 5-Malá Strana
Právní moc: 6.5.2004.