UOHS S051/2003
Rozhodnutí: OF/S051/03-1616/04 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Procter & Gamble Germany Management GmbH + Wella AG
Účastníci Procter & Gamble Company, se sídlem One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, USA Wella AG, se sídlem Darmstadt, SRN
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 19. 4. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 98 KB


S 51/03-1616/04 V Brně dne 13. dubna 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 51/03, zahájeném dne 24. března 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Procter & Gamble Germany Management GmbH, se sídlem Sulzbacher Str. 40, Schwalbach, Spolková republika Německo, ve správním řízení zastoupená JUDr. Petrem Niplem, advokátem, se sídlem Na Pankráci 11/449, Praha 4, na základě plné moci ze dne 29. dubna 2003, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Procter & Gamble Germany Management GmbH, se sídlem Sulzbacher Str. 40, Schwalbach, Spolková republika Německo, a Wella Aktiengesellschaft, se sídlem Darmstadt, Spolková republika Německo, ke kterému dochází dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o koupi a převodu akcií a podílů, uzavřené dne 17. března 2003 společnostmi Procter & Gamble Germany Management GmbH a Procter & Gamble Company, se sídlem One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, Spojené státy americké, na straně nabývající, a Ströher Verwaltungs-und Beteilungs GmbH & Co. KG, se sídlem Auf der Beune 85, D-64839 Münster, Spolková republika Německo, a dalšími subjekty, na straně převádějící, v jejímž konečném důsledku společnost Procter & Gamble Germany Management GmbH získá akcie představující 77,57% podíl na hlasovacích právech ve společnosti Wella Aktiengesellschaft, a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv a všeobecně známých skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů a relevantních trhů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 14/03 ze dne 9. dubna 2003. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít na základě smlouvy o koupi a převodu akcií a podílů, uzavřené dne 17. března 2003 společnostmi Procter & Gamble Germany Management GmbH, se sídlem Sulzbacher Str. 40, Schwalbach, Spolková republika Německo (dále jen "Procter & Gamble"), a Procter & Gamble Company, se sídlem One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, Spojené státy americké (dále jen "Procter & Gamble Company"), na straně nabývající, a společností Ströher Verwaltungs-und Beteilungs GmbH & Co. KG, se sídlem Auf der Beune 85, D-64839 Münster, Spolková republika Německo (dále jen "Ströher"), a dalšími ve smlouvě specifikovanými subjekty, na straně převádějící.
V důsledku uvedené smlouvy společnost Procter & Gamble získá akcie představující 77,57% podíl na hlasovacích právech ve společnosti Wella Aktiengesellschaft, se sídlem Darmstadt, Spolková republika Německo (dále jen "Wella"), a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat.
Výše popsaná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje transakce, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Strany spojení
Společnost Procter & Gamble je německou obchodní společností, kontrolovanou americkou společností Procter & Gamble Company, která je konečnou mateřskou společností skupiny Procter & Gamble. Skupina Procter & Gamble působí celosvětově v oblastech kosmetiky, toaletních potřeb, výrobků pro děti, ženy a rodinu, přípravků pro péči o textil a domácnost, zdravotnických výrobků, přesnídávek a nápojů. Součástí skupiny Procter & Gamble jsou rovněž české společnosti [ obchodn í tajemství ] .
Společnost Wella je německou obchodní společností, která je před posuzovaným spojením kontrolována rodinou Ströher prostřednictvím společnosti Ströher. Společnost Wella a společnosti jí kontrolované (dále jen "skupina "Wella") působí celosvětově v oblastech kosmetiky, toaletních potřeb, nábytku a vybavení pro kadeřnické salony a školících programů pro majitele těchto salonů a jejich personál. Součástí skupiny Wella jsou rovněž české společnosti [ obchodn í tajemství ] . V České republice působí Wella zejména v oblastech vlasové kosmetiky, parfémů, barvící kosmetiky a nábytku a vybavení pro kadeřnické salony.
Relevantní trh
Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, jež je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Společnost Wella, která je v rámci posuzované transakce nabývanou společností, působí v České republice v oblastech vlasové kosmetiky, parfémů, barvící kosmetiky a nábytku a vybavení pro kadeřnické salony. Nabývající skupina společností, Procter & Gamble, působí v České republice z uvedených oblastí pouze v oblasti vlasové kosmetiky.
Při vymezování relevantních trhů v předmětné oblasti Úřad podpůrně přihlédl k rozhodnutí Evropské komise M.3149-Procter & Gamble/Wella ze dne 30. července 2003.
V oblasti vlasové kosmetiky je nezbytné rozlišit dva oddělené sektory dle způsobu distribuce, a to maloobchodní prodej vlasové kosmetiky a prodej vlasové kosmetiky kadeřnickým salonům. Prodej vlasové kosmetiky kadeřnickým salonům nelze považovat za součást maloobchodního prodeje zejména z důvodů existence různých značek výrobků, rozdílného balení, designu a ceny. Společnost Wella přitom působí jak v sektoru maloobchodního prodeje vlasové kosmetiky, tak v sektoru prodeje vlasové kosmetiky kadeřnickým salonům. Společnost Procter & Gamble působí pouze v sektoru maloobchodního prodeje vlasové kosmetiky.
V oblasti vlasové kosmetiky je dále nezbytné rozlišit následující sektory dle účelu použití jednotlivých přípravků: šampóny, kondicionéry a pečující přípravky, stylingové přípravky (tužidla), barvy na vlasy, přípravky pro trvalou. Další členění těchto segmentů, například na šampóny proti lupům, šampóny hydratující, šampóny "2 v 1" či na tužidla ve sprejích (laky), tužidla pěnová, gely a vosky, nebylo pro účely předmětného správního řízené nezbytné.
Na základě výše uvedených skutečností Úřad pro účely tohoto rozhodnutí vymezil v oblasti vlasové kosmetiky následující relevantní trhy:
trh šamponů-maloobchodní prodej,
trh kondicionérů a pečujících přípravků-maloobchodní prodej,
trh stylingových přípravků-maloobchodní prodej,
trh barev na vlasy-maloobchodní prodej,
trh šamponů-prodej kadeřnickým salonům,
trh kondicionérů a pečujících přípravků-prodej kadeřnickým salonům,
trh stylingových přípravků-prodej kadeřnickým salonům,
trh barev na vlasy-prodej kadeřnickým salonům, a
trh přípravků pro trvalou-prodej kadeřnickým salonům.
V oblasti parfémů lze rozlišit oddělené sektory parfémů pro ženy a parfémů pro muže a dále parfémů v tzv. prestižní kategorii a parfémů v tzv. masové kategorii, a to zejména s ohledem na rozdílnou cenu, image značky, distribuční kanály a propagaci.
Na základě uvedených skutečností Úřad pro účely tohoto rozhodnutí vymezil v oblasti parfémů následující relevantní trhy:
trh parfémů pro ženy-prestižní kategorie,
trh parfémů pro ženy-masová kategorie,
trh parfémů pro muže-prestižní kategorie a
trh parfémů pro muže-masová kategorie.
Barvící kosmetika zahrnuje různé přípravky sloužící k líčení očí, rtů, obličeje a nehtů za účelem vylepšení osobního vzhledu. Dle názoru navrhovatele se jedná o jediný relevantní trh, neboť většina výrobců produkuje celou škálu kosmetických přípravků a naopak většina spotřebitelů si pořizuje různé kombinace přípravků jednotlivých výrobců.
Vzhledem ke skutečnosti, že v oblasti barvící kosmetiky působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost Wella, a to s marginálním tržním podílem, nepovažoval Úřad za nutné trh barvící kosmetiky pro účely tohoto rozhodnutí dále členit. Úřad tedy pro účely předmětného správního řízení vymezil relevantní trh v této oblasti široce jako trh barvící kosmetiky s tím, že otázku případného dalšího členění tohoto trhu ponechal otevřenou.
Nábytek pro kadeřnické salony zahrnuje nejrůznější zrcadla, křesla, odkládací vozíky, umyvadla a podobně. Vybavení pro kadeřnické salony zahrnuje fény, sušáky a další techniku a doplňky. Dle názoru navrhovatele se jedná o jediný relevantní trh nábytku a vybavení pro kadeřnické salony, který může být případně dále diferenciován na trh nábytku pro kadeřnické salony a trh vybavení pro kadeřnické salony.
V oblasti nábytku a vybavení pro kadeřnické salony působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost Wella, která navíc tento sortiment vyrábí pouze jako doplňkový sortiment na podporu prodeje vlasové kosmetiky, a dosahuje tak v předmětné oblasti nízkého tržního podílu. S ohledem na právě uvedenou skutečnost Úřad pro účely předmětného správního řízení vymezil v této oblasti relevantní trhy široce jako trh nábytku pro kadeřnické salony a trh vybavení pro kadeřnické salony s tím, že otázku případného dalšího členění těchto trhů ponechal otevřenou.
Všechny výše vymezené výrobkové relevantní trhy vymezil Úřad v předmětném správním řízení z geografického hlediska územím celé České republiky .
Dopady spojení
Při posuzování dopadů konkrétního spojení soutěžitelů považuje Úřad za stěžejní ty trhy v České republice, na nichž bude postavení spojujících se soutěžitelů spojením posíleno.
Z výše uvedeného vyplývá, že činnosti spojujících se soutěžitelů v České republice se překrývají pouze v oblasti maloobchodního prodeje vlasové kosmetiky, a to konkrétně na relevantním trhu šamponů, na relevantním trhu kondicionérů a pečujících přípravků a na relevantním trhu stylingových přípravků. Na posuzování dopadů spojení na tyto trhy se Úřad dále zaměřil.
Na relevantním trhu šampónů dosahuje společnost Procter & Gamble tržního podílu cca [ obchodn í tajemství ] % a společnost Wella cca [ obchodn í tajemství ] %. Nejvýznamnějšími konkurenty spojujících se soutěžitelů na tomto trhu jsou společnosti Unilever, s tržním podílem cca 15,5 %, a L´Oreal, s tržním podílem cca 15,4 %.
Na relevantním trhu kondicionérů a pečujících přípravků dosahuje společnost Procter & Gamble tržního podílu cca [ obchodn í tajemství ] % a společnost Wella cca [ obchodn í tajemství ] %. Nejvýznamnějšími konkurenty spojujících se soutěžitelů na tomto trhu jsou společnosti L´Oreal, s tržním podílem cca 17,3 %, Unilever, s tržním podílem cca 16,4 %, a Schwarzkopf, s tržním podílem cca 15,1 %.
Na relevantním trhu stylingových přípravků dosahuje společnost Procter & Gamble tržního podílu cca [ obchodn í tajemství ] % a společnost Wella cca [ obchodn í tajemství ] %. Nejvýznamnějšími konkurenty spojujících se soutěžitelů na tomto trhu jsou společnosti Lybar, s tržním podílem 18,6 %, a Schwarzkopf, s tržním podílem cca 15,1 %.
Na trhu barev na vlasy-maloobchodní prodej působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost Wella, která zde dosahuje tržního podílu cca [ obchodn í tajemství ] %, jejím nejvýznamnějším konkurentem je společnost Schwarzkopf s tržním podílem cca 52,7 %, dalším významným subjektem na tomto trhu je společnost L´Oreal s tržním podílem cca 17,5 %.
V oblasti prodeje vlasové kosmetiky kadeřnickým salonům v České republice, respektive na jednotlivých relevantních trzích vymezených v rámci této oblasti, působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost Wella. Společnost Wella zde dosahuje následujících tržních podílů: na trhu šampónů cca [ obchodn í tajemství ] %, na trhu kondicionérů a pečujících přípravků cca [ obchodn í tajemství ] %, na trhu stylingových přípravků cca [ obchodn í tajemství ] %, na trhu barev na vlasy cca [ obchodn í tajemství ] % a na trhu přípravků pro trvalou cca [ obchodn í tajemství ] %. Nejvýznamnějším konkurentem společnosti Wella v této oblasti je společnost L´Oreal s následujícími tržními podíly: na trhu šampónů cca 21,6 %, na trhu kondicionérů a pečujících přípravků cca 25,4 %, na trhu stylingových přípravků cca 19,9 %, na trhu barev na vlasy cca 17,9 % a na trhu přípravků pro trvalou cca 10,8 %. Dalším významným subjektem v této oblasti je společnost Schwarzkopf s tržními podíly od 7,0 % do 16,6 %, která dosahuje například na trhu přípravků pro trvalou 16,6 %.
Rovněž v oblasti parfémů v České republice, respektive na jednotlivých relevantních trzích vymezených v rámci této oblasti, působí pouze společnost Wella, a to konkrétně prostřednictvím své dceřiné společnosti [ obchodn í tajemství ] . Společnost Procter & Gamble své produkty z kategorie parfémů do České republiky nedováží. Společnost Wella dosahuje na jednotlivých relevantních trzích vymezených v rámci oblasti parfémů tržních podílů cca [ obchodn í tajemství ] % až [ obchodn í tajemství ] %. Nejvýznamnějšími konkurenty společnosti Wella v této oblasti, respektive na trzích parfémů v prestižní kategorii jsou společnosti Fann a Optimum s tržními podíly 27 % až 45 %.
Na relevantním trhu barvící kosmetiky v České republice působí ze spojujících se soutěžitelů rovněž pouze společnost Wella, a to konkrétně prostřednictvím své dceřiné společnosti [ obchodn í tajemství ] . Wella zahájila prodej výrobků této kategorie na území České republiky teprve v červnu roku 2003. Odhadovaný tržní podíl Welly na tomto trhu činí cca [ obchodn í tajemství ] %.
Jak bylo uvedeno výše, i na trzích nábytku pro kadeřnické salony a vybavení pro kadeřnické salony působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost Wella, která navíc tento sortiment vyrábí pouze jako doplňkový sortiment na podporu prodeje vlasové kosmetiky. Wella na těchto trzích dosahuje tržního podílu cca [ obchodn í tajemství ] % (nábytek Wellonda), respektive cca [ obchodn í tajemství ] % (vybavení pro kadeřnické salony).
Kromě výše uvedené struktury relevantních trhů a podílu spojujících se soutěžitelů na těchto trzích se Úřad při posuzování dopadů daného spojení soutěžitelů zabýval i dalšími kritérii uvedenými v ustanovení § 17 odst. 1 zákona.
Po zhodnocení celkové situace na všech výše vymezených relevantních trzích v České republice dospěl Úřad k následujícím závěrům. Posuzované spojení nezvýší společnou tržní sílu společností Procter & Gamble a Wella natolik, aby jim tato umožnila chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Subjekt vzniklý spojením bude na všech relevantních trzích v České republice nadále čelit reálné i potenciální konkurenci, takže v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů nedojde ke snížení úrovně konkurenčního prostředí v dotčené oblasti ani k omezení možnosti vstupu nových soutěžitelů na něj. Účinná soutěž na všech relevantních trzích, vymezených pro účely tohoto rozhodnutí, zůstane po realizaci posuzovaného spojení zachována. V důsledku spojení nedojde ke vzniku ani posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na těchto trzích.
Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení. Toto rozhodnutí Úřad ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Petr Nipl, advokát
AK Nipl, Žák, Slavíček & spol.
Na Pankráci 11/449
14000 Praha 4