UOHS S051/2001
Rozhodnutí: OF/S051/01 Instance I.
Věc Spojení podniků-Avenir Telecom Belgium a GSM Partner, a.s.,
Účastníci Avenir Telecom Belgium, Luchthavenlaan 15, 1800 Vilvoorde, Belgie GSM Partner, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 22. 10. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 54 KB


Č.j.: S 51/01-1680/01 V Brně 2. října 2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 51/01 zahájeném dne 28. června 2001, podle ustanovení § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění a v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb., a zákona č. 132/2000 Sb., na základě návrhu účastníka řízení, společnosti Avenir Telecom Belgium, se sídlem Luchthavenlaan 15, 1800 Vilvoorde, Belgie, ve správním řízení zastoupeného Mgr. Luďkem Vránou, advokátem advokátní kanceláře Linklaters, v.o.s., se sídlem Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1, ve věci povolení spojení podniků společnosti Avenir Telecom Belgium, se sídlem Luchthavenlaan 15, 1800 Vilvoorde, Belgie a GSM Partner, a.s., se sídlem Sokolovská 95, 186 00 Praha 8, podle § 8a odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. vydává, toto
rozhodnutí:
Správní řízení č.j. S 51/01 se podle ustanovení § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění zákona č. 29/2000 Sb. na návrh účastníka řízení,
z a s t a v u j e . Odůvodnění
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 29. června 2001,
ve smyslu § 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona
č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. (dále jen "zákon"), návrh na zahájení správního řízení ve věci povolení spojení podniků podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona, který podala společnost společnosti Avenir Telecom Belgium, se sídlem Luchthavenlaan 15, 1800 Vilvoorde, Belgie (dále jen "Avenir"), ve správním řízení zastoupená zastoupeného Mgr. Luďkem Vránou, advokátem advokátní kanceláře Linklaters, v.o.s., se sídlem Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1, na základě plné moci ze dne 27. června 2001.
Vzhledem k tomu, že návrh na zahájení řízení neobsahoval veškeré náležitosti podle § 19 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění (dále jen "správní řád"), Úřad správní řízení v uvedené věci, v souladu s § 29 odst. 1 správního řádu, dne 3. července 2001 přerušil. Doplnění návrhu učiněné účastníkem řízení Úřad obdržel dne 17. září 2001 a od tohoto dne tedy v řízení pokračoval.
Na základě obdržených podkladů Úřad provedl šetření týkající se situace na relevantních trzích a dospěl k závěru, že předmětným spojením podniků nedojde k naplnění podmínky narušení hospodářské soutěže, podle § 8a odst. 1 zákona, a proto výše uvedené spojení podniků nepodléhá povolení Úřadu. O této skutečnosti Úřad následně účastníka řízení informoval.
Na základě sdělení Úřadu učinil dne 27. září 2001 zástupce účastníka řízení ústně do protokolu zpětvzetí návrhu na zahájení řízení ve věci spojení podniků Avenir a GSM Partner, a.s., se sídlem Sokolovská 95, 186 00 Praha 8. S odkazem na znění § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění, nezbylo Úřadu než zahájené řízení zastavit.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doruče­ní rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Joštova 8, Brno, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Podání rozkladu má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Luděk Vrána, advokát
Linklaters, v.o.s.
Palác Myslbek, Na Příkopě 19
117 19 Praha 1