UOHS S051/2000
Rozhodnutí: VO4/S051/00 Instance I.
Věc Distribuční smlouva § 3/5
Účastníci GILLETTE CZECH, s.r.o. PARKER PEN PRODUCTS
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2000
Datum nabytí právní moci 15. 9. 2000
Dokumenty dokument ke stažení 62 KBČ.j.:
S 51/00-1561/00-240
V Brně dne
25. 8. 2000
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 4. 7. 2000 dle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve spojení s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., na návrh účastníků řízení, kterými jsou GILLETTE CZECH, s.r.o., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 21, PSČ 117 19, IČO 65413407 a PARKER PEN PRODUCTS, se sídlem 101 Syon Lane, Isleworth, Middlesex, Anglie, oba právně zastoupeni na základě plné moci JUDr. Petrem Kotábem, advokátem, advokátní kancelář ALTHEIMER & GRAY, se sídlem Platnéřská 4, Praha 1, podaný ve věci schválení Standardní distribuční smlouvy dle § 3 odst. 5 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění, uzavřené dne 1. dubna 1999 mezi výše uvedenými společnostmi, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Řízení o schválení Standardní distribuční smlouvy, uzavřené dne 1. dubna 1999 mezi GILLETTE CZECH, s.r.o., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 21, PSČ 117 19, IČO 65413407 a PARKER PEN PRODUCTS, se sídlem 101 Syon Lane, Isleworth, Middlesex, Anglie, se ve smyslu § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),
z a s t a v u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") obdržel dne 4.7.2000 žádost o schválení smlouvy označené jako Standardní distribuční smlouva (dále jen "distribuční smlouva") ve smyslu § 3 odst. 5 a § 3 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. (dále jen "zákona"). Smlouva byla uzavřena mezi GILLETTE CZECH, s.r.o., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 21, PSČ 117 19, IČO 65413407 (dále jen "GILLETTE CZECH") a PARKER PEN PRODUCTS, se sídlem 101 Syon Lane, Isleworth, Middlesex, Anglie (dále jen "Parker"). Návrh na zahájení správního řízení podali oba účastníci řízení prostřednictvím společného právního zástupce.
Předmětem distribuční smlouvy byla výhradní distribuce výrobků, dodaných společností Parker na území České republiky distributorem, tedy společností GILLETTE CZECH.
Společnost Parker je společností s ručením neomezeným, zapsanou v anglickém obchodním rejstříku pod č.j. 2897055.
Společnost GILLETTE CZECH je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským obchodním soudem v Praze, v oddílu C, vložka č. 44778, dnem 22.4.1996. Předmětem podnikání je mimo jiné koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a výroba nožířských výrobků. Obchodní podíl v rozsahu 92,2% vlastní Gillette Czech, Inc., zbývající část vlastní Gillette Eastern Europe, Inc.
Úřad nejprve zkoumal existenci či neexistenci majetkového propojení obou soutěžitelů-účastníků správního řízení. K žádosti právního zástupce účastníků řízení úřad přerušil správní řízení (rozhodnutí č.j. S 51A/00-1398/240 ze dne 27.7.2000) na dobu deseti dnů, k zajištění informací pro vyjasnění možného kapitálového propojení mezi účastníky řízení.
Dne 4.8.2000 bylo úřadu doloženo písemné prohlášení tajemnice společnosti The Gillette Company, se sídlem 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801, Spojené státy americké, Jill C. Richardson, provedené dne 24.7.2000 v Bostonu, Massachusetts a ověřené veřejným notářem, podle kterého majoritním vlastníkem Parker je britská společnost Gillette Industries Limited, jejímž většinovým vlastníkem je dále The Gillette Company. Dále úřad ověřil, že GILLETTE CZECH patří také do skupiny společností, kontrolovaných mateřskou společností The Gillette Company. Účastníci distribuční smlouvy tedy z hlediska hospodářské soutěže nejsou nezávislými soutěžiteli, nýbrž jde o soutěžitele, nacházející se pod kontrolou téže mateřské společnosti (The Gillette Company). V rámci jedné takové skupiny, tzn. skupiny společností, ovládaných týmž vlastníkem (přičemž nerozhoduje, v kolika úrovních řízení, resp. přímé či nepřímé kontroly, je skupina propojena), lze distribuci zboží provádět prostřednictvím kterékoli společnosti (a to i distribuci výhradní).
Ustanovení § 3 odst. 4 a 5 zákona se vztahuje na dohody mezi nezávislými soutěžiteli, kteří své chování v hospodářské soutěži stanoví samostatně a nezávisle, tzn. jejich kooperace, např. na základě dohody o výhradní distribuci, ovlivní kvalitu soutěžního prostředí. Společnosti náležející do skupiny kontrolované týmž vlastníkem (stejnou mateřskou společností), nejsou právně a ekonomicky nezávislými soutěžiteli. Jejich chování závisí přímo či nepřímo (zprostředkovaně dalšími stupni kapitálového propojení) na rozhodnutí mateřské společnosti. Tyto společnosti vytvářejí jednu hospodářskou jednotku, v jejímž rámci nemají dceřinné společnosti žádnou volnost určovat své chování či postup na trhu. Při uzavírání distribučních smluv mezi společnostmi téže skupiny nedochází ke změně kvality soutěžního prostředí. Naopak smlouvy o distribuci (a to výhradní distribuci), uzavřené mezi nezávislými, tj. kapitálově či personálně nepropojenými subjekty, kvalitu soutěžního prostředí ovlivňují a proto je třeba, aby se úřad jimi zabýval. V daném případě však soutěžní prostředí již bylo ovlivněno kapitálovým propojením dotčených subjektů.
Právní zástupce účastníků řízení po seznámení s těmito skutečnostmi vzal návrh na zahájení řízení v souladu s ustanovením § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), zpět a úřad správní řízení ve smyslu téhož ustanovení zastavil. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 61 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Šárka Vlašínová

pověřená řízením IV. výkonného odboru


Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Petr Kotáb, advokát
Advokátní kancelář ALTHEIMER & GRAY
Platnéřská 4, 110 00 Praha 1
spis