UOHS S0505/2017
Rozhodnutí: S0505/2017/KS-00867/2018/840/DVá Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů IMOS Brno, a.s. / Froněk, spol. s r.o.
Účastníci IMOS Brno, a.s. Froněk, spol. s r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2018
Datum nabytí právní moci 12. 1. 2018
Dokumenty dokument ke stažení 286 KB


Č. j.: ÚOHS-S0505/2017/KS-00867/2018/840/DVá

Brno 10. 1. 2018Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0505/2017/KS, zahájeném dne 22. 12. 2017 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti IMOS Brno, a.s., se sídlem Brno, Černovice, Olomoucká 704/174, IČO 25322257, zastoupeného Mgr. Ing. Martinem Řehůřkem, advokátem, se sídlem Brno, Bělohorská 3038/59, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

ROZHODNUTÍ:
Spojení soutěžitelů IMOS Brno, a.s., se sídlem Brno, Černovice, Olomoucká 704/174, IČO 25322257, na straně jedné, a Froněk, spol. s r.o., se sídlem Rakovník, Zátiší 2488, IČO 47534630 , na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s dokumentem označeným jako Hlavní podmínky smluvní dokumentace , uzavřeným dne 23. 11. 2017 mezi společnostmi IMOS Brno, a.s., jako kupujícím, a panem J. F., jako prodávajícím, v jehož konečném důsledku má společnost IMOS Brno a.s. nabýt obchodní podíl představující 100 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Froněk, spol. s r.o., a tím i nabýt možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona,
POVOLUJE .

Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), v souvislosti s ve výroku uvedeným dokumentem, v jehož konečném důsledku má společnost IMOS Brno, a.s., se sídlem Brno, Černovice, Olomoucká 704/174, IČO 25322257 (dále jen IMOS nebo Účastník řízení ), nabýt obchodní podíl představující 100 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Froněk, spol. s r.o., se sídlem Rakovník, Zátiší 2488, IČO 47534630 (dále jen Froněk ), a tím i získat možnost tuto společnost výlučně kontrolovat. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost IMOS je součástí podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí společnost IMOS Asset, s.r.o. (dále též Skupina IMOS ), která působí zejména na území České republiky, dále pak na území Slovenské republiky a Spolkové republiky Německo, v oblasti stavebnictví, když se zabývá zejména výstavbou výrobních a skladových hal, logistických center, obchodních center, bytových domů nebo objektů pro zdravotnictví, školství a kulturu, v menší míře pak realizací vodohospodářských staveb (jako jsou např. kanalizace, vodojemy nebo úpravy toků) a dopravních staveb (rychlostní komunikace, silnice, mosty a inženýrské konstrukce).
3. Společnost Froněk na území České republiky rovněž působí v oblasti stavebnictví, zejména v oblasti dopravních staveb, když se zabývá výstavbou silnic a dálnic, případně dalších typů veřejných či soukromých komunikací, tj. příjezdových cest, parkovišť, letištních ploch apod. Doplňkově se společnost Froněk zabývá rovněž prodejem kameniva, asfaltových směsí nebo stavebního materiálu. Před realizací posuzovaného spojení soutěžitelů je společnost Froněk kontrolována fyzickou osobou, panem Jaroslavem Froňkem, bytem Rakovník, Sadová 2433.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Hynek Brom
I. místopředseda Úřadu

Obdrží:
Mgr. Ing. Martin Řehůřek, advokát
Bělohorská 3083/59
636 00 Brno
ID DS: 7u5gfxh


Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy