UOHS S050/2005
Rozhodnutí: S050/05-6370/05-SOHS I Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Atel Bohemia, s.r.o. a MORAVSKÉ TEPLÁRNY, a.s. a S-BBS s.r.o.
Účastníci Atel Bohemia, s.r.o.; Husova 5/204; Praha 1; IČ: 26735865 MORAVSKÉ TEPLÁRNY, a.s.; tř. T. Bati 650, Zlín; IČ: 18811337
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2005
Datum nabytí právní moci 13. 12. 2005
Dokumenty dokument ke stažení 77 KB


S 50/05-6370/05-SOHS I V Brně dne 1. prosince 2005
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 50/05, zahájeném dne 2. listopadu 2005 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnostAtel Bohemia, s.r.o., se sídlem Husova 5/240, Praha 1, IČ: 26735865, ve správním řízení zastoupená JUDr. Tomášem Sequensem, advokátem, se sídlem Jungmannova 24, Praha 1, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Atel Bohemia, s.r.o., se sídlem Husova 5/240, Praha 1, IČ: 26735865, na straně jedné, a MORAVSKÉ TEPLÁRNY, a.s., se sídlem tř. T. Bati 650, Zlín, IČ: 18811337, a S-BBS s.r.o., se sídlem tř. T. Bati, Zlín, IČ: 47908637, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě "Smlouvy o koupi a prodeji cenných papírů", uzavřené mezi společnostmi CINERGY HOLDINGS B.V., se sídlem Strawinskylaan 3105, Amsterdam, Nizozemské království, jako prodávajícím, a Atel Bohemia, s.r.o., se sídlem Husova 5/240, Praha 1, IČ: 26735865, jako kupujícím, v jejímž konečném důsledku má společnost Atel Bohemia, s.r.o., se sídlem Husova 5/240, Praha 1, IČ: 26735865, nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti MORAVSKÉ TEPLÁRNY, a.s., se sídlem tř. T. Bati 650, Zlín, IČ: 18811337, a tím získat možnost tuto společnost kontrolovat přímo a současně její dceřinou společnost S-BBS s.r.o., se sídlem tř. T. Bati, Zlín, IČ: 47908637, kontrolovat nepřímo, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 46/2005 ze dne 16. listopadu 2005. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě "Smlouvy o koupi a prodeji cenných papírů", která byla uzavřena mezi společnostmi CINERGY HOLDINGS B.V., se sídlem Strawinskylaan 3105, Amsterdam, Nizozemské království (dále jen "CINERGY"), jako prodávajícím, a Atel Bohemia, s.r.o., se sídlem Husova 5/240, Praha 1, IČ: 26735865 (dále jen "Atel Bohemia"), jako kupujícím, v jejímž konečném důsledku má společnost Atel Bohemia nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti MORAVSKÉ TEPLÁRNY, a.s., se sídlem tř. T. Bati 650, Zlín, IČ: 18811337 (dále jen "MT"), a tím získat možnost tuto společnost přímo kontrolovat. Současně společnost Atel Bohemia získá i možnost nepřímo kontrolovat společnost S-BBS s.r.o., se sídlem tř. T. Bati, Zlín, IČ: 47908637(dále jen "SBBS"), jejíž 100% obchodní podíl drží společnost MT.
Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a současně dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu v České republice čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Předmětem podnikání společnosti Atel Bohemia je zprostředkování obchodu, velkoobchod, specializovaný maloobchod a činnost podnikatelských, finančních a ekonomických poradců.
Atel Bohemia je součástí panevropské skupiny společností působících v oblasti energetiky, v jejímž čele stojí švýcarská společnost Motor-Columbus Ltd. V České republice do této skupiny náleží mj. společnosti Entrade s.r.o. a Entrade GmbH, které podnikají v oblasti obchodu s elektrickou energií, Atel CZ, s.r.o., zabývající se propagační činností, REKS Plzeň s.r.o., Energetická montážní společnost Česká Lípa, s.r.o., Elektroline a.s., Energetika Kladno s.r.o. a ENERGETICKÉ CENTRUM Kladno, spol. s r.o., jejichž předmětem podnikání je servisní činnost v oblasti energetiky, Kladno GT, s.r.o., která působí v oblasti konzultační a poradenské činnosti v oblasti energetiky, a ECK Generating, s.r.o., jež je činná v oblasti výroby a distribuce energetických médií.
Společnost MT je akciovou společností, která je před uskutečnění navrhovaného spojení soutěžitelů kontrolována CINERGY. Předmětem podnikání společnosti MT je výroba a distribuce elektrické energie, úprava a rozvod užitkové vody, provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, činnost účetních poradců, vedené účetnictví, zámečnictví, kovoobráběčctví, montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení, výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů, vodičů, výroba, montáž, opravy a rekonstrukce vyhrazených tlakových zařízení, silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla do 3,5 tuny a nad 3,5 tuny celkové hmotnosti, ubytovací služby, výroba stavebních hmot, stavebních materiálů a stavebních dílů, nakládání s odpady s výjimkou odpadů nebezpečných, specializovaný maloobchod, velkoobchod a poskytování technických služeb.
Společnost MT na území České republiky kontroluje společnost SBBS , jejíž předmětem podnikání je zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb, provozování drah s výjimkou celostátních, mezinárodní zasilatelství a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Hlavní činnost společnosti MT je výroba elektrické energie, výroba a rozvod tepelné energie ve městě Zlín a jeho okolí a výroba a distribuce stlačeného vzduchu v rámci jednoho průmyslového areálu ve městě Zlín.
Skupina navrhovatele v České republice je činná jednak v oblasti výroby elektrické energie a jejímu obchodování na velkoobchodním trhu a výroby a rozvodu tepelné energie, distribuce plynu a elektřiny a výroby a rozvodu stlačeného vzduchu pro Kladno a okolí.
S ohledem na výše uvedené Úřad vymezil z hlediska věcného následující relevantní trhy:
relevantní trh dálkového zásobování teplem
relevantní trh dodávek stlačeného vzduchu
relevantní trh výroby elektrické energie
Z hlediska geografického se u dodávek tepelné energie a stlačeného vzduchu jedná o trhy vymezené územím, na kterém se nachází patřičné rozvody. Jedná se tedy o jednoznačně definované lokální trhy omezené zejména ekonomickými a fyzikálními možnostmi dopravy daných médií. Charakteristickým rysem je diskonektivita a lokální roztříštěnost, jež neumožňuje provozování jednotného celonárodního trhu s těmito službami. Ačkoliv jsou tedy na straně společnosti Atel Bohemia majetkové vazby na jiné dodavatele tepelné energie či stlačeného vzduchu v jiných geografických oblastech České republiky, je nutno považovat jednotlivé geografické oblasti za vzájemně oddělené a technicky neumožňující propojení. Z tohoto důvodu Úřad vymezil za geograficky relevantní trhy zásobování dálkovým teplem a dodávek stlačeného vzduchu jako trh území města Zlín a jeho okolí.
V případě věcně relevantního trhu výroby elektrické energie je geografickým relevantním trhem celé území České republiky.
Na relevantním trhu dálkového zásobování teplem na území města Zlín a jeho okolí působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost MT, která na tomto trhu dosahuje cca [obchodní tajemství] % podíl. Jediným významným konkurentem společnosti MT je společnost Teplárna Otrokovice a.s., jejíž tržní podíl dosahuje přibližně [obchodní tajemství] %.
Na relevantním trhu dodávek stlačeného vzduchu na území města Zlín a jeho okolí působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost MT, která na tomto trhu dosahuje cca [obchodní tajemství] % podílu. Žádná z konkurenčních společností společnosti MT na tomto relevantním trhu nedosahuje podílu 10 % a výše.
Na relevantním trhu výroby elektrické energie v České republice působí oba spojující se soutěžitelé, přičemž společnost Atel Bohemia na tomto trhu dosahuje podílu cca [obchodní tajemství] %, podíl společnosti MT činí cca [obchodní tajemství] %. Společný tržný podíl spojujících se soutěžitelů na trhu výroby elektrické energie v České republice tak nepřevyšuje [obchodní tajemství] %. Na tomto relevantním trhu působí velké množství společností, přičemž mezi nejvýznamnější z nich patří společnost ČEZ, jejíž tržní podíl převyšuje 70 %, dále pak společnost International Power, Sokolovská uhelná, a.s. apod.
S ohledem na skutečnost, že se aktivity spojujících se soutěžitelů na relevantních trzích dálkového zásobování teplem a dodávek stlačeného vzduchu na území města Zlín a jeho okolí nepřekrývají, a s ohledem na jejich nízký tržní podíl na relevantním trhu výroby elektrické energie v České republice za současné existence silné konkurence na tomto trhu dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby jim umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel Sekce ochrany hospodářské soutěže I
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Tomáš Sequens, advokát
AK Kocián Šolc Balaštík
Jungmannova 24
110 00 Praha 1