UOHS S050/2001
Rozhodnutí: OF/S050/01 Instance I.
Věc Spojení podniků-Jihočeská energetika, a.s. a Aliatel a.s.,
Účastníci GTS NOVERA a.s., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3 Jihočeská energetika, a.s. Jihomoravská energetika, a.s. Severomoravská energetika, a.s. Západočeská energetika, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 13. 8. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 90 KB


S 50/01-1237/01-OF V Brně dne 13. srpna 2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 50/01-OF, zahájeném dne
29. června 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění a v souladu s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., na návrh účastníků řízení, kterými jsou společnosti Jihočeská energetika, a.s., se sídlem Lannova 16, 370 49 České Budějovice, Západočeská energetika, a.s., se sídlem Guldenerova 19, 303 28 Plzeň, Severomoravská energetika, a.s., se sídlem 28.října 152, 709 02 Ostrava a Jihomoravská energetika, a.s., se sídlem Lidická 36, 659 44 Brno, všechny ve správním řízení právně zastoupené JUDr. Josefem Jansou, advokátem, se sídlem Riegrova 11, 772 00 Olomouc, na základě plné moci, ve věci udělení povolení ke spojení podniků, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Převod kusů akcií společnosti Aliatel a.s., se sídlem Sokolovská 86, 180 00 Praha 8, představujících % podíl všech akcií této společnosti, mezi společností Středočeská energetická a.s., se sídlem Vinohradská 8, 120 21 Praha 2, jako prodávajícím a mezi společnostmi Jihočeská energetika, a.s., se sídlem Lannova 16, 370 49 České Budějovice, Západočeská energetika, a.s., se sídlem Guldenerova 19, 303 28 Plzeň, Severomoravská energetika, a.s., se sídlem 28.října 152, 709 02 Ostrava a Jihomoravská energetika, a.s., se sídlem Lidická 36, 659 44 Brno, jako kupujícími, navržený tím způsobem, že :
společnost Jihočeská energetika, a.s., se sídlem Lannova 16, 370 49 České Budějovice, získá kusů akcií a bude vlastnit celkem kusů akcií, představujících % podíl všech akcií,
společnost Západočeská energetika, a.s., se sídlem Guldenerova 19, 303 28 Plzeň, získá kusů akcií a bude vlastnit celkem kusů akcií, představujících % podíl všech akcií,
společnost Severomoravská energetika, a.s., se sídlem 28.října 152, 709 02 Ostrava, získá kusů akcií a bude vlastnit celkem kusů akcií, představujících % podíl všech akcií,
a společnost Jihomoravská energetika, a.s., se sídlem Lidická 36, 659 44 Brno, získá kusů akcií a bude vlastnit celkem kusů akcií, představujících % podíl všech akcií,
a na základě kterého budou společnosti Jihočeská energetika, a.s., se sídlem Lannova 16, 370 49 České Budějovice, Západočeská energetika, a.s., se sídlem Guldenerova 19, 303 28 Plzeň, Severomoravská energetika, a.s., se sídlem 28.října 152, 709 02 Ostrava a Jihomoravská energetika, a.s., se sídlem Lidická 36, 659 44 Brno společně ovládat % podíl všech akcií společnosti Aliatel a.s., se sídlem Sokolovská 86, 180 00 Praha 8
n e p o d l é h á p o v o l e n í
ve smyslu § 8a odst. 1 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") zahájil dne 29. června 2001 na návrh společností Jihočeská energetika, a.s., se sídlem Lannova 16, 370 49 České Budějovice (dále jen "JČE"), Západočeská energetika, a.s., se sídlem Guldenerova 19, 303 28 Plzeň (dále jen "ZČE"), Severomoravská energetika, a.s., se sídlem 28.října 152, 709 02 Ostrava (dále jen "SME") a Jihomoravská energetika, a.s., se sídlem Lidická 36, 659 44 Brno (dále jen "JME"), všechny ve správním řízení právně zastoupené JUDr. Josefem Jansou, advokátem, se sídlem Riegrova 11, 772 00 Olomouc, na základě plné moci, správní řízení S 50/01-OF ve věci udělení povolení ke spojení podniků ve smyslu § 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. (dále jen "zákon" nebo "zákon o ochraně hospodářské soutěže").
Pokud jde o účastníky správního řízení o povolení spojení podniků, k němuž má dojít podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně hospodářské soutěže získáním akcií, stávají se jimi ty podniky, které získávají přímou nebo nepřímou kontrolu nad jiným podnikem. Uvedené správní řízení má proto výše uvedené čtyři účastníky, společnosti JČE, ZČE, SME a JME.
Ke spojení podniků má dojít ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) zákona, a to tím způsobem, že společnost Středočeská energetická a.s., se sídlem Vinohradská 8, 120 21 Praha 2 (dále jen "SČE"), vlastnící kusů akcií společnosti Aliatel a.s., se sídlem Sokolovská 86, 180 00 Praha 8 (dále jen "Aliatel"), má tyto akcie prodat společnostem JČE, ZČE, SME a JME, které tak mají získat společnou kontrolu nad společností Aliatel.
Při posuzování spojení podniků úřad vycházel z následujících podkladů:
návrhu na zahájení správního řízení
dokladu o zaplacení správního poplatku
plné moci k zastupování účastníků řízení
informací o spojovaných společnostech
výpisů z obchodního rejstříku.
Ve smyslu ustanovení § 12 odst. 6 zákona úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k předmětu řízení a k výsledkům šetření. Zástupce účastníka řízení této možnosti využil. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Charakteristika spojovaných subjektů
Společnost JČE je akciovou společností, jejímž hlavním předmětem činnosti je výroba, nákup, distribuce, přenos a prodej, dovoz a vývoz elektřiny, dále řízení distribuční elektrizační soustavy v oblasti své působnosti a dále provoz, údržba, opravy, výstavba, rekonstrukce a modernizace elektrických zařízení, zařízení dispečerské řídící a telekomunikační techniky a technických prostředků k řízení spotřeby elektřiny. Je činná v lokalitě jihočeského regionu. Jejím největším akcionářem je Fond národního majetku České republiky, ovládající % akcií, dalších % je v držení obcí z jihočeského regionu. Zbytek akcií ovládá několik dalších subjektů.
Hlavní předmět podnikání akciové společnosti ZČE je stejný jako v případě společnosti JČE, rozdíl je naopak v územní působnosti, kdy ZČE je aktivní v oblasti západočeského regionu. Největšími akcionáři jsou Fond národního majetku České republiky, ovládající % akcií, společnost E.ON Energie AG, kontrolující % akcií a společnost Energie AG Oberösterreich s % akcií.
Společnost SME je akciovou společností, jejímž hlavním předmětem podnikání je nákup, výroba, rozvod a odbyt elektrické energie a tepla vč. poskytování služeb souvisejících s dodávkou, odběrem nebo používáním elektrické energie a tepla, dále údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace energetických zařízení a zařízení dispečerské řídící techniky a dále výstavba energetických děl a zařízení potřebných pro jejich provoz včetně dispečerské řídící techniky a technických prostředků k řízení spotřeby elektrické energie. Uvedenou činnost vykonává v oblasti severomoravského regionu. Nejvýznamnějšími akcionáři jsou Fond národního majetku České republiky s % akcií a společnost E.ON Energie AG, ovládající % akcií.
Posledním účastníkem řízení je společnost JME, která má jako hlavní předmět činnosti výroba, nákup, distribuce (rozvod), přenos, dovoz, vývoz, prodej elektřiny a poskytování služeb s tím souvisejících a dále řízení elektrizační soustavy včetně dispečerského zařízení. Je činná na území jihomoravského regionu. Nejvýznamnějším akcionářem je Fond národního majetku České republiky, který ovládá % akcií. Dalších % akcií je v držení obcí z uvedeného regionu. Zbytek akcií ovládá několik dalších subjektů.
Předmětem podnikání společnosti Aliatel je zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení a poskytování telekomunikačních služeb. Akcie společnosti Aliatel jsou v současné době v držení osmi společností. Největším akcionářem je RWE Com GmbH, ovládající akcií, což představuje % podíl. Dalších šest společností-JČE, ZČE, SME, JME, Severočeská energetika, a.s. a Pražská energetika a.s.-ovládají každá , resp. akcií, což představuje % podíl všech akcií. Posledním akcionářem je společnost SČE, ovládající akcií, tedy % podíl. Jak vyplývá z uvedených údajů, žádný z akcionářů nemá ve vztahu ke společnosti Aliatel možnost kontroly, neboť žádný nevlastní dostatečně vysoký podíl akcií.
Právní rozbor
V prvním kroku se úřad zaměřil na posouzení skutečnosti, zda je navrhovaná akvizice spojením podniků soutěžitelů ve smyslu § 8 zákona. Jak vyplývá z návrhu na zahájení správního řízení o povolení spojení podniků, podaného účastníky správního řízení a z dalších podkladů, předmětem navrhovaného spojení má být spojení podniků JČE, ZČE, SME a JME na straně jedné a podniku Aliatel na straně druhé. Naznačená transakce má proběhnout následujícím způsobem.
Společnost SČE nabídla svůj podíl k prodeji a společnosti JČE, ZČE, SME a JME projevili ve shodě vůli tento podíl koupit. Po provedení zamýšleného převodu akcií by společnost JČE získala kusů akcií a vlastnila tak celkem kusů akcií, představujících % podíl všech akcií, společnost ZČE by získala kusů akcií a vlastnila tak celkem kusů akcií, představujících % podíl všech akcií, společnost SME by získala kusů akcií a vlastnila tak celkem kusů akcií, představujících % podíl všech akcií a společnost JME by získala kusů akcií a vlastnila tak celkem kusů akcií, představujících % podíl všech akcií.
Po provedení naznačené fúze (která by dle předpokladu měla proběhnout ve třetím čtvrtletí roku 2001) budou účastníci řízení, jednající v uvedeném případě ve shodě na základě společných zájmů, ovládat celkem kusů akcií společnosti Aliatel, tj. % podíl všech akcií.
Podstatou navrhované transakce je převod akcií. Prostřednictvím převodu akcií může dojít ke spojení podniků soutěžitelů, a to ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) zákona. Podle tohoto ustanovení se za spojování podniků považuje i jednání, kdy více osob, které již kontrolují jeden podnik, získají přímou nebo nepřímou kontrolu nad jiným podnikem, zejména získáním akcií. Získáním kontroly se rozumí získání možnosti vykonávat rozhodující vliv na činnost podniku. Prahu rozhodujícího (společného nebo individuálního) vlivu může být dosaženo i při menšinové majetkové účasti, avšak pouze za určitých dalších okolností, zejména pro rozptýlenost vlastníků zbývajících akcií.
Pro šetřený případ úřad konstatuje, že práh rozhodujícího vlivu překročen nebyl. Celkový podíl akcií, ovládaných účastníky řízení, nedosáhne navrhovaným převodem výše, která by umožnila vykonávat kontrolu. Nejedná se tedy o spojení podniku ani ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) zákona, ani ve smyslu § 8 zákona vůbec. Navrhovaný převod proto nemůže podléhat povolení úřadu ve smyslu §8a zákona.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Josef Jansa
Riegrova 11
772 00 Olomouc
Právní moc: 13.8.2001