UOHS S050/2000
Rozhodnutí: VO4/S050/00 Instance I.
Věc Distribuční smlouva
Účastníci BRAUN, k.s. The GILLETTE COMPANY, USA
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2000
Datum nabytí právní moci 15. 9. 2000
Dokumenty dokument ke stažení 64 KBČ.j.:
S 50/00-1560/00-240
V Brně dne
25. 8. 2000
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 4. 7. 2000 dle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve spojení s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., na návrh účastníků řízení, kterými jsou THE GILLETTE COMPANY, se sídlem 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801, Spojené státy americké a Braun k.s., se sídlem Praha 3, Jeseniova 47, PSČ 130 00, IČ 45276617, do jehož práv a závazků vstoupila v roce 1998 v důsledku smlouvy o prodeji podniku společnost GILLETTE CZECH, s.r.o., oba právně zastoupeni na základě plné moci JUDr. Petrem Kotábem, advokátem, advokátní kancelář ALTHEIMER & GRAY, se sídlem Platnéřská 4, Praha 1, podaný ve věci schválení Standardní distribuční smlouvy dle § 3 odst. 5 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění, uzavřené dne 1. března 1995 mezi výše uvedenými společnostmi, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Řízení o schválení Standardní distribuční smlouvy, uzavřené dne 1. března 1995 mezi THE GILLETTE COMPANY, se sídlem 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801, Spojené státy americké a Braun k.s., se sídlem Praha 3, Jeseniova 47, PSČ 130 00, IČ 45276617 (do jehož práv a závazků vstoupila v roce 1998 v důsledku smlouvy o prodeji podniku společnost GILLETTE CZECH, s.r.o.) se ve smyslu § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),
z a s t a v u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") obdržel dne 4.7.2000 žádost o schválení smlouvy označené jako Standardní distribuční smlouva (dále jen "distribuční smlouva") ve smyslu § 3 odst. 5 a § 3 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. (dále jen "zákona"). Smlouva byla uzavřena mezi THE GILLETTE COMPANY, se sídlem 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801, Spojené státy americké (dále jen "Gillette Company") a Braun k.s., se sídlem Praha 3, Jeseniova 47, PSČ 130 00, IČ 45276617 . Návrh na zahájení správního řízení podali oba účastníci řízení prostřednictvím společného právního zástupce.
Předmětem distribuční smlouvy byla výhradní distribuce výrobků, dodaných společností Gillette Company na území České republiky distributorem, a to nejprve společností Braun k.s.
Společnost Braun k.s. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským obchodním soudem v Praze, v oddílu A, vložka č. 6267, dne 18.5.1992 s předmětem podnikání koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. Komplementářem je Braun GmbH, SRN a komanditistou Consul GmbH, SRN.
Společnost Gillette Company je společnost založená podle právního řádu státu Delaware, Spojené státy americké.
Úřad nejprve zkoumal existenci či neexistenci majetkového propojení obou soutěžitelů-účastníků správního řízení. K žádosti právního zástupce účastníků řízení úřad přerušil správní řízení (rozhodnutí č.j. S 50A/00-1397/240 ze dne 27.7.2000) na dobu deseti dnů, k zajištění informací pro vyjasnění možného kapitálového propojení mezi účastníky řízení.
Dne 4.8.2000 bylo úřadu doloženo písemné prohlášení tajemnice společnosti Gillette Company, Jill C. Richardson, provedené dne 24.7.2000 v Bostonu, Massachusetts a ověřené veřejným notářem, podle kterého společnost Gillette Company ovládá komplementáře společnosti Braun, tj. společnost Braun GmbH na základě přímého vlastnictví 33,5 % obchodního podílu společnosti Braun GmbH a prostřednictvím své dceřinné společnosti Gillette Beteiligungs GmbH, která vlastní 66,5 % obchodního podílu společnosti Braun GmbH. Společnost Braun GmbH kontroluje společnost Braun k.s. prostřednictvím držení 75% obchodního podílu této společnosti..
V důsledku tohoto spojení k němuž došlo v zahraničí byla v ČR s účinností od 1.1.1998 uzavřena smlouva o prodeji celého podnikání společnosti Braun k.s. společnosti MYSANA, s.r.o., která změnila své obchodní jméno na GILLETTE CZECH, s.r.o. Na základě této smlouvy vstoupila společnost GILLETTE CZECH, s.r.o. do práv a závazků společnosti Braun k.s. (tedy i do práv a závazků vyplývajících z předložené distribuční smlouvy). Následně společnost Braun k.s. vstoupila do likvidace. Společnost GILLETTE CZECH, s.r.o. patří do skupiny společností ovládaných Gillette Company.
Na základě uvedených skutečností úřad konstatuje, že v důsledku kapitálového propojení skupiny GILLETTE se skupinou Braun, není předložená distribuční dohoda dohodou uzavřenou mezi nezávislými soutěžiteli, nýbrž mezi společnostmi nacházejícími se pod společnou kontrolou mateřské společnosti Gillette Company.
V rámci jedné takové skupiny, tzn. skupiny společností, ovládaných týmž vlastníkem (přičemž nerozhoduje, v kolika úrovních řízení, resp. přímé i nepřímé kontroly, je skupina propojena), lze distribuci zboží provádět prostřednictvím kterékoli společnosti (a to i distribuci výhradní).
Ustanovení § 3 odst. 4 a 5 zákona se vztahuje na dohody mezi nezávislými soutěžiteli, kteří své chování v hospodářské soutěži stanoví samostatně a nezávisle, tzn. jejich kooperace, např. na základě dohody o výhradní distribuci, ovlivní kvalitu soutěžního prostředí. Společnosti náležející do skupiny kontrolované týmž vlastníkem (stejnou mateřskou společností), nejsou právně a ekonomicky nezávislými soutěžiteli. Jejich chování závisí přímo či nepřímo (zprostředkovaně dalšími stupni kapitálového propojení) na rozhodnutí mateřské společnosti. Tyto společnosti vytvářejí spolu s mateřskou společností jednu hospodářskou jednotku, v jejímž rámci nemají dceřinné společnosti žádnou volnost určovat své chování či postup na trhu. Při uzavírání distribučních smluv mezi společnostmi téže skupiny nedochází ke změně kvality soutěžního prostředí. Naopak smlouvy o distribuci (a to i distribuci výhradní), uzavřené mezi nezávislými, tj. kapitálově či personálně nepropojenými subjekty, kvalitu soutěžního prostředí ovlivňují a proto je třeba, aby se úřad jimi zabýval. V daném případě však soutěžní prostředí bylo ovlivněno již kapitálovým propojením dotčených subjektů.
Právní zástupce účastníků řízení po seznámení s těmito skutečnostmi vzal návrh na zahájení řízení v souladu s ustanovením § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), zpět a úřad správní řízení ve smyslu téhož ustanovení zastavil. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 61 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Šárka Vlašínová

Pověřená řízením IV. výkonného odboru

Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Petr Kotáb, advokát
Advokátní kancelář ALTHEIMER & GRAY
Platnéřská 4, 110 00 Praha 1
spis