UOHS S050/0416
Rozhodnutí: OF/S050/041613/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů-EUROPHARM, s.r.o. a BOSKITERA, a.s.
Účastníci BOSKITERA, a.s., se sídlem U Habrovky 247/11, Praha 4, IČ: 26776618 EUROPHARM s.r.o., se sídlem Vlastina 23, Praha 6, IČ: 49621173
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 15. 4. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 83 KB


S 50/04-1613/04
V Brně dne 13. dubna 2004

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 50/04, zahájeném dne 12. března 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost EUROPHARM s.r.o., se sídlem Vlastina 23, Praha 6, IČ: 49621173, ve správním řízení zastoupená Pavlem Pravdou, advokátem, se sídlem Vodičkova 37, Praha 1, na základě plné moci z 11. března 2004, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů EUROPHARM s.r.o., se sídlem Vlastina 23, Praha 6, IČ: 49621173 , a BOSKITERA, a.s., se sídlem U Habrovky 247/11, Praha 4, IČ: 26776618, k němuž má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o převodu cenných papírů", kterou hodlají uzavřít Mgr. Libor Špunda, bytem Pionýrská 993/26, Nová Ulice, Olomouc, jako převodce, a společnost EUROPHARM s.r.o. , jako nabyvatel, v jejímž konečném důsledku má společnost EUROPHARM s.r.o. získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti BOSKITERA, a.s., a tím i možnost tuto společnost kontrolovat, se v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku a obdobných veřejných seznamů, návrhu listiny zakládající spojení, výročních zpráv a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a situace na relevantním trhu.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 12/2004 ze dne 24. března 2004. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě "Smlouvy o převodu cenných papírů" (dále jen "Smlouva"), kterou hodlají uzavřít Mgr. Libor Špunda, bytem Pionýrská 993/26, Nová Ulice, Olomouc (dále jen "Mgr. Špunda"), jako převodce, a společnost EUROPHARM s.r.o., se sídlem Vlastina 23, Praha 6, IČ: 49621173 (dále jen "EUROPHARM"), jako nabyvatel. V důsledku této Smlouvy má společnost EUROPHARM získat akcie představující 100 % podíl na základním kapitálu společnosti BOSKITERA, a.s., se sídlem U Habrovky 247/11, Praha 4, IČ: 26776618 (dále jen "BOSKITERA"), a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat. Navrhovaná transakce je tedy spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť společnost EUROPHARM získá možnost kontrolovat soutěžní chování jiného soutěžitele, v tomto případě společnosti BOSKITERA.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů, vypočtený dle ustanovení § 14 zákona, byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a navrhované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost EUROPHARM je českou společností s ručením omezeným, jejímž předmětem podnikání je provozování lékáren. Jediným společníkem společnosti EUROPHARM je společnost Alpha Union Invest Aktiengesellschaft, se sídlem 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Lucemburské velkovévodství (dále jen "Alpha Union Invest"), jejíž jedinou činností je držení obchodních podílů na společnostech provozujících lékárny.
V různých obcích v rámci České republiky provozuje společnost EUROPHARM, resp. Alpha Union Invest, prostřednictvím svých přímých a nepřímých dceřiných společností 83 lékáren.
Společnost BOSKITERA je českou akciovou společností, která je před uskutečněním předmětného spojení plně vlastněna a kontrolována Mgr. Špundou. Společnost BOSKITERA sama nevyvíjí žádnou podnikatelskou činnost, pouze vlastní 100% obchodní podíl ve společnosti Lékárna Střed, s.r.o., se sídlem tř. Osvobození 1388, Otrokovice, IČ: 25314327 (dále jen "Lékárna Střed").
Dopady spojení
Pro posouzení dopadů předmětného spojení v České republice Úřad nejdříve vymezuje relevantní trh, který je spojením dotčen, a následně posuzuje, zda na takovém trhu navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. V tomto případě je kontrola získávána nad společností BOSKITERA. Společnost BOSKITERA, resp. Lékárna Střed, provozuje v rámci České republiky jednu lékárnu, a to v okrese Zlín.
Na základě posouzení činností spojujících se soutěžitelů a rovněž s ohledem na výše uvedené vymezil Úřad věcně relevantní trh pro účely tohoto rozhodnutí jako trh provozování lékáren.
Při vymezování relevantního trhu z geografického hlediska je vždy nezbytné vzít v úvahu území, v němž se může spotřebitel prakticky snažit o nalezení alternativních zdrojů nabídky, která je předmětem výrobkového trhu. Při výběru lékárny je spotřebitel omezen časovou a dopravní dostupností, navíc může být omezen i svým zdravotním stavem. V daném případě je z pohledu spotřebitele území, v němž může hledat alternativní zdroje nabídky, dáno maximální vzdáleností ujetou při přibližně 20 minutové jízdě autem (tzv. dosahová vzdálenost).
Posuzované spojení se týká nákupu jedné lékárny v obci Otrokovice.
Na základě výše uvedeného Úřad, v souladu se svou předchozí rozhodovací praxí v případech týkajících se výrobkového trhu provozování lékáren 1 , a s judikaturou Evropské komise 2 , k jejímuž přístupu Úřad při svém rozhodování podpůrně přihlíží, a s přihlédnutím ke stávajícímu územnímu členění České republiky, vymezil relevantní trh v předmětném správním řízení územím okresu Zlín.
V rámci vymezeného relevantního trhu dosahuje tržní podíl společnosti BOSKITERA cca (obchodní tajemství) % a společnosti EUROPHARM cca (obchodní tajemství) %. Společný podíl spojujících se subjektů tak bude po uskutečnění předmětného spojení činit cca (obchodní tajemství) %. V rámci celé České republiky v uvedeném sektoru dosahuje nabývající skupina odhadovaného tržního podílu přibližně (obchodní tajemství) %.
Velmi významným konkurentem spojovaných soutěžitelů v oblasti provozování lékáren v České republice je společnost Lékárny Lloyds s.r.o., se sídlem Revoluční 8, Praha 1 (dále jen "Lloyds"), která na území České republiky provozuje lékárenský řetězec tvořený přibližně 100 lékárnami, z toho jsou 3 přímo ve Zlíně (podíl na relevantním trhu cca (obchodní tajemství) %). Společnost Lloyds je vlastněna společností GEHE Aktiengesselschaft, která je jednou z nejvýznamnějších společností na evropském trhu distribuce farmaceutických výrobků.
Bariéru vstupu na trh provozování lékáren v České republice představuje v souladu s § 8 a násl. zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotních zařízeních, nutnost získat oprávnění k provozování nestátního zdravotnického zařízení. Toto oprávnění vzniká rozhodnutím krajského úřadu, příslušného podle místa provozování nestátního zdravotnického zařízení, respektive v Praze na základě rozhodnutí místně příslušného obvodního úřadu. Obecnou podmínkou registrace je zejména odborná způsobilost podle § 6 citovaného zákona, kterou musí mít fyzická osoba provozující lékárnu, fyzická osoba, která tuto odbornou způsobilost nemá, a právnická osoba jsou povinny ustanovit odborného zástupce s příslušnou odbornou způsobilostí. K žádosti o registraci je žadatel povinen připojit mimo jiné osvědčení České lékárnické komory, provozní řád schválený příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a souhlas Státního ústavu pro kontrolu léčiv.
Po zhodnocení celkové situace na relevantním trhu provozování lékáren na území okresu Zlín dospěl Úřad k následujícím závěrům. Na vymezeném relevantním trhu nedojde v důsledku spojení soutěžitelů k významnému snížení úrovně konkurenčního prostředí, neboť je zde dostatečný počet lékáren provozovaných ostatními soutěžiteli, které prodávají zboží zaměnitelné se zbožím prodávaným spojovanými soutěžiteli. Spojení tedy nebude mít negativní dopad na spotřebitele z hlediska možnosti výběru mezi lékárenskými produkty. Cena léčiv a zdravotnického materiálu navíc podléhá cenové regulaci stanovením maximální ceny, kterou musí každý soutěžitel dodržet. V důsledku spojení soutěžitelů také nedojde k omezení možnosti vstupu nových soutěžitelů na relevantní trh.
Při posuzování předmětného spojení soutěžitelů Úřad dále přihlédl k počtu lékáren provozovaných spojovanými soutěžiteli vzhledem k celkovému počtu provozoven na území České republiky, a to v kontextu se skutečností, že předmětem navrhovaného spojení je pouze jedna lékárna.
Úřad má za to, že v době před spojením nemá žádná ze spojujících se společností na relevantním trhu dominantní postavení. Z výše uvedeného současně vyplývá, že ke vzniku dominantního postavení nedojde ani v důsledku realizace posuzovaného spojení, jelikož tržní síla společnosti nabývající skupiny společností nevzroste po spojení se společností BOSKITERA, resp. Lékárna Střed, která je předmětem posuzované transakce, natolik, aby jí umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Nedojde tedy ke vzniku ani posílení dominantního postavení, které by mohlo vést k narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
Pavel Pravda, advokát
AK bnt-pravda partner, v.o.s.
Vodičkova 37
110 00 Praha 1
PM: 15. 4. 2004
1 viz např. rozhodnutí Úřadu S 134/02 ze dne 11. července 2002, S 222/02 ze dne 9. prosince 2002, S 53/03 ze dne 5. května 2003 a S 128/03 ze dne 11. srpna 2003
2 viz např. rozhodnutí Evropské komise M.784-Kesko/Tuko z 20. listopadu 1996