UOHS S0491/2017
Rozhodnutí: S0491/2017/KS-01217/2018/840/MWi Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů MORAVIA STEEL a.s. / Kovárna VIVA a.s.
Účastníci MORAVIA STEEL a.s. Kovárna VIVA a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2017
Datum nabytí právní moci 1. 2. 2018
Dokumenty dokument ke stažení 308 KB


Č. j.: ÚOHS-S0491/2017/KS-01217/2018 /840/MWi

Brno 15. 1. 2018Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0491/2017/KS, zahájeném dne 15. 12. 2017 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti MORAVIA STEEL a.s., se sídlem Třinec, Staré Město, Průmyslová 1000, IČO 63474808, zastoupené JUDr. Jiřím Spoustou, Ph.D., advokátem, se sídlem Praha 1, Voršilská 130/10, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

ROZHODNUTÍ:
Spojení soutěžitelů MORAVIA STEEL a.s., se sídlem Třinec, Staré Město, Průmyslová 1000, IČO 63474808, na straně jedné, a Kovárna VIVA a.s., se sídlem Zlín, Vavrečkova 5333, IČO 46978496, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu akcií , uzavřené dne 5. 12. 2017 mezi panem Č. V., jako prodávajícím, a společností MORAVIA STEEL a.s., jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost MORAVIA STEEL a.s. nabýt akcie představující 16% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Kovárna VIVA a.s., navýšit tím svůj stávající podíl v této společnosti na 66 %, a získat tak možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona

POVOLUJE.

Odůvodnění
1. Skutečnost, že se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. OV01060138 ze dne 19. 12. 2017. Tato skutečnost byla současně zveřejněna na internetových stránkách Úřadu. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek a ani později Úřad žádnou námitku k uvedené transakci neobdržel.
2. Při posuzování navrhované transakce vycházel Úřad zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající posuzované spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčených oblastí.
I. Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o převodu akcií , která byla uzavřena dne 5. 12. 2017 mezi panem Č. V. (dále jen Č. V. ), jako prodávajícím, a společností MORAVIA STEEL a.s., se sídlem Třinec, Staré Město, Průmyslová 1000, IČO 63474808 (dále jen MORAVIA STEEL ), jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost MORAVIA STEEL nabýt akcie představující 16% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Kovárna VIVA a.s., se sídlem Zlín, Vavrečkova 5333, IČO 46978496 (dále jen Kovárna VIVA ), navýšit tím svůj stávající podíl v této společnosti na 66 %, a získat tak možnost tuto společnost výlučně kontrolovat.
4. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 2 zákona, neboť podle tohoto ustanovení se za spojení soutěžitelů považuje rovněž situace, kdy jeden nebo více podnikatelů anebo jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují alespoň jednoho soutěžitele, získá možnost přímo či nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nebo jeho část, zejména nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů anebo smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují takového soutěžitele nebo jeho část kontrolovat.
5. Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Společnost MORAVIA STEEL působí na území České republiky především v oblasti velkoobchodního prodeje rud, kovů a hutních výrobků. Tato společnost je výlučně kontrolována společností FINITRADING, a.s., se sídlem Třinec, Lyžbice, nám. Svobody 526, IČO 61974692 (dále jen FINITRADING ), která se zabývá zejména nákupem a prodejem železných rud. Na území České republiky kontroluje společnost FINITRADING přímo či nepřímo, společně či výlučně řadu společností (dále jen Skupina FINITRADING ), působících zejména v oblastech výroby železa, oceli, feroslitin, a ocelových dlouhých válcovaných produktů (prostřednictvím společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.), výroby a oprav strojů pro metalurgii (Strojírny a stavby Třinec, a.s.), odlévání železa (Slévárny Třinec, a.s.), výroby žáruvzdorných materiálů a produktů (REFRASIL, s.r.o.), výroby řetězů a řetězářských produktů (Řetězárna a.s.), výroby spojovacích materiálů a spojovacích produktů se závity (Šroubárna Kyjov, spol. s r.o.), výroby pružin (HŽP a.s.), výroby speciálních válcovaných profilů, měřicí a regulační techniky, odstředivě litých odlitků a výroby nástrojů (VÚHŽ a.s.), výroby a rozvodu elektrické a tepelné energie (ENERGETIKA TŘINEC, a.s.), materiálového výzkumu v oblasti metalurgie a materiálového inženýrství (MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM, s.r.o.), výroby drátu taženého za studena a výrobků z tohoto drátu (ŽDB DRÁTOVNA a.s.), výroby strojních součástí (IMOPRA s.r.o.) a zpracování a dodávek betonářské oceli (TRIALFA, s.r.o.). Společnosti náležící do Skupiny FINITRADING dále působí v České republice v oblastech nákupu a prodeje šrotu (Moravskoslezský kovošrot, a.s.), výstavby a provozování golfového hřiště (Beskydská golfová, a.s.), výroby hraných a jiných audiovizuálních děl (Barrandov Studio a.s., Barrandov Productions s.r.o. a Barrandov Studios Productions s.r.o.), poskytování vzdělávacích a kulturních služeb (TRISIA, a.s.), projektové činnosti ve výstavbě (TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s. a DALSELV DESIGN a.s.), gastronomie (Třinecké gastroslužby, s.r.o.), služeb v oblasti ochrany majetku a osob (Moravia Security, a.s. a Security Morava, s.r.o.), prodeje řetězů (JuBo Jeseník s.r.o.), dodávek a služeb spojených s energiemi a ve stavebnictví (SV servisní, s.r.o.) a silniční nákladní dopravy a opravy vozidel (Doprava TŽ, a.s.).
7. Společnost Kovárna VIVA je v období před uskutečněním posuzované transakce společně kontrolována společností MORAVIA STEEL a Č. V. Tato společnost je činná zejména v oblasti kování, lisování, ražení, válcování, protlačování kovů, práškové metalurgie a obrábění. Společnost Kovárna VIVA vyrábí především zápustkové výkovky a obrobky z těchto výkovků. Kovárna VIVA kontroluje na území České republiky zejména společnost ALPER a.s., působící v téže oblasti jako společnost Kovárna VIVA.
III. Dopady spojení
8. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
9. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 2 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatelů či na ně vertikálně navazují nebo jim předcházejí.
10. Společnost Kovárna VIVA působí zejména v oblasti výroby zápustkových výkovků a obrobků z těchto výkovků. Zápustkové výkovky jsou vyráběny tvářením kovů strojním způsobem, resp. kováním, při němž se na kovací teplotu ohřátý polotovar vtlačí tlakovým rázem bucharu nebo tlakem lisu do zvláštní formy, označené jako zápustka. Tyto produkty jsou nejčastěji určené pro osobní vozy, lehké užitkové vozy a trucky, pro vysokozdvižné vozíky, hydraulické systémy, agrotechniku, strojírenství, důlní průmysl, zdravotnictví, atd.
11. Skupina FINITRADING působí především v oblasti hutního průmyslu a prostřednictvím svých dceřiných společností nabízí řadu výrobků, z nichž však žádný nepředstavuje substitut k výrobkům společnosti Kovárna VIVA.
12. Z uvedených skutečností vyplývá, že aktivity spojujících se soutěžitelů se horizontálně nepřekrývají. [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ]
13. Společnost Kovárna VIVA dodává v současné době své produkty do [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] kterými obchoduje společnost MORAVIA STEEL jsou dodávány v rámci celého Evropského hospodářského prostoru. Stejně tak společnost Kovárna VIVA svoje výrobky dodává do zemí náležících do Evropského hospodářského prostoru i do zemí mimo něj. Úřad by tedy mohl uvažovat o vymezení geografického relevantního trhu územím minimálně České republiky, případně širším. Avšak s ohledem na skutečnost, že posuzované spojení nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže při jakémkoli vymezení geografického relevantního trhu, ponechal Úřad otázku vymezení geografického relevantního trhu pro oblasti, v nichž působí spojující se soutěžitelé, otevřenou a vycházel pro účely posouzení dopadů předmětného spojení z území České republiky.
14. V oblasti velkoobchodního prodeje dlouhých výrobků z oceli dosahuje na území České republiky společnost MORAVIA STEEL tržního podílu menšího než [15-25] %. Tržní podíl společnosti Kovárna VIVA na území České republiky v oblasti výroby zápustkových výkovků nepřekračuje [15-25] %.
15. Posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže v oblasti výroby zápustkových výkovků, ani v oblasti velkoobchodního prodeje dlouhých výrobků z oceli na území České republiky, neboť velikost tržních podílů spojujících se soutěžitelů je v obou oblastech menší než 25 % [1] a v důsledku uskutečnění posuzovaného spojení se nezmění. Jak již bylo uvedeno, činnost spojujících se soutěžitelů se horizontálně nepřekrývá, ale vertikálně na sebe navazuje. Tato návaznost však existovala již v období před uskutečněním posuzovaného spojení, [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] Navíc se tato společnost podílela před uskutečněním posuzovaného spojení na společné kontrole ve společnosti Kovárna VIVA.
IV. Závěr
16. Po zhodnocení všech skutečností dospěl Úřad k závěru, že předmětné spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto rozhodl o povolení posuzovaného spojení soutěžitelů v souladu s § 16 odst. 2 zákona tak, jak je uvedeno ve výroku, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Hynek Brom
I. místopředseda Úřadu

Obdrží
JUDr. Jiří Spousta, Ph.D., advokát
Vyskočil, Krošlák a partneři s.r.o., advokátní kancelář
Voršilská 130/10
110 00 Praha 1
IDDS: ijmgb9r

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Právní moc: 1. 2. 2018.

[1] Viz § 17 odst. 3 zákona.