UOHS S049/2011
Rozhodnutí: S049/2011/KS-3274/2011/840/JMě Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů DIVENNO HOLDINGS CO. LIMITED a MobilKom, a.s.
Účastníci DIVENNO HOLDINGS CO. LIMITED MobilKom, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2011
Datum nabytí právní moci 7. 3. 2011
Dokumenty dokument ke stažení 171 KB


Č. j.: ÚOHS-S049/2011/KS-3274/2011/840/JMě
V Brně dne: 4.3.2011

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S049/2011/KS, zahájeném dne 7.2.2011 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti DIVENNO HOLDINGS CO. LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Limassol, 118 Agias Fylaxeos street, Christabel House, zastoupené Mgr. Janem Halamou, advokátem, se sídlem Praha 10, Říčanská 5, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů DIVENNO HOLDINGS CO. LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Limassol, 118 Agias Fylaxeos street, Christabel House, a MobilKom, a.s., se sídlem Praha 8, Křižíkova čp. 237, č.or. 36a, IČ: 48171000, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě dvou Smluv o prodeji a koupi akcií MobilKom a.s. , uzavřených dne 4.2.2011 mezi společnostmi DIVENNO HOLDINGS CO. LIMITED, vždy jako kupujícím, a PENTA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Limassol, 212 Agias Fylaxeos & Polygnostou, C & I Center, 2nd floor, a KHEREM LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Lefkosia, 16 Kiriakou Matsi, EAGLE HOUSE, 10th floor, Agioi Omologites, jako jednotlivými prodávajícími, v jejichž důsledku má společnost DIVENNO HOLDINGS CO. LIMITED získat akcie představující celkem 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti MobilKom, a.s., se a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku či obdobných zahraničních registrů, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném znění (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 07/2010 ze dne 16.2.2011. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. I. Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o prodeji a koupi akcií MobilKom a.s. , která byla dne 4.2.2011 uzavřena mezi společnostmi DIVENNO HOLDINGS CO. LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Limassol, 118 Agias Fylaxeos street, Christabel House (dále jen DIVENNO nebo Navrhovatel ), jako kupujícím, a PENTA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Limassol, 212 Agias Fylaxeos & Polygnostou, C & I Center, 2nd floor, jako prodávajícím, a Smlouvy o prodeji a koupi akcií MobilKom a.s. , která byla dne 4.2.2011 uzavřena mezi společnostmi DIVENNO, jako kupujícím, a KHEREM LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Lefkosia, 16 Kiriakou Matsi, EAGLE HOUSE, 10th floor, Agioi Omologites, jako prodávajícím. V důsledku uvedených smluv má společnost DIVENNO získat akcie představující celkem 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti MobilKom, a.s., se sídlem Praha 8, Křižíkova čp. 237, č.or. 36a, IČ: 48171000 (dále jen MobilKom ). Nabytím akcií představujících 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti MobilKom získá společnost DIVENNO možnost vykonávat rozhodující vliv na činnost této společnosti, a tedy i možnost tuto společnost ve smyslu § 12 odst. 4 zákona kontrolovat.
4. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
5. Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Protože celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Společnost DIVENNO je holdingovou společností, která kontroluje společnosti Dial Telecom, a.s., se sídlem Praha 8, Karlín, Křižíkova36a/237, IČ: 28175492 (dále jen Dial Telecom ), a VOLNÝ, a.s., se sídlem Praha 32, U nákladového nádraží 8, č.p. 3153, IČ: 63080150 (dále jen VOLNÝ ) (společně také jen skupina Navrhovatele ). Kromě správy akciových podílů ve společnostech Dial Telecom a VOLNÝ nevykonává společnost DIVENNO žádnou další ekonomickou činnost. Společnost DIVENNO je přímo výlučně kontrolována holdingovou společností Moonsprite ltd., která je kontrolována [ obchodní tajemství ]. Společnost Moonsprite ltd. nekontroluje kromě společnosti DIVENNO žádné další subjekty.
7. Společnost Dial Telecom je vlastníkem a provozovatelem sítí elektronických komunikací a poskytovatelem služeb elektronických komunikací, přičemž tyto její služby zahrnují komplexní portfolio hlasových, datových a internetových služeb s garantovanou dostupností po celém území České republiky (zejména prostřednictvím vlastní jednotné optické sítě společnosti Dial Telecom). [1]
8. Společnost VOLNÝ je rovněž vlastníkem a provozovatelem sítí elektronických komunikací a poskytovatelem služeb elektronických komunikací od roku 1995. Společnost VOLNÝ nabízí svým zákazníkům řešení telekomunikačních potřeb, zahrnují trvalé připojení k síti Internet, hlasové a datové služby. Společnost VOLNÝ poskytuje telekomunikační služby výhradně rezidenčním zákazníkům. [2]
9. Nabývaná společnost MobilKom je mobilním operátorem, jehož předmětem podnikání je provoz elektronických a telefonních sítí a výkon telekomunikačních činností v České republice. Společnost MobilKom podniká v oblasti provozu veřejné telekomunikační sítě a hromadných (veřejných) rádiových sítí. Od května 2007 nabízí pod obchodní značkou U:fon mobilní internet a hlasové služby (prostřednictvím technologie CDMA). Od července 2010 nabízí společnost MobilKom své hlasové a datové služby velkoobchodním způsobem, což umožňuje vznik prvních virtuálních operátorů v mobilních sítích na území České republiky.
10. Společnost MobilKom nekontroluje žádné subjekty. III. Dopady spojení
11. Za účelem zjištění toho, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
12. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
13. Z výše podaného popisu podnikatelských aktivit vyplývá, že spojující se soutěžitelé na území České republiky provozují sítě elektronických komunikací a poskytují služby elektronických komunikací.
14. Nabývaný soutěžitel MobilKom působí v České republice v oblastech a) poskytování velkoobchodního přístupu ke službám sítě Internet prostřednictvím mobilních technologií, b) poskytování maloobchodního přístupu ke službám sítě Internet, a to v segmentu poskytování širokopásmového maloobchodního přístupu ke službám sítě Internet, c) poskytování veřejných telefonních služeb prostřednictvím pevných veřejných sítí elektronických komunikací nepodnikajícím fyzickým osobám i podnikatelům, a d) poskytování veřejných telefonních služeb prostřednictvím mobilních veřejných sítí elektronických komunikací, a to v segmentu přístupu do telekomunikační sítě (propojení a ukončení hovorů) na maloobchodní úrovni.
15. Skupina Navrhovatele je v České republice činná v oblastech a) poskytování velkoobchodního přístupu ke službám sítě Internet (IP konektivita), b) poskytování maloobchodního přístupu ke službám sítě Internet, a to pouze v segmentu poskytování širokopásmového maloobchodního přístupu ke službám sítě Internet, [3] c) poskytování datových služeb, a to jak v segmentech pronájmu okruhů na maloobchodní i velkoobchodní úrovni, tak v segmentu poskytování infrastruktury elektronických komunikací pro jiné subjekty působící v oboru elektronických komunikací, d) poskytování veřejných telefonních služeb prostřednictvím pevných veřejných sítí elektronických komunikací nepodnikajícím fyzickým osobám i podnikatelům, e) poskytování veřejných telefonních služeb prostřednictvím mobilních veřejných sítí elektronických komunikací, a to přístupu do telekomunikační sítě (propojení a ukončení hovorů) na maloobchodní i velkoobchodní úrovni, a f) poskytování doplňkových služeb k Internetu (například hosting).
16. Při vymezování věcného relevantního trhu v oblasti služeb poskytování přístupu k síti Internet se rozlišují trh velkoobchodního přístupu k síti Internet [4] a trh maloobchodního přístupu k síti Internet, [5] přičemž mezi velkoobchodním a maloobchodním trhem poskytování přístupu k síti Internet přitom existuje vztah vertikální návaznosti.
17. Trh velkoobchodního přístupu k síti Internet by bylo možné dále členit v závislosti na technologii, když mezi technologie využívané k přístupu k síti Internet patří například technologie FTTx/xWDM či mobilní technologie.
18. V rámci trhu maloobchodního přístupu k síti Internet Úřad ve své rozhodovací praxi rozlišuje mezi (i) trhem poskytování přístupu ke službám sítě Internet prostřednictvím komutovaného připojení (za použití dial-up technologií) a (ii) trhem poskytování přístupu ke službám sítě Internet prostřednictvím pevného připojení. [6]
19. Z pohledu geografického jsou uvedené produktové trhy v oblasti služeb poskytování přístupu k síti Internet vymezovány územím celé České republiky.
20. Protože však předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z narušení hospodářské soutěže při žádné z možných definic relevantních trhů, ponechal Úřad vymezení věcného i geografického relevantního trhu pro oblast služeb poskytování přístupu k síti Internet otevřené.
21. Při vymezování věcného relevantního trhu v oblasti hlasových (telefonních) služeb je odlišen trh poskytování veřejných telefonních služeb prostřednictvím pevných veřejných sítí elektronických komunikací od trhu poskytování veřejných telefonních služeb prostřednictvím mobilních veřejných sítí elektronických komunikací. [7]
22. Pokud se týká trhu poskytování veřejných telefonních služeb prostřednictvím pevných veřejných sítí elektronických komunikací, lze uvažovat o jeho členění na segmenty rezidenčních a nerezidenčních zákazníků.
23. Dále je v oblasti hlasových (telefonních) služeb Úřadem vymezován trh služby přístupu do telekomunikační sítě-originace a terminace volání účastníků (propojení a ukončení hovorů), a to bez rozlišení mezi pevnými a mobilními sítěmi. [8]
24. Z pohledu geografického jsou uvedené produktové trhy v oblasti hlasových (telefonních) služeb vymezovány územím celé České republiky.
25. Protože však předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z narušení hospodářské soutěže při žádné z možných definic relevantních trhů, ponechal Úřad vymezení věcného i geografického relevantního trhu pro oblast hlasových (telefonních) služeb otevřené.
26. V oblasti poskytování datových služeb Úřad ve své rozhodovací praxi vymezuje z pohledu věcného relevantní trh datových služeb (pronájem okruhů) a relevantní trh poskytování infrastruktury elektronických komunikací pro jiné subjekty působící v oboru elektronických komunikací, přičemž geograficky jsou oba trhy definovány územím České republiky. [9]
27. Protože však předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z narušení hospodářské soutěže, ponechal Úřad vymezení věcného i geografického relevantního trhu pro oblast datových služeb otevřené.
28. V oblasti doplňkových služeb Úřad ve své dosavadní rozhodovací praxi vymezuje z pohledu věcného relevantní trh doplňkových služeb, do kterého zahrnuje jednotlivé doplňkové služby (například hosting, kolokační služby atd.). [10] Z pohledu geografického je pak tento trh vymezen územím celé České republiky.
29. Protože však předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z narušení hospodářské soutěže, ponechal Úřad vymezení věcného i geografického relevantního trhu pro oblast doplňkových služeb otevřené.
30. Z podaného výčtu aktivit spojujících se soutěžitelů je patrné, že aktivity nabývaného soutěžitele a skupiny Navrhovatele se horizontálně překrývají v následujících oblastech:
. poskytování maloobchodního přístupu ke službám sítě Internet, a to pouze v segmentu poskytování maloobchodního širokopásmového přístupu ke službám sítě Internet,
. poskytování veřejných telefonních služeb prostřednictvím pevných veřejných sítí elektronických komunikací, přičemž skupina Navrhovatele i nabývaný soutěžitel jsou činní v segmentu poskytování veřejných telefonních služeb prostřednictvím pevných veřejných sítí elektronických komunikací nepodnikajícím fyzickým osobám i segmentu poskytování veřejných telefonních služeb prostřednictvím pevných veřejných sítí elektronických komunikací podnikatelům, a
. poskytování veřejných telefonních služeb prostřednictvím mobilních veřejných sítí elektronických komunikací, a to pouze v segmentu přístupu do telekomunikační sítě (propojení a ukončení hovorů) na maloobchodní úrovni, zatímco v segmentu přístupu do telekomunikační sítě (propojení a ukončení hovorů) na velkoobchodní úrovni působí ze spojujících se soutěžitelů pouze skupina Navrhovatele.
31. V oblasti poskytování maloobchodního přístupu ke službám sítě Internet v České republice nepřesahuje tržní podíl skupiny Navrhovatele při žádné z možných definic relevantního trhu [0-5] %. Tržní podíl nabývaného soutěžitele v uvedené oblasti se pohybuje při kterékoli z možných definic relevantního trhu kolem [0-5] %. Po uskutečnění posuzovaného spojení nepřesáhne společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů hranici [0-5] % při žádné z možných definic relevantního trhu v oblasti poskytování maloobchodního přístupu ke službám sítě Internet v České republice.
32. V oblasti poskytování veřejných telefonních služeb prostřednictvím pevných veřejných sítí elektronických komunikací na území České republiky dosahuje skupina Navrhovatele při kterékoli z možných definic relevantního trhu tržní podíl [0-5] %. Tržní podíl nabývaného soutěžitele v uvedené oblasti nepřesahuje při žádné z možných definic relevantního trhu [5-15] %. Po uskutečnění posuzovaného spojení nepřesáhne společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů v oblasti poskytování veřejných telefonních služeb prostřednictvím pevných veřejných sítí elektronických komunikací na území České republiky při žádné z možných definic relevantního trhu hranici [5-15] %.
33. V oblasti poskytování veřejných telefonních služeb prostřednictvím mobilních veřejných sítí elektronických komunikací-segmentu přístupu do telekomunikační sítě (propojení a ukončení hovorů) na maloobchodní úrovni v České republice se tržní podíl skupiny Navrhovatele pohybuje kolem hranice [0-5] %, zatímco nabývaná společnost v uvedené oblasti dosahuje [0-5] % tržní podíl. Po uskutečnění posuzovaného spojení se bude společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů v oblasti poskytování veřejných telefonních služeb prostřednictvím mobilních veřejných sítí elektronických komunikací-segmentu přístupu do telekomunikační sítě (propojení a ukončení hovorů) na maloobchodní úrovni na území České republiky pohybovat nad hranicí [5-15] %.
34. Dále v důsledku posuzovaného spojení skupina Navrhovatele rozšíří své působení v oblasti velkoobchodního přístupu ke službám sítě Internet o segment poskytování velkoobchodního přístupu ke službám sítě Internet prostřednictvím mobilních technologií, ve kterém před spojením působila ze spojujících se soutěžitelů pouze nabývaná společnost MobilKom. Skupina Navrhovatele ve zmiňované oblasti poskytuje službu velkoobchodního přístupu ke službám sítě Internet prostřednictvím jiných technologií (FTTx/xWDM). Tržní podíl nabývaného soutěžitele v segmentu poskytování velkoobchodního přístupu ke službám sítě Internet prostřednictvím mobilních technologií pohybuje pod hranicí [0-5] %.
35. Skupina Navrhovatele je v České republice rovněž činná v následujících oblastech, v nichž se svými aktivitami s působením nabývaného soutěžitele horizontálně nepřekrývá:
. v oblasti poskytování velkoobchodního přístupu ke službám sítě Internet (IP konektivita) prostřednictvím technologie FTTx/xWDM, přičemž se tržní podíl skupiny Navrhovatele pohybuje pod hranicí [0-5] % jak v případě, že by bylo posuzováno poskytování velkoobchodního přístupu ke službám sítě Internet (IP konektivita) bez ohledu na použitou technologii, tak v segmentu poskytování velkoobchodního přístupu ke službám sítě Internet prostřednictvím technologie FTTx/xWDM,
. v oblasti poskytování datových služeb, a to v segmentu pronájmu okruhů, kde je činná na maloobchodní i velkoobchodní úrovni, i v segmentu poskytování infrastruktury elektronických komunikací FTTx/xWDM pro jiné subjekty působící v oboru elektronických komunikací; tržní podíl skupiny Navrhovatele v žádné z těchto oblastí nepřesahuje hranici [0-5] %,
. v oblasti poskytování veřejných telefonních služeb prostřednictvím mobilních veřejných sítí elektronických komunikací, a to přístupu do telekomunikační sítě (propojení a ukončení hovorů) na velkoobchodní úrovni, v níž skupina Navrhovatele dosahuje tržního podílu [5-15] %, a
. v oblasti poskytování doplňkových služeb k Internetu (hosting, kolokační služby atd.), v níž se tržní podíl skupiny Navrhovatele při každém z možných vymezení relevantního trhu pohybuje pod hranicí [0-5] %.
36. Z pohledu možných horizontálních dopadů nebude mít posuzované spojení soutěžitelů za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, neboť společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů nepřesáhne v žádné z oblastí, v nichž před spojením působí oba spojující se soutěžitelé, hranici 15 %.
37. Pokud se týká možných vertikálních dopadů, existují vertikální vztahy:
. mezi velkoobchodní a maloobchodní úrovní jednotlivých oblastí, jimiž se Úřad v tomto rozhodnutí zabýval, nebo
. mezi oblastí přístupu k telefonní síti prostřednictvím mobilních sítí a oblastí originace a terminace (propojení a ukončení hovorů) v mobilních telefonních sítích a mezi oblastí přístupu k telefonní síti v pevném místě a oblastí originace a terminace (propojení a ukončení hovorů) ve veřejných telefonních sítích v pevném místě.
38. Protože spojující se soutěžitelé dosahují nízké tržní podíly i v těchto vertikálně souvisejících oblastech, nevzbuzuje posuzované spojení soutěžitelů obavy z narušení hospodářské soutěže ani z pohledu jeho možných vertikálních účinků.
39. K hodnocení dopadů předmětného spojení Úřad rovněž uvádí, že spojující se soutěžitelé budou ve všech shora uvedených oblastech čelit i po uskutečnění spojení tlaku silných konkurentů, mezi které se řadí především společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Vodafone Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., UPC Česká republika, a.s. či GTS Czech s.r.o.
40. Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a to především zejména s ohledem na nízké tržní podíly spojujících se soutěžitelů posuzovaných oblastech.
41. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává. Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže
PM: 7.3.2011
Obdrží:
Mgr. Jan Halama, advokát
Halama Legal, advokátní kancelář, s.r.o.
Říčanská 5
101 00 Praha 10
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

[1] Délka provozovaných optických kabelových tras společnosti Dial Telecom činí v současné době cca 4500 km v rámci České republiky a 140 km kabelových tras s přibližně 9100 km optických vláken v rámci metropolitní sítě v Praze.
[2] Do října 2010 poskytovala společnost VOLNÝ telekomunikační služby i firemním zákazníkům, po říjnu 2010 však tuto činnost od společnosti VOLNÝ převzala a nyní provozuje společnost Dial Telecom.
[3] Naopak poskytováním komutovaného maloobchodního přístupu (za použití dial-up technologií) ke službám sítě Internet se již skupina Navrhovatele nezabývá, neboť s účinností od 1.3.2011 společnost VOLNÝ převedla své aktivity (zákaznický kmen) v této oblasti na třetí, na spojujících se soutěžitelích nezávislý, subjekt.
[4] Trhem velkoobchodního poskytování přístupu k síti Internet (IP konektivita) se Úřad zabýval například v rozhodnutí S 353/2010 UPC/ Sloane Park .
[5] Viz zejména rozhodnutí Evropské komise M.1741 MCI WORLDCOM/SPRINT .
[6] Viz například rozhodnutí Úřadu S 265/2008 Mid Europa Partners/České radiokomunikace .
[7] Viz například rozhodnutí Úřadu S 265/2008 Mid Europa Partners/České radiokomunikace .
[8] Viz rozhodnutí Úřadu S 2/2005 GTS/Alcatel .
[9] Viz například rozhodnutí Úřadu S 265/2008 Mid Europa Partners/České radiokomunikace .
[10] Viz například rozhodnutí Úřadu S 60/2005 GTS Central European Holding/Telenor Network/Nextra .