UOHS S049/2005
Rozhodnutí: SOHSI/S049/05 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů J&T FINANCE GROUP, a.s. a První energetická a.s.
Účastníci J&T FINANCE GROUP, a.s.; Lamačská 3; 841 05 Bratislava, Slovenská republika První energetická a.s.; Opletalova 1252/39, Praha 1; IČ: 61860948
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2005
Datum nabytí právní moci 8. 12. 2005
Dokumenty dokument ke stažení 72 KB


S 49/05-6430/05-SOHS I V Brně dne 1. prosince 2005
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 49/05, zahájeném dne 2. listopadu 2005 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnostJ&T FINANCE GROUP, a.s., se sídlem Lamačská cesta 3, Bratislava, Slovenská republika, ve správním řízení zastoupená společností J&T BANKA, a.s., se sídlem Pobřežní 297/14, Praha 8-Karlín, IČ: 47115378, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů J&T FINANCE GROUP, a.s., se sídlem Lamačská cesta 3, Bratislava, Slovenská republika, a První energetická a.s., se sídlem Opletalova 1525/39, Praha 1, IČ: 61860948, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě "Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů", která má být uzavřena mezi JUDr. Danielem Křetínským, bytem Stojanova 3, Brno, r.č. 750709/3814, jako převodcem, a J&T FINANCE GROUP, a.s., se sídlem Lamačská cesta 3, Bratislava, Slovenská republika, jako nabyvatelem, v jejímž konečném důsledku má společnost J&T FINANCE GROUP, a.s., se sídlem Lamačská cesta 3, Bratislava, Slovenská republika, nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti První energetická a.s., se sídlem Opletalova 1525/39, Praha 1, IČ: 61860948, a tím získat možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 46/2005 ze dne 16. listopadu 2005. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě "Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů", která bude uzavřena mezi JUDr. Danielem Křetínským, bytem Stojanova 3, Brno, r.č. 750709/3814, jako převodcem, a J&T FINANCE GROUP, a.s., se sídlem Lamačská cesta 3, Bratislava, Slovenská republika (dále jen "J&T FINANCE"), jako nabyvatelem, v jejímž konečném důsledku má společnost J&T FINANCE nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti První energetická a.s., se sídlem Opletalova 1525/39, Praha 1, IČ: 61860948 (dále jen "PEAS"), a tím získat možnost tuto společnost přímo kontrolovat.
Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a současně dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu v České republice čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Předmětem podnikání společnosti J&T FINANCE je obchodní podnikání v rozsahu volné činnosti, maloobchod, velkoobchod, zprostředkovatelská činnost, reklamní a propagační činnost, zprostředkování nákupu a prodeje zboží a zprostředkování výkonu služeb, průzkum trhu, pronájem movitých věcí, zprostředkování nákupu, prodej a pronájem nemovitostí, automatizované zpracování, vedení účetnictví, leasing a pronájem movitých věcí, zejména automobilů, spotřebních věcí, vědecké techniky, technologií, obchodní poradenství, organizace školení, seminářů a vzdělávacích akcí, marketing, činnost organizačních a ekonomických poradců, činnost účetních poradců, finanční zprostředkování/pomocné služby související s finančním zprostředkováním, administrativní služby pro držitele cenných papírů, zboží anebo obchodníků, finanční poradenství.
Společnost J&T FINANCE je přímo či nepřímo společně kontrolována fyzickými osobami, a to Ing. Jozefem Tkáčem a Ing. Ivanem Jakabovičem, oba bytem ve Slovenské republice, kteří prostřednictvím J&T FINANCE či jejích sesterských společností kontrolují velké množství společností působících v různých oborech podnikání (dále jen "Skupina J&T FINANCE").
V České republice působí řada společností náležících do Skupiny J&T FINANCE, a to např. v následujících sektorech podnikání: bankovnictví, výroba kabelů a rozvaděčů nízkého napětí, zpravodajství a poskytování informací, účetní a podnikatelské poradenství, zprostředkovatelská činnost, výroba vodního skla, zeměměřičství, realizace nemovitostí, organizační poradenství, podnikání v oblasti investiční činnosti nebo organizování mimoburzovního trhu s cennými papíry.
Společnost PEAS je akciovou společností, která je před uskutečnění navrhovaného spojení soutěžitelů kontrolována JUDr. Danielem Křetínským. Společnost PEAS působí v oblasti koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, pořádání vzdělávacích akcí, činnosti organizačních a ekonomických poradců, zprostředkovatelské činnosti v obchodě a obchodu s elektrickou energií. Společnost PEAS vystupovala na trhu s elektrickou energií jako obchodník s elektrickou energií, který zajišťuje nákup a prodej elektrické energie pro účastníky trhu s elektrickou energií v rámci bilaterálních kontraktů. Rovněž tak společnost PEAS provozuje obchodní elektronický portál, prostřednictvím něhož byl vytvořen vnitřní sekundární trh s elektřinou mezi jeho uživateli, který kromě tuzemské poptávky je schopen reagovat i na krátkodobé požadavky zahraničního trhu.
Společnost PEAS na území České republiky ani nikde jinde nekontroluje žádnou společnost. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Jak vyplývá ze skutečností uvedených v kap. "Charakteristika subjektů" tohoto rozhodnutí, předmětným spojením nedochází k překrývání činností spojujících se soutěžitelů. Žádná společnost ze Skupiny J&T FINANCE nepůsobí ve stejné oblasti podnikání jako je hlavní činnost společnosti PEAS, tj. obchodu s elektrickou energií. V rámci této činnosti společnost PEAS zobchodovala v roce 2004 cca 493 GWh elektrické energie, přičemž toto množství představuje méně než 1 % vyrobené či spotřebované elektrické energie v České republice.
V této souvislosti je třeba konstatovat, že společnost PEAS byla ještě v roce 2004 společně vlastněna jednotlivými regionálními elektroenergetickými distribučními společnostmi. Z tohoto hlediska tedy posuzovaná transakce zajistí finanční stabilitu předmětné společnosti a umožní na nejvýznamnějších soutěžitelích na trhu zcela nezávislé chování společnosti PEAS při obchodování s elektrickou energií, jakožto jejich konkurenta, a při zajišťování fungování sekundárního trhu s elektřinou.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti Úřad nepovažuje za nutné v rámci předmětného správního řízení vymezení relevantního trhu s konečnou platností, neboť předmětné spojení soutěžitelů nepovede, vzhledem k absenci překrývajících či navazujících aktivit spojujících se soutěžitelů, ke snížení úrovně konkurenčního prostředí v dotčené oblasti. Posuzovaným spojením soutěžitelů nedojde ke vzniku či posílení dominantního postavení, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel Sekce ochrany hospodářské soutěže I
Rozhodnutí obdrží:
J&T BANKA, a.s.
Pobřežní 297/14
186 00 Praha 8-Karlín