UOHS S049/2004
Rozhodnutí: OF/S049/04-2060/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů HST Syatemtechnic GmbhH a Purac CZ s.r.o.
Účastníci HST Syatemtechnic GmbH, se sídlem Sophienweg 3, D-59872 Meschede, Spolková republika Německo Purac CZ s.r.o., se sídlem B. Němcové 12, 370 06 České Budějovice, IČ: 26212706
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 18. 5. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 69 KB


S 49/04-2060/04 V Brně dne 13. května 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 49/04, zahájeném dne 11. března 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost HST Systemtechnic GmbH, se sídlem Sophienweg 3, D-59872 Meschede, Spolková republika Německo, ve správním řízení zastoupené JUDr. Martinem Nedelkou, advokátem, se sídlem Jugoslávská 29, Praha 2, na základě plné moci ze dne 11. března 2004, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů HST Systemtechnic GmbH, se sídlem Sophienweg 3, Meschede, Spolková republika Německo, a Purac CZ s.r.o., se sídlem B. Němcové 12, České Budějovice, IČ: 26212706, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o prodeji a převodu obchodního podílu a úvěru uzavřené dne 3. března 2004 mezi společnostmi Anglian Water Holding GmbH, se sídlem Weisenfelser Strasse 46, Merseburg, Spolková republika Německo, a PURAC GmbH, se sídlem Weisenfelser Strasse 46, Merseburg, Spolková republika Německo, jako prodávajícími, a HST Systemtechnic GmbH, jako kupujícím, v jejímž důsledku společnost HST Systemtechnic GmbH získá 100% obchodní podíl ve společnosti Purac CZ s.r.o., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv spojujících se soutěžitelů a všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a situace na relevantních trzích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 12/04 ze dne 24. března 2004. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o prodeji a převodu obchodního podílu a úvěru uzavřené dne 3. března 2004 mezi společnostmi Anglian Water Holding GmbH, se sídlem Weisenfelser Strasse 46, Merseburg, Spolková republika Německo (dále jen "Anglian Water Holding"), a PURAC GmbH, se sídlem Weisenfelser Strasse 46, Merseburg, Spolková republika Německo (dále jen "PURAC GmbH"), jako prodávajícími, a HST Systemtechnic GmbH, se sídlem Sophienweg 3, Meschede, Spolková republika Německo (dále jen "HST"), jako kupujícím.
V důsledku uvedené smlouvy získá společnost HST 100% obchodní podíl ve společnosti Purac CZ s.r.o., se sídlem B. Němcové 12, České Budějovice, IČ: 26212706 (dále jen "Purac"), a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat.
Výše popsaná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje transakce, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Strany spojení
Společnost HST je německou obchodní společností, která je vlastněna dvěma fyzickými osobami. Společnost HST a její dceřiné společnosti (dále též "skupina HST") se zabývá vývojem a prodejem výrobků, systémů a systémových technických řešení pro vodohospodářství, zejména pro vodárny a čističky vod. Aktivity HST jsou rozloženy do tří divizí: vodárenské systémy, čistící systémy a výpočetní systémy. Skupina HST neprovozje před realizací posuzovaného spojení žádné podnikatelské aktivity v České republice.
Společnost Purac je českou společností s ručením omezeným, která je před realizací posuzované transakce vlastněna společnostmi patřícími do skupiny Anglian Water, a to konkrétně společností Anglian Water Holding (20% obchodní podíl) a společností PURAC GmbH (80% obchodní podíl). Společnost Purac působí v České republice v oblasti projektování, dodávek, montáže a servisu technologií pro vodárny a čističky odpadních vod. Společnost Purac nekontroluje v České republice žádného jiného soutěžitele.
Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, jež je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Společnost Purac, která je v posuzovaném spojení nabývanou společností, v České republice navrhuje technická řešení pro vodárny a čističky odpadních vod, jejich vybavení technologií a technickým zařízením a realizuje veškeré montážní a servisní práce. Na vlastní stavební činnosti při stavbách vodáren a čističek odpadních vod se nepodílí. Navrhovatel, ani ostatní společnosti ze skupiny HST, v České republice před realizací posuzované transakce nepůsobí.
Na základě výše uvedených skutečností Úřad pro účely tohoto rozhodnutí vymezil relevantní trh z hlediska výrobkového jako trh projektování, dodávek, montáže a servisu technologií pro vodárny a čističky odpadních vod. Z hlediska geografického Úřad v předmětném správním řízení vymezil relevantní trh územím celé České republiky.
Na vymezeném relevantním trhu působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost Purac, předmětné spojení má konglomerátní charakter. Tržní podíl společnosti Purac na vymezeném relevantním trhu v roce 2003 činil cca [ obchodní tajemství ] %.
Po celkovém zhodnocení situace, která vznikne v důsledku spojení soutěžitelů HST a Purac na trzích v České republice, dospěl Úřad k následujícím závěrům. Posuzované spojení, přestože podléhá povolení Úřadu, nepřinese žádné podstatné změny na jakémkoliv trhu v České republice. Spojení nepovede, vzhledem k absenci překrývajících se či navazujících aktivit spojujících se soutěžitelů, ke snížení úrovně konkurenčního prostředí na vymezeném relevantním trhu, neboť subjekt vzniklý spojením nebude v postavení podstatně odlišném od postavení společnosti Purac před uskutečněním transakce. V důsledku spojení nedojde ke vzniku ani posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na těchto trzích.
Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení. Toto rozhodnutí Úřad ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Martin Nedelka, advokát
Gleiss Lutz v.o.s.
Jugoslávská 29
120 00 Praha 2