UOHS S049/2003
Rozhodnutí: OF/S049/03-1838/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů ŠKODA Oil & Gas, a.s., ŠKODA JS a.s.
Účastníci ŠKODA JS a.s., se sídlem Orlík 266, 316 06 Plzeň ŠKODA Oil & Gas, a.s., se sídlem Příkop 6, 602 00 Brno
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 4. 6. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 66 KB


S 49/03-1838/03 V Brně dne 30. května 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 49/03, zahájeném dne 21. března 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost ŠKODA Oil & Gas, a.s., se sídlem Příkop 6, 602 00 Brno, zastoupená Dr. Iur. Jiřím Němcem, LL.M., advokátem, se sídlem Klimentská 10/1207, 110 00 Praha 1, na základě plné moci ze dne 20. března 2003, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o prodeji části podniku, jež bude uzavřena mezi společností ŠKODA Oil & Gas, a.s., se sídlem Příkop 6, 602 00 Brno, jako kupujícím, a společností ŠKODA JS a.s., se sídlem Orlík 266, 316 06 Plzeň, jako prodávajícím, podle níž společnost ŠKODA Oil & Gas, a.s., se sídlem Příkop 6, 602 00 Brno, získá kontrolu nad částí podniku ŠKODA JS a.s., se sídlem Orlík 266, 316 06 Plzeň, a to nad Hospodářským střediskem 2, Divizí Oil & Gas, podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
nepodléhá povolení.
Odůvodnění
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 21. března 2003 na návrh společnosti ŠKODA Oil & Gas, a.s., se sídlem Příkop 6, 602 00 Brno (dále jen " ŠKODA Oil & Gas, a.s. "), správní řízení S 49/03 ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Ke spojení soutěžitelů má dojít dle § 12 odst. 2 zákona na základě Smlouvy o prodeji části podniku, jež bude uzavřena mezi společností ŠKODA Oil & Gas, a.s., jako kupujícím, a společností ŠKODA JS a.s., se sídlem Orlík 266, 316 06 Plzeň (dále jen " ŠKODA JS a.s. "), jako prodávajícím. Tato smlouva bude uzavřena na základě Smlouvy o budoucím prodeji části podniku uzavřené dne 3. března 2003 mezi společností Průmyslové stavitelství Brno, a.s., se sídlem Mezírka 1, 602 00 Brno (dále jen " PRSB "), na straně jedné, a společností ŠKODA JS a.s., na straně druhé.
V důsledku uzavření Smlouvy o prodeji části podniku získá společnost ŠKODA Oil & Gas, a.s., kontrolu nad částí podniku ŠKODA JS a.s., a to nad Hospodářským střediskem 2, Divizí Oil & Gas (dále jen " Divize Oil & Gas ").
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, Smlouvy o budoucím prodeji části podniku a návrhu Smlouvy o prodeji části podniku a z informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 20/03 ze dne 21. května 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Charakteristika spojovaných soutěžitelů
Společnost ŠKODA Oil & Gas, a.s. , byla založena společností PRSB za účelem uskutečnění spojení. V současné době nevykonává žádnou činnost a nedosahuje tedy ani žádného obratu.
Společnost PRSB je ve většinovém vlastnictví fyzické osoby a působí především v oblasti provádění komplexní inženýrské činnosti v oblasti výstavby investičních celků ve stavebnictví. Společnost PRSB vyvíjí svoje aktivity zejména na území Ruské federace a Kazachstánu, kde působí v rámci dlouhodobé smlouvy uzavřené s republikou Kazachstán konsorcium těžařských společností Agip, British Gas, Texaco a Lukoil, pro něž PRSB vytváří zázemí v podobě ubytovacích, stravovacích i doplňkových služeb a zaměřuje se rovněž na stavební aktivity pro toto konsorcium (společnost PRSB je držitelem licence na provádění stavebních činností v Kazachstánu a Ruské federaci). V České republice podniká PRSB v oblasti odstraňování ekologických škod, výstavby čerpacích stanic pohonných hmot a stavební činnosti v oblasti zkvalitňování životního prostředí.
Společnost PRSB ani žádná z jejích 6 dceřiných společností, jimiž jsou společnosti PRSB Engineering, a.s., se sídlem Čechyňská 14a, Brno, RODS Brno, a.s., se sídlem Čechyňská 14a, Brno, Hotel ATLANTIS, a.s., se sídlem Rozdrojovice 177, Brno-venkov, PRSB Construction Brno, spol. s r.o., se sídlem Mezírka 1, Brno, S.N.B.K., a.s., se sídlem Kotlářská 53, Brno, a AZ TRACTORS, Inc., se sídlem 680 Hardwick Rd. Unit 4., Bolton, Ontario, Kanada, nepůsobí v oblasti přípravy a provádění kompletační investiční výstavby v oblasti petrochemie.
Společnost PRSB dosáhla v roce 2002 celosvětového obratu ve výši (obchodní tajemství) Kč a na území České republiky dosáhla obratu ve výši (obchodní tajemství) Kč. Osoby kontrolované společností PRSB v roce 2002 dosáhly celosvětového obratu ve výši (obchodní tajemství) Kč a jejich obrat v České republice byl (obchodní tajemství) Kč.
Divize Oil & Gas je součástí společnosti ŠKODA JS a.s., která je aktivní zejména v odvětví jaderného strojírenství a prostřednictvím Divize Oil & Gas se zabývá poskytováním komplexních inženýrských služeb v oblasti petrochemie. Divize Oil & Gas působí převážně na trhu Ruské federace a v současné době je jediným významným projektem Divize Oil & Gas rekonstrukce plynového závodu Sosnogorsk v Ruské federaci. Předmětem dodávky je vypracování projektu, stavební část, technologie, montáž, zkoušky provozu a uvedení do provozu. V České republice působí Divize Oil & Gas pouze jako objednatel subdodávek a stavebních a technologických částí pro projekty, které získala v důsledku své činnosti v zahraničí.
V roce 2002 činil celosvětový obrat Divize Oil & Gas (obchodní tajemství) Kč a na území České republiky dosáhla Divize Oil & Gas obratu (obchodní tajemství) Kč.
Právní rozbor
Ke spojení soutěžitelů má dojít tím, že společnost ŠKODA Oil & Gas, a.s., získá na základě Smlouvy o prodeji části podniku možnost kontroly nad Divizí Oil & Gas. Navrhované spojení je spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 2 zákona.
Spojení soutěžitelů podléhá dle § 13 zákona povolení Úřadu, jestliže celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, nebo jestliže celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 550 milionů Kč a alespoň dva ze spojovaných soutěžitelů dosáhli každý čistého obratu nejméně 200 milionů Kč za poslední účetní období. Pokud jde o výpočet obratu, ustanovení § 14 odst. 4 zákona stanoví, že spojuje-li se pouze část soutěžitele, do čistého obratu se zahrnuje pouze ta část obratu, kterého dosáhla spojující se část soutěžitele.
Jak vyplývá z výše uvedených obratů spojovaných soutěžitelů, podmínka dle § 13 zákona není splněna a proto navrhované spojení společnosti ŠKODA Oil & Gas, a.s., a části podniku-Divize Oil & Gas-nepodléhá povolení Úřadu. Proto Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží: Dr. iur. Jiří Němec, LL.M., advokát AK Brzobohatý, Brož & Honsa
Klimentská 10/1207
110 00 Praha 1
Rozhodnutí nabylo právní moci 4. června 2003