UOHS S049/2002
Rozhodnutí: OF/S049/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Exxon Mobil Corporation, USA a Advanced Elastomer Systems, Inc.,
Účastníci Advanced Elastomer Systems, Ing., 388 S. Main Street, Akron, Ohio 44311, USA Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, USA
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 15. 4. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 74 KB


S 49/02-1175/02 V Brně dne 27. března 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 49/02, zahájeném dne 27. února 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Exxon Mobil Corporation, se sídlem 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, USA, ve správním řízení zastoupená JUDr. Josefem Vejmelkou, se sídlem Freshfields Bruckhaus Deringer, veřejná obchodní společnost advokátů, Italská 27, 120 00 Praha 2, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení podniků, ke kterému dochází dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Kupní smlouvy, uzavřené dne 30. ledna 2002 mezi společnostmi Exxon Mobil Corporation, se sídlem 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, USA a Exxon Chemical Asset Management Partnership, jako kupujícími a společností Solutia Inc. jako prodávajícím, na základě které společnost Exxon Mobil Corporation, se sídlem 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, USA, získá podíl ve výši 50% ve společnosti Advanced Elastomer Systems, Inc., se sídlem 388 S. Main Street, Akron, Ohio 44311, USA a podíl ve výši 48,81% ve společnosti Advanced Elastomer Systems, L.P., se sídlem 388 S. Main Street, Akron, Ohio 44311, USA, dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
n e p o d l é h á p o v o l e n í.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku vztahujícího se ke spojení, dokladu o zaplacení správního poplatku, písemné plné moci, dokladů o existenci spojujících se společností, Kupní smlouvy a výročních zpráv a dalších informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 11/02 ze dne 13. března 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníků správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít na základě Kupní smlouvy, uzavřené dne 30. ledna 2002 mezi společnostmi Exxon Mobil Corporation, se sídlem 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, USA (dále jen "Exxon") a Exxon Chemical Asset Management Partnership, jako kupujícími a společností Solutia Inc. jako prodávajícím, a to mezi společností Exxon na straně jedné a společnostmi Advanced Elastomer Systems, Inc., se sídlem 388 S. Main Street, Akron, Ohio 44311, USA (dále jen "AES, Inc.") a Advanced Elastomer Systems, L.P., se sídlem 388 S. Main Street, Akron, Ohio 44311, USA (dále jen "AES, L.P.") na straně druhé. Společnost Exxon před realizací navrhovaného spojení vlastnila 50% podíl ve společnosti AES, Inc. a 48,81% podíl ve společnosti AES, L.P. Zbývajících 50% podílu ve společnosti AES, Inc. a dalších 48,81% podílu ve společnosti AES, L.P. vlastnila společnost Solutia Inc. Poslední část podílu ve společnosti AES, L.P. ve výši 2,38% drží společnost AES, Inc. Jednalo se tedy o společnou kontrolu. Po realizaci navrhovaného spojení bude společnost Exxon kontrolovat (přímo či nepřímo) 100% podíl ve společnostech AES, Inc. a AES, L.P.
Společnost Exxon působí celosvětově prostřednictvím svých dceřiných společností v oblasti průzkumu ropy a zemního plynu, ve výrobě a prodeji mazadel, asfaltu, petrochemických výrobků na bázi uhlovodíku a dalších petrochemických výrobků, ve výrobě elektřiny a technologií pro výrobu elektřiny, v těžbě uhlí a mědi a rafinování a dodávkách ropných produktů a prodeji paliv. V roce 2000 dosáhla společnost Exxon celosvětového obratu cca . Kč. Soutěže na území České republiky se společnost Exxon účastní prostřednictvím dceřiné společnosti ESSO spol. s r.o., se sídlem v Praze.
Společnost AES, L.P. působí ve vývoji, výrobě a marketingu termoplastických elastomerů, zejména termoplastických vulkanitů. Hlavním produktem je termoplastický vulkanit Santoprene . Společnost AES, Inc. zajišťuje obchodní vedení společnosti AES, L.P. V roce 2000 dosáhla společnost AES, L.P. celosvětového obratu cca . Kč. Společnost AES, Inc. ani společnost AES, L.P. neovládají na území České republiky žádnou dceřinou společnost a distribuce produktů je realizována zejména prostřednictvím třetích osob.
Právní rozbor
Vzhledem k tomu, že k naznačenému spojení dochází v zahraničí, zkoumal Úřad nejprve, zda jsou splněny podmínky pro působnost zákona o ochraně hospodářské soutěže.
Pokud jde o působnost zákona, dle § 1 odst. 3 se tato právní norma vztahuje i na jednání soutěžitelů, k němuž došlo v cizině, které narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž na území České republiky. Dle odst. 4 téhož paragrafu se dále tento zákona nevztahuje na jednání podle odstavce 1 (tedy mimo jiné na spojování soutěžitelů), jejichž účinky se projevují výlučně na zahraničním trhu, pokud z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nevyplývá něco jiného.
Vzhledem k tomu, že dceřiná společnost jednoho ze spojujících se soutěžitelů se soutěže na území České republiky účastní, je zřejmé, že se navržená transakce neprojeví výlučně na zahraničním trhu. Podmínka pro možnost aplikace zákona dle § 1 odst. 4 tohoto zákona je proto splněna.
Pokud jde o podmínku dle § 1 odst. 3 zákona, Úřad konstatuje, že lze na základě sdělených skutečností dojít k závěru, že přestože se určitým způsobem navržená transakce na trhu na území České republiky projeví, bude to bez negativního dopadu na hospodářskou soutěž. Jak vyplývá z údajů, doložených spojujícími se soutěžiteli Úřadu i z vlastních podkladů Úřadu, společnost Exxon se v souvislosti s posuzovaným spojením účastní soutěže zejména na trhu ethylen propylen dien monomeru (dále jen "EPDM"), což je základní syntetický kaučuk, používaný pro řadu aplikací. Slouží jako surovina i pro výrobu termoplastických elastomerů (dále jen "TPE").
Navrhované spojení je proto spojením vertikálním. Relevantními trhy po stránce věcné byl Úřadem vymezen trh EPDM a trh TPE. Po stránce geografické se jedná o relevantní trhy, vymezené územím České republiky, po stránce časové jako trhy trvalé.
Jak vyplývá z celkových obratů, dosažených na tomto trhu a z obratů spojujících se podniků, tržní podíl společnosti Exxon na trhu EPDM činí cca %, tržní podíl společností AES, Inc. a AES, L.P. na trhu TPE cca %. Vzhledem k vertikálnímu charakteru spojení nedojde realizací předmětné transakce ke změnám uvedených hodnot.
Protože se jedná o tržní podíly o velikosti blízké 10 %, případně menší, za existence pouze jedné dceřiné společnosti jednoho ze spojujících se soutěžitelů na území České republiky, nedojde k narušení hospodářské soutěže ani k existenci možnosti jejího narušení ve smyslu tohoto ustanovení a tudíž se zákon na uvedené jednání vztahovat nebude.
Úřadem vyjádřené stanovisko je odůvodněno tím, že ke stranami navrženému spojení dochází v zahraničí, pouze jedna z jeho stran na území České republiky kontroluje dalšího soutěžitele a společný podíl na stejném území je blízký hranici 10 %. Tato hranice podle dosavadních poznatků Úřadu a s přihlédnutím k rozhodovací praxi Evropské komise a k judikatuře Evropského soudního dvora, za absence jiných okolností, které by tento závěr mohly zpochybnit, prakticky vylučuje existenci dominantního postavení, jež by mohlo ohrozit efektivní hospodářskou soutěž na příslušném trhu.
Ve smyslu § 16 odst. 2 zákona Úřad proto rozhodnul, že navrhované spojení nepodléhá povolení.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Josef Vejmelka
Freshfields Bruckhaus Deringer, veřejná obchodní společnost advokátů
Italská 27
120 00 Praha 2
Právní moc: 15.4.2002