UOHS S048/2004
Rozhodnutí: OF/S048/04-1577/04 Instance I.
Věc spojení soutežitelů Henry Schein Austria GmbH a GAUDENT-SANITARIA s.r.o.
Účastníci GAUDENT-SANITARIA s.r.o., se sídlem Vrchlického 50, Praha Henry Schein Austria GmbH, se sídlem Perfektastrasse 55, Vídeň, Rakouská republika
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 15. 4. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 71 KB


S 48/04-1577/04 V Brně dne 9. dubna 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 48/04, zahájeném dne 10. března 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti Henry Schein Austria GmbH, se sídlem Perfektastrasse 55, Vídeň, Rakouská republika, ve správním řízení zastoupeného Mgr. Markem Kreislem LL.M., advokátem, se sídlem Klimentská 46, Praha 1, na základě plné moci ze dne 8. března 2004, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Henry Schein Austria GmbH, se sídlem Perfektastrasse 55, Vídeň, Rakouská republika, a GAUDENT SANITARIA s.r.o., se sídlem Vrchlického 50, Praha 5, IČ: 48041823, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o převodu obchodního podílu" uzavřené dne 2. března 2004 mezi společností Henry Schein Austria GmbH, jako kupujícím, a společností Sanitaria-Dentalwaren Gesellschaft m.b.H., se sídlem Perfektastrasse 55, Vídeň, Rakouská republika, jako prodávajícím, "Smlouvy o převodu obchodního podílu" uzavřené dne 2. března 2004 mezi společností Henry Schein Austria GmbH, jako kupujícím, a panem Ing. Jiřím Odcházelem, bytem U Albrechtova vrchu 1146/18, Praha 5, jako prodávajícím, a "Smlouvy o převodu obchodního podílu" uzavřené dne 2. března 2004 mezi společností Henry Schein Austria GmbH, jako kupujícím, a paní RNDr. Evou Odcházelovou, bytem U Albrechtova vrchu 1146/18, Praha 5, jako prodávajícím, v jejichž důsledku má společnost Henry Schein Austria GmbH nabýt 100% obchodní podíl ve společnosti GAUDENT SANITARIA s.r.o., a tím získat možnost tuto společnost výhradně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, jakož i všeobecně známých skutečností o spojovaných soutěžitelích. Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů Henry Schein Austria GmbH, se sídlem Perfektastrasse 55, Vídeň, Rakouská republika (dále jen "Henry Schein Austria"), a GAUDENT SANITARIA s.r.o., se sídlem Vrchlického 50, Praha 5, IČ: 48041823 (dále jen "GAUDENT ČR") má dojít na základě tří "Smluv o převodu obchodního podílu" uzavřených dne 2. března 2004 mezi společností Henry Schein Austria, ve všech případech jako kupujícím, a společností Sanitaria-Dentalwaren Gesellschaft m.b.H., se sídlem Perfektastrasse 55, Vídeň, Rakouská republika (dále jen "Sanitaria-Dentalwaren"), panem Ing. Jiřím Odcházelem, bytem U Albrechtova vrchu 1146/18, Praha 5, a paní RNDr. Evou Odcházelovou, bytem U Albrechtova vrchu 1146/18, Praha 5, jako jednotlivými prodávajícími. Na základě uvedených smluv společnost Henry Schein Austria nabude 100% obchodní podíl ve společnosti GAUDENT ČR, a tím získá i možnost tuto společnost přímo kontrolovat
Navrhovaná transakce je spojením soutěžitelů podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť společnost Henry Schein Austria získá možnost výlučně kontrolovat soutěžní chování společnosti GAUDENT ČR.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč a podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona je splněna, navrhované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Strany spojení
Společnost Henry Schein Austria , existující podle rakouského právního řádu, byla založena za účelem realizace předmětné transakce a koordinace činností holdingové společnosti Henry Schein Holding GmbH, se sídlem v Hamburku, Spolková republika Německo pro oblast Rakouské republiky. Společnost Henry Schein Holding GmbH působí v oblasti distribuce zdravotnických výrobků zejména pro stomatologické účely, a to v rámci skupiny společností Henry Schein, jejichž mateřskou společností je společnost Henry Schein Inc., se sídlem v Melville, Spojené státy americké. Skupina Henry Schein působí celosvětově v oblasti produktů pro diagnostické a terapeutické účely, farmaceutické produkty a související poradenské služby. Skupina Henry Schein nekontroluje na území České republiky žádného soutěžitele. V současnosti působí tato skupina na území České republiky nepřímo, výhradně prostřednictvím nabývané společnosti GAUDENT ČR, a to v oblasti distribuce materiálů a zařízení pro stomatology.
Společnost GAUDENT ČR je společností s ručením omezeným založenou podle českého právního řádu. Před spojením byly obchodní podíly této společnosti vlastněny společností Sanitaria-Dentalwaren (51,01 %), panem Ing. Jiřím Odcházelem (25 %) a paní RNDr. Evou Odcházelovou (23,99 %). Společnost GAUDENT ČR se zabývá v České republice velkoobchodem a distribucí výrobků a zařízení pro použití ve stomatologických ordinacích a zubních laboratořích a dále poskytuje s tím související poradenské služby. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území ČR provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Z výše uvedeného vyplývá, že skupina Henry Schein působila před spojením na území České republiky výhradně prostřednictvím nabývané společnosti GAUDENT ČR, která tak byla jejím výhradním distributorem výrobků pro stomatologické ordinace a zubní laboratoře. Společnost GAUDENT ČR se rovněž zabývala distribucí uvedených výrobků i pro jiné zejména zahraniční společnosti. Úřad při posuzování předmětného spojení soutěžitelů vycházel zejména z činností společnosti GAUDENT ČR na území České republiky. Posuzovaným spojením dotčenou oblastí je tedy oblast distribuce výrobků a zařízení pro použití ve stomatologických ordinacích a zubních laboratořích
Na základě výše uvedeného Úřad pro účely tohoto rozhodnutí vymezil jako relevantní trh trh distribuce výrobků a zařízení pro použití ve stomatologických ordinacích a zubních laboratořích.
Z pohledu geografického byl relevantní trh vzhledem k homogenním soutěžním podmínkám v případě uvedeného věcně relevantního trhu vymezen územím České republiky.
Na takto vymezeném relevantním trhu distribuce výrobků a zařízení pro použití ve stomatologických ordinacích a zubních laboratořích v České republice dosáhla společnost GAUDENT ČR před spojením cca [ " obchodní tajemství " ]% tržního podílu.
V České republice působí i další distributoři výrobků a zařízení pro použití ve stomatologických ordinacích a zubních laboratořích, nezávislí na spojujících se subjektech. Vzhledem k značné roztříštěnosti trhu však podíly společností, zabývajících se distribucí uvedených výrobků nepřesahují u jednotlivých společností [ " obchodní tajemství " ] %.
Zejména s ohledem na skutečnosti, že nabývaná společnost působila již před spojením jako výhradní distributor na vymezeném trhu a vzhledem k výši jejího tržního podílu, dospěl Úřad k závěru, že na území České republiky nedojde předmětným spojením k významné změně ve struktuře trhu, ani k výraznému nárůstu tržní síly spojením vzniklého subjektu na takovou míru, která by mu umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Na uvedeném trhu působí i další soutěžitelé a vzhledem k neexistenci významných překážek vstupu potencionálních soutěžitelů na uvedený trh nedojde ani k omezení možnosti vstupu nových soutěžitelů na tento trh.
S ohledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že v důsledku předmětného spojení soutěžitelů nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Marek Kreisl LL.M., advokát
adv. kanc. Baker & McKenzie, v.o.s. Klimentská 46
110 00 Praha 1