UOHS S048/2003
Rozhodnutí: OF/S048/03-1451/03 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů-Degussa Construction Chemicals GmbH a Woermann Betonchemie GmbH & Co. KG (Schwenk)
Účastníci Degussa Construction Chemicals GmbH, se sídlem Dr. Albert-Frank-Str. 32, Trostberg, SRN Schwenk
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 2. 5. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 81 KB


S 48/03-1451/03 V Brně dne 28. dubna 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 48/03, zahájeném dne 19. března 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Degussa Construction Chemicals GmbH, se sídlem Dr. Albert-Frank-Strasse 32, Trostberg, Spolková republika Německo, ve správním řízení zastoupená JUDr. Martinem Nedelkou, advokátem, se sídlem Jugoslávská 29, Praha 2, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě kupní smlouvy uzavřené mezi společnostmi Degussa Construction Chemicals GmbH, se sídlem Dr. Albert-Frank-Strasse 32, Trostberg, Spolková republika Německo, a Degussa Construction Vermögensverwaltungs GmbH, se sídlem Dr. Albert-Frank-Strasse 32, Trostberg, Spolková republika Německo, na straně jedné, a společnostmi Woermann Betonchemie GmbH & Co. KG, se sídlem Wittichstrasse 1, Darmstadt, Spolková republika Německo, Schwenk Zement KG, se sídlem Hindenburgring 15, Ulm, Spolková republika Německo, Schwenk Zement Beteiligungen GmbH, se sídlem Hindenburgring 15, Ulm, Spolková republika Německo, a Zementwerke Bernburg GmbH, se sídlem Calbesche Str. 67, Nienburg, Spolková republika Německo, na straně druhé, v jejímž důsledku společnost Degussa Construction Chemicals GmbH získá možnost kontrolovat podnikání společnosti Woermann Betonchemie GmbH & Co. KG, v oblasti výroby stavebních hmot, označené účastníkem řízení jako divize "betonářské chemie" podnikatelské skupiny Schwenk, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, smlouvy zakládající spojení, plné moci zástupce účastníka řízení a dalších relevantních informací o spojujících se soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad navrhovanou transakcí zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 13/03 ze dne 2. dubna 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Navrhované spojení soutěžitelů je založeno kupní smlouvou uzavřenou dne 14. března 2003 mezi společností Woermann Betonchemie GmbH & Co. KG, se sídlem Wittichstrasse 1, Darmstadt, Spolková republika Německo (dále jen "Woermann"), jako prodávajícím, a společností Degussa Construction Vermögensverwaltungs GmbH, se sídlem Dr. Albert-Frank-Strasse 32, Trostberg, Spolková republika Německo (dále jen "DCV"), dceřinou společností Degussa Construction Chemicals GmbH, se sídlem Dr. Albert-Frank-Strasse 32, Trostberg, Spolková republika Německo (dále jen "DCC), jako kupujícím. Na straně prodávajícího jsou dále účastníky smlouvy společnosti Schwenk Zement KG, Schwenk Zement Beteiligungen GmbH, a Zementwerke Bernburg GmbH, náležící do podnikatelské skupiny Schwenk. Na straně kupujícího je účastníkem smlouvy také účastník správního řízení, tj. společnost DCC.
Na základě výše uvedené kupní smlouvy získá společnost DCC prostřednictvím své dceřiné společnosti DCV od společnosti Woermann podstatnou část majetku, který je současně podstatnou částí majetku obchodní divize "betonářská chemie" podnikatelské skupiny Schwenk, kterou společnost Woermann řídí. Uvedený majetek spočívá zejména v provozním movitém majetku, zásobách, právech duševního vlastnictví, know-how, smlouvách s odběrateli, personálu výrobních závodů v Darmstadtu a Glöthe a pozemku v Darmstadtu. Na základě předmětné smlouvy společnost DCC také nepřímo nabude 100% obchodní podíl na společnosti Woermann Bohemia s.r.o., se sídlem Hoření 18, Ústí nad Labem (dále jen "Woermann Bohemia"), dále získá od společnosti Schwenk Zement KG určitý majetek náležící k obchodní divizi "betonářská chemie", jakož i 100% obchodní podíl na společnosti Woermann Polska sp. z.o.o., se sídlem v Krakově, Polsko. Pokud jde o majetek společnosti Schwenk Zement KG, tento tvoří pouze nepatrnou část majetku společnosti, která samotná k obchodní divizi "betonářská chemie" nenáleží.
Navrhovaná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), neboť společnost DCC získá i) majetek představující část podniku společnosti Woermann a část podniku společnosti Schwenk Zement KG, a zároveň ii) možnost kontrolovat společnosti Woermann Bohemia a Woermann Polska, v důsledku čehož získá kontrolu nad podnikáním společnosti Woermann, tvořící divizi "betonářské chemie" podnikatelské skupiny Schwenk.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč a podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona je tedy splněna, navrhované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu podle § 12 a násl. zákona. Strany spojení
Společnost DCC řídí v rámci podnikatelské skupiny Degussa obchodní divizi "stavební chemie", která vyrábí a prodává výchozí látky pro přísady do betonu, přísady do betonu, stavební výrobky (omítky, injekční a spárovací materiály), fasády, nátěry, barvy a laky, zateplovací a izolační systémy, průmyslové a sportovní podlahy apod.
Podnikatelská skupina Degussa, v jejímž čele stojí společnost Degussa AG, se sídlem v Düsseldorfu, Spolková republika Německo, je celosvětově činná v oblasti vývoje, výroby a prodeje chemických výrobků, zejména speciálních chemikálií. Společnost Degussa AG byla na počátku roku 2003 včleněna do podnikatelského seskupení, v jehož čele stojí RAG Aktiengesellschaft, se sídlem v Essenu, Spolková republika Německo 1 . Skupina RAG působí v oblasti těžby uhlí, výroby energie, gumárenských výrobků, pojišťovacích služeb, technologií pro ochranu životního prostředí, odborného vzdělávání, nemovitostí, jakož i chemického průmyslu, zejména umělých hmot. Jejími nejvýznamnějšími akcionáři jsou VEBA Telecom Beteiligungs-GmbH (39,2 %), RWE AG (21,9 %), ThyssenKrupp AG (20,6 %) a Verwaltungsgesellschaft RAG-Beteiligungs mbH (10 %). Žádný z akcionářů, ať již samostatně nebo spolu s jinými, společnost RAG Aktiengesellschaft nekontroluje.
Skupina Degussa, resp. RAG, je na území České republiky zastoupena společnostmi i) Degussa Praha s.r.o., se sídlem Na Sychrově 8, Praha 10, která se zabývá prodejem chemických výrobků, ii) MBT Stavební hmoty s.r.o., se sídlem K Májovu 1244, Chrudim, která se zabývá výrobou a prodejem výrobků stavební chemie, stavebních a betonářských výrobků, iii) Bakelitte s.r.o., se sídlem Areal UMA, Pardubice-Semtín, činná v oblasti výroby chemikálií, i) RAG BILDUNG Intertraining vzděl. spol. s r.o., se sídlem Španělská 4, Praha 2, zaměřující se na odborné vzdělávání, a v) Saar Gummi Czech s.r.o., se sídlem Stolín 105, Červený Kostelec, která vyrábí a prodává gumárenské systémy a komponenty.
Společnost Woermann náleží k podnikatelské skupině Schwenk a řídí její divizi "betonářská chemie". Společnost je v evropském měřítku činná v oblasti stavebních hmot a nabízí především přísady do betonu, malt, a potěrů, speciální malty, příměsi do betonu a injekční materiály, odbedňovací oleje, jakož i přípravky na ošetření povrchu betonu.
Podnikatelská skupina Schwenk je skupinou sdružující společnosti, které jsou spolu navzájem kapitálově a personálně propojeny, společnou mateřskou společnost však nemají. Jedná se o skupinu založenou na principu, který se v německém právu označuje jako "Stammhausprinzip".
Na území České republiky působí ze skupiny Schwenk společnost Woermann Bohemia, která je předmětem posuzovaného spojení, zabývající se především prodejem výrobků stavební chemie a společnost DCD IDEAL spol. s r.o., se sídlem Dynín č. 88, která vyrábí a prodává izolační materiály. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území ČR provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Spojením dotčenou oblastí je výroba a prodej výrobků betonářské chemie, což jsou přísady, které se používají při výrobě betonu a malt k vylepšení a úpravě jejich vlastností, jakož i výrobky související s použitím betonu a malty.
Obchodní divize "betonářská chemie" podnikatelské skupiny Schwenk prodává na území České republiky i) přísady do betonu, ii) přísady do malt a potěrů, iii) odbedňovací oleje a iv) přípravky pro ošetření povrchu betonu. Jedná se o výrobky, které především díky svým vlastnostem a zamýšlenému účelu použití nejsou vzájemně zaměnitelné, a to jak na straně poptávky, tak i na straně nabídky, a tvoří tak samostatné relevantní trhy.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti Úřad, pro potřeby posouzení dopadů navrhovaného spojení, vymezil následující věcně relevantní trhy:
trh přísad do betonu,
trh přísad do malt a potěrů,
trh odbedňovacích olejů a
trh přípravků pro ošetření povrchu betonu.
Geograficky jsou relevantní trhy vymezeny územím České republiky . Z časového hlediska se jedná o trhy trvalé , charakterizované pravidelnými dodávkami po celý kalendářní rok, nepodléhající významným výkyvům.
Pokud jde o postavení spojujících se soutěžitelů na vymezených relevantních trzích, lze vzhledem k dodávkám skupiny Degussa konstatovat, že k navýšení tržního podílu spojením vzniklého subjektu dojde v důsledku navrhované transakce pouze na relevantních trzích přísad do betonu a přípravků pro ošetření povrchu betonu.
Zatímco v případě relevantního trhu přípravků pro ošetření povrchu betonu nepřesáhne společný tržní podíl [ obchodní tajemství ]% hranici, na relevantním trhu přísad do betonu bude tento podíl po spojení činit přibližně [ obchodní tajemství ] %. Na ostatních vymezených relevantních trzích působí pouze skupina Schwenk, přičemž na celkových trzích nepřekračuje její tržní podíl hranici [ obchodní tajemství ] %.
Žádná ze stran spojení nevyrábí předmětné produkty na území České republiky, tyto jsou z jejich strany pouze předmětem dovozu. Pro dovozy do České republiky neexistují na vymezených relevantních trzích žádné kvóty, tarify nebo tarifní překážky, technické normy v České republice jsou kompatibilní s normami evropskými. Nejvýznamnější položkou pro vstup na trh jsou tak náklady na výrobní zařízení, přičemž výrobní technologie je volně dostupná. Neexistují ani žádné překážky přístupu k výrobním surovinám. Přepravní náklady ovlivňují tvorbu cen pouze u přísad do betonu, u nichž dosahují cca 10 % kupní ceny. Jinak přepravní náklady u dovozů z jiných evropských zemí nehrají významnou roli. Nejvýznamnějšími dovozními zeměmi jsou zejména Německo, Rakousko, Francie a Itálie.
Vymezené relevantní trhy jsou trhy poměrně stabilními, spotřeba dotčených produktů je v posledních třech letech v zásadě konstantní. Tyto trhy jsou však citlivé na případné výkyvy poptávky či recesi ve stavebnictví. Výzkum a vývoj nehraje v oblasti betonářské chemie významnou roli, jeho výsledky jsou využívány především pro inovaci jednotlivých výrobků.
V důsledku spojení bude mít spojením vzniklý subjekt relativně nízké tržní podíly, a nedojde ani ke vzniku či prohloubení vertikální integrace spojujících se soutěžitelů. Jak na relevantním trhu přísad do betonů, tak i na trhu přísad pro úpravu povrchu betonu působí v České republice další významní soutěžitelé, jako například společnosti Sika CZ, s.r.o. (součást skupiny Sika, která patří k nejvýznamnějším producentům betonářské chemie na světě), MC-Bauchemie s.r.o. či STACHEMA KOLÍN, spol. s r.o.
Na základě uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby jim umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc. vrchní ředitel
PM: 2. května 2003
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Martin Nedelka, advokát
GLEISS LUTZ v.o.s.
Jugoslávská 29
120 00 Praha 2
1 Viz rozhodnutí Úřadu č.j. S 229/02