UOHS S048/2002
Rozhodnutí: OF/S048/02-1176/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Lékárny Lloyds s.r.o., Praha a K-pharma, a.s.
Účastníci K-pharma, a.s. Lékárny Lloyds s. r. o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 15. 4. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 71 KB


S 48/02-1176/02 V Brně dne 27. března 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 48/02, zahájeném dne
27. února 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Lékárny Lloyds, s.r.o., se sídlem Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1, ve správním řízení právně zastoupená Liborem Prokešem, advokátem, se sídlem NÖRR STIEFENHOFER LUTZ, Na Příkopě 15, 110 00 Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o převodu akcií, kterou uzavřou společnost Lékárny Lloyds, s.r.o. se sídlem Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1 jako kupující a Ing. Jaroslav Kolář, Kamelova 6, Brno a Ing. Petr Kolář, Drobného 68, Brno, jako prodávající, na základě které společnost Lékárny Lloyds, s.r.o., se sídlem Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1, získá 52,63% akcií společnosti K-pharma, a.s., se sídlem Koliště 47, 602 00 Brno, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 27. února 2002 na návrh společnosti Lékárny Lloyds, s.r.o., se sídlem Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1 (dále jen "Lékárny Lloyds"), ve správním řízení právně zastoupené Liborem Prokešem, advokátem, se sídlem NÖRR STIEFENHOFER LUTZ, Na Příkopě 15, 110 00 Praha 1, na základě plné moci, správní řízení S 48/02 ve věci udělení povolení ke spojení podniků ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon" nebo "zákon o ochraně hospodářské soutěže").
Při posuzování spojení podniků Úřad vycházel z návrhu na zahájení správního řízení, formuláře vztahujícího se ke spojení, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, smlouvy o převodu akcií, informací o spojovaných společnostech a z rozboru postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 11/02 ze dne 13. března 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Notifikační podmínky
Ke spojení podniků má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm a) zákona tím, že společnost Lékárny Lloyds získá na základě smlouvy o převodu akcií, kterou uzavře jako kupující, s Ing. Jaroslavem Kolářem, Kamelova 6, Brno a Ing. Petrem Kolářem, Drobného 68, Brno, jako prodávajícími, 52,63% akcií společnosti K-pharma, a.s., se sídlem Koliště 47, 602 00 Brno (dále jen "K-pharma"). Společnost Lékárny před realizací navrhované akvizice vlastní 47,37% akcií společnosti K-pharma, po její realizaci tak bude ovládat 100% akcií.
Společnost Lékárny Lloyds je společností s ručením omezeným, zapsanou do obchodního rejstříku dne 22.10.1993. Podniká zejména v oblasti provozování lékáren. Je ovládána společností GEHE AG, se sídlem Neckartalstr. 155, 70376 Stuttgart, SRN (dále jen "GEHE"). Společnost GEHE podniká v oblasti distribuce léčiv, a to jak velkoobchodní, tak i maloobchodní (provozování lékáren). Společnost Lékárny Lloyds přímo a prostřednictvím uvedených dceřiných společností provozuje celkem 61 lékáren na území celé České republiky. Celosvětový obrat společnosti GEHE dosáhl v roce 2001 výše cca . Kč. Celosvětový obrat společnosti Lékárny Lloyds (a zároveň i obrat na území České republiky) činil v roce 2001 .. Kč. Jak vyplývá z uvedených údajů, je splněno obratové kriterium ve smyslu § 13 písm. a) zákona.
Společnost K-pharma je společností s ručením omezeným, s předmětem podnikání specializovaný maloobchod, lékárenská péče poskytovaná v lékárně základního typu. Nekontroluje žádné další soutěžitele. Společnost K-pharma provozuje devět lékáren na území Jihomoravského kraje.
Pokud jde o vymezení relevantního trhu, společnost Lékárny Lloyds a společnost K-pharma p odnikají zejména v oblasti provozování lékáren, Úřad proto vymezil relevantní trh z hlediska výrobkového jako trh provozování lékáren . Z hlediska časového následně Úřad vymezil relevantní trh jako trh trvalý, charakterizovaný pravidelnými dodávkami (službami) po celý kalendářní rok, nepodléhající významným výkyvům.
Relevantní geografický trh byl vymezen s ohledem na to, že s potřebitel je při svém výběru lékárny omezen časovou a dopravní dostupností, navíc může být omezen i svým zdravotním stavem. Při vymezení relevantního trhu z geografického hlediska je proto nutné vzít v úvahu území, v němž se může spotřebitel prakticky snažit o nalezení alternativních zdrojů nabídky, které je předmětem výrobkového trhu. Z pohledu spotřebitele je území, v němž může hledat alternativní zdroje nabídky, dáno zhruba maximální vzdáleností ujetou při 20 minutové jízdě autem (tzv. dosahová vzdálenost)-viz obdobně rozhodnutí Evropské komise č. j. 97/277 z 20. listopadu 1996 (Case No IV/M.784-Kesko/Tuko).
Společnost K-pharma provozuje 8 lékáren na území okresů Brno-město (4 provozovny), Brno-venkov (také 4 provozovny) a jednu lékárnu v Telči (území jihlavského okresu). Společnost Lékárny Lloyds provozuje ve vymezených oblastech jednu lékárnu v Brně a jednu v Jihlavě. K překrytí dochází na území města Brna a jihlavského okresu.
Posouzení dopadů spojení
Na území České republiky dochází k překrytí podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů ve vztahu k území města Brna a území vymezenému územím jihlavského okresu. V prvním případě dojde k navýšení počtu provozoven společnosti Lékárny Lloyds z jedné na pět, v druhém z jedné na dvě. Na území města Brna je provozováno cca 99 lékáren, v jihlavském okresu 20. Pro území celé České republiky bylo do zahájení tohoto správního řízení vydáno celkem 2150 povolení působit jako lékárna.
Celkový obrat na trhu výrobků, prodávaných v lékárnách, činí cca . Kč. Z toho obrat společností z vlastnické skupiny, ve které je začleněna i společnost Lékárny Lloyds, dosáhl-vzhledem k obratu na území celé České republiky-v roce 2001 cca .. Kč, tj. cca . %.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, zejména k počtu lékáren provozovaných účastníkem řízení, počtu lékáren, které jsou předmětem navrhovaného spojení a dále i s ohledem na počet provozoven na území České republiky vůbec i při zohlednění dostatečného soutěžního prostředí a možnosti dalších vstupů na vymezený trh (rostoucí počet soutěžitelů) Úřad konstatuje, že navrhované spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Libor Prokeš, advokát
c/o NÖRR STIEFENHOFER LUTZ, Na Příkopě 15, 110 00 Praha 1
Právní moc: 15.4.2002