UOHS S048/2001
Rozhodnutí: VO II/S048/01 Instance I.
Věc Dohoda o distribuci § 3 odst. 4 písm. b) a odst. 5 ZOHS
Účastníci GENERAL BOTTLERS CR s.r.o. UNILEVER ČR, spol. s r.o.
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí individuální výjimka povolena
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 26. 9. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 130 KB

Č.j.: S 48/01-1831/01-220 V Brně dne 24.8.2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 28.6.2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (správní řád) ve spojení s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., na návrh účastníků řízení, kterými jsou UNILEVER ČR, spol. s r. o., se sídlem Praha 8-Karlín, Thámova 18,
PSČ 186 21, IČ 18627781 a GENERAL BOTTLERS CR s.r.o., se sídlem Praha 9,
Kolbenova 50, PSČ 190 00, IČ 48587354, oba zastoupeni na základě plné moci JUDr. Pavlem Čížkovským, advokátem, advokátní kancelář Praha 1, Václavské náměstí 18, PSČ 110 00,
ve věci schválení dohody o výhradní distribuci dle § 3 odst. 4 písm. b) a § 3 odst. 5 zákona č. 63/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uzavřené dne 15.5.2001 mezi výše uvedenými společnostmi, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Dohoda o výhradní distribuci nealkoholického nápoje na čajové bázi Lipton Ice Tea, obsažená ve Smlouvě uzavřené dne 15.5.2001 mezi společnostmi UNILEVER ČR,
spol. s r. o., se sídlem Praha 8-Karlín, Thámova 18, PSČ 186 21, IČ 18627781 a General Bottlers CR s.r.o., se sídlem Praha 9, Kolbenova 50, PSČ 190 00, IČ 48587354, která je dohodou ve smyslu § 3 odst. 4 písm. b) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., se dle § 3 odst. 5 téhož zákona schvaluje .
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 28.6.2001 návrh na schválení dohody o výhradní distribuci uzavřené dne 15.5.2001 mezi společnostmi UNILEVER ČR, spol. s r.o., se sídlem Praha 8-Karlín, Thámova 18, IČO 18627781 (dále jen "UNILEVER") a GENERAL BOTTLERS CR s. r. o., se sídlem Praha 9, Kolbenova 50, IČO 48587354 (dále jen "GENERAL BOTTLERS").
K návrhu na schválení byla přiložena Smlouva o distribuci ze dne 15.5.2001 , včetně příloh, plná moc k zastupování společnosti UNILEVER ve správním řízení, výpis
z obchodního rejstříku společnosti UNILEVER. Současně byly uvedeny důvody důvody pro schválení dohody podle požadavku § 3 odst. 5 zákona. Plná moc k zastupování společnosti GENERAL BOTTERS byla Úřadu předána při ústním jednání dne 19.7.2001, výpis z obchodního rejstříku této společnosti byl Úřadu doručen 25.7.2001. Na výzvu Úřadu byl zaplacen správní poplatek ve výši 1000 Kč. V průběhu řízení byly Úřadu dále předloženy podklady účastníků řízení k vymezení relevantního trhu a k posouzení jejich podílu na tomto trhu.
Integrální součástí Smlouvy o distribuci jsou přílohy č. 1 až 6, které obsahují:
Příloha č. 1 Obchodní značky (seznam ochranných známek spojených s předmětnými nápoji, jejichž majitelem je společnost UNILEVER).
Příloha č. 2 Nápoje (vymezení druhů nápojů, které jsou předmětem distribuce).
Příloha č. 3 Cíle týkající se objemu, distribuce a podílu na trhu (plán na uvedení předmětných nápojů na území České republiky, roční plán na rok 2001
a výhled na období 2002-2005).
Příloha č. 4 Výdaje na marketing (odhad ročních marketingových výdajů společností na období 2001-2005).
Příloha č. 5 Ceny nápojů (ceny nápojů pro distributora bez DPH v CZK, rozlišené dle velikosti balení).
Příloha č. 6 Dodací místa.
Popis rozhodných skutečností
Účastníci řízení
Společnost UNILEVER je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2196 dne 24. května 1991. Předmětem podnikání je především výroba nealkoholických nápojů, výroba mléčných výrobků, výroba mýdla, výroba kosmetických přípravků, výroba jedlých tuků, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje
a prodej. Společnost UNILEVER působí v oblasti potravinářských a kosmetických výrobků. Těžiště potravinářské výroby společnosti spočívá ve výrobě a distribuci rostlinných tuků, zmrzlin a sáčkových čajů. Z nealkoholických nápojů dodává na tuzemský trh pouze ledové čaje (Lipton Ice Tea) s příchutěmi broskev/citron (tedy zboží, které je předmětem dohody o výhradní distribuci).
Společnost GENERAL BOTTLERS , je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18017 dne 26. února 1993. Jejím předmětem podnikání je zejména koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, výroba nealkoholických nápojů, výroba plastových obalů. Z nealkoholických nápojů vyrábí nápoje colového typu, ochucené limonády (např. Mirinda), ovocné nápoje (džusového typu), dále též ochucené i neochucené balené přírodní vody.
Společnost GENERAL BOTTLERS je jedním z významnějších výrobců
a distributorů nealkoholických nápojů v České republice.
Smlouva
Předmětem "Smlouvy o distribuci" (dále jen "Smlouva"), kterou UNILEVER
a GENERAL BOTTLERS uzavřeli, je jmenování společnosti GENERAL BOTTLERS jako výhradního distributora nesycených nealkoholických nápojů na čajové bázi, vyráběných i dovážených společností UNILEVER; jedná se o výrobky Lipton Ice Tea Lemon/Peach ve velikostech balení: 0,5 PET, 1,5 PET a 0,33 GNB. Distribuce zahrnuje území celé České republiky (dále též "Území"). Dle bodu 1. úvodních ustanovení Smlouvy je UNILEVER majitelem licence (s pravomocí sublicence) obchodních značek Lipton a Lipton Ice Tea registrovaných v České republice a uvedených v příloze č. 1 Smlouvy. Na základě Smlouvy bude GENERAL BOTTLERS oprávněn používat výše uvedené obchodní značky za podmínek uvedených ve Smlouvě a distribuovat uvedené výrobky. Podle všeobecných ustanovení Smlouvy je společnost GENERAL BOTTLERS nezávislým kontrahentem, nikoli zástupcem společnosti UNILEVER.
Podle čl. 12.1 Smlouvy může společnost UNILEVER " nebo každý z jejích ostatních členů přímo nebo nepřímo distribuovat či prodávat kterýkoliv Nápoj na Území, pouze však s předchozím povolením Distributora ". Podle čl. 12.2 Smlouvy může společnost GENERAL BOTTLERS jako distributor " přímo či nepřímo distribuovat nebo prodávat na Území jakýkoliv jiný nápoj na bázi ledového čaje než Nápoj pouze s předchozím povolením společnosti."
V průběhu řízení účastníci upravili nově znění Přílohy č. 5 Smlouvy označené "Ceny nápojů" tak, aby obsahovala jednoznačně pouze ceny zboží pro GENERAL BOTTLERS (jako výhradního distributora), tzn. ceny, za které bude výhradní distributor zboží od společnosti UNILEVER nakupovat. Důvodem je skutečnost, že distributor, který nakupuje předmětné zboží do svého vlastnictví a distribuuje je na své hospodářské riziko, musí samostatně a nezávisle vytvářet svou cenovou politiku ohledně prodejních cen zboží, které je předmětem Smlouvy (Lipton Ice Tea), pro všechny své odběratele. Jakékoli smluvní či jiné omezování nezávislosti distributora v tvorbě prodejních cen zboží by bylo v rozporu
s § 3 odst. 1 zákona. Nová příloha č. 5 Smlouvy, kterou účastníci řízení předložili Úřadu tak obsahuje jen nákupní ceny pro distributora bez DPH v členění dle velikosti a druhu balení (1,5 l PET, 0,5 l PET, 0,33 l GNB).
Smlouva je uzavřena dle čl. 15.1 Smlouvy na dobu určitou, do 30.12.2005 s možností automatického prodloužení na dobu dalších pěti let, pokud některá ze stran neoznámí písemně druhé straně záměr ukončit dohodu. Uvedené oznámení bude platné, pokud bude poskytnuto nejpozději jeden rok před končícím datem. Smlouvu lze okamžitě ukončit v případech uvedených v ustanovení čl.16 Smlouvy (závažné porušení smlouvy, změna vlastníka kterékoli smluvní strany, příp. nerealizování dodávek či distribuce po určitou vymezenou dobu bez objektivního důvodu apod.). Čl. 16.4 upravuje důvody ukončení smlouvy výpovědí s 12-ti měs. výpovědní lhůtou pro obě smluvní strany, čl. 16.5 pak možnost výpovědi pro UNILEVER (se 4 měs. výpovědní lhůtou).
Další ustanovení Smlouvy se týkají podmínek dodávek výrobků, např. výdajů na reklamu a marketing, platebních podmínek, náhrady škod a pojištění apod.
Vymezení relevantního trhu
Pro posouzení Smlouvy z hlediska zákona je nutno vymezit relevantní trh, na němž se případné protisoutěžní účinky Smlouvy projeví. Relevantní trh je obecně místem, kde se střetává nabídka s poptávkou. Trh se vymezuje věcně (výrobkově), časově a geograficky. Trh po stránce věcné, tj. výrobkový trh, zahrnuje všechny identické výrobky a ty výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem ke svým charakteristickým vlastnostem, specifickým rysům, ceně a zamýšlenému způsobu použití.
Zboží, které je předmětem distribuce na základě uzavřené Smlouvy je nesycený nealkoholický nápoj na čajové bázi, tzv. "ledový čaj". Úřad se v rámci posuzování spojení podniků již v minulosti zabýval posouzením vzájemné zastupitelnosti jednotlivých druhů výrobků spadajících do skupiny nealkoholických nápojů (např. v rozhodnutí čj. S 94/99-240 ze dne 19.11.1999, týkajícím se spojení společností GB CZECH, LLC a Toma Holding, a.s., ve kterém byl relevantní výrobkový trh vymezen jako trh limonád, trh balené stolní vody
a trh ovocných nápojů, tj. džusů, jako šťáv či koncentrátů z ovoce).
Za významný zdroj informací pro vymezování relevantních trhů lze považovat rozhodnutí přijatá Evropskou komisí (dále jen "Komise") ve věcech hospodářské soutěže. Komise např. ve svém rozhodnutí-případ No IV/M.190-Nestlé/Perrier (1992), rozebrala rozdíly mezi různými skupinami nápojů. Dospěla k názoru, že existuje samostatný trh pro balenou přírodní vodu (neochucenou) a trh nealkoholických nápojů. Obě tyto skupiny nealkoholických nápojů uspokojují rozdílné potřeby spotřebitelů. S využitím poznatků Komise při vymezování uvedeného relevantního trhu pak Úřad řadí mezi balené přírodní vody (neochucené) nejen minerální vody splňující požadavky lázeňského zákona, ale i ostatní pramenité stolní vody, sodové vody a balené pitné vody. Balené přírodní vody jsou pravidelně nakupovány konečnými spotřebiteli pro každodenní použití, aby uspokojily jejich základní potřebu tekutin, zatímco ochucené nealkoholické nápoje jsou konzumovány nejen k zahnání žízně, ale též k uspokojení příjemného pocitu chuti, často v sociálním kontextu. Balené přírodní vody jsou vzhledem ke svému složení spojovány se zdravým způsobem života a z tohoto důvodu jsou určitou skupinou spotřebitelů preferovány (a to jak pro přítomnost určitých minerálních látek, tak i pro absenci cukru či sladidel). Cena balených přírodních vod je nižší než ceny balených ochucených nealkoholických nápojů. Z uvedených důvodů tvoří balené přírodní vody (neochucené) separátní trh a tyto výrobky Úřad nepovažuje za shodné a zastupitelné zboží s ostatními balenými ochucenými nealkoholickými nápoji.
Specifickou skupinou balených ochucených nealkoholických nápojů, odlišující se od ostatních ochucených nealkoholických nápojů nejen svým složením (zvláště nezaměnitelnou chutí a též obsahem vitamínů), ale i vyšší prodejní cenou, je skupina ovocných a zeleninových nápojů. Tato skupina zahrnuje ovocné či zeleninové šťávy, což jsou nápoje získané mechanickými postupy z ovoce či zeleniny nebo z jejich koncentrátů, s případným přídavkem cukrů, u kterých obsah sušiny odpovídá po přepočtu nejméně původnímu množství použité ovocné či zeleninové šťávy. Dále též nektary, tj. nápoje z ovocných šťáv či jejich koncentrátů, doplněné vodou, kyselinou citrónovou, různými přídavnými látkami, arómaty apod. Uvedené nápoje spotřebitelé pro jejich přírodní základ spojují se zdravým způsobem života. Jsou také často konzumovány ve spojení s určitým denním jídlem-zejména snídaní. Uváděné odlišnosti i spotřebitelské preference odůvodňují jejich vyčlenění do samostatného výrobkového trhu. Obdobný názor u tzv. džusových nápojů zaujala při vymezení relevantního výrobkového trhu i Komise v případě No IV/M.794-Coca-Cola/Amalgamated Beverages GB.
Další specifickou skupinou ochucených nealkoholických nápojů, s ohledem na rozhodnutí Komise v případech No IV/M.794-Coca-Cola/Amalgamated Beverages GB
a rozhodnutí No IV/M.833-The Coca-Cola Company/Carlsberg A/S (1997), jsou nápoje colového typu (Coca-Cola, Pepsi-cola apod.). Závěr o odlišnosti colových nápojů jako separátního trhu je odůvodněn zejména spotřebitelskými preferencemi, nezaměnitelností příchuti, rozdíly v marketingu a zejména cenovými rozdíly oproti ostatním baleným ochuceným nealkoholickým nápojům. Z uvedeného důvodu také Úřad považuje nápoje colového typu za separátní trh a tyto výrobky nezahrnul jako zastupitelné zboží do trhu ochucených nealkoholických nápojů.
Ledový čaj svou podstatou spadá do skupiny ochucených nealkoholických nápojů označovaných jako limonády, které jsou vyráběny míšením pitné vody, nápojových koncentrátů nebo normovaných surovin, zpravidla též sycených oxidem uhličitým (výjimkou, pokud jde o sycení CO 2 , jsou např. právě ledové čaje). Podle druhů použitých koncentrátů přídavných látek, aroma, barviv atd., lze vyrábět například limonády ovocné, zeleninové, s přídavkem koření, bylin (např. máta) či čaje. Limonády jsou osvěžující nápoje, jež plní určitou funkci, a to odstranit pocit žízně a osvěžit organismus. Obdobné vlastnosti, funkci i cenové relace mají též ochucené balené přírodní vody, a proto je spotřebitelé považují za vzájemně zastupitelné zboží s ochucenými nealkoholickými nápoji.
Pro účely posuzování trhu nealkoholických nápojů bylo zcela odhlíženo od specifických nápojů jako je káva, čaj a mléčné nápoje, neboť primárně uspokojují odlišnou potřebu spotřebitelů.
Součástí relevantního výrobkového trhu též nejsou ochucené nealkoholické nápoje nebalené v malospotřebitelském balení (tj. točené nealkoholické limonády), neboť tyto mají odlišný distribuční systém i ceny a poptávku po nich lze uspokojovat pouze v určitých prodejních místech (restaurace, kiosky apod.), nikoli v maloobchodní prodejní síti.
Na základě výše uvedených skutečností tak Úřad pro účely tohoto správního řízení vymezil relevantní trh po stránce věcné (výrobkové ) jako trh balených ochucených nealkoholických nápojů (limonád), přičemž do tohoto trhu zařadil veškeré balené ochucené nealkoholické nápoje, ať již sycené či nesycené, vč. balených ochucených přírodních vod, ledových čajů a dalších druhů ochucených nealkoholických limonád, s výjimkou colových nápojů a ovocných/zeleninových nápojů-označovaných jako džusové nápoje (viz výše).
Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou dostatečně homogenní
a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné.
Po stránce geografické jde o trh celostátní , neboť dodávky předmětného zboží probíhají po celém území České republiky za homogenních podmínek.
Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovatelnost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.
Z hlediska časového jde o trh trvalý , charakterizovaný pravidelnými a opakujícími se dodávkami uvedeného zboží z průběhu celého roku.
Pro vymezení postavení soutěžitelů na relevantním trhu vycházel Úřad z údajů za rok 2000.
Na vymezeném relevantním trhu působí řada soutěžitelů. Kromě společností UNILEVER a GENERAL BOTTLERS působí na uvedeném trhu v České republice jako výrobci společnosti: Karlovarské minerální vody, a.s., Poděbradka, spol. s r.o., Hanácká kyselka s.r.o., Limova, s.r.o., Linea Nivnice, a.s., Helios Praha a.s. a další.
V České republice dále působí řada dalších společností zabývajících se dovozem předmětných nápojů od zahraničních výrobců. Mezi nejvýznamnější patří:
Rauch Praha spol. s r.o.
Pfanner, spol. s r.o.
Coca-Cola Beverages Česká republika, s.r.o.
WALMARK, spol. s r.o.
Podíl objemu dodávek společnosti GENERAL BOTTLERS na vymezeném relevantním trhu v roce 2000 mírně přesahoval . obch. tajemství celkového objemu dodávek balených ochucených nealkoholických nápojů (pozn. nebyly zahrnovány jeho dodávky colových nápojů a ovocných/zeleninových nápojů-tzv. džusové nápoje). Podíl objemu dodávek společnosti UNILEVER na tuzemský trh činil v roce 2000 obch. tajemství.. (Údaje o objemu dodávek zboží na relevantní trh a o podílu účastníků řízení i ostatních soutěžitelů na tomto trhu viz spis str. 68-70 a 119-120).
Zákon o ochraně hospodářské soutěže
Řízení bylo zahájeno dne 28.6.2001 za platnosti zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů. S účinností od 1.7.2001 platí nový zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. Dle § 27 odst. 2 tohoto nového zákona se správní řízení zahájená před jeho účinností dokončí dle dosavadních předpisů. Z uvedeného důvodu se toto řízení a rozhodnutí vztahuje zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů.
Podle § 1 zákona je účelem tohoto zákona ochrana hospodářské soutěže na trhu výrobků a výkonů (dále jen "zboží") proti jejímu omezování, zkreslování nebo vylučování (dále jen "narušování").
Podle § 3 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže jsou zakázané a neplatné všechny dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí sdružení podnikatelů jednání soutěžitelů
ve vzájemné shodě, které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže na trhu zboží, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak, nebo pokud Úřad nepovolil výjimku. Zakázanými ve smyslu § 3 odst. 1 zákona jsou především dohody příkladmo uvedené
v § 3 odst. 2 pod písm. a)-f) zákona, jako např. dohody o cenách, rozdělení trhu, vázání zboží atd.
V § 3 odst. 4 zákona jsou uvedeny dohody, na které se nevztahuje zákaz podle
§ 3 odst. 1 zákona, tyto však vyžadují ke své účinnosti schválení Úřadem. V § 3 odst. 4 písm. b) zákona jsou uvedeny dohody, jejichž předmětem je racionalizace hospodářské činnosti, zejména její specializací, pokud nevede k podstatnému omezení soutěže na trhu.
Úřad je oprávněn schválení odepřít, zjistí-li, že dohodu je nutno kvalifikovat jako dohodu spadající pod všeobecný zákaz § 3 odst. 1 zákona. V ostatních případech lze schválení odepřít pouze pro přítomnost některé ze skutečností obsažené v § 5 odst. 3 zákona, která by bránila udělení individuální výjimky dle tohoto ustanovení ( viz § 3 odst. 5 zákona).
Posouzení smlouvy z hlediska zákona
Úřad nejdříve zkoumal, zda Smlouva neobsahuje omezení ve smyslu § 3 odst. 1 až 3 zákona, pro které by byla ex lege zakázaná a neplatná.
Z tohoto hlediska se jevilo jako problematické ustanovení čl. 11 bod 11.1 Smlouvy, týkající se cen a platebních podmínek, ve znění Přílohy č. 5. V bodě 11.1 Smlouvy je uvedeno, že ceny nápojů budou podrobně uvedeny v Příloze č. 5 "Ceny Nápojů". Tato příloha obsahovala jednak nákupní ceny pro distributora a současně v ní byly uvedeny i ceny (označené jako odhad VO cen bez DPH) zvlášť pro všechny distribuční kanály. Toto bylo na žádost Úřadu účastníky řízení odstraněno a předloženo nové znění přílohy č. 5 Smlouvy (viz výše).
Úřad taktéž zkoumal, zda by realizací předložené dohody mohlo dojít k podstatnému omezení soutěže, resp. vyloučení hospodářské soutěže ve vztahu k podstatné části relevantního trhu, případně, zda dohoda nepovede k zablokování trhu, tj. vyloučení dodávek ostatních soutěžitelů na tento trh.
Dohoda o výhradní distribuci je uzavřena mezi dvěma konkurenty, působícími na trhu balených ochucených nealkoholických nápojů. UNILEVER předmětné zboží vyrábí/dováží. Sám je v zásadě nebude distribuovat, jeho distribuci na základě Smlouvy přenechá výhradně společnosti GENERAL BOTTLERS. Posuzovaná Smlouva má charakter dohody o výhradním prodeji, neboť společnost UNILEVER se zavázala dodávat smluvní zboží za účelem jeho dalšího prodeje na vymezeném území pouze jednomu výhradnímu prodejci (distributorovi). Tento závazek omezuje soutěž tím, že dodavatel, který jmenuje pro prodej určitého zboží na vymezeném trhu prodejce a udělí mu exkluzivitu, nemůže pro tuto oblast jmenovat dalšího distributora a současně omezuje i možnost jeho vlastního přímého prodeje uvedených ledových čajů na tomto území, neboť k tomu je třeba souhlasu distributora (viz čl. 12.1 Smlouvy). Výhradní distributor je pak v čl. 12.2 Smlouvy vázán přímo nebo nepřímo nedistribuovat nebo neprodávat jiný nápoj na bázi ledového čaje bez předchozího povolení dodavatele. Na druhé straně však dohody o výhradním prodeji často vedou ke zlepšení distribuce, k zintenzivnění marketingu a tím i zvýšení konkurence mezi výrobky různých značek. Rovněž spotřebitelé mají zpravidla zaručen spravedlivý díl výhod ze zlepšení distribuce daného zboží. Zmíněné závazky omezující soutěž, uvedené ve Smlouvě, jsou pak z hlediska hospodářské soutěže tolerovanými závazky u dohod o výhradním prodeji.
Vzhledem ke kvalitě soutěžního prostředí na relevantním trhu a k tržním podílům účastníků správního řízení úřad konstatuje, že dohoda o výhradní distribuci nevylučuje soutěž na podstatné části trhu a nevede ani k zablokování trhu, tj. k vyloučení paralelních dodávek zboží shodného nebo zaměnitelného se zbožím, které náleží k předmětu dohody. Distributor pak není Smlouvou nijak omezen ve způsobu, jakým distribuci dále zajistí.
Pro celkové posouzení Smlouvy se Úřad dále zabýval jednotlivými ustanoveními, zda neobsahují skutečnosti ve smyslu § 5 odst. 3 zákona, pro něž by Úřad byl oprávněn schválení odepřít. Nebyla zjištěna přítomnost smluvních ujednání, která by ve smyslu cit. ustanovení zákona bránila schválení dohody.
Praxe v EU
Soutěžní právo v EU připouští uzavírání vertikálních dohod mezi konkurenty-avšak jen za stanovených podmínek-viz Nařízení Komise č. 2790/1999 o aplikaci čl. 81/3 Smlouvy o ES na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě (tzv. bloková výjimka), čl. 2. bod 4. Základní podmínkou, aby vertikální dohoda uzavřená mezi soutěžiteli působícími na téže úrovni trhu mohla požívat výhody blokové výjimky je, že konkurující si soutěžitelé uzavřou mezi sebou nereciproční vertikální dohodu a současně je dále splněna některá z podmínek uvedená čl. 2. bod 4. pod písmenem a/ až c/ Nařízení Komise; (např. dle písm. a/ celkový roční obrat kupujícího nepřesáhne 100 mil. EUR). Vertikální dohody mezi konkurenty naplňující podmínky uvedené v Nařízení Komise nepředstavují negativní dopad na hospodářskou soutěž a mohou být i přínosem pro úspory výdajů, rozložení rizik apod.
Účastníci řízení uvedli pro schválení Smlouvy následující důvody:
Hlavní těžiště potravinářské výroby společnosti UNILEVER (s ohledem na spektrum její podnikatelské činnosti) dosud spočívá ve výrobě a distribuci rostlinných tuků, zmrzlin
a sáčkových čajů.Vytváření dalších distribučních kanálů a systémů pro prodej nápojů je náročné a nákladné.
Distribuční síť pro nealkoholické nápoje musí být značně pružná a efektivní a musí být schopna zaručit plynulé dodávky i při značných výkyvech ve spotřebě, což vyvolává nutnost udržovat poměrně značné skladové zásoby výrobků.
Pro zajištění efektivní distribuce Lipton Ice Tea je výhodné a hospodárné využít již vytvořenou distribuční síť, a to speciálně pro distribuci limonád, pokrývající celé území ČR a schopnou reagovat na výkyvy v poptávce.
Společnost GENERAL BOTTLERS má již distribuční síť pro dodávání limonád ke spotřebitelům vybudovanou v takovém rozsahu, že je schopna zajistit co nejvyšší efektivitu distribuce při co nejnižších nákladech.
Účastníci řízení dále uvedli, že jimi předložená dohoda je dohodou, jejímž předmětem je racionalizace hospodářské činnosti (zejména její specializací). Využití již existujícího systému distribuce nápojů se projeví ve snížení nákladů na distribuci a zvýšení její efektivity. To umožní spotřebiteli podílet se na výhodách z toho plynoucích zejm. tím, že zboží bude široce dostupné na trhu a cenu nebudou zvyšovat neúměrné náklady na distribuci (na rozdíl od situace, kdy výrobce by distribuci zajišťoval sám).
Závěr
Úřad konstatuje, že Smlouva neobsahuje ustanovení, pro která by bylo možné schválení posuzované dohody odepřít. Skutečnost, že Smlouva je uzavřena mezi soutěžiteli konkurujícími si na relevantním trhu v horizontální úrovni nemá zásadní dopad na hospodářskou soutěž na tuzemském trhu, a to vzhledem ke zjištěnému podílu účastníků dohody (viz výše), jakož i ke skutečnosti, že nápoje typu balené ochucené nealkoholické nápoje, vč. ledových čajů, jsou na tuzemský trh dodávány v dostatečném objemu prostřednictvím řady dalších soutěžitelů.
Posuzovaná Smlouva je v souladu se zákonem a naplňuje znaky racionalizace hospodářské činnosti její specializací ve smyslu § 3 odst. 4 písm. b) zákona. Smlouva pak přinese i výše uvedené výhody spotřebitelům.
Oznámení o podání žádosti o povolení výjimky bylo v souladu s § 11 odst. 1 písm. j) zákona zveřejněno dne 1.8.2001 V Obchodním věstníku. Žádné připomínky ke skutečnostem uvedeným v oznámení nebyly Úřadu doručeny.
Ze všech uvedených důvodů Úřad Smlouvu podle § 3 odst. 5 zákona schválil. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podle § 61 zákona č. 71/1967 Sb.,
o správním řízení (správní řád) v platném znění podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Šárka Vlašínová
ředitelka II. výkonného odboru
Rozhodnutí obdrží ve dvojím vyhotovení:
JUDr. Pavel Čížkovský advokát
advokátní kancelář
Václavské nám. 18
110 00 Praha 1