UOHS S0470/2017
Rozhodnutí: S0470/2017/KS-00039/2018/840/LBř Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 2 zákona: společnost FCC Aqualia, S. A. / Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., a Aqualia infraestructuras inženýring, s. r. o.
Účastníci FCC Aqualia, S.A.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2018
Datum nabytí právní moci 2. 1. 2018
Dokumenty dokument ke stažení 342 KBČ. j.: ÚOHS-S0470/2017/KS-00039/2018/840/LBř

Brno 2. 1. 2018Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0470/2017/KS, zahájeném dne 1. 12. 2017 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti FCC Aqualia, S.A., se sídlem Španělské království, Madrid, Federico Salmon 13, zastoupeného Mgr. Radovanem Kubáčem, advokátem, se sídlem Praha 1, Olivova 2096/4, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

rozhodnutí:

Spojení soutěžitelů FCC Aqualia, S.A., se sídlem Španělské království, Madrid, Federico Salmon 13, na straně jedné, a Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem Ostrava, Mariánské Hory, 28. října 1235/169, IČO 45193665, a Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o., se sídlem Ostrava, Mariánské Hory, Slavníkovců 571/21, IČO 64608042, na straně druhé, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě (i) Smlouvy o koupi akcií, uzavřené dne [ obchodní tajemství ] mezi společnostmi FCC Aqualia, S.A. a AQUALIA INTECH, S.A., se sídlem Španělské království, Madrid, Avenida del Camino de Santiago 40, jako kupujícími, a MIT INFRASTRUCTURE EUROPE LIMITED, se sídlem Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Londýn, 1st Martin's Le Grand, jako prodávajícím, a (ii) Smlouvy o koupi obchodního podílu, uzavřené dne [ obchodní tajemství ] mezi společnostmi FCC Aqualia S.A., jako kupujícím, a MIT INFRASTRUCTURE EUROPE LIMITED, jako prodávajícím, v jejichž důsledku má společnost FCC Aqualia, S.A. (i) nabýt akcie představující cca [ obchodní tajemství ] % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti AQUALIA CZECH, S.L., se sídlem Španělské království, Madrid, Avenida del Camino de Santiago 40, tím navýšit svůj podíl v této společnosti na cca [ obchodní tajemství ] % a získat možnost ji výlučně kontrolovat, a jejím prostřednictvím získat i možnost výlučně kontrolovat společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., a (ii) nabýt obchodní podíl představující 49 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o., tím i navýšit svůj stávající obchodní podíl v této společnosti, který nyní drží prostřednictvím společnosti AQUALIA INTECH, S.A., na 100 % a získat možnost ji výlučně kontrolovat, se podle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona,
povoluje .

Odůvodnění

1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě dokumentů uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí, v jejichž důsledku má společnost FCC Aqualia, S.A., se sídlem Španělské království, Madrid, Federico Salmon 13 (dále jen FCC ), získat možnost výlučně kontrolovat společnosti (i) Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem Ostrava, Mariánské Hory, 28. října 1235/169, IČO 45193665 (dále jen SMVAK ), a (ii) Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o., se sídlem Ostrava, Mariánské Hory, Slavníkovců 571/21, IČO 64608042 (dále jen Aqualia ).
2. Pokud jde o získání možnosti výlučně kontrolovat společnost SMVAK, v době před spojením drží v této společnosti akcie představující 98,68% podíl na jejím základním kapitálu a hlasovacích právech společnost AQUALIA CZECH, S.L., se sídlem Španělské království, Madrid, Avenida del Camino de Santiago 40 ( dále jen AQUALIA CZECH ). [1] Společnost AQUALIA CZECH je pak společně kontrolovaná ze strany společnosti FCC, která v ní drží 51% akciový podíl, a společnosti MIT INFRASTRUCTURE EUROPE LIMITED, se sídlem Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Londýn, 1st Martin's Le Grand ( dále jen MIT ), která v ní drží 49% akciový podíl. [2] V důsledku spojení nabude společnost FCC sama či prostřednictvím jí výlučně kontrolované společnosti AQUALIA INTECH, S.A., se sídlem Španělské království, Madrid, Avenida del Camino de Santiago 40 (dále jen AQUALIA INTECH ), [3] [ obchodní tajemství ] % akciový podíl ve společnosti AQUALIA CZECH, a nabude tak možnost tuto společnost výlučně kontrolovat a získá rovněž prostřednictvím této společnosti možnost výlučně kontrolovat společnost SMVAK.
3. Pokud se jedná o získání možnosti výlučně kontrolovat společnost Aqualia, v době před posuzovaným spojením soutěžitelů drží v této společnosti 51% obchodní podíl společnost AQUALIA INTECH, která je [ obchodní tajemství ] % dceřinou společností společnosti FCC, a 49% obchodní podíl společnost MIT. Společnosti MIT a FCC společně kontrolují společnost Aqualia. [4] V důsledku spojení nabude společnost FCC 49% obchodní podíl ve společnosti Aqualia, navýší tak svůj obchodní podíl na základním kapitálu této společnosti na 100 % [5] a získá tím možnost tuto společnost výlučně kontrolovat.
4. Úřad shrnuje, že v důsledku spojení společnost FCC získá možnost výlučně kontrolovat společnosti SMVAK a Aqualia, v nichž se doposud podílela na společné kontrole.
5. Získání možnosti výlučně kontrolovat společnost SMVAK a získání možnosti výlučně kontrolovat společnost Aqualia představují dvě související transakce, když v obou transakcích figuruje tentýž nabyvatel výlučné kontroly (společnost FCC) a tentýž prodávající (společnost MIT) [ obchodní tajemství ] . [6]
6. Protože tedy obě transakce spolu věcně, časově i personálně souvisejí [ obchodní tajemství ] , [7] , [8] Úřad je v souladu s § 12 odst. 7 zákona posoudil v rámci tohoto správního řízení jako jediné spojení.
7. Společnost FCC [9] působí celosvětově v oblasti poskytování komplexních vodohospodářských služeb pro soukromý a veřejný sektor. Její služby v oblasti vodárenství zahrnují např. veřejné vodárenské služby, kontrolu kvality vody, příslušenství pro městské vodní sporty, údržbu a správu zavlažovací infrastruktury a koncese týkající se vodárenských rozvodních sítí a správu a údržbu čistíren odpadních vod a čistíren pitné vody.
8. Společnost FCC je dceřinou společností společnosti Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., která je mateřskou společností celé skupiny FFC (dále také jen Skupina FCC ). Skupina FCC je celosvětově činná v (i) oblasti životního prostředí (zabývá se např. sběrem, likvidací a zpracováním odpadu, čištěním ulic či údržbou zelených ploch), (ii) oblasti vodárenství a (iii) oblasti infrastruktury. Společnost FCC je v rámci Skupiny FCC odpovědná za aktivity v oblasti vodárenství.
9. Na území České republiky působí Skupina FCC v oblasti životního prostředí (odpadové hospodářství) [10] a oblasti vodárenství. Skupina FCC poskytuje služby odpadového hospodářství v řadě měst a obcí po celém území České republiky. [11]
10. V oblasti vodárenství působí Skupina FCC v České republice prostřednictvím společností SMVAK, Aqualia a Vodotech, spol. s r.o. (dále jen Vodotech ). [12] Společnost Vodotech se zabývá především instalacemi, testováním, opravami a odečty vodoměrů.
11. První z nabývaných společností, SMVAK , působív České republice v oblasti vodárenství. Zabývá se výrobou a dodávkami pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod, a to zejména na území Moravskoslezského kraje, části Olomouckého kraje a okrajově i ve Zlínském kraji. Před uskutečněním navrhované transakce je společnost SMVAK společně kontrolována společnostmi FCC a MIT.
12. Druhá z nabývaných společností, Aqualia , je na území České republiky rovněž činná v oblasti vodárenství. Tato společnost je úzce spjatá se společností SMVAK, neboť se zaměřuje na odlišné fáze aktivit spojených s dodávkami vody a kanalizacemi. Společnost Aqualia se zabývá projektovou činností ve výstavbě, provádí laboratorní rozbory (testování a analýzy) pitné a odpadní vody, realizuje stavby včetně úpraven vod, vodovodních řadů a přivaděčů, kanalizačních stok a sběračů, kanalizačních čerpacích stanic, redukčních a vodoměrných šachet, vodovodních přípojek a kanalizačních přípojek. Před spojením je společnost Aqualia společně kontrolována společnostmi FCC a MIT.
13. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. b) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
Otisk úředního razítka

JUDr. Hynek Brom
I. místopředseda Úřadu

Obdrží:
Mgr. Radovan Kubáč, advokát
Nedelka Kubáč advokáti s. r.o.
Olivova 4
110 00 Praha 1
DS: dg4g4m5

Právní moc: 2. 1. 2018


Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

[1] Společnost AQUALIA CZECH nemá vlastní obchodní aktivity a existuje za účelem vlastnictví podílu ve společnosti SMVAK.
[2] Spojení spočívající v získání společné kontroly ve společnosti SMVAK ze strany společností FCC (kontrolované ze strany společnosti Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.) a MIT (kontrolované ze strany společnosti Mitsui & Co., Ltd.) bylo povoleno Evropskou komisí (viz případ M.6989 AQUALIA/MITSUI/SEVEROMORAVSKE VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA/AQUALIA INFRAESTRUCTURAS INZENYRING ).
[3] Společnost AQUALIA INTECH má [ obchodní tajemství ] ve společnosti AQUALIA CZECH.
[4] Spojení spočívající v získání společné kontroly ve společnosti Aqualia ze strany soutěžitelů FCC a MIT bylo povoleno Evropskou komisí (viz případ M.6989 AQUALIA/MITSUI/SEVEROMORAVSKE VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA/AQUALIA INFRAESTRUCTURAS INZENYRING ).
[5] Společnost FCC bude po uskutečnění posuzované transakce držet 100% obchodní podíl na společnosti Aqualia přímo, když 51% obchodní podíl ve společnosti Aqualia, který doposud drží prostřednictvím své dceřiné společnosti AQUALIA INTECH, společnost FCC nabude od společnosti AQUALIA INTECH.
[6] [ obchodní tajemství ] .
[7] Viz § 12 odst. 7 zákona, podle kterého dvě a více spojení, která jsou vzájemně podmíněna a která spolu věcně, časově i personálně souvisejí, se posuzují jako spojení jediné.
[8] Viz Oznámení o konceptu spojení soutěžitelů ve smyslu zákona o ochraně hospodářské soutěže, část III. Posuzování vzájemně souvisejících transakcí , http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/spojovani-soutezitelu/guidelines-ke-spojeni-soutezitelu.html ).
[9] Společnost FCC dříve vystupovala pod obchodní firmou Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A.
[10] Skupina FCC se zabývá především sběrem a likvidací odpadů a recyklovatelných materiálů či distribucí a správou odpadových kontejnerů. Kromě toho poskytuje rovněž služby čištění ulic a správy parků a zahrad.
[11] Služby odpadového hospodářství poskytují na území České republiky v rámci Skupiny FCC např. společnosti FCC Česká republika, s.r.o., FCC BEC, s.r.o., FCC České Budějovice, s.r.o., FCC Neratovice, s.r.o., FCC Žabovřesky, s.r.o. nebo FCC Žabčice, s.r.o.
[12] Jediným společníkem společnosti Vodotech je společnost AQUALIA INTECH.