UOHS S047/2004
Rozhodnutí: OF/S047/04-1665/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů-Saint-Gobain Weber SA a Lafarge Colbet, a.s.
Účastníci Lafarge Colbet, a.s., se sídlem Řepná č.p. 1078, 460 08 Liberec, IČ: 25029673 Saint-Gobain Weber SA, se sídlem Rue de Brie, 77170 Servon, Francouzská republika
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 16. 4. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 86 KB


S 47/04-1665/04
V Brně dne 16. dubna 2004

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 47/04, zahájeném dne 9. března 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Saint-Gobain Weber SA, se sídlem Rue de Brie, Servon, Francouzská republika, ve správním řízení zastoupená Liborem Prokešem, advokátem, se sídlem Na Příkopě 15, Praha 1, na základě plné moci z 5. března 2004, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Saint-Gobain Weber SA, se sídlem Rue de Brie, Servon, Francouzská republika , a Lafarge Colbet, a.s., se sídlem Řepná čp. 1078, Liberec, IČ: 25029673, k němuž má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o převodu akcií, kterou hodlají uzavřít společnosti Lafarge Cement, a.s., se sídlem Čížkovice čp. 27, IČ: 14867494, jako převodce, a Saint-Gobain Weber SA , jako nabyvatel, v jejímž konečném důsledku má společnost Saint-Gobain Weber SA získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Lafarge Colbet, a.s., a tím i možnost tuto společnost kontrolovat, se v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, návrhu listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a obdobných veřejných seznamů, výročních zpráv a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a situace na relevantních trzích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 11/2004 ze dne 17. března 2004. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě smlouvy o převodu akcií (dále jen "Smlouva"), kterou hodlají uzavřít společnosti Lafarge Cement, a.s., se sídlem Čížkovice čp. 27, IČ: 14867494 (dále jen "Lafarge Cement"), jako převodce, a Saint-Gobain Weber SA, se sídlem Rue de Brie, Servon, Francouzská republika (dále jen "Saint-Gobain Weber"), jako nabyvatel. V důsledku této Smlouvy má společnost Saint-Gobain Weber získat akcie představující 100 % podíl na základním kapitálu společnosti Lafarge Colbet, a.s., se sídlem Řepná čp. 1078, Liberec, IČ: 25029673 (dále jen "Lafarge Colbet"), a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat. Navrhovaná transakce je tedy spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť společnost Saint-Gobain Weber získá možnost kontrolovat soutěžní chování jiného soutěžitele, v tomto případě společnosti Lafarge Colbet.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů, vypočtený dle ustanovení § 14 zákona, byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a navrhované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Saint-Gobain Weber je francouzskou holdingovou společností z 99,9 % vlastněnou společností Saint-Gobain Matériaux de Construction, která stojí v čele tzv. skupiny Saint-Gobain. Skupina Saint-Gobain působí celosvětově v oblasti výroby, vývoje a prodeje maltových, omítkových a betonových systémů, terakotových dlaždic a cementu.
V rámci České republiky působí ze skupiny Saint-Gobain v oblasti dotčené spojením společnost Saint-Gobain Weber Terranova spol. s r.o., se sídlem Borek 290, České Budějovice, IČ: 48245224 (dále jen "Saint-Gobain Weber Terranova"), která působí v oblasti výroby, vývoje a prodeje maltových, omítkových a betonových systémů. A dále společnost RAAB KARCHER SVAVIVA, a.s., se sídlem Pod Můstkem 884, Rudná, IČ: 47116277 (dále jen "RAAB KARCHER SVAVIVA"), která působí v oblasti prodeje dovážených stavebnin, tj. mimo jiné i maltových, omítkových a betonových systémů.
Skupina Saint-Gobain kontroluje v rámci České republiky i další společnosti, které však působí v odlišných oblastech než nabývaná společnost. Jedná se o společnosti:
SG Vertex, a.s.-výroba a prodej skleněných vláken a sklovláknitých textilií,
Norton Diamantové nástroje-prodej brusných materiálů,
Saint-Gobain ORSIL, s.r.o.-výroba a prodej tepelných, akustických a protipožárních čedičových izolací,
SG Sekurit s.r.o.-výroba a prodej automobilových skel,
SG Advanced Ceramics s.r.o.-výroba a prodej technické keramiky,
SG Abrasives s.r.o.-prodej diamantových, brusných a řezacích produktů,
Izolas, s.r.o.-zpracování a prodej plochého skla,
SG Trubní systémy-prodej potrubí pro vodovody a kanalizace,
VEHA spol. s r.o.-prodej plochého skla a sklenářské práce,
Saint-Gobain Sklo ČR, s.r.o.-prodej plochého skla a sklenářské práce,
Saint-Gobain Slévárna, s.r.o.-výroba vodárenských odlitků z tvárné litiny,
SG Flexovit-výroba a prodej brusných produktů,
Vetrotex Reinforcements Bohemia Litomyšl-výroba a prodej skleněných vláken a sklovláknitých textilií,
SG Vertex Glass Mat s.r.o.-výroba a prodej skleněných vláken a sklovláknitých textilií,
SG Vertex Fabrics, s.r.o.-výroba a prodej skleněných vláken a sklovláknitých textilií,
SG Ecophon CZ Praha-doposud nevykonává žádnou činnost.
Společnost Lafarge Colbet je českou akciovou společností, která je před uskutečněním předmětného spojení plně vlastněna a kontrolována společností Lafarge Cement působící v oblasti výroby a prodeje cementu. Společnost Lafarge Colbet působí v oblasti výroby, vývoje a prodeje suchých maltových a omítkových směsí, včetně betonových potěrů, a v souvislosti s touto činností provádí přidružený prodej doplňkového sortimentu. Společnost Lafarge Colbet nekontroluje žádné subjekty.
Dopady spojení
Pro posouzení dopadů předmětného spojení v České republice Úřad nejdříve vymezuje relevantní trh, který je spojením dotčen, a následně posuzuje, zda na takovém trhu navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. V tomto případě je kontrola získávána nad společností Lafarge Colbet.
Z výše uvedeného vyplývá, že činnosti spojujících se soutěžitelů se překrývají v oblasti vývoje, výroby a prodeje maltových (zdící a speciální malty), omítkových (vápenocementové omítky, šlechtěné omítky, sádrové omítky, štuky, minerální ušlechtilé omítky, pastovité omítky) a betonových (betonové potěry, lepidla, tmely) směsí, vše materiálů používaných ve stavebnictví. Použití jednotlivých směsí není vzhledem k účelu užití vzájemně zastupitelné, neboť maltové směsi se používají ke zdění, omítkové směsi k omítání a betonové směsi např. pro podlahové potěry, lepení dlaždic a tepelně izolační systémy.
Při vymezování relevantních trhů vycházel Úřad i ze své předchozí rozhodovací praxe, kdy se např. ve svém rozhodnutí č.j. S 22/03-780/03 v případě spojení společností BAUMIT, spol. s r.o. a BAYOSAN ČR, spol. s r.o. rovněž zabýval touto oblastí stavebních materiálů.
Na základě posouzení činností spojujících se soutěžitelů a rovněž s ohledem na výše uvedené vymezil Úřad věcně relevantní trhy pro účely tohoto rozhodnutí jako (i) trh betonových směsí , (ii) trh maltových směsí a (iii) trh omítkových směsí . Z hlediska geografického se jedná o relevantní trhy vymezené celým územím České republiky .
V rámci vymezeného relevantního trhu betonových směsí v České republice dosahuje podíl společnosti Lafarge Colbet cca (obchodní tajemství) % a skupiny Saint-Gobain (tj. společnosti Saint-Gobain Weber Terranova) cca (obchodní tajemství) %. Na vymezeném relevantním trhu maltových směsí v České republice činí podíl společnosti Lafarge Colbet cca (obchodní tajemství) % a podíl skupiny Saint-Gobain cca (obchodní tajemství) %. Na vymezeném relevantním trhu omítkových směsí v České republice je podíl společnosti Lafarge Colbet (obchodní tajemství) % a podíl skupiny Saint-Gobain cca (obchodní tajemství) %. Společné tržní podíly spojujících se subjektů na všech vymezených relevantních trzích tak po uskutečnění předmětného spojení významně nepřesáhnou hranici (obchodní tajemství) %.
Stupeň vertikální integrace na relevantních trzích je velmi nízký, neboť distribuce je prováděna převážně prostřednictvím nezávislých prodejců stavebních materiálů. Ze skupiny Saint-Gobain působí v oblasti distribuce těchto výrobků pouze společnost RAAB KARCHER SVAVIVA, která odebírá od společnosti Saint-Gobain Weber Terranova zanedbatelné množství její celkové produkce (cca (obchodní tajemství) %).
Na vymezených relevantních trzích působí vedle spojujících se soutěžitelů i další významné subjekty, např. společnosti BAUMIT, spol. s r.o., HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, a.s. a LASSELSBERGER, a.s. Působí zde i řada menších soutěžitelů a tyto trhy tak lze považovat za konkurenční.
Skupina Saint-Gobain je celosvětově významným koncernem podnikajícím ve stavebnictví. V rámci předmětného spojení rozšíří své aktivity na trhu betonových, maltových a omítkových systémů v České republice. Uvedená transakce je i důsledkem hospodářského rozhodnutí skupiny Lafarge dál tyto obory nerozvíjet, přičemž ve většině zemí dochází k ukončení těchto jejích aktivit. Z hlediska spotřebitelů by posuzované spojení mělo zajistit především komplexní nabídku výrobků v této oblasti, protože konkrétní výrobky obou spojovaných soutěžitelů se překrývají pouze v malé míře a ve většině sortimentu se spíše doplňují.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl Úřad k závěru, že předmětným spojením nedojde k nárůstu tržního podílu ani k nárůstu tržní síly spojením vzniklého subjektu na takovou míru, která by mu umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích, a spojení tedy nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
Libor Prokeš, advokát
C/O NÖRR STIEFENHOFER LUTZ v.o.s.
Na Příkopě 15
110 00 Praha 1
PM: 16. 4. 2004