UOHS S047/2003
Rozhodnutí: OF/S047/03-1299/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-ThyssenKrupp Materials AG + Ferrosta
Účastníci ThyssenKrupp Materials AG, se sídlem Hans-Günther-Sohl-Str. 1, D-40235 Düsseldorf, SRN Ferrosta, spol. s r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 5. 5. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 94 KB


S 47/03-1299/03 V Brně dne 17. dubna 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 47/03, zahájeném dne 14. března 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost ThyssenKrupp Materials AG, se sídlem Hans-Günther-Sohl-Str. 1, Düsseldorf, SRN, ve správním řízení zastoupená JUDr. Josefem Vejmelkou, advokátem se sídlem Italská 27, Praha 2, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů ThyssenKrupp Materials AG, se sídlem Hans-Günther-Sohl-Str. 1, Düsseldorf, SRN, a Ferrosta, spol. s r.o., se sídlem V Holešovičkách 1579/24, Praha 8, ke kterému dochází dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o převodu obchodního podílu uzavřené mezi společností ThyssenKrupp Materials AG, se sídlem Hans-Günther-Sohl-Str. 1, Düsseldorf, SRN, jako kupujícím, a Ing. Radkem Miláčkem, bytem Roudnická 444/4, Praha 8, jako prodávajícím, v jejímž důsledku společnost ThyssenKrupp Materials AG, se sídlem Hans-Günther-Sohl-Str. 1, Düsseldorf, SRN, získá 80% obchodní podíl ve společnosti Ferrosta, spol. s r.o., se sídlem V Holešovičkách 1579/24, Praha 8, a tím i kontrolu nad touto společností, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, smlouvy o převodu obchodního podílu a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 13/03 ze dne 2. dubna 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k jeho podkladu a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Na základě smlouvy o převodu obchodního podílu uzavřené mezi společností ThyssenKrupp Materials AG, se sídlem Hans-Günther-Sohl-Str. 1, Düsseldorf, SRN (dále jen "Thyssen"), jako kupujícím, a Ing. Radkem Miláčkem, bytem Roudnická 444/4, Praha 8, jako prodávajícím, získá společnost Thyssen 80% obchodní podíl ve společnosti Ferrosta, spol. s r.o., se sídlem V Holešovičkách 1579/24, Praha 8 (dále jen "Ferrosta"). Přestože Ing. Radek Miláček zůstane majitelem zbylého 20% obchodního podílu, nebude mít možnost uplatňovat právo veta na jednáních valné hromady společnosti Ferrosta a společnost Thyssen tak získává přímou výlučnou kontrolu nad touto společností. V budoucnu hodlá společnost Thyssen nabýt i zbývající 20% obchodní podíl.
Popsaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"). Podle uvedeného ustanovení zákona se za spojení soutěžitelů považují situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
Dále se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, přesahuje tedy hranici stanovenou v § 13 písm. a) zákona, je splněna notifikační podmínka dle tohoto ustanovení a posuzované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
Strany spojení
Společnost Thyssen je akciovou společností se sídlem ve Spolkové republice Německo, která působí v oblasti obchodu s ocelí, kovy a umělými hmotami, včetně souvisejících služeb. Je přímo kontrolována společností ThyssenKrupp AG, která drží akcie společnosti Thyssen představující 99,8% podíl na základním kapitálu. Žádná z dceřinných společností společnosti Thyssen nemá sídlo v České republice. V tuzemsku působí pouze prostřednictvím dovozů ze Spolkové republiky Německo. Společnosti skupiny ThyssenKrupp působí ve třech základních oblastech-výroba a obchod ocelí, kapitálové zboží a služby.
Společnost Ferrosta je společností s ručením omezeným, která působí v oblasti velkoobchodu s ocelářskými výrobky a poskytuje rovněž doplňkové služby v této oblasti. Před uskutečněním posuzovaného spojení byl jediným společníkem společnosti Ferrosta Ing. Radek Miláček. Společnost Ferrosta nekontroluje žádnou další společnost.
Vymezení relevantních trhů
Pro posouzení dopadů předmětného spojení v České republice je potřeba nejdříve vymezit relevantní trh, popř. trhy, které budou spojením dotčeny. Relevantním trhem je v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, neboť po uskutečnění spojení tyto činnosti rozšíří pole působnosti navrhovatele, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. V tomto případě je kontrola získávána nad společností Ferrosta, která v České republice působí v oblasti skladování a velkoobchodního prodeje oceli vyrobené v zahraničí. V oblasti velkoobchodního prodeje oceli působí i společnost Thyssen, ta zde však nevlastní žádné skladovací kapacity. Ani jeden ze spojujících se soutěžitelů v tuzemsku ocel nevyrábí. Některé společnosti kontrolované mateřskou společností ThyssenKrupp AG, která kontroluje společnost Thyssen, vyrábějí ocel ve Spolkové republice Německo, což se však netýká českého trhu výroby oceli, pouze trhu distribuce oceli, protože ocel vyrobená skupinou ThyssenKrupp tvoří malou část dodávek společnosti Thyssen v České republice.
Oblast skladování a velkoobchodní distribuce oceli je typická nákupem velkého množství oceli z výrobních závodů a jeho následným prodejem v menších množstvích. Distributoři musejí být připraveni nabízet široké spektrum ocelářských produktů, v různé kvalitě, a to především menším a středním odběratelům, v natolik malých množstvích, že je pro odběratele nevýhodné odebírat tato množství přímo z výrobních závodů a využijí tedy služeb distributora. Někteří soutěžitelé, kteří skladují a distribuují ocel, také ocel dále zpracovávají, to se však netýká spojujících se soutěžitelů. Pouze společnost Ferrosta nabízí svým odběratelům jako doplňkové služby poradenství o možnostech využití ocelářských produktů.
Trh velkoobchodní distribuce oceli je odlišný od trhu výroby a přímého prodeje oceli od výrobců zákazníkům (běžné např. pro automobilový průmysl nebo pro výrobu domácích spotřebičů), a to především z následujících důvodů:
odlišnost zákazníků -zákazníci, kteří poptávají ocel z velkoobchodního distribučního kanálu jsou odlišní od zákazníků poptávajících přímo od výrobců, a to především velikostí požadovaných dodávek,
menší objem dodávek -objem prodejů přímo z výroby je běžně počítán v desítkách tun, zatímco prodeje přes distributory jsou pouze v tunách,
schopnost reagovat pružně na požadavky zákazníků -dodací lhůty z výroby jsou několik týdnů či měsíců, distributoři jsou schopni reagovat během hodin či dnů,
oblastní povaha podnikání -distributoři obsluhují zákazníky většinou pouze na menším území, které mají v dosahu svých skladovacích prostor (v okruhu přibližně 200 km),
velké množství soutěžitelů -v oblasti velkoobchodní distribuce oceli působí desítky soutěžitelů rozdílné velikosti a finanční síly, od velkých distributorů vlastněných výrobci oceli až po malé nezávislé společnosti.
Vzhledem k výše uvedeným rozdílům, Úřad konstatuje, že trh velkoobchodní distribuce oceli považuje za samostatný trh, odlišný od trhu výroby oceli a přímého prodeje oceli z výrobních závodů. Velkoobchodní distribuce zahrnuje ve většině případů široký sortiment ocelářských výrobků; základní členění lze provést na produkty z uhlíkové oceli a produkty z nerezové oceli. V kategorii uhlíkové oceli je možné dále rozlišit ploché výrobky z uhlíkové oceli a dlouhé výrobky z uhlíkové oceli.
Účastník řízení vymezil v návrhu na povolení spojení relevantní trh celkově jako trh velkoobchodu s ocelářskými výrobky, a to z toho důvodu, že spojující se soutěžitelé distribuují široké spektrum ocelářských výrobků, přičemž neexistují žádné bariéry, které by jim bránily při změně poptávky zákazníků přejít z distribuce jednoho druhu výrobku na jiný. Úřad však, s přihlédnutím k rozhodnutí Evropské komise ECSC.1351-Aceralia/Arbed/Usinor , konstatuje, že v úvahu přichází také užší vymezení relevantního trhu tak, jak bylo naznačeno výše, tedy relevantních trhů velkoobchodní distribuce plochých výrobků z uhlíkové oceli, dlouhých výrobků z uhlíkové oceli a výrobků z nerezové oceli. Hlavním důvodem k použití užšího vymezení relevantního trhu je podle Komise skutečnost, že uhlíkové ploché výrobky, uhlíkové dlouhé výrobky a výrobky z nerezové oceli poptávají odlišní zákazníci, jejich cena se liší a v mnoha případech jsou nutné různé distribuční kanály.
Není ovšem nutné pro účely tohoto rozhodnutí definitivně uzavřít otázku možného užšího vymezení věcně relevantního trhu, neboť společný podíl spojujících se soutěžitelů nepřesáhne ani na relevantním trhu vymezeném nejužším možným způsobem hranici % (obchodní tajemství) , a proto nedojde v důsledku posuzovaného spojení ke vzniku ani posílení dominantního postavení spojením vzniklého subjektu.
Při vymezování relevantního trhu z hlediska územního dospěl Úřad k závěru, že ať bude trh věcně vymezen jakýmkoli způsobem z výše naznačených možností, geograficky bude určen územím celé České republiky, a to i přesto, že, jak bylo uvedeno výše, velkoobchodní distribuce ocelářských výrobků je většinou zaměřena na menší územní celky. K uvedenému vymezení relevantních trhů z hlediska geografického přistoupil Úřad vzhledem k malé rozloze České republiky, srovnatelným podmínkám distribuce na celém jejím území a ke skutečnosti, že spojující se soutěžitelé a s nimi srovnatelní další soutěžitelé nezaměřují svoji činnost jen na některé oblasti, nýbrž působí ve všech tuzemských regionech.
Při vymezování relevantních trhů přihlížel Úřad podpůrně i k některým rozhodnutím Evropské komise, např. ECSC.1351-Aceralia/Arbed/Usinor , M.503-British Steel/Svensk Stal/NSD, M.971-Klöckner/Commercial de Laminados a M.239-Avesta/British Steel/NCC/AGA/Axel Johnson . Správnost a ústavnost podpůrného přihlížení k judikatuře Evropské komise potvrdil svým rozsudkem Vrchní soud (2A 6/96) a následně svým nálezem Ústavní soud (ÚS 31/97-35).
Dopady spojení
Společnost Thyssen nakupuje ocel především od zahraničních výrobců, a to ve značné míře od výrobců, kteří stojí mimo koncern kontrolovaný společností ThyssenKrupp AG. Nakoupenou ocel dodává zákazníkům z vlastních skladů, které se nenacházejí na území ČR.
Společnost Ferrosta rovněž nakupuje ocelářské produkty od zahraničních výrobců, ovšem na rozdíl od společnosti Thyssen tyto skladuje ve svých skladech na území České republiky.
Společnost Thyssen získá spojením především přístup ke skladovacím prostorům v tuzemsku, tudíž i lepší možnost zásobovat zákazníky na kratší vzdálenosti a rychleji. Přínosem spojení pro společnost Ferrosta bude na druhou stranu získání širšího sortimentu výrobků a know-how vyvinutého společností Thyssen.
Posuzované spojení soutěžitelů se projeví také na vertikální úrovni, jelikož společnost Ferrosta, která doposud ocel pouze nakupovala od nezávislých subjektů a distribuovala ji, získá propojení na výrobce oceli-skupinu ThyssenKrupp. Vzhledem k tomu, že skupina ThyssenKrupp vyrábí ocel pouze ve Spolkové republice Německo, nikoli v České republice, a s ohledem na to, že ani společnost Thyssen, která byla součástí skupiny již před spojením, nedistribuovala výhradně ocel skupinou vyrobenou, ale větší část jejích dodávek tvořila ocel od nezávislých výrobců, nebude mít toto vertikální propojení výrazný dopad na spojující se subjekty a český trh distribuce oceli.
Jak již bylo uvedeno výše, je trh velkoobchodní distribuce oceli typický velkým množstvím konkurenčních společností. V České republice jsou hlavními konkurenty spojujících se soutěžitelů společnosti Ferona, a.s., FEMAX, a.s., AvestaPolarit Oyj Abp, Bohdan Bolzano, s.r.o., ITALINOX, spol. s r.o., Alukönig Frankstahl s.r.o. a Klöckner Stahlhandel CZ, s.r.o.
Na základě výše uvedených skutečností, zejména s přihlédnutím k výši tržních podílů spojujících se soutěžitelů a silnému konkurenčnímu prostředí na relevantních trzích, Úřad konstatuje, že v důsledku předmětného spojení nedojde ke zvýšení tržní síly spojením vzniklého subjektu natolik, aby mu umožňovala chovat se ve značné míře nezávislé na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích, a tudíž nedojde ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Josef Vejmelka, advokát
Vejmelka & Wünsch, v.o.s.
Italská 27
120 00 Praha 2
Právní moc: 5.5.2003