UOHS S047/2001
Rozhodnutí: OF/S047/01 Instance I.
Věc Spojení podniků-Friesland Coberco Dairy Foods Holding N.V. a a Nutricia Dairy & Drinks Group
Účastníci Friesland Coberco Dairy Foods Holding N.V., Blankenstein 142, 7943 Meppel, Holandsko Nutricia Dairy & Drinks Group, P.O.Box 1, 2700 MA Zoetermeer, Holandsko
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 26. 8. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 110 KB


Č.j. S 47/01-1209/01-OF
V Brně dne 8.8.2001

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jako orgán příslušný dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., ve správním řízení zahájeném dne 30.1.2001 na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Friesland Coberco Dairy Foods Holding N.V., se sídlem Blankenstein 142, 7943 Meppel, Holandsko, ve správním řízení zastoupená Mgr. Luďkem Vránou, advokátem advokátní kanceláře LINKLATERS, v.o.s., ve věci udělení povolení ke spojení podniků Friesland Coberco Dairy Foods Holding N.V., se sídlem Blankenstein 142, 7943 Meppel, Holandsko a Nutricia Dairy & Drinks Group, se sídlem P.O.Box 1, 2700 MA Zoetermeer, Holandsko, vydává po zjištění potřebných podkladů dle § 32 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení a poté, co byla účastníku řízení dána možnost vyjádřit se k předmětu řízení a výsledkům šetření, toto
rozhodnutí:
Spojení podniků Friesland Coberco Dairy Foods Holding N.V., se sídlem Blankenstein 142, 7943 Meppel, Holandsko a Nutricia Dairy & Drinks Group, se sídlem P.O.Box 1, 2700 MA Zoetermeer, Holandsko, k němuž došlo tím, že na základě Smlouvy o koupi akcií, uzavřené mezi společnostmi tvořícími skupinu Friesland Coberco Dairy Foods Holding N.V. jako kupujícím a společnostmi vlastnícími všechny akcie společnosti Nutricia Dairy & Drinks Group jako prodávajícím, získá společnost Friesland Coberco Dairy Foods Holding N.V. 100 % akcií společnosti Nutricia Dairy & Drinks Group, se dle § 8a odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb.
p o v o l u j e O d ů v o d n ě n í:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 28.6.2001 na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Friesland Coberco Dairy Foods Holding N.V., se sídlem Blankenstein 142, 7943 Meppel, Holandsko (dále jen "FCDF"), ve správním řízení zastoupená Mgr. Luďkem Vránou, advokátem advokátní kanceláře LINKLATERS, v.o.s., správní řízení ve věci udělení povolení ke spojení podniků FCDF a Nutricia Dairy & Drinks Group, se sídlem P.O.Box 1, 2700 MA Zoetermeer, Holandsko (dále jen "NDDG").
Ke spojení podniků došlo ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. (dále jen "zákon") tím, že na základě Smlouvy o koupi akcií, uzavřené dne 20.6.2001 mezi společnostmi tvořícími skupinu FCDF jako kupujícím a společnostmi vlastnícími všechny akcie společnosti NDDG jako prodávajícím, získá společnost FCDF přímou a výlučnou kontrolu nad společnosti NDDG.
Při posouzení spojení podniků Úřad vycházel z následujících podkladů:
návrhu na zahájení správního řízení;
dokladu o zaplacení správního poplatku;
dokladů o existenci spojovaných společností
Smlouvy o koupi akcií ze dne 20.6.2001
informací o spojovaných společnostech ;
rozboru postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu;
prokázání hospodářských výhod spojení. Charakteristika spojovaných subjektů:
Společnost FCDF je holdingovou nadnárodní společností, která vznikla dle výpisu z obchodního rejstříku Obchodní a průmyslové komory v Drenthe dne 30.12.1994 sloučením několika holandských společností podnikajících v oboru mlékárenství. Skupina FCDF se dělí na divizi, která vyvíjí podnikatelské aktivity na trhu v Nizozemí a na divizi, která podniká v zahraničí. FCDF je 100% vlastněna holandským mlékárenským družstvem "Zuivelcoöperatie De Zeven Provincien U.A.". Členy tohoto družstva je zhruba 12 500 holandských producentů mléka. Jádrem aktivit skupiny FCDF je výroba mlékárenských výrobků a nutričních doplňků. FCDF má 70 dceřiných společností po celé světě, především podniká v západní Evropě, západní Africe a jihovýchodní Asii.
V České republice má společnost FCDF dceřinou společnost Friesland Česká republika se sídlem Kolínská 1722/16, 130 00 Praha 3, IČO 62917170. Tato společnost vznikla v roce 1995 za účelem dovozu mléčných výrobků z Holandska, v současné době má asi . zaměstnanců. Hlavními oblastmi podnikání jsou sušené smetánky do kávy a šlehačky ve spreji.
Společnost Nutricia Dairy & Drinks Group (dále jen "NDDG") je tvořena skupinou mlékárenských společností působících v několika evropských zemích včetně ČR. NDDG je 100% ovládána společností Koninklijke Numiko N.V.
Společnost NDDG má v ČR jednu dceřinou společnost, Nutricia Mléčná výživa, akciová společnost (dále jen "NMV") se sídlem Podzámčí 385, Opočno, IČO 48 17 14 17. Předmět podnikání NMV je koupě zboží za účelem prodeje a prodej a dále výroba mléčných výrobků.
Společnost NMV vlastní v České republice 100% podílem dceřinou společnost BOHEMILK, a.s se sídlem Českobrodská 1174, 190 00 Praha 9-Kyje, IČO 25 66 76 70. Společnost vznikla dle výpisu z obchodního rejstříku vedeného v Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5363, dne 19.5.1998. Předmět podnikání společnosti tvoří koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, zprostředkování výroby, obchodu a služeb, poradenská činnost v oblasti marketingu, mlékárenství. Společnost BOHEMILK, a.s. v současné době podniká v sektoru mlékárenství, zejména v oboru nákupu a distribuce mléčných výrobků a mléka.
Výrobky, které spojované podniky vyrábí: Z předložených údajů Úřad zjistil, že spojované podniky se účastní hospodářské soutěže v ČR v sektoru výroby a prodeje mléčných výrobků.
Mléko a mléčné výrobky jsou upraveny vyhláškou Ministerstva zemědělství č.328/1997 Sb., která provádí některá ustanovení zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
Konzumní mléko (čerstvé, UHT + ochucené)-je vyráběno plnotučné, polotučné, nízkotučné. Dále se rozlišuje mléko k rychlé spotřebě-netrvanlivé (je pasterizováno při teplotě 90 °C a má trvanlivost do 5 dnů) a mléko s delší dobou trvanlivosti-trvanlivé (je pasterizováno při teplotě vyšší než 100 °C a má trvanlivost až do 90 dnů). Mléko je balené v krabicích, lahvích (sklo, PET) a v plastových sáčcích.
Sušené mléko- plnotučné, polotučné, nízkotučné. Jde o mléčný výrobek v prášku získaný sušením mléka s obsahem vody nejvýše 5 % hmotnostních. Obecně má dlouhou dobu trvanlivosti a je baleno v krabicích a sáčcích.
Smetana (čerstvá +UHT) - smetanou se rozumí tekutý mléčný výrobek upravený na obsah tuku nejméně 10% hmotnostních. Smetana je určena ke šlehání, vaření, do kávy, s krátkou či delší dobou trvanlivosti. Balená je v krabicích a plastových kelímcích.
Sušená smetana -jde o mléčný výrobek v prášku získaný sušením smetany s obsahem vody nejvýše 5 % hmotnostních. Používá se jako přísada do kávy. Balená ve sklenicích, sáčcích a tyčinkách.
Šlehačka ve spreji -mléčný výrobek, určený do kávy, na dezerty, většinou slazená či ochucená, balená v tlakových nádobkách.
Mléčné výrobky k profesionálnímu kuchyňskému použití- balené v plastových velkoobjemových nádobách. Smetana na vaření, smetana na vaření s rostlinným tukem, tekuté máslo na smažení a pečení.
Jogurty (nízkotučné, polotučné, plnotučné, různé příchutě) - jogurtem se rozumí kysaný mléčný výrobek získaný kysáním mléka jogurtovou kulturou. Tento výrobek je určen k přímé a rychlé spotřebě. Jogurty jsou baleny v kelímcích.
Ostatní zakysané mléčné výrobky- kysaným mléčným výrobkem je výrobek získaný kysáním mléka za použití mikroorganismů mléčného kysání, tepelně neošetřený po kysacím procesu. Do této skupiny patří kefír, zakysaná smetana, kysané nápoje apod. Kysané mléčné výrobky jsou baleny v kelímcích a krabicích a jsou určeny pro rychlou spotřebu.
Máslo- je to mléčný výrobek obsahující výhradně mléčný tuk ve formě emulze vody v tuku. Čerstvým máslem je považováno máslo do 20 dnů od data výroby, stolní máslo je máslo dlouhodobě skladovatelné, nejdéle 24 měsíců od data výroby při teplotách mínus 18 °C a nižších. Sýry-spojované společnosti vyrábějí pouze tavené sýry. Taveným sýrem je sýr, který byl tepelně upraven za přídavku tavicích solí.
Zmrzlina- je to výrobek, získaný mrazením směsi připravené zejména ze smetany, mléka, mléčného nebo rostlinného tuku, vody, cukru, vajec, ovoce, přídavných látek a látek určených k ochucení a aromatizaci (dále jen "základní směs"). Hlubokozmrazenou zmrzlinou se rozumí zmrzlina vyrobená ze základní směsi, která byla připravena teplou cestou a po naplnění do obalů ihned zmražena na teplotu-18 ° C a nižší. Dále jsou zmrzliny vodové. Spojované subjekty vyrábějí pouze práškovou a hlubokozmrazenou zmrzlinu.
Z hlediska spotřebitele nelze jednotlivé mlékárenské výrobky považovat za zboží vzájemně zastupitelné a zaměnitelné, a to především z důvodu rozdílnosti v jejich způsobu použití, vzhledem k jejich rozdílným chuťovým vlastnostem, rozdílnostem v technologii výroby a v neposlední řadě i ceně.
Úřad se zabýval zaměnitelností smetánky do kávy a sušeného mléka. Tyto výrobky nejsou vzájemně zaměnitelné, a to z následujících důvodů. Smetánka do kávy se dělí na coffee whiteners a coffee creamers. Coffee whiteners obsahují rostlinný tuk a mléčnou bílkovinu, na rozdíl od sušeného mléka, které rostlinný tuk neobsahuje, ale coffee creamers obsahují živočišný tuk tak jako sušené mléko. Na českém trhu se však v současné době coffee creamers vyskytují převážně v tekuté podobě. Z hlediska zamýšleného způsobu použití je zde jednoznačný rozdíl-coffee whiteners a coffee creamers se užívají výlučně k vylepšení vlastností kávy na rozdíl od sušeného mléka, které se převážně používá v kuchyni, při vaření apod. Úřad se dále zabýval zaměnitelností na straně nabídky, zda lze výrobní linku na výrobu sušeného mléka použít k výrobě sušené smetánky. K tomu, aby bylo možné tento výrobek na této lince vyrábět, je zapotřebí zakoupit dodatečná zařízení (např. homogenizátor) což představuje značnou investici.
Trh konzumního mléka se skládá z mléka čerstvého a UHT mléka Úřad si je vědom, že existuje rozdíl mezi těmito produkty a to z hlediska trvanlivosti obou produktů a následně i v charakteru distribuce. Trvanlivé mléko se na trhu vyskytuje pouze v krabicích, čerstvé mléko se vyskytuje v sáčku, krabici a PET lahvi. Z hlediska spotřebitele jsou ovšem tyto výrobky zaměnitelné, a to i vzhledem k jejich zamýšlenému způsobu použití. Z přehledu celkové spotřeby čerstvého mléka a UHT mléka za poslední 4 roky (zdroj ministerstvo zemědělství) je patrné, že spotřeba čerstvého mléka klesá a je nahrazována spotřebou UHT mléka, kde celková spotřeba stoupá. Z hlediska geografického tento trh tvoří celé území ČR, a to i přes to, že u čerstvého mléka je stanovena spotřeba mnohem kratší než u mléka UHT. Tento problém, s krátkou dobou spotřeby, je řešen především tím, že tyto výrobky jsou distribuovány do obchodních řetězců, které mají rychlý distribuční systém a jsou schopny dodávat tyto výrobky po celém území ČR. Stejným způsobem distribuují tyto výrobky i velkoobchody. Pokud jde o ochucené trvanlivé mléko, pak cílová skupina spotřebitelů tohoto výrobku se odlišuje od mléka konzumního, cílovou skupinou tohoto výrobku jsou především děti ve věku do 12 let. Z hlediska vlastností a zamýšleného způsobu použití tento výrobek není z pohledu spotřebitele zaměnitelný s konzumním mlékem. Z hlediska přístupu vymezení tohoto trhu v EU se nabízí srovnání s jogurtovým mlékem a jogurtovými nápoji, které mohou být z hlediska spotřebitele zaměnitelné s ochuceným mlékem, avšak cílová skupina spotřebitelů je u tohoto výrobku širší než u ochuceného mléka (především z hlediska věku spotřebitelů).
U výrobku šlehačka ve spreji se nabízí zaměnitelnost se smetanou ke šlehání. Zde se dá konstatovat pouze jednostranná zaměnitelnost a to pokud jde o možnost použití šlehačky ke zdobení zákusků, kávy atd. V tomto případě užití, je šlehačka ve spreji plně zaměnitelná, ale už zde neexistuje zaměnitelnost smetany na šlehání šlehačkou ve spreji. Smetanu ke šlehání spotřebitelé používají k vaření a zde nelze použít šlehačku ve spreji. Z výše uvedeného vyplývá, že šlehačka ve spreji je nezaměnitelná se smetanou ke šlehání.
Vymezení relevantního trhu
Relevantním trhem je prostorový a časový střet nabídky a poptávky zboží, které je schopno uspokojit určitou, konkrétní potřebu spotřebitele.
Analýza relevantního trhu je založena na samostatném posouzení tří aspektů-výrobkového, geografického a časového.
Výrobkový trh zahrnuje všechny identické výrobky a ty výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k jejich vlastnostem, ceně nebo zamýšlenému způsobu použití.
Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné.
Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.
Úřad se ve správním řízení podrobně zabýval pouze těmi výrobkovými trhy, na nichž tržní podíl alespoň některé ze stran spojení dosáhl či přesáhl 30 %.
Na základě zjištěných skutečností vymezil Úřad relevantní trh pro účely posuzovaného spojení podniků takto:
Z hlediska výrobkového jde o tyto trhy:
trh sušeného mléka
trh šlehačky ve spreji
Z hlediska geografického jde o trh vymezený územím České republiky, neboť podmínky pro dodávky uvedených výrobků jsou na celém území ČR dostatečně homogenní.
Z hlediska časového jde o trh trvalý, charakteristický pravidelně se opakujícími dodávkami.
Postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu
Pro posouzení postavení spojovaných podniků na relevantním trhu vycházel Úřad z údajů za celý kalendářní rok, tj. období roku 2000.
Posuzované spojení je spojením konglomerátním, neboť aktivity jednotlivých společností se na žádném relevantním trhu v ČR nestřetávají, ačkoli v zahraničí obě spojované společnosti podnikají v sektoru výroby a prodeje mléčných výrobků.
Na ostatních trzích, které nebyly vymezeny jako relevantní, vždy působí pouze jedna ze spojovaných společností, a tržní podíly na těchto trzích jsou nižší než 30 %.
Na trh sušeného mléka dodává své výrobky společnost NMC, přičemž její tržní podíl z celkového obratu na tomto trhu mírně přesahuje 30%. V důsledku spojení zůstane tržní podíl nezměněn, protože společnost FCDF na tomto trhu nepůsobí.Tento tržní podíl je stabilizován. Na trhu sušeného mléka působí další tuzemský výrobce, společnost PROMIL PML a.s., který má tržní podíl o něco vyšší než společnost NMC. Tento trh má klesající tendenci z hlediska poptávky a to změnou spotřebitelských zvyklostí. Klesající poptávku na trhu potvrzuje i odchod z tohoto trhu společnosti Heinz Zábřeh.
Na trhu šlehačky ve spreji působí ze spojovaných subjektů pouze společnost Friesland, její tržní podíl z celkového obratu na tomto trhu mírně přesahuje 30% hranici. V důsledku spojení zůstane tržní podíl nezměněn, protože společnost NMC nedodává ani nevyrábí tento výrobek. Na tomto trhu působí pouze zahraniční společnosti, které tento výrobek dováží, mezi které patří společnost May ( tržní podíl), Menken ( .tržní podíl), CoDap ( .tržní podíl), což je dostatečná konkurence.
Distribuce
Společnost NDDG využívá dva základní distribuční kanály-maloobchodní a HoReKa (distribuce hotelům, restauracím a kavárnám). Maloobchodní kanál je zavážen v případě obchodních řetězců přímo na řetězce nebo na jejich centrální sklady. Nezávislý maloobchod je zásobován prostřednictvím velkoobchodů, družstev, popř. v regionu Prahy přímo na maloobchodní jednotky. HoReKa segment je zásobován prostřednictvím velkoobchodů, družstev nebo přímo v regionu Prahy. Čerstvé výrobky společnosti NDDG jsou distribuovány v chladírenských vozech, trvanlivé výrobky ve vozech izotermických.
Distribuční systém společnosti FCDF je stejný jako u NDDG, pouze s tím rozdílem, že vzhledem k charakteru výrobků FCDF se nepoužívají chladírenské vozy.
Posouzení dopadů spojení na hospodářskou soutěž na tuzemském trhu
Na trhu v České republice tato transakce nepovede ke zvýšené koncentraci, neboť strany spojení si na relevantních trzích nekonkurují. Avšak společnost FCDF si rozšíří své výrobkové portfolio a bude využívat distribuční systém společnosti NMC.
Na žádném relevantním trhu společnosti FCDF a NMC nedosahují takového postavení, které by jim umožňovalo diktovat cenu pro konečného spotřebitele, protože na všech relevantních trzích, na kterých společnost působí, jsou tuzemští a zahraniční výrobci, kteří mají srovnatelné tržní podíly a jsou spojovaným společnostem dostatečnými konkurenty.
Daným spojením nedojde k narušení hospodářské soutěže.
Faktory ovlivňující vstup nových subjektů na trh
Faktorem, který ovlivňuje vstup na trh je legislativa, zejména hygienické požadavky, označení potravin apod. U mléčných výrobků působí navíc kvótová legislativa, která má zamezit přebytku mléka na trhu (týká se pouze mléčných výrobků vyráběných na území ČR).
Co se týká podmínek pro vstup konkurenčních výrobků z dovozu, z informací Ministerstva zemědělství vyplývá, že pro dovoz konkurenčního zboží ze zahraničí platí obecná pravidla zahraničního obchodu a celní sazby dané celním sazebníkem. Pro dovoz výrobků jsou bariéry obecně nižší.
Právní rozbor:
Dle § 8 odst. 2 písm. a) zákona se za spojení podniků považuje jednání, kdy jedna nebo více osob, které již kontrolují jeden podnik, získají přímou nebo nepřímou kontrolu nad celkem nebo podstatnou částí jiného podniku získáním akcií nebo členských podílů.
Dle § 8a odst. 1 zákona podléhá povolení Úřadu spojení, které narušuje, nebo může narušit hospodářskou soutěž. Za narušení soutěže se považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30% celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží.
Společnost FCDF na základě Smlouvy o koupi akcií, uzavřené dne 20.6.2001 s akcionáři všech společností patřících do skupiny NDDG, získala přímou a výlučnou kontrolu nad společnostmi tvořícími tuto skupinu. Došlo tedy ke spojení ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) zákona.
Posuzované spojení je svým charakterem spojením konglomerátním, neboť společnosti FCDF a NDDG si na tuzemském trhu navzájem nekonkurují. Na některých výrobkových relevantních trzích však tržní podíl spojovaných společností přesahuje 30 %, z toho důvodu dané spojení podléhá ve smyslu § 2 odst. 3 zákona řízení před Úřadem.
Hospodářské výhody spojení
Spojování podniků, které narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž, podléhá povolení Úřadu ve smyslu § 8a zákona. Dle ustanovení §8a odst. 2 zákona Úřad spojení povolí, jestliže zúčastnění soutěžitelé prokáží, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese.
Z předložených výhod Úřad shledal jako nejvýznamnější z hlediska přínosu pro spotřebitele a z hlediska zvýšení celkové konkurenceschopnosti nově vzniklého subjektu následující výhody:
rozšíření sortimentu a zkvalitnění distribuce a prodeje výrobků obou spojovaných společností na trhu České republiky díky efektům z konglomerátního spojení,
zvýšení kvality výroby (certifikace kontroly kvality ISO 9001),
uvedení nových výrobků zdravé výživy a racionální výživy na trh České republiky (FCDF je průkopníkem v této oblasti)
zajištění nákupu surovin od dosavadních dodavatelů v České republice, podpora rozvoje zemědělství (zejména výroby mléka) v České republice,
udržení stávajících pracovních míst pro zaměstnance.
Uvedené výhody jsou nespornými výhodami, na nichž bude z dlouhodobého hlediska participovat i spotřebitel.
Úřad vzal v úvahu, že propojením horizontálních konkurentů v rámci posuzovaného spojení nedojde k významnému posílení nově vzniklého subjektu. Současně Úřad vycházel z možnosti vstupu dalších tuzemských soutěžitelů na relevantní trhy a dopadů účinků spojení na přístup odběratelů k výrobkům na těchto relevantních trzích.
V provedeném řízení Úřad posoudil zjištěné skutečnosti ve všech vzájemných souvislostech, z hlediska dopadu spojení na soutěžní prostředí a zhodnotil hospodářské výhody spojení, které účastník řízení předložil. Na základě analýzy dospěl k závěru, že výhody tohoto spojení je třeba posuzovat z dlouhodobého hlediska. Spojení podniků přinese i výhody, na kterých budou participovat spotřebitelé.
Ve smyslu § 12 odst. 6 zákona Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k předmětu a výsledkům řízení. Zástupce účastníka řízení tohoto práva využil.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 29/01 ze dne 18.07.2001. Ve stanovené lhůtě 8 dnů pro podání případných připomínek, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Ze všech uvedených důvodů Úřad rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.
Poučení o opravném prostředku:
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů ode dne jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Luděk Vrána
Palác Myslbek
Na Příkopě 19
117 19 Praha 1