UOHS S047/0216
Rozhodnutí: OF/S047/021639/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Thf GmbH, SRN a Awexim, spol. s r.o., Centrální sklad s.r.o.,
Účastníci AWEXIM spol. s r.o., se sídlem Dürerova 2175/14, Praha 10 Centrální sklad s.r.o., se sídlem V Pařezinách 565, Praha 9 Thf GmbH and Co. KG, Karlsruhe, SRN
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 3. 5. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 77 KB


S 47/02-1639/02 V Brně dne 29. dubna 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 47/02, zahájeném dne
25. února 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, kterým je společnost THF GmbH & Co. KG, se sídlem Daimlerstrasse 51, SRN, ve správním řízení právně zastoupená Mgr. Vlastislavem Kusákem, advokátem, se sídlem Husova 5, Betlémský palác, Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů, ke kterému dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smluv o převodu obchodních podílů, uzavřených dne 15. února 2002 mezi Ing. Petrem Weisserem, bytem V Pařezinách 565, Praha 9-Dolní Počernice, jako převodcem, a společností THF GmbH & Co. KG, se sídlem Daimlerstrasse 51, Karlsruhe, SRN, jako nabyvatelem, v jejichž důsledku dojde k převodu 90% obchodního podílu ve společnosti Awexim, spol. s r.o., se sídlem Dürerova 2175/14, Praha 10, a k převodu 90% obchodního podílu ve společnosti Centrální sklad s.r.o., se sídlem V Pařezinách 565, Praha 9, z převodce na nabyvatele, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 25. února 2002 na návrh společnosti THF GmbH & Co. KG, se sídlem Daimlerstrasse 51, Karlsruhe, SRN (dále jen ,,THF"), právně zastoupené Mgr. Vlastislavem Kusákem, advokátem, se sídlem Husova 5, Betlémský palác, Praha 1, na základě plné moci, správní řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů, společnosti THF na straně jedné, a společností Awexim, spol. s r.o., se sídlem Dürerova 2175/14, Praha 10 (dále jen "Awexim") a Centrální sklad s.r.o., se sídlem V Pařezinách 565, Praha 9 (dále jen "Centrální sklad"), na straně druhé, ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel zejména z návrhu na zahájení správního řízení, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení, výpisů z obchodních rejstříků a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 11/02 ze dne 13. března 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podávání případných námitek Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Ze strany zástupce účastníka správního řízení nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Notifikační podmínky
Ke spojení dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona na základě smluv o převodu obchodního podílu (dále jen "Smlouvy"), které byly uzavřeny mezi Ing. Petrem Weisserem, bytem V Pařezinách 565, Praha 9-Dolní Počernice, jako převodcem, a společností THF, jako nabyvatelem. Na základě těchto Smluv dochází k převodu 90% obchodního podílu ve společnosti Awexim, a převodu 90% obchodního podílu ve společnosti Centrální sklad, z převodce na nabyvatele, čímž společnost THF získá kontrolu ve společnostech Awexim a Centrální sklad.
Celkový celosvětový obrat společnosti THF činil v roce 2001 cca .. Kč, v České republice pak společnost THF v roce 2000 dosáhla celkového čistého obratu cca .. Kč. Celkový čistý obrat společnosti Awexim v roce 2000 činil cca ..Kč a společnosti Centrální sklad cca .. Kč. Je tedy splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona.
Společnost THF podniká v oblasti obchodu s technickými součástkami, zejména ložisky, těsněními, hnacími součástkami a příslušenstvím. V České republice společnost THF působí prostřednictvím své dceřinné společnosti THF CZ s.r.o., která se zabývá obchodem s těsněními, ložisky a pohony.
Společnost Awexim působí v České republice v oblasti prodeje ložisek a pohonů a společnost Centrální sklad podniká výhradně v oblasti prodeje ložisek německé společnosti FAG.
Ložiska vymezovaná jako standardizované, vyměnitelné strojní části určené k otočnému uložení hřídelí, jejichž účelem je přenášet zatížení a snižovat tření, se dělí podle přítomnosti valivých prvků na ložiska kluzná a ložiska valivá. Mezi těmito 2 druhy ložisek neexistuje vzájemná zastupitelnost. Ložiska, která jsou spojujícími se soutěžiteli v České republice prodávána, spadají pouze do skupiny ložisek valivých.
Na základě uvedených skutečností a vzhledem k tomu, že se aktivity spojujících se soutěžitelů v České republice překrývají pouze v segmentu valivých ložisek, který se dále člení do níže uvedených skupin, z nichž každá představuje samostatný výrobkový relevantní trh, byl relevantní trh vymezen následovně :
z hlediska výrobkového jako :
trh přesných kuličkových ložisek
trh ložisek pro vodní čerpadla
trh ostatních kuličkových ložisek
trh kuželíkových válečkových ložisek
trh sférických válečkových ložisek
trh cylindrických válečkových ložisek
trh jehličkových válečkových ložisek
z hlediska geografického jako :
území České republiky
z hlediska časového jako :
trh s trvalým charakterem.
Dopady spojení
Výrobky na jednotlivých relevantních trzích jsou spojujícími se soutěžiteli na území České republiky pouze prodávány, k jejich výrobě v České republice spojujícími se soutěžiteli nedochází. Jednotlivé typy valivých ložisek tvoří samostatné relevantní trhy zejména proto, že :
Na straně nabídky nedochází v praxi k častým změnám výroby z jednoho typu valivého ložiska na typ jiný, neboť takový přechod je pro výrobce časově a finančně náročný.
Z pohledu poptávky lze dojít k závěru, že zákazníci zpravidla nemají možnost k zamýšlenému účelu volit mezi jednotlivými typy valivých ložisek z důvodu jejich odlišných charakteristik.
Jak na nabídkové, tak na poptávkové straně je tedy vzájemná zastupitelnost mezi jednotlivými typy valivých ložisek značně omezena.
Na trhu ložisek pro vodní čerpadla společnost THF nepůsobí vůbec a podíl společností Awexim a Centrální sklad je zanedbatelný. Na trhu přesných kuličkových ložisek působí všichni spojující se soutěžitelé, společnosti THF, Awexim a Centrální sklad, přičemž v roce 2000 tržní podíly jednotlivých soutěžitelů nepřesáhly %. Po uskutečnění zamýšleného spojení dojde k navýšení tržního podílu spojujících se soutěžitelů na cca %. Na trhu ostatních kuličkových ložisek působí taktéž všichni spojující se soutěžitelé, přičemž realizací zamýšleného spojení dojde k navýšení tržního podílu spojujících se soutěžitelů na cca %. Na trhu kuželíkových ložisek působí opět všichni spojující se soutěžitelé, společnosti THF, Awexim a Centrální sklad. Po spojení tržní podíl na tomto relevantním trhu dosahuje cca %. Na trhu jehličkových ložisek nepůsobí společnost Centrální sklad. Společnost THF zde v roce 2000 dosáhla tržní podíl do % a společnost Awexim méně než %. Po uskutečnění zamýšleného spojení tak dojde k navýšení tržního podílu spojujících se soutěžitelů na předmětném trhu nepřesahujícího %. Na relevantních trzích sférických a cylindrických válečkových ložisek společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů nepřesahuje %.
Na relevantních trzích je silná konkurence a trh je roztříštěn na menší segmenty; hlavními konkurenty spojujících se soutěžitelů jsou např. společnosti SKF, Praha 7; Torrington, Praha 5; TROMA spol. s r.o., Žďár nad Sázavou, apod.
Z uvedených údajů vyplývá, že posuzované spojení soutěžitelů neposílí tržní sílu spojujících se subjektů na žádném z relevantních trhů tak, aby jí umožňovala chovat se ve značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích či spotřebitelích. Nedojde tedy ke vzniku dominantního postavení, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o tom, že navrhovaného spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Vlastislav Kusák
AK Glatzová & Co.
Husova 5
Betlémský palác
110 00 Praha
Právní moc: 3.5.2002