UOHS S0468/2016
Rozhodnutí: S0468/2016/KD-11012/2017/853/PBe Instance I.
Věc Komplexní zabezpečení nakládání s odpady, včetně převzetí odpadu a jeho následného využití nebo odstranění
Účastníci FCC Česká republika, s.r.o. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Marius Pedersen a.s. SUEZ Využití zdrojů a.s.
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí nebylo prokázáno porušení par. 3 odst. 1 ZOHS
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 27. 9. 2017
Dokumenty dokument ke stažení 406 KB


Č. j.: ÚOHS-S0468/2016/KD-11012/2017/853/PBe

Brno: 08. 09. 2017Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S0468/2016/KD zahájeném dne 13. 7. 2016 z moci úřední ve smyslu § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, jehož účastníky jsou
FCC Česká republika, s.r.o. , se sídlem Praha 8, Ďáblická 791/89, PSČ 18200, IČO: 45809712, zastoupená na základě plné moci ze dne 13. 7. 2016 advokátní kanceláří ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Truhlářská 13-15, 110 00 Praha 1,
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. , se sídlem Praha 10, Pražská 1321/38a, PSČ 10200, IČO: 49356089, zastoupená na základě plné moci ze dne 28. 7. 2016 JUDr. Vilémem Podešvou, LL.M., advokátem a jednatelem společnosti ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha,
Marius Pedersen a.s. , se sídlem Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové, IČO: 42194920, zastoupená na základě plné moci ze dne 18. 7. 2016 společností PPS advokáti s.r.o., se sídlem Velké náměstí 135/19, 500 03 Hradec Králové, a
SUEZ Využití zdrojů a.s. , se sídlem Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 25638955, zastoupená na základě plné moci ze dne 14. 7. 2016, JUDr. Robertem Nerudou, Ph.D., advokátem, jednatelem společnosti Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové město, 110 00 Praha 1,
vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto

ROZHODNUTÍ:
I.
Ve správním řízení sp. zn. S0468/2016/KD zahájeném dne 13. 7. 2016, vedeném ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, s účastníky řízení
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. , se sídlem Praha 10, Pražská 1321/38a, PSČ 10200, IČO: 49356089,
FCC Česká republika, s.r.o. , se sídlem Praha 8, Ďáblická 791/89, PSČ 18200, IČO: 45809712,
Marius Pedersen a.s. , se sídlem Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové, IČO: 42194920, a
SUEZ Využití zdrojů a.s. , se sídlem Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 25638955,

nebylo prokázáno porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, spočívající v koordinaci postupu v hospodářské soutěži v oblasti nakládání s odpady ve výběrovém řízení vyhlášeném v roce 2016 společností Globus ČR, k.s., se sídlem Praha 9-Čakovice, Kostelecká 822/75, PSČ 19600, IČO 63473291 na komplexní zabezpečení nakládání s odpady, včetně převzetí odpadu a jeho následného využití nebo odstranění.

Odůvodnění
I. Zahájení a dosavadní průběh správního řízení
1. Dne 13. 7. 2016 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) správní řízení sp. zn. ÚOHS-0468/2016/KD (dále jen správní řízení ) pro možné porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 360/2012 Sb. (dále též zákon ), se společnostmi AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Praha 10, Pražská 1321/38a, PSČ 10200, IČO: 49356089 (dále též AVE CZ ), FCC Česká republika, s.r.o., se sídlem Praha 8, Ďáblická 791/89, PSČ 18200, IČO: 45809712 (dále též FCC ), Marius Pedersen a.s., se sídlem Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové, IČO: 42194920 (dále též MP ) a SUEZ Využití zdrojů a.s., se sídlem Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 25638955 (dále též SUEZ ).
2. Možné porušení § 3 odst. 1 zákona spatřoval Úřad v jednání ve vzájemné shodě a/nebo dohodě účastníků správního řízení, spočívající v koordinaci účasti a/nebo v koordinaci nabídek ve výběrových řízeních v oblasti nakládání s odpady v České republice. Cílem nebo výsledkem tohoto jednání mohlo být narušení hospodářské soutěže ve zmíněné oblasti.
3. Správní řízení bylo zahájeno na základě prošetření informací z podnětu od společnosti Globus ČR, k. s., se sídlem Kostelecká 822/75, Praha 9, IČO: 63473291 (dále též " Globus ČR ") ze dne 9. 3. 2016, jehož předmětem bylo oznámení možné existence zakázané dohody mezi společnostmi poskytujícími služby odpadového hospodářství. [1]
4. Současně se zahájením správního řízení Úřad provedl šetření na místě v obchodních prostorách společností AVE CZ, FCC, MP a SUEZ, při kterém na místě zajistil podklady a informace vztahující se k účasti účastníků řízení ve výběrovém řízení vyhlášeném dne 9. 3. 2016 společností Globus ČR na zajištění služeb shromažďování a nakládání s odpady v jednotlivých provozovnách této společnosti. [2]
5. V průběhu správního řízení si Úřad vyžádal další relevantní informace vztahující se k účasti účastníků správního řízení ve výběrovém řízení a informace k předmětu zakázky, a to od některých účastníků řízení a od společnosti Globus ČR. [3]
6. Úřad dne 10. 8. 2017 upřesnil předmět správního řízení následovně: Možné porušení § 3 odst. 1 zákona Úřad spatřuje v jednání ve vzájemné shodě a/nebo dohodě účastníků správního řízení spočívající v koordinaci postupu v hospodářské soutěži v oblasti nakládání s odpady ve výběrovém řízení vyhlášeném v roce 2016 společností Globus ČR, k.s., se sídlem Praha 9-Čakovice, Kostelecká 822/75, PSČ 19600, IČO 63473291 na komplexní zabezpečení nakládání s odpady, včetně převzetí odpadu a jeho následného využití nebo odstranění. Cílem nebo výsledkem tohoto jednání mohlo být narušení hospodářské soutěže ve zmíněné oblasti.

II. Charakteristika účastníků řízení
II. 1 Společnost AVE CZ
7. Společnost AVE CZ je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 19775, dne 27. 4. 1993. Jejími společníky jsou společnosti AVE CEE Holding GmbH, se sídlem Böhmerwaldstrasse 3, 4021 Linec, Rakouská republika, registrační číslo: FN 397479d (obchodní podíl 75 %) a KAPRAIN INDUSTRIAL HOLDING LIMITED, se sídlem Giannou Kranidioti 9, 1065 Nicosia, Kyperská republika, registrační číslo: HE 338896 (obchodní podíl 25 %).
8. Společnost AVE CZ se zabývá zejména službami souvisejícími s odpadovým hospodářstvím a nakládáním s odpady. Jedná se zejména o služby svozu a odstraňování odpadu, svozu a využití tříděného odpadu, svozu velkoobjemového odpadu, výkupu tříděného odpadu a zpracování druhotných surovin, provozování skládek a sběrných dvorů a služby svozu a odstranění nebezpečných odpadů. Dalšími činnostmi společnosti AVE CZ jsou poskytování služeb v oblasti sanace ekologických zátěží, technické služby městům a obcím, letní a zimní údržba pozemních komunikací, facility management a jiné služby.
9. Úřad považuje společnost AVE CZ za soutěžitele pro účely tohoto správního řízení.

II. 2 Společnost FCC
10. Společnost FCC je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 12401, dne 31. 8. 1992. Jediným společníkem s obchodním podílem ve výši 100 % je společnost FCC Environment CEE GmbH, se sídlem, Hans-Hruschka-Gasse 9, 2325 Himberg Rakouská republika, registrační číslo: FN32957t.
11. Společnost FCC se zabývá zejména službami souvisejícími s nakládáním s odpady včetně druhotných surovin. Dále se společnost FCC zabývá činnostmi převážně v oblasti sanace ekologických zátěží, komunálních služeb, letní a zimní údržby pozemních komunikací a facility managementu.
12. Úřad považuje pro účely tohoto správního řízení společnost FCC za soutěžitele.

II. 3 Společnost MP
13. Společnost MP je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pod spisovou značkou B 389, dne 4. 12. 1991. Jediným akcionářem je společnost MARIUS PEDERSEN A/S, se sídlem Orbaekvej 851, 5863 Ferritslev Fyn, Dánské království, registrační číslo: 49979517FCC.
14. Hlavní činností společnosti MP je přeprava a likvidace odpadu, ukládání odpadu na skládkách a prodej druhotných surovin. Dalšími činnostmi společnosti MP jsou úprava, zpracování a využití odpadů, poskytování komunálních služeb, letní a zimní údržba pozemních komunikací, facility management a jiné služby.
15. Úřad považuje pro účely tohoto správního řízení společnost MP za soutěžitele.

II. 4 Společnost SUEZ
16. Společnost SUEZ je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou B 9378, dne 19. 1. 1998. Jediným akcionářem je společnost SUEZ Holding Belgium, se sídlem Avenue Charles Quint 584 BTE 7, 1082 Brusel, Belgické království, registrační číslo: 0422.572.481.
17. Hlavní činností společnosti SUEZ je přeprava, zpracování a likvidace odpadu včetně nebezpečného, ukládání odpadu na skládkách a výkup a prodej druhotných surovin. Dalšími činnostmi společnosti SUEZ jsou sanace ekologických zátěží, ekologické stavby a rekultivace skládek, komunální služby, facility management a další služby.
18. Úřad považuje pro účely tohoto správního řízení společnost SUEZ za soutěžitele.
19. Vzhledem ke skutečnosti, že nebylo prokázáno porušení zákona, se Úřad v rámci správního řízení podrobněji nezabýval vymezováním soutěžitele, jakožto jedné hospodářské jednotky, tedy nevymezoval podrobně ve vztahu k účastníkům řízení jednotlivé subjekty tvořící s nimi společně jednu ekonomickou jednotku-soutěžitele.

III. Zjištěné skutečnosti a důkazy
20. Společnost Globus ČR prostřednictvím výběrového řízení chtěla pro svá jednotlivá obchodní centra rozmístěná na území České republiky [4] zajistit služby nakládání s odpady, tj. sběru, svozu a zpracování odpadu, který je v těchto místech produkován. Přehled jednotlivých druhů odpadu včetně odhadu vyprodukovaného množství odpadu za rok, způsob jeho shromažďování a dalšího využití byly uvedeny v zadávací dokumentaci zakázky. [5]
21. Společnost Globus ČR z výše popsaného důvodu oslovila dne 9. 3. 2016 několik potenciálních poskytovatelů služeb nakládání s odpady [6] se žádostí o podání nabídek na zajištění uvedených služeb. Soutěžitelé AVE CZ, FCC, MP a společnost Odpady Bohemia následně do výběrového řízení své nabídky podali, [7] a to postupně ve dvou kolech. [8] Soutěžitel SUEZ nabídku ve výběrovém řízení nepodal a z řízení odstoupil. [9] Mezi jednotlivými koly výběrového řízení proběhla mezi společností Globus a uchazeči, kteří podali nabídku, jednání o cenách za plnění zakázky. [10] Nejnižší cenu za plnění obsahovaly nabídky podané soutěžitelem FCC.
22. Úřad z průběhu výběrového řízení a obsahu podaných nabídek pojal podezření, že účastníci správního řízení mezi sebou mohli uzavřít zakázanou protisoutěžní dohodu. Důvodné pochybnosti Úřadu o tom, že účastníci řízení nemuseli nepostupovat v souladu se zákonem, vyplývaly ze zjištění Úřadu, že konkurenční nabídky soutěžitelů AVE CZ a FCC podané v prvním i druhém kole výběrového řízení společnosti Globus ČR vykazují podobné znaky, nasvědčující možné předchozí koordinaci, [11] dále z odstoupení soutěžitele SUEZ z výběrového řízení na lukrativní zakázku a rovněž ze skutečnosti, že výsledná cena vítězné nabídky byla blízká ceně, za kterou byly tyto služby společnosti Globus již poskytovány. Potenciální vítěz výběrového řízení, soutěžitel FCC, byl také tím, kdo tou dobou společnosti Globus ČR služby nakládání s odpady již poskytoval. Dle vyjádření společnosti Globus ČR, účastníci řízení v průběhu výběrového řízení měli také vyvíjet aktivitu v podstatně menší intenzitě, než jaká by byla u podobných typů výběrových řízení vzhledem k objemu a předpokládané době trvání zakázky na služby nakládání s odpady obvyklá. [12]
23. Ve správním řízení Úřad zjistil, že v rámci výběrového řízení na zakázku na zajištění služeb nakládání s odpady společnosti Globus ČR (dále jen zakázka ) uspořádal zadavatel zakázky společné jednání, na kterém byli přítomni vedle zástupců společnosti Globus ČR také zástupci účastníků správního řízení. [13]
24. Úřad ve správním řízení dále ověřil, že součástí zakázky byl mimo jiné i pronájem shromažďovacích nádob na odpad včetně lisovacích a velkoobjemových kontejnerů. Povinností vítězného uchazeče o zakázku bylo poskytnout shromažďovací prostředky na odpad v počtech, typech a objemech určených společností Globus ČR. [14]
25. Ve správním řízení Úřad dále zjistil, že společnost Globus ČR v zadávací dokumentaci k zakázce připustila možnost plnění předmětu zakázky pomocí subdodavatelů. [15]
26. Úřad ve správním řízení následně ověřil, že mezi soutěžitelem AVE CZ a soutěžitelem FCC skutečně došlo k jednání o zajištění možných subdodávek pro plnění části předmětu zakázky. [16] V přípisech soutěžitele FCC adresovaných Úřadu [17] tento soutěžitel uvádí, že nabídl soutěžiteli AVE CZ pronájem lisovacích a velkoobjemových kontejnerů. Jako podmínku pro případný pronájem uvedených kontejnerů pak požadoval přenechání subdodávek pro část plnění zakázky, konkrétně zpracování/odstraňování a přepravu určitých druhů odpadů. [18] Uvedený přípis soutěžitele FCC obsahuje také ceny subdodávky pro soutěžitele AVE CZ. [19]
27. Soutěžitel AVE CZ ve správním řízení uvedl, [20] že ke kontaktu a jednání se soutěžitelem FCC o podmínkách pronájmu kontejnerů a možných subdodávek došlo, a to na schůzce v sídle společnosti Globus ČR. Dle vyjádření soutěžitele AVE CZ se uvedená subdodávka týkala zpracování/odstranění a transportu některých druhů odpadu uvedených v Tabulce č. 2-Jednotkové ceny za převzetí odpadů v Kč/t souhrnně za Českou republiku. [21]
28. Ve vyjádření zaslaném Úřadu [22] soutěžitel AVE CZ uvedl, že shoda cen u některých položek v nabídkách soutěžitelů FCC a AVE CZ vznikla nepřipočtením vlastní marže k cenám za subdodávku od soutěžitele FCC spočívající ve zpracování/odstranění a přepravě předmětných druhů odpadů. Dle uvedeného vyjádření právě poskytnutí subdodávky a jednání o ní způsobilo, že části nabídek soutěžitelů FCC a AVE CZ byly totožné.
29. Úřad ve správním řízení obdržel také vyjádření soutěžitele SUEZ včetně korespondence zasílané v průběhu výběrového řízení mezi tímto soutěžitelem a společností Globus ČR, která se týkala zakázky a podmínek pro její plnění. [23]
30. Úřad při šetření na místě v obchodních prostorách účastníků řízení, ani ve správním řízení nezjistil žádné jiné, než výše uvedené, podklady a informace, které by jakkoliv nasvědčovaly vzájemné koordinaci postupu účastníků řízení v hospodářské soutěži v rámci výběrového řízení společnosti Globus, která by byla v rozporu se zákonem.

IV. Využití procesních práv účastníků řízení
31. Účastníci řízení měli po celou dobu vedení předmětného správního řízení možnost v souladu se správním řádem využívat svá procesní práva, zejména práva nahlížet do spisu a vyjadřovat v řízení svá stanoviska. Účastníci řízení dostali rovněž možnost seznámit se se správním spisem a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

V. Právní posouzení
Zákonná a judikatorní východiska
32. Protiprávnost určitého jednání se posuzuje dle právní normy účinné v době spáchání deliktu, není-li pozdější právní úprava pro účastníka řízení příznivější. Úřad se však otázkou výhodnosti pozdější právní úpravy s ohledem na obsah výroku tohoto rozhodnutí dále nezabýval.
33. Podle § 1 zákona tento zákon upravuje ochranu hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení nebo ohrožení dohodami soutěžitelů, zneužitím dominantního postavení, spojením soutěžitelů, nebo orgány státní správy při výkonu státní správy, orgány územní samosprávy při výkonu samosprávy a při přeneseném výkonu státní správy a orgány zájmové samosprávy při přeneseném výkonu státní správy.
34. Dle § 2 odst. 1 zákona se soutěžiteli rozumí fyzické a právnické osoby, jejich sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné formy seskupování, a to i v případě, že tato sdružení a seskupení nejsou právnickými osobami, pokud se účastní hospodářské soutěže nebo ji mohou svou činností ovlivňovat, i když nejsou podnikateli.
35. Dle § 3 odst. 1 zákona jsou dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě, jejichž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže, zakázané a neplatné, pokud zákon nebo zvláštní zákon nestanoví jinak nebo pokud Úřad nepovolí prováděcím právním předpisem z tohoto zákazu výjimku. Tyto dohody jsou zakázané přímo ze zákona. [24] Patří mezi ně především dohody výslovně uvedené v § 3 odst. 2 písm. a) až f) zákona, jako např. dohody o cenách, rozdělení trhu, uplatňování rozdílných podmínek apod., tento výčet je však pouze demonstrativní.
36. Pod legislativní zkratku dohoda řadí § 3 odst. 1 zákona i jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě. Koncept jednání ve vzájemné shodě byl popsán v řadě soudních rozhodnutí, a lze je obecně charakterizovat jako takovou formu koordinace mezi soutěžiteli, kteří, aniž by dosáhli stádia uzavření dohody v užším slova smyslu, vědomě nahrazují rizika vzájemné konkurence praktickou kooperací, a to v rozporu s požadavky hospodářské nezávislosti.
37. Mezi nejzávažnější formy zakázaných dohod patří i tzv. bid riggingové dohody, což je označení pro zakázanou spolupráci při přípravě, podávání nabídek a účasti ve výběrovém řízení. Tyto dohody patří mezi tzv. dohody s tvrdým jádrem (hard-core restrictions), které mají vždy, ze své podstaty, přinejmenším potenciálně negativní dopad na trh.
38. Z rozhodovací činnosti Soudního dvora Evropské unie plyne doktrína, dle které lze za určitých podmínek posoudit paralelní jednání soutěžitelů jako zakázané jednání ve shodě. Tedy, jsou li vysledována paralelní jednání soutěžitelů, která nasvědčují možnosti koluze, je třeba zjišťovat předcházející nedovolené kontakty mezi soutěžiteli. I při absenci zjištění takovýchto kontaktů, není-li jiné vysvětlení zjištěného paralelního jednání, lze takové kontakty presumovat. Soutěžní úřad však musí také zvažovat jiná racionální vysvětlení paralelního chování soutěžitelů, která potenciálně nemusí představovat porušení soutěžního práva. Je-li takové soutěžně nezávadné a racionální vysvětlení nalezeno, nelze paralelní jednání soutěžitelů považovat za protisoutěžní. [25]

VI. Vlastní posouzení věci
39. Úřad v tomto případě ve správním řízení neshledal důkazy o tom, že by mezi účastníky řízení docházelo k protisoutěžním vzájemným kontaktům s cílem se dohodnout na společném postupu nebo jinak vzájemně spolupracovat při podávání nabídek do výběrového řízení na předmětnou zakázku společnosti Globus ČR, resp. při účasti v tomto výběrovém řízení.
40. Indicie, které Úřad vedly k zahájení správního řízení a provedení místního šeření, je možno vysvětlit racionálně i jiným způsobem, než pouze nedovolenou předcházející spoluprací zmiňovaných soutěžitelů, což bylo ve správním řízení ověřeno.
41. Při hodnocení důkazů Úřad postupoval v souladu s § 50 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád ), když hodnotil každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti; pečlivě přitom přihlížel ke vzájemným souvislostem, včetně toho, co uvedli účastníci řízení. Úřad dospěl k závěru, že shromážděné podklady netvoří ucelený řetězec, o který by mohl opřít závěr o tom, že došlo k porušení zákona.
42. Úřad proto uzavírá, že v rámci správního řízení nebylo prokázáno, že by se účastníci řízení dopustili vytýkaného správního deliktu, resp. nebylo prokázáno naplnění skutkové podstaty porušení § 3 odst. 1 zákona.
43. Úřad proto rozhodl v souladu s § 67 odst. 1 správního řádu tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

VII. Náklady řízení
44. Podle § 79 odst. 5 správního řádu uloží správní orgán účastníku řízení povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou, pokud vyvolal správní řízení porušením své právní povinnosti. Vzhledem k tomu, že Úřad v rámci správního řízení sp. zn. ÚOHS0468/2016/KD dospěl k závěru, že nebylo prokázáno porušení zákazu stanoveného v § 3 odst. 1 zákona, není na místě ukládat účastníkům správního řízení povinnost hradit náklady řízení paušální částkou dle prováděcího předpisu.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení dle § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.otisk úředního razítka

JUDr. Hynek Brom
I. místopředseda Úřadu

Obdrží :
ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
Truhlářská 13-15
110 00 Praha 1

JUDr. Vilém Podešva, LL.M. , advokát
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Na Pankráci 1683/127
140 00 Praha

PPS advokáti s.r.o.
Velké náměstí 135/19
500 03 Hradec Králové

JUDr. Robert Neruda, Ph.D. , advokát
Havel, Holásek & Partners s.r.o.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1


Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

[1] Viz Protokol o ústním podání a jeho přílohy, l.č. 2 a násl. správního spisu vedeného pod sp. zn. S0468/2016/KD (dále jen správní spis ).
[2] Viz příslušné protokoly o průběhu šetření na místě v obchodních prostorách soutěžitelů, l.č. 470 a násl. správního spisu.
[3] Viz l.č. 2138-2141 a 2220-2221 respektive l.č. 1892-1901 nebo 2241-2242 správního spisu.
[4] Přesnou lokalizaci jednotlivých provozoven společnosti Globus lze nalézt na straně č. 4 Zadávací dokumentace, l.č. 7 správního spisu.
[5] Blíže viz l.č. 4-19 správního spisu.
[6] Vedle účastníků tohoto správního řízení byla oslovena i společnost Odpady Bohemia s.r.o., se sídlem č.p. 297, 330 02 Dýšina, IČO: 61776572 (dále jen Odpady Bohemia ).
[7] Společnost Odpady Bohemia s.r.o. podala nabídku jen v prvním kole.
[8] Nabídky v prvním kole výběrového řízení byly podány na konci měsíce dubna 2016 a ve druhém kole na konci září téhož roku.
[9] Viz l.č. 86 správního spisu.
[10] Viz l.č. 118-121 správního spisu.
[11] Konkrétně se jednalo se o uvedení stejných cen v nabídkách soutěžitelů AVE CZ a FCC u položek za zpracování/odstranění a cen u položek za přepravu u celkem šesti druhů (kategorií) odpadů, viz sloupec č. 7, respektive 8, Tabulky č. 2-Jednotkové ceny za převzetí odpadů v Kč/t souhrnně za Českou republiku , l.č. 2118-2120 správního spisu.
[12] Viz l.č. 2 správního spisu.
[13] Informativní schůzka se uskutečnila v sídle společnosti Globus ČR dne 24. 3. 2016, viz l.č. 464 správního spisu.
[14] Viz například zadávací dokumentace, návrh smlouvy l.č. 20-51 správního spisu.
[15] Viz bod Využití subdodavatelů pro plnění zakázky Zadávací dokumentace, l.č. 13 správního spisu.
[16] Viz přípis soutěžitele AVE CZ ze dne 22. 3 2017, kde soutěžitel AVE CZ Úřadu uvedl, že po soutěžiteli FCC poptával pronájem lisovacích a velkoobjemových kontejnerů, které byly pro plnění zakázky nezbytné, l.č. 2160-2169 správního spisu.
[17] Viz Odpověď na žádost Úřadu ze dne 1. 3. 2017 soutěžitele FCC a Vyjádření k žádosti o poskytnutí informací ze dne 22. 3. 2017 soutěžitele AVE CZ, l.č. 2184-2195 respektive l.č. 2209-2213 správního spisu.
[18] Blíže viz Odpověď na žádost Úřadu ze dne 20. dubna 2017, l.č. 2229-2230 správního spisu. Důvodem měla být snaha soutěžitele FCC eliminovat negativní dopady případné ztráty zakázky, a zachování synergie v oblasti svozových tras a nakládání s odpady v rámci daného regionu.
[19] Viz l.č. 2228 správního spisu.
[20] Viz Stanovisko soutěžitele AVE CZ ze dne 19. 7. 2017, l.č. 2255-2259 správního spisu.
[21] Viz položky č. 5, 9, 10, 11, 12 a 13 slepého rozpočtu k zadávací dokumentaci zakázky, ceník odpady lokalita Česká republika, strana 1, l.č. 122 správního spisu.
[22] Viz Stanovisko soutěžitele AVE CZ ze dne 19. 7. 2017, l.č. 2258-2259 správního spisu.
[23] Viz l.č.2184-2195 správního spisu.
[24] Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 A 19/2002 ze dne 12. 5. 2005. V tomto rozsudku Nejvyšší správní soud konstatoval, že uvedené dohody jsou přímo ze zákona zakázané a pro posouzení, zda postup soutěžitele je v souladu (resp. rozporu) se zákonem, postačí, že je najisto postaveno, že k takové dohodě došlo.
[25] Viz rozsudek ESD ze dne 31. března 1993 , spoj. příp. č. C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 a C 125/85-C-129/85 ve věci Ahlström Osakeyhtiö a další v. Komise [ známý též pod názvem Wood Pulp II ].