UOHS S0462/2017
Rozhodnutí: S0462/2017/KS-36430/2017/840/ASm Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Travel Service, a.s. / České aerolinie a.s.
Účastníci Travel Service, a.s. České aerolinie a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2017
Datum nabytí právní moci 15. 12. 2017
Dokumenty dokument ke stažení 293 KB


Č. j.: ÚOHS-S0462/2017/KS-36430 /2017/840/ASm

Brno: 14. 12. 2017Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0462/2017/KS, zahájeném dne 24. 11. 2017 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti Travel Service, a.s., se sídlem Praha 6, K Letišti 1068/30, IČO 25663135, zastoupeného JUDr. Ivo Jandou, Ph.D., advokátem, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 14, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

ROZHODNUTÍ:
Spojení soutěžitelů Travel Service, a.s., se sídlem Praha 6, K Letišti 1068/30, IČO 25663135, a České aerolinie a.s., se sídlem Praha 6, Vokovice, Evropská 846/176a, IČO 45795908, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě [ obchodní tajemství ], které byly uzavřeny [ obchodní tajemství ] mezi společnostmi PRISKO a.s., se sídlem Praha 8, Karlín, Thámova 181/20, IČO 46355901, a Korean Air Lines Co., Ltd., se sídlem 1370, Gonghang-dong, Gangseo-gu, 157-712, Soul, Korejská republika, jako jednotlivými prodávajícími, a společností Travel Service, a.s., vždy jako kupujícím, v jejichž důsledku má společnost Travel Service, a.s. nabýt akcie představující 63,74% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti České aerolinie a.s., a navýšit tak svůj stávající podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech v této společnosti na 97,74 %, a tím i získat možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona

POVOLUJE.

Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), v souvislosti s dokumenty identifikovanými ve výroku tohoto rozhodnutí, v jejíž konečném důsledku má společnost Travel Service, a.s., se sídlem Praha 6, K Letišti 1068/30, IČO 25663135 (dále také jen Travel Service ), nabýt akcie představující 63,74% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti České aerolinie a.s., se sídlem Praha 6, Vokovice, Evropská 846/176a, IČO 45795908 (dále také jen ČSA ), a navýšit svůj stávající podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech v této společnosti na 97,74 %, [1] a tím i získat možnost tuto společnost výlučně kontrolovat ve smyslu § 12 odst. 4 zákona. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost Travel Service je soukromý letecký dopravce, který provozuje pravidelnou [2] i nepravidelnou (tzv. charterovou ) leteckou přepravu cestujících a ve velmi omezeném rozsahu také přepravu zboží (tzv. cargo ). Společnost Travel Service má základnu na Letišti Václava Havla Praha (dále jen Letiště Praha ). Společnost Travel Service se rovněž zabývá pronájmem letadel, včetně posádek, údržby a pojištění a pronájmem samotných letadel.
3. V České republice náleží do stejné podnikatelské skupiny, jejíž součástí je společnost Travel Service, mimo jiné i následující společnosti: [ obchodní tajemství ].
4. Společnost ČSA je před realizací předmětné transakce společně kontrolována ze strany společností Travel Service a PRISKO a.s. [3] Společnost ČSA, jako národní letecký dopravce se základnou na Letišti Praha, se zaměřuje zejména na pravidelnou leteckou přepravu cestujících [4] a přepravu zboží.
5. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. b) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Hynek Brom
I. místopředseda Úřadu

Obdrží
JUDr. Ivo Janda, Ph.D., advokát
White & Case (Europe) LLP
Na Příkopě 14
110 00 Praha 1
datová schránka: a5dhd9y

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

[1] Zbylý podíl ve výši 2,26 % bude i nadále držet společnost Česká pojišťovna a.s.
[2] Společnost provozuje nízkonákladovou přepravu pravidelnou přepravu pod značkou SmartWings.
[3] Viz rozhodnutí Evropské komise ve věci M.7270 Cesky Aeroholding/Travel Service/Ceske Aerolinie ze dne 18. 12. 2014 a rozhodnutí Úřadu č.j. ÚOHS-S0515/2016/KS-35048/2016/840/JMě ve věci spojení PRISKO/Travel Service/České aerolinie ze dne 22. 8. 2016.
[4] Společnost ČSA poskytuje rovněž na ad hoc bázi i nepravidelnou leteckou přepravu osob.