UOHS S046/2012
Rozhodnutí: S046/2012/KS-4060/2012/840/JMě Instance I.
Věc Založení společně kontrolovaného podniku mezi SLOT Group, a.s., FORTUNA GAME a.s., Tipsport.net a.s.,CHANCE a.s.,, a Meracrest, a.s.,
Účastníci SLOT Group, a.s. FORTUNA GAME a.s. Tipsport.net a.s. CHANCE a.s. Meracrest, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 17. 9. 2012
Související rozhodnutí R071/12
Dokumenty dokument ke stažení 151 KBČ. j.: ÚOHS-S046/2012/KS-4060/2012/840/JMě

V Brně dne:29. 2. 2011


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S046/2011/KS, zahájeném dne 23. 1. 2012 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníků řízení, společností SLOT Group, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Jáchymovská 142, IČ: 62741560, FORTUNA GAME a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Vodičkova 699/30, IČ: 43003575, Tipsport.net a.s., se sídlem Beroun, Centrum, Politických vězňů 156, IČ: 28471008, CHANCE a.s., se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 13, IČ: 14613549, a Meracrest, a.s., se sídlem Praha 5, Na Hřebenkách 2288/72, IČ: 26700808, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto
rozhodnutí:
Založení společně kontrolovaného podniku, ke kterému má dojít v souvislosti s Akcionářskou dohodou , která bude uzavřena mezi společnostmi SLOT Group, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Jáchymovská 142, IČ: 62741560, FORTUNA GAME a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Vodičkova 699/30, IČ: 43003575, Tipsport.net a.s., se sídlem Beroun, Centrum, Politických vězňů 156, IČ: 28471008, CHANCE a.s., se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 13, IČ: 14613549, a Meracrest, a.s., se sídlem Praha 5, Na Hřebenkách 2288/72, IČ: 26700808, na základě které mají výše uvedené společnosti založit společně kontrolovaný podnik, jehož činnost bude zaměřena na poskytování technické podpory provozovatelům internetových karetních her, spočívající zejména v oblasti služeb informačních technologií a vzájemného zúčtování vkladů a výher jednotlivých účastníků on-line karetních her, nepředstavuje spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a z tohoto důvodu povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
nepodléhá.

Odůvodnění
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, návrhu listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad předmětnou transakcí zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném znění (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 5/2012 ze dne 1. 2. 2012. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedené transakci neobdržel. I. Navrhovaná transakce
3. K navrhované transakci má dojít v souvislosti s Akcionářskou dohodou , která bude uzavřena mezi společnostmi SLOT Group, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Jáchymovská 142, IČ: 62741560 (dále jen SLOT ), FORTUNA GAME a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Vodičkova 699/30, IČ: 43003575 (dále jen FORTUNA ), Tipsport.net a.s., se sídlem Beroun, Centrum, Politických vězňů 156, IČ: 28471008 (dále jen TIPSPORT ), CHANCE a.s., se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 13, IČ: 14613549 (dále jen CHANCE ), a Meracrest, a.s., se sídlem Praha 5, Na Hřebenkách 2288/72, IČ: 26700808 (dále jen Meracrest ) (společně dále též navrhovatelé ).
4. V souvislosti s výše zmiňovanou Akcionářskou dohodou mají navrhovatelé založit novou společnost, jejíž předpokládaná firma má být CZ Poker a.s. (dále jen CZ Poker ). [1] Akcie společnosti CZ Poker mají být v držení navrhovatelů, a to tak, že společnost Meracrest má držet akcie představující [ obchodní tajemství ] podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti CZ Poker, zbývající akcionáři, tj. společnosti SLOT, FORTUNA, CHANCE a TIPSPORT, pak budou každý vlastnit akcie odpovídající [ obchodní tajemství ] podílu na základní kapitálu a hlasovacích právech společnosti CZ Poker. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
5. Společnost SLOT stojí v čele podnikatelské skupiny SLOT, jež působí v oblasti provozování loterií v České republice i v zahraničí. Hlavním akcionářem společnosti SLOT je fyzická osoba. Společnosti ze skupiny SLOT se zabývají především provozováním loterií a jiných podobných her, a to zejména provozováním výherních hracích přístrojů a dalších sázkových her v kasinech, provozováním výherních hracích přístrojů, elektromechanických rulet, interaktivních video-loterijních terminálů a ostatních technických her. Od roku 2011 působí skupina SLOT v oblasti kurzových sázek, včetně internetového kurzového sázení. Některé společnosti ze skupiny SLOT okrajově působí také v oblasti realit.
6. Společnost FORTUNA je součástí podnikatelské skupiny FORTUNA, která je tvořena řadou společností působících převážně v oblasti provozování kurzových sázek v České republice, na Slovensku a v Polsku. Hlavním akcionářem společnosti Fortuna Entertainment Group N.V., jakožto nejvyšší mateřské společnosti skupiny FORTUNA, je investiční společnost [ obchodní tajemství ] . Jedna ze společností ze skupiny FORTUNA od roku 2011 rovněž provozuje číselné a okamžité loterie.
7. Společnost TIPSPORT je součástí podnikatelské skupiny TIPSPORT, která je tvořena několika společnostmi působícími převážně v oblasti provozování kurzových sázek a číselných her v České republice a na Slovensku. Některé společnosti ze skupiny TIPSPORT okrajově působí rovněž v oblasti realit a obchodu s pohonnými hmotami a mazivy.
8. Společnost CHANCE působí převážně v oblasti provozování kurzových sázek a číselných her v České republice. Společnost CHANCE je kontrolována společností TAOTA a.s., jež je kontrolována jednou fyzickou osobou. Společnost TAOTA a.s. působí zejména v oblasti pronájmu nemovitostí a provozování obchodní činnosti. Společnost TAOTA a.s. ani CHANCE nevykonávají kontrolu nad žádnou další společností.
9. Společnost Meracrest je součástí skupiny Meracrest, která prostřednictvím svých dceřiných společností a majetkových účastí působí v roli investiční a poradenské společnosti zaměřující se na oblasti realit, informačních technologií a finančních služeb, a to převážně v České republice a na Slovensku.
10. Společnost CZ Poker dosud nebyla založena. Po svém vzniku bude společně kontrolována společnostmi SLOT, FORTUNA, TIPSPORT a CHANCE. Její hlavní činností pak bude poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti, provozování webových portálů a zprostředkování obchodu a služeb. Konkrétně bude tato činnost společnosti CZ Poker a.s. zaměřena na poskytování technické podpory provozovatelům internetových karetních her, zejména pak v oblasti služeb informačních technologií a vzájemného zúčtování (clearingu) vkladů a výher jednotlivých účastníků on-line karetní hry. Tyto služby bude pak poskytovat v prvé řadě svým mateřským společnostem a za stanovených podmínek i dalším soutěžitelům, kteří budou disponovat povolením k provozování internetových karetních her v České republice. III. Právní posouzení
11. Navrhovatelé dne 23. 1. 2012 podali Úřadu návrh na povolení spojení soutěžitelů, k němuž má dle jejich názoru dojít v souladu s § 12 odst. 5 zákona, tj. založením soutěžitele, který je společně kontrolován více soutěžiteli a který dlouhodobě plní všechny funkce samostatné hospodářské jednotky.
12. Aby transakce představovala spojení soutěžitelů dle § 12 odst. 5 zákona, musí splňovat několik podmínek.
13. Především nově zakládaný soutěžitel musí být kontrolován společně jeho zakladateli (alespoň některými) a musí plnit všechny funkce samostatné hospodářské jednotky, a to dlouhodobě, a jeho založení nemůže mít za výlučný cíl ani následek koordinaci soutěžního chování jeho zakladatelů, respektive osob či soutěžitelů, kteří získali společnou kontrolu. [2]
14. Zakládající společnosti, popřípadě alespoň některé z nich, musí mít možnost společně vykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na činnost společně kontrolovaného podniku.
15. V rámci návrhu na povolení spojení navrhovatelé uvedli, že společnou kontrolu nad společností CZ Poker budou vykonávat všichni navrhovatelé, toto posléze svým podáním ze dne 9. 2. 2012 změnili, když uvedli, že v souladu s upraveným zněním návrhu Akcionářské dohody a Stanov obchodní společnosti CZ Poker a.s. budou nad dotčenou nově zakládanou společností vykonávat kontrolu pouze společnosti FORTUNA, TIPSPORT, CHANCE a SLOT.
16. Z návrhů Akcionářské dohody a Stanov obchodní společnosti CZ Poker a.s. ve znění, v jakém je Úřad obdržel dne 9. 2. 2012, vyplývají následující skutečnosti.
17. Společnost CZ Poker bude zřízena za účelem poskytování technické podpory provozovatelům internetových karetních her, zejména pak v oblasti služeb informačních technologií a vzájemného zúčtování vkladů a výher jednotlivých účastníků on-line karetní hry.
18. Nejvyšším orgánem společnosti CZ Poker je její valná hromada, která rozhoduje mj. o volbě a odvolávání členů představenstva a dozorčí rady, o schválení účetní závěrky, o rozdělení zisku a stanovení tantiém a schválení konsolidované účetní závěrky. Valná hromada rozhoduje usneseními, která jsou závazná pro orgány společnosti CZ Poker. Valná hromada si dle návrhu stanov společnosti CZ Poker nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které ji nesvěřuje zákon nebo stanovy společnosti. Valná hromada společnosti CZ Poker je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni akcionáři disponující akciemi se jmenovitou hodnotou převyšující 2/3 základního kapitálu, přičemž k přijetí rozhodnutí valné hromady se vyžaduje 77 % všech hlasů, nevyžaduje-li příslušný právní předpis k přijetí určitého rozhodnutí vyšší většinu.
19. Statutárním orgánem, který bude řídit činnost společnosti CZ Poker, jednat jejím jménem a zabezpečovat její obchodní vedení, bude představenstvo. Představenstvo společnosti CZ Poker bude mít pět členů, přičemž každý z navrhovatelů bude mít jednoho svého zástupce v představenstvu. Představenstvo bude usnášeníschopné, budou-li přítomni alespoň 4 členové, k přijetí rozhodnutí pak bude zapotřebí souhlasu prosté většiny všech členů představenstva.
20. Kontrolním orgánem společnosti CZ Poker bude dozorčí rada, která bude mít šest členů, přičemž každý z navrhovatelů bude mít v dozorčí radě svého zástupce, šestý člen dozorčí rady je pak výslovně určen Akcionářskou dohodou. Dozorčí rada bude usnášeníschopná, budou-li přítomni alespoň 4 členové, k přijetí rozhodnutí pak bude zapotřebí souhlasu prosté většiny všech jejích členů.
21. V této souvislosti z bodu 2.4 Akcionářské dohody (ve znění předložené Úřadu dne 9. 2. 2012) vyplývá, že akcionáři se zavazují zajistit, že [ obchodní tajemství ]
22. Z vyjádření navrhovatelů, jež Úřad obdržel dne 20. 2. 2012, pak vyplývá, že o záležitostech uvedených v předcházejícím odstavci se bude rozhodovat na valné hromadě společnosti CZ Poker, a to přestože dle předloženého návrhu stanov společnosti CZ Poker o těchto rozhodnutích nepřísluší valné hromadě rozhodovat a sama si tato rozhodnutí nemůže vyhradit.
23. Z výše uvedeného vyplývá, že společnou kontrolu nad společností CZ Poker budou disponovat společnosti FORTUNA, TIPSPORT, CHANCE a SLOT, když s ohledem na potřebnou většinu pro učinění rozhodnutí na valné hromadě společnosti CZ Poker (77% podíl na všech hlasovacích právech na této společnosti) a s ohledem na znění bodu 2.4 Akcionářské dohody (ve znění předloženém Úřadu dne 9. 2. 2012) se tyto společnosti, respektive jejich zástupci v orgánech společnosti CZ Poker, musí společně domluvit na rozhodnutích soutěžní povahy. Naopak poslední z navrhovatelů, společnost Meracrest, nebude mít ani možnost blokovat žádné z podstatných rozhodnutí týkajících se soutěžního chování nově zakládaného soutěžitele.
24. S ohledem na skutečnost, že společnost CZ Poker má být společně kontrolována některými z jejích zakladatelů, a posuzovaná transakce by tedy mohla představovat spojení soutěžitelů, k němuž dochází v souladu s § 12 odst. 5 zákona, hodnotil Úřad další znaky spojení soutěžitelů dle zmiňovaného zákonného ustanovení, tj. dlouhodobost založení společně kontrolovaného soutěžitele a jeho tzv. plnou funkčnost.
25. Hledisko dlouhodobosti je posuzováno vždy jednotlivě, zákon ani jiná norma nestanovuje žádné konkrétní pravidlo. Zpravidla je tato podmínka splněna, když je společný podnik zakládán na dobu neurčitou. [3]
26. V souladu s čl. 3 stanov společnosti CZ Poker (ve znění předloženém dne 9. 2. 2012), je příslušná společnost založena na dobu neurčitou, lze tedy mít za to, že i kritérium dlouhodobosti je v posuzovaném případě naplněno.
27. Pokud jde o posouzení toho, zda společně kontrolovaný podnik plní všechny funkce samostatné hospodářské jednotky, tato charakteristika je v praxi dána: a) dostatkem vlastních zdrojů, b) dostatečně nezávislým vedením, c) stupněm obchodní závislosti na mateřských společnostech.
28. Zatímco body a) a b) jsou poměrně snadno rozlišovány, pochybnosti se mohou vyskytnout u posouzení toho, do jaké míry může být společně kontrolovaný podnik (dále též jen JV ) závislý na mateřských společnostech, aby se ještě dalo hovořit o spojení soutěžitelů. O spojení se typicky nejedná v případě, že převážnou část podnikání společně kontrolovaného podniku tvoří obchodování s mateřskými společnostmi. To je zásadní v případech, kdy JV působí na trhu vertikálně předcházejícím či navazujícím na trh, na němž působí mateřské společnosti ( upstream nebo downstream markets ). Pokud má tedy JV působit jako distributor produktů zakladatelů, aniž by v dostatečné míře distribuoval i produkty jiných výrobců, nebo má-li plnit funkci nákupčího pro mateřské společnosti, aniž by stejné služby poskytoval i jiným subjektům, pak takový JV neplní funkci samostatné hospodářské jednotky. [4]
29. Stejným ukazatelem může být fakt, že postavení JV nelze srovnat s postavením obdobných subjektů, neboť takové subjekty vůbec neexistují a nebo neexistují soutěžitelé poskytující stejný druh služby.
30. Faktorem svědčícím v neprospěch samostatnosti může být také skutečnost, že dodávky, respektive odběry ve vztahu k mateřským společnostem nejsou uskutečňovány za obchodních podmínek, které jsou na daném trhu běžné. [5] Překážkou samostatnosti naopak není tzv. počáteční závislost JV na mateřských společnostech (maximálně však 3 roky).
31. Má-li JV působit na tzv. downstream trhu, bude pro posouzení stupně jeho nezávislosti na mateřských společnostech významná také skutečnost, zda a v jaké míře výrobky či služby mateřských společností JV zhodnocuje. Pokud se například jedná jen o montáž částí vyrobených mateřskými společnostmi do konečného výrobku, o spojení soutěžitelů ve smyslu zákona se většinou nejedná. [6]
32. Z výše podaného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů vyplývá, že společně kontrolovaný podnik CZ Poker bude zřízen za účelem poskytování technické podpory provozovatelům internetových karetních her, zejména pak v oblasti služeb informačních technologií a vzájemného zúčtování vkladů a výher jednotlivých účastníků on-line karetních her. Společnosti SLOT, FORTUNA, TIPSPORT a CHANCE, jakožto osoby, jež budou mít možnost kontrolovat společnost CZ Poker, doposud působily zejména v oblasti provozování her a sázek, [ obchodní tajemství ] . [7]
33. Oblast provozování internetových karetních her je v České republice legislativně upravena novelou zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o loteriích ), a to s účinností od 1. 1. 2012. Teprve od tohoto data také lze požádat o vydání povolení k provozování internetových karetních her v České republice. Trh provozování internetových karetních her v České republice je tedy od roku 2012 nově vznikajícím trhem, a totéž platí o oblasti poskytování technické podpory provozovatelům internetových karetních her, kdy v této oblasti dosud v České republice žádný subjekt nepůsobil.
34. Z uvedených skutečností tedy vyplývá, že činnosti společně kontrolovaného podniku a společností vykonávajících nad ní kontrolu se nebudou překrývat, nýbrž v případě činnosti společně kontrolovaného podniku se jedná o navazující, respektive doplňkovou činnost k činnosti jej kontrolujících osob. Hlavním cílem zamýšleného spojení soutěžitelů je [ obchodní tajemství ] .
35. Každý hráč registrovaný u některé ze společností, jež budou moci společnost CZ Poker kontrolovat, nebo u některého z dalších licencovaných provozovatelů internetových karetních her, který bude ve smluvním vztahu s CZ Poker (dále též partnerští provozovatelé ), se [ obchodní tajemství ] .
36. Hráčská platforma CZ Poker [ obchodní tajemství ] .
37. Konkrétní výše [ obchodní tajemství ] nejsou však v tuto chvíli dosud přesně známy, neboť ještě nejsou známy ani vstupní hodnoty pro jejich výpočet, tj. zejména předpokládaná výše všech nákladů na straně společnosti CZ Poker. Vedle [ obchodní tajemství ] .
38. Pokud jde o zakladatelské společnosti, [ obchodní tajemství ] .
39. V současné době není rovněž přesně známo, kolik subjektů zažádá o licence k provozování internetových karetních her a bude v dané oblasti skutečně působit, ani to, zda tyto další subjekty využijí služeb společnosti CZ Poker a.s. a jejího systému, nebo zda případně založí vlastní další společnost, která pro ně bude fungovat podobně jako společnost CZ Poker a.s. pro výše uvedené navrhovatele, a vznikne tím skutečný trh technické podpory a clearingu pro internetové karetní hry.
40. Pokud jde o fungování společnosti CZ Poker, předpokládá se, že [ obchodní tajemství ] odpovědných za každodenní vedení této společnosti. Společnost CZ Poker [ obchodní tajemství ] , které budou mít se společností CZ Poker a.s. uzavřenu smlouvu ohledně poskytování výše uvedených služeb. Hlavním zdrojem příjmů společnosti CZ Poker tak budou [ obchodní tajemství ] .
41. Pokud jde o odhadovaný objem služeb, které budou společností CZ Poker poskytovány třetím přistoupivším subjektům (tj. osobám odlišným od zakladatelů), v poměru k objemu služeb poskytovaných mateřským společnostem, je odhadováno, že [ obchodní tajemství ] .
42. Uvedený odhad a budoucí cíl společnosti CZ Poker vychází, s ohledem na neexistenci jakýchkoliv informací ohledně budoucího objemu trhu internetových karetních her a ohledně počtu soutěžitelů, kteří budou na tomto trhu působit na straně nabídky, z očekávání navrhovatelů ohledně počtu licencovaných provozovatelů internetových karetních her.
43. Předpokládané vstupní náklady na vznik a spuštění společné herní platformy CZ Poker [ obchodní tajemství ] .
44. Pokud jde o fungování společnosti, jak bylo již výše uvedeno, bude každý ze zakladatelů společnosti CZ Poker jmenovat jednoho člena představenstva a jednoho člena dozorčí rady. K přijetí rozhodnutí valné hromady společnosti CZ Poker pak bude vyžadováno 77 % všech hlasů. Z bodu 2.4 Akcionářské dohody (ve znění předloženém dne 9. 2. 2012) pak vyplývá, že [ obchodní tajemství ] rozhodnutí akcionářů mají být přijímána na řádných či mimořádných valných hromadách společnosti CZ Poker.
45. Termínem [ obchodní tajemství ] pak dle sdělení zakladatelů, jež Úřad obdržel dne 20. 2. 2012, třeba rozumět [ obchodní tajemství ] .
46. Pokud jde o rozhodování týkající se [ obchodní tajemství ] společnosti CZ Poker, na úrovni akcionářů bude rozhodováno zejména o [ obchodní tajemství ] .
47. Úřad v průběhu správního řízení dospěl k závěrům, že v případě posuzované transakce nejde o spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 zákona, a to z následujících důvodů.
48. Společnost CZ Poker bude sice pravděpodobně disponovat dostatečnými vlastními zdroji, neboť bude vybavena vlastními finančními prostředky i zaměstnanci a technickými prostředky, nicméně nebude disponovat dostatečně nezávislým obchodním vedením a bude ve značné míře obchodně závislá na svých mateřských společnostech.
49. Úřad zastává názor, že ačkoli bude mít společnost CZ Poker vlastní představenstvo částečně určující její obchodní chování, značné množství významných rozhodnutí, jež představují zásadní ovlivnění soutěžního chování a jež by měla náležet obchodnímu vedení plně funkčního podniku, bude činěno nikoli samotným vedením společnosti, nýbrž přímo osobami, jež tuto společnost budou kontrolovat. [8] Jedná se například o [ obchodní tajemství ] , [9] [ obchodní tajemství ] .
50. Pokud jde o míru obchodní závislosti společnosti CZ Poker na svých mateřských společnostech Úřad uvádí následující. V posuzovaném případě bude dle vyjádření navrhovatelů společně kontrolovaný podnik [ obchodní tajemství ] . [10] Dále z uvedených skutečností vyplývá, že v daném případě bude společně kontrolovaný podnik [ obchodní tajemství ] . [11]
51. Skutečnosti, že společnost CZ Poker nepředstavuje společně kontrolovaný podnik vykonávající všechny funkce samostatné hospodářské jednotky, rovněž nasvědčuje i fakt, že jí vykonávané funkce doposud na trhu žádný soutěžitel nenabízí a ani není možné s vyšší mírou jistoty konstatovat, že v nejbližší době nějaký soutěžitelů takové služby nabízet bude.
52. Rovněž tak tomu nasvědčuje i ekonomické zdůvodnění založení společnosti CZ Poker, jež v části 2.1.7. Dotazníku k povolení spojení poskytli navrhovatelé, když mj. uvedli, že hlavní důvody zamýšleného spojení je [ obchodní tajemství ] . Z výše uvedeného vyplývá, že sami zakladatelé považují společnost CZ Poker za prostředek ke snadnějšímu dosažení svých obchodních cílů na trhu poskytování internetových karetních her, neboť [ obchodní tajemství ] .
53. Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl tedy Úřad k závěru, že předmětná transakce nenaplňuje znaky plně funkčního společně kontrolovaného podniku ve smyslu ustanovení § 12 odst. 5 zákona, a tudíž se v případě posuzované transakce nejedná o spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 zákona.
54. S ohledem na skutečnosti uvedené výše Úřad rozhodl v souladu s § 16 odst. 2 věta třetí zákona tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.


JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže


Obdrží:
JUDr. Pavel Nosek, advokát Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. Jungmannova 745/24
110 00 Praha 1

Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy


[1] Vzhledem ke skutečnosti, že společnost CZ Poker dosud nebyla založena, a nelze tudíž vyloučit, že v mezidobí vznikne jiná společnost s totožnou obchodní firmou, může dojít k situaci, že zakladatelé se v průběhu procesu vzniku předmětné společnosti rozhodnou pro jiný název.
Oznámení o konceptu spojení soutěžitelů ve smyslu zákona o ochraně hospodářské soutěže (body 48.-58.) na internetových stránkách Úřadu http://www.compet.cz/fileadmin/user_upload/Sekce_HS/Guidelines/Oznameni_o_konceptu_spojeni.pdf
[3] Bod 51. Oznámení o konceptu spojení soutěžitelů ve smyslu zákona o ochraně hospodářské soutěže
[4] Bod 53. Oznámení o konceptu spojení soutěžitelů ve smyslu zákona o ochraně hospodářské soutěže
[5] Z bodu 98. Konsolidovaného sdělení Komise k otázkám příslušnosti podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků (dále jen Jurisdikční sdělení ), ke kterému Úřad podpůrně ve své rozhodovací praxi přihlíží, vyplývá, že pokud JV dosahuje více než poloviny svého obratu v obchodu se třetími stranami, svědčí to o jeho plné funkčnosti. Stejně tak by ale JV mohl být považován za plně funkční, pokud dosahuje více než 20 % svého obratu se třetími stranami za předpokladu, že se ke třetím subjektům chová stejným způsobem jako ke svým mateřským společnostem.
[6] Bod 54. Oznámení o konceptu spojení soutěžitelů ve smyslu zákona o ochraně hospodářské soutěže
[7] Dle informací Úřadu již v současné době [ obchodní tajemství ] .
[8] Viz bod 2.4 Akcionářské dohody (ve znění předloženém dne 9. 2. 2012).
[9] Viz [ obchodní tajemství ] .
[10] Přičemž snahou zakladatelů bude, aby [ obchodní tajemství ] .
[11] Stejně tak spojující se soutěžitelé nebyli schopni blíže specifikovat, jaký podíl jejich obchodů společnosti CZ Poker bude reálně možno realizovat se třetími, na spojujících se soutěžitelích, nezávislými subjekty, neboť do doby vydání tohoto rozhodnutí nebyla Ministerstvem financí České republiky vydána jediná licence k provozování on-line karetních her.