UOHS S046/2008
Rozhodnutí: S046/2008/KD-5266/2009/820 Instance I.
Věc porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb.-Z.K.
Účastníci Ing.Z.K.
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí porušen § 3 odst. 1-vertikální dohoda
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 31. 1. 2011
Související rozhodnutí R085/09
Dokumenty dokument ke stažení 361 KB


Údaje označené v text jako [ .] obsahují obchodní tajemství účastníka řízení.
ÚOHS-S046/2008/KD-5266/2009/820 V Brně dne 11. května 2009
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S046/2008/KD zahájeném dne 14. února 2008 z moci úřední podle § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, jehož účastníkem je Ing. Z. K., [ .] , vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto:
rozhodnutí:
I.
Účastník řízení, Ing. Z.K., [ .] , tím, že
a) dne 16. 5. 2006 rozeslal svým odběratelům provozujícím internetové obchody hromadný e-mail, jehož obsahem byl požadavek na úpravu a dodržování maximální výše slevy 7 % z doporučené maloobchodní ceny zboží značky Pinguin, a současně žádal o informativní e-mail, kterým by tito odběratelé potvrdili, že jejich ceník není v rozporu s jeho požadavkem, což učinili tito odběratelé:
. [ .] , místem podnikání [ .] , a to e-mailem odeslaným tímto odběratelem účastníku řízení dne 16. 5. 2006,
. [ .] se sídlem [ .] , a to e-mailem odeslaným tímto odběratelem účastníku řízení dne 16. 5. 2006,
. [ .] ., se sídlem Hulín, [ .] , a to e-mailem odeslaným tímto odběratelem účastníku řízení dne 16. 5. 2006,
. [ .] ., se sídlem [ .] , a to e-mailem odeslaným tímto odběratelem účastníku řízení dne 16. 5. 2006,
b) dne 21. 6. 2007 rozeslal svým odběratelům provozujícím internetové obchody hromadný e-mail, jehož obsahem byl požadavek na úpravu a dodržování maximální výše slevy 8 % z doporučené maloobchodní ceny zboží značky Pinguin, a současně žádal o informativní e-mail, kterým by tito odběratelé potvrdili, že jejich ceník není v rozporu s jeho požadavkem, což učinili tito odběratelé:
. [ .] , místem podnikání [ .] , a to e-mailem odeslaným tímto odběratelem účastníku řízení dne 22. 6. 2007,
. [ .] , místem podnikání [ .] , a to e-mailem odeslaným tímto odběratelem účastníku řízení dne 22. 6. 2007,
. [ .] , místem podnikání [ .] , a to e-mailem odeslaným tímto odběratelem účastníku řízení dne 22. 6. 2007,
. [ .] , místem podnikání [ .] , a to e-mailem odeslaným tímto odběratelem účastníku řízení dne 22. 6. 2007,
. [ .] , se sídlem Brno, [ .] , a to e-mailem odeslaným tímto odběratelem účastníku řízení dne 22. 6. 2007,
. [ .] , se sídlem [ .] , a to e-mailem odeslaným tímto odběratelem účastníku řízení dne 22. 6. 2007,
. [ .] , místem podnikání [ .] , a to e-mailem odeslaným tímto odběratelem účastníku řízení dne 22. 6. 2007,
. [ .] , místem podnikání [ .] , a to e-mailem odeslaným tímto odběratelem účastníku řízení dne 22. 6. 2007,
. [ .] ., se sídlem [ .] , a to e-mailem odeslaným tímto odběratelem účastníku řízení dne 22. 6. 2007,
. [ .] ., se sídlem [ .] , a to e-mailem odeslaným tímto odběratelem účastníku řízení dne 22. 6. 2007,
. [ .] , místem podnikání [ .] , a to e-mailem odeslaným tímto odběratelem účastníku řízení dne 22. 6. 2007,
. [ .] , místem podnikání [ .] , a to e-mailem odeslaným tímto odběratelem účastníku řízení dne 22. 6. 2007,
. [ .] , místem podnikání [ .] , a to e-mailem odeslaným tímto odběratelem účastníku řízení dne 22. 6. 2007,
. [ .] , místem podnikání [ .] , a to e-mailem odeslaným tímto odběratelem účastníku řízení dne 23. 6. 2007,
. [ .] ., se sídlem [ .] , a to e-mailem odeslaným tímto odběratelem účastníku řízení dne 24. 6. 2007,
. [ .] , místem podnikání [ .] , a to e-mailem odeslaným tímto odběratelem účastníku řízení dne 24. 6. 2007,
. [ .] , místem podnikání [ .] , a to e-mailem odeslaným tímto odběratelem účastníku řízení dne 24. 6. 2007,
. [ .] , místem podnikání [ .] , a to e-mailem odeslaným tímto odběratelem účastníku řízení dne 25. 6. 2007,
. [ .] , se sídlem [ .] , a to e-mailem odeslaným tímto odběratelem účastníku řízení dne 26. 6. 2007,
. [ .] , místem podnikání [ .] , a to e-mailem odeslaným tímto odběratelem účastníku řízení dne 26 6. 2007,
. [ .] , se sídlem [ .] , a to e-mailem odeslaným tímto odběratelem účastníku řízení dne 26. 6. 2007,
. [ .] ., se sídlem [ .] , a to e-mailem odeslaným tímto odběratelem účastníku řízení dne 26. 6. 2007,
. [ .] , místem podnikání [ .] , a to e-mailem odeslaným tímto odběratelem účastníku řízení dne 27. 6. 2007,
. [ .] , místem podnikání [ .] , a to e-mailem odeslaným tímto odběratelem účastníku řízení dne 27. 6. 2007,
. [ .] ., se sídlem [ .] , a to e-mailem odeslaným tímto odběratelem účastníku řízení dne 30. 6. 2007,
. [ .] ., se sídlem [ .] , a to e-mailem odeslaným tímto odběratelem účastníku řízení dne 3. 7. 2007,
přičemž dodržování maximální slevy 8 % z doporučených maloobchodních cen účastník řízení v následujícím období kontroloval a považoval za podmínku vzájemné spolupráce
a jako opatření proti snižování cen pod maximální úroveň slevy zavedl tzv. REDUKOVANÝ VO CENÍK , resp. redukovanou marži, která je ve srovnání se základním velkoobchodním ceníkem o 13 až 20 % nižší, podle kterého mělo být nadále fakturováno jím dodávané zboží značky Pinguin těm odběratelům, kteří by při své cenotvorbě maximální slevu 8 % z doporučených maloobchodních nerespektovali,
uzavřel a plnil zakázané dohody o přímém určení cen pro další prodej , které mohly vést k narušení hospodářské soutěže na trhu velkoobchodní distribuce zboží pro outdoorové vybavení,
čímž porušil v období od 16. 5. 2006 do 12. 2. 2009 zákaz uvedený v § 3 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb. , o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.
II.
Podle § 7 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, se účastníku řízení, Ing. Z. K. [ .] , plnění dohod popsaných ve výrokové části I. tohoto rozhodnutí do budoucna zakazuje .
III.
Dle § 22 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, se účastníku řízení, Ing. Z. K. [ .] , za porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, podle výrokové části I. tohoto rozhodnutí ukládá pokuta ve výši :
425.000,-Kč (slovy: čtyři sta dvacet pět tisíc korun českých).
Uložená pokuta je splatná do 90 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vedený u České národní banky v Brně, číslo účtu 3754-24825621/0710, konstantní symbol 1148, jako variabilní symbol se uvede kmenová část daňového identifikačního čísla účastníka řízení.
IV.
Dle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, se účastníku řízení, Ing. Z. K. [ .] , ukládá povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou:
2.500,-Kč (slovy: dva tisíce pět set korun českých).
Náklady řízení jsou splatné do 15 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vedený u České národní banky v Brně, číslo účtu 19-24825621/0710, konstantní symbol 1148, jako variabilní symbol se uvede kmenová část daňového identifikačního čísla účastníka řízení.
O d ů v o d n ě n í :
I. Zahájení řízení
1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též Úřad ) provádí v rámci své dozorové pravomoci ve smyslu § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon nebo zákon č. 143/2001 Sb. ), šetření v oblasti prodeje zboží pro outdoorové vybavení, zejména s ohledem na možné určování koncových prodejních cen dodavateli zboží pro outdoorové vybavení odběratelům, vedené pod sp. zn. P 302/2007/KD.
2. Na základě výsledků shora uvedeného šetření sp. zn. P 302/2007/KD zahájil Úřad dne 14. 2. 2008 správní řízení sp. zn. S 046/08, jehož účastníkem je Ing. Z. K. [ .] (dále též účastník řízení nebo Z. K. ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona, které Úřad spatřuje v uzavření zakázaných dohod o přímém určení cen pro další prodej mezi účastníkem řízení a jeho odběrateli zboží pro outdoorové vybavení.
II. Charakteristika účastníka řízení
3. Podnikatelské oprávnění Z. K. vzniklo zápisem do živnostenského rejstříku u živnostenského úřadu Magistrátu města Brna dne 23. 11. 1992. Živnostenské oprávnění k provozování živnosti vzniklo dne 1. 1. 1993. Předmětem podnikání je dle výpisu z živnostenského rejstříku výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v jehož rámci jsou vykonávány mj. tyto obory činnosti: výroba sportovních potřeb; velkoobchod a maloobchod. Účastník řízení používá při své podnikatelské činnosti označení svého zboží značkou Pinguin.
4. Uvedená živnost je provozována v provozovně Pinguin, na adrese Náchod, Běloveská 187. Dle sdělení účastníka řízení jsou na tuto adresu na základě uzavřené dohody o posílání pošty přeposílány veškeré poštovní zásilky týkající se firmy Ing. Z. K. . [1]
III. Zjištěné skutečnosti

III.1. Informace a podklady z místního šetření
5. Úřad v rámci správního řízení sp. zn. S 046/08 provedl dne 14. 2. 2008 v souladu s § 21 odst. 5 až 8 zákona šetření v obchodních prostorách účastníka řízení, na adrese Náchod, Běloveská 187 (dále též místní šetření ). Místní šetření bylo zaměřeno na obchodní prostory (kanceláře) užívané účastníkem řízení při jeho podnikatelské činnosti a obchodní záznamy ve fyzické i elektronické podobě nacházející se v těchto prostorách.
6. V průběhu místního šetření byly Úřadem převzaty mj. fotokopie obchodních záznamů, které se nacházely v některých počítačích pracovníků účastníka řízení. [2] Při místním šetření tak Úřad z počítačů zaměstnanců účastníka řízení zajistil tuto elektronickou komunikaci:
I. E-mail odeslaný Z. K. ze dne 16. 5. 2006 adresovaný 22 odběratelům účastníka řízení, předmět: Ceny Pinguin, ve kterém je mj. uvedeno (cit.): Vážení obchodní přátelé, některé internetové obchody nabízejí výrobky značky Pinguin za ceny podstatně nižší, než jsou ceny doporučené a znevýhodňují tak prodejce v kamenných obchodech překontrolujte, prosím, ceny zboží Pinguin ve Vaší nabídce a případně upravte tak, aby sleva nepřesáhla 7% z doporučené maloobchodní ceny (dle přílohy). Dále prosím o krátký informativní e-mail, kterým potvrdíte (pokud možno do 10 dnů), že Váš ceník není v rozporu s naším požadavkem . Uvedený e-mail byl prokazatelně odeslán těmto odběratelům účastníka řízení:
. [ .] , místem podnikání [ .] , [ .] , e-mail adresovaný [ .] ,
. [ .] , místem podnikání [ .] , [ .] , e-mail adresovaný [ .] ,
. [ .] , místem podnikání [ .] , [ .] , e-mail adresovaný [ .] ,
. [ .] , se sídlem [ .] , [ .] , e-mail adresovaný [ .] ,
. [ .] , místem podnikání [ .] , [ .] e-mail adresovaný [ .] ,
. [ .] ., se sídlem [ .] , [ .] e-mail adresovaný [ .] ,
. [ .] , se sídlem [ .] , [ .] , e-mail adresovaný kotva@hshsport.cz,
. [ .] ., se sídlem [ .] , [ .] e-mail adresovaný [ .] ,
. [ .] , místem podnikání [ .] , [ .] , e-mail adresovaný [ .] ,
. [ .] , místem podnikání [ .] , [ .] , e-mail adresovaný [ .] ,
. [ .] , místem podnikání [ .][ .] , e-mail adresovaný [ .] ,
. [ .] ., se sídlem [ .] , [ .] e-mail adresovaný [ .] ,
. [ .] , se sídlem [ .] , [ .] e-mail adresovaný [ .]
. [ .] , místem podnikání [ .] , [ .] e-mail adresovaný [ .] ,
. [ .] , místem podnikání [ .] , e-mail adresovaný [ .] ,
. [ .] , se sídlem [ .] , e-mail adresovaný [ .] ,
. [ .] , se sídlem [ .] , e-mail adresovaný [ .] ,
. [ .] , se sídlem [ .] , e-mail adresovaný [ .] ,
. [ .] ., se sídlem [ .] , e-mail adresovaný [ .] ,
. [ .] , se sídlem [ .] , e-mail adresovaný [ .] ,
. [ .] ., se sídlem [ .] , e-mail adresovaný [ .] ,
. [ .] , místem podnikání Zlín [ .] , e-mail adresovaný [ .] (dále též e-maily I ). [3]
Úřad v rámci místního šetření zajistil dále doručené e-maily od některých ze shora vyjmenovaných odběratelů účastníka řízení, kteří reagovali na výzvu účastníka řízení. Jednalo se o tyto e-maily:
a) E-mail odeslaný [ .] ze dne 16. 5. 2006 adresovaný Z. K., předmět: Re: Ceny Pinguin, jenž obsahuje text (cit.): děkuji, že v tom děláte pořádek Jak bude trochu času, tak ceny upravím, doufám, že to udělají i ostatní . (dále též e-mail Ia) ).
b) E-mail odeslaný [ .] z e-mailové adresy [ .] (odběratel účastníka řízení společnost [ .] ) ze dne 16. 5. 2006 adresovaný Z.K., předmět: Re: Ceny Pinguin, jenž obsahuje text (cit.): Ceny budou překontrolovány v průběhu víkendu a poté potvrzeny e-mailem . (dále též e-mail Ib) ). [4]
c) E-mail odeslaný [ .] z e-mailové adresy [ .] (odběratel účastníka řízení společnost [ .] ) ze dne 16. 5. 2006 adresovaný Z.K., předmět: Ceny Pinguin, jenž obsahuje text (cit.): potvrzuji, že ceny výrobků Pinguin v internetovém obchodě ALFASPORT nejsou v rozporu s požadavkem maximální slevy z doporučených cen 7% (dále též e-mail Ic) ). [5]
d) E-mail odeslaný [ .] z e-mailové adresy [ .] (odběratel účastníka řízení společnost [ .] ) ze dne 16. 5. 2006 adresovaný Z.K., předmět: Re: Ceny Pinguin, jenž obsahuje text (cit.): máme ceny přesně dle Vašich podmínek . (dále též e-maily Id) ). [6]
II. E-mail odeslaný Z.K. ze dne 21. 6. 2007 adresovaný 44 odběratelům, předmět: Ceny Pinguin, ve kterém je mj. uvedeno (cit.): Vážení obchodní přátelé, některé (nejen) internetové obchody nabízejí výrobky značky Pinguin za ceny podstatně nižší než jsou ceny doporučené a znevýhodňují tak prodejce v kamenných prodejnách Překontrolujte, prosím, ceny zboží Pinguin ve Vaší nabídce a eventuálně je upravte tak, aby sleva nepřesáhla 8% z doporučené maloobchodní ceny (dle přiloženého VELKOOBCHODNÍHO CENÍKU). Dále prosím o krátký e-mailový souhlas s těmito podmínkami a potvrzení, že Váš ceník není v rozporu s našimi požadavky (pokud možno do 5 dnů). Dodržování doporučených cen, respektive slevy maximálně 8% z doporučených cen, považuji za podmínku vzájemné spolupráce. Jako opatření proti případnému dalšímu nekontrolovatelnému snižování cen v rámci cenové války jednotlivých prodejců jsem nucen zavést tzv. REDUKOVANÝ VO CENÍK , podle kterého bude nadále fakturováno naše zboží těm obchodům, které své ceny nepřizpůsobí nebo je v budoucnosti opětovně poruší. Doporučné ceny a povolené 8% slevy v redukovaném ceníku zůstávají, účinným prostředkem by měla být redukovaná marže, která je ve srovnání se základním VO ceníkem o 13-20% nižší, což omezí prostor pro další snižování cen (současně však sníží i profit prodejce) .
Uvedený e-mail byl odeslán některým odběratelům účastníka řízení osloveným již e-mailem I ze dne 16. 5. 2006, a to:
. [ .] , [ .] , [ .] , společnost [ .] , [ .] , společnost [ .] , společnost [ .] , společnost [ .] , [ .] , [ .] , [ .] , [ .] , společnost [ .] , společnost [ .] , [ .] , společnost [ .] t, společnost [ .] , společnost [ .] r, společnost [ .] .
A dále byl tento e-mail prokazatelně odeslán těmto odběratelům účastníka řízení:
. [ .] , místem podnikání [ .] , e-mail adresovaný [ .] ,
. [ .] , místem podnikání [ .] , e-mail adresovaný [ .] ,
. [ .] , se sídlem [ .] , [ .] , e-mail adresovaný [ .] ,
. [ .] , místem podnikání [ .] , e-mail adresovaný [ .] ,
. [ .] , se sídlem [ .] , e-mail adresovaný [ .]
. [ .] , se sídlem [ .] , e-mail adresovaný [ .] ,
. [ .] , místem podnikání [ .] , e-mail adresovaný [ .] ,
. [ .] , místem podnikání [ .] , [ .] , e-mail adresovaný [ .] ,
. [ .] , místem podnikání [ .] , e-mail adresovaný [ .] ,
. [ .] , místem podnikání [ .] , e-mail adresovaný [ .] ,
. [ .] , místem podnikání [ .] , e-mail adresovaný [ .] ,
. [ .] , se sídlem [ .] , e-mail adresovaný [ .] ,
. [ .] , místem podnikání [ .] , e-mail adresovaný [ .] ,
. [ .] , se sídlem [ .] , e-mail adresovaný [ .] ,
. [ .] , místem podnikání [ .] , e-mail adresovaný [ .] ,
. [ .] ., se sídlem [ .] , e-mail adresovaný [ .] ,
. [ .] , místem podnikání [ .] , e-mail adresovaný [ .] ,
. [ .] ., se sídlem [ .] , e-mail adresovaný [ .] ,
. [ .] , místem podnikání [ .] , e-mail adresovaný [ .] ,
. [ .] ., se sídlem [ .] , e-mail adresovaný [ .] ,
. [ .] , místem podnikání [ .] , e-mail adresovaný [ .] ,
. [ .] , místem podnikání [ .] , e-mail adresovaný [ .] ,
. [ .] , místem podnikání [ .] e-mail adresovaný [ .] ,
. [ .] , se sídlem [ .] , e-mail adresovaný [ .] ,
. [ .] ., se sídlem [ .] , e-mail adresovaný [ .] .
Součástí tohoto e-mailu byl Velkoobchodní ceník 2007, Redukovaný velkoobchodní ceník 2007 a Internetový ceník 2007 účastníka řízení (dále též e-mail II ). [7]
Úřad v rámci místního šetření zajistil dále doručené e-maily od některých ze shora vyjmenovaných odběratelů účastníka řízení, kteří reagovali na výzvu účastníka řízení. Jednalo se o tyto e-maily:
a) E-mail odeslaný [ .] (odběratel účastníka řízení [ .] ) ze dne 22. 6. 2007 adresovaný Z.K., předmět: RE: Ceny Pinguin, jenž obsahuje text (cit.): naše ceny jsou od dnešního dne upraveny dle Vašich požadavků. Očekáváme však, že uvedené podmínky budou opravdu dodržovat všichni prodejci . (dále též e-mail IIa) ). [8]
b) E-mail odeslaný [ .] -outdoorové vybavení z e-mailové adresy [ .] (odběratel účastníka řízení [ .] ) ze dne 22. 6. 2007 adresovaný Z.K., předmět: Re: Ceny Pinguin, jenž obsahuje text (cit.): ok. Podíváme se na to . (dále též e-mail IIb) ). [9]
c) E-mail odeslaný [ .] z e-mailové adresy [ .] (odběratel účastníka řízení) ze dne 22. 6. 2007 adresovaný Z.K., předmět: Scoutdoor.cz-Re: Ceny Pinguin, jenž obsahuje text (cit.): Během dneška se budeme snažit ceny nastavit na povolených-8%, souhlasíme tedy s Vašimi podmínkami. Tímto bych Vám rád navrhnul oznamování (e-mailem) konkurentů, kteří nedodržují toleranci slev. Můžete to brát jako bonzování , ale všichni máme své závazky a nemůžeme si dovolit nechat si kazit obchod lidmi, kteří nehodlají hrát podle pravidel . (dále též e-mail IIc) ). [10]
d) E-mail odeslaný [ .] z e-mailové adresy [ .] (odběratel účastníka řízení) ze dne 22. 6. 2007 adresovaný Z.K., předmět: Re: Ceny Pinguin, jenž obsahuje text (cit.): ceny byly přibližně před hodinou změněny na-8% . (dále též e-maily IId) ). [11]
e) E-mail odeslaný [ .] (odběratel účastníka řízení [ .] ) ze dne 22. 6. 2007 adresovaný Z.K., předmět: Re: Ceny Pinguin, jenž obsahuje text (cit.): Již jsem ceny upravil na Vámi požadovanou úroveň dle Internetového MO ceníku v obou svých eshopech. S Vámi uvedenými podmínkami plně souhlasím a já osobně jsem pro dodržování minimálních cen, ale musí to být dodržováno všemi . (dále též e-mail IIe) ). [12]
f) E-mail odeslaný společností [ .] z e-mailové adresy [ .] (odběratel účastníka řízení) ze dne 22. 6. 2007 adresovaný Z.K., předmět: Re: Ceny Pinguin, jenž obsahuje text (cit.): tyto podmínky dodržujeme na základě již dřívější komunikace . (dále též e-mail IIf) ). [13]
g) E-mail odeslaný [ .] z e-mailové adresy [ .] (odběratel účastníka řízení společnost [ .] ) ze dne 22. 6. 2007 adresovaný Z.K., předmět: Re: Ceny Pinguin, jenž obsahuje text (cit.): Tento e-mail je jako souhlas s obchodními podmínkami. Na ceny jsem koukal a jsou v pořádku . (dále též e-mail IIg) ). [14]
h) E-mail odeslaný [ .] z e-mailové adresy [ .] (odběratel účastníka řízení [ .] ) ze dne 22. 6. 2007 adresovaný Z.K., předmět: RE: Ceny Pinguin, jenž obsahuje text (cit.): souhlasíme . (dále též e-mail IIh) ). [15]
i) E-mail odeslaný [ .] z e-mailové adresy [ .] (odběratel účastníka řízení [ .] ) ze dne 22. 6. 2007 adresovaný Z.K., předmět: Re: Ceny Pinguin, jenž obsahuje text (cit.): posílám krátký souhlas a vítáme tuto snahu o nápravu . (dále též e-mail IIi) ). [16]
j) E-mail odeslaný [ .] z e-mailové adresy [ .] (odběratel účastníka řízení společnost [ .] ) ze dne 22. 6. 2007 adresovaný Z.K., předmět: Re: Ceny Pinguin, jenž obsahuje text (cit.): s podmínkami plně souhlasíme a vítáme je. Máme-7% z doporučených cen na stanech . (dále též e-mail IIj) ). [17]
k) E-mail odeslaný [ .] z e-mailové adresy [ .] (odběratel účastníka řízení) ze dne 22. 6. 2007 adresovaný Z.K., předmět: RE: Ceny Pinguin, jenž obsahuje text (cit.): OK. Ceny opravíme. . (dále též e-mail IIk) ). [18]
l) E-mail odeslaný Tatry Sport z e-mailové adresy info@tatrysport.cz (odběratel účastníka řízení v) ze dne 22. 6. 2007 adresovaný Z.K., předmět: Re: Ceny Pinguin, jenž obsahuje text (cit.): souhlasím s Vašimi obchodními podmínkami. Vaše zboží jsme zatím nestihli ani prezentovat v našem eshopu, ale při případném nasazení se budeme řídit Vašimi požadavky . (dále též e-mail IIl) ). [19]
m) E-mail odeslaný [ .] (odběratel účastníka řízení [ .] ) ze dne 22. 6. 2007 adresovaný Z.K., předmět: Re: Ceny Pinguin, jenž obsahuje text (cit.): vítám Vaši aktivitu, upravili jsme naše ceny dle Vašich pokynů . (dále též e-mail IIm) ). [20]
n) E-mail odeslaný [ .] z e-mailové adresy [ .] (odběratel účastníka řízení [ .] ) ze dne 22. 6. 2007 adresovaný Z.K., předmět: Re: Ceny Pinguin, jenž obsahuje text (cit.): souhlasím s Vámi uvedenými podmínkami prodeje. V našem obchodě prodáváme dokonce s nižší slevou, a to 7% . (dále též e-mail IIn) ). [21]
o) E-mail odeslaný [ .] (odběratel účastníka řízení [ .] ) ze dne 23. 6. 2007 adresovaný Z.K., předmět: Re: Ceny Pinguin, jenž obsahuje text (cit.): Obdržel jsem Váš e-mail s ceníkem, který samozřejmě respektuji a s podmínkami souhlasím . (dále též e-mail IIo) ). [22]
p) E-mail odeslaný [ .] (odběratel účastníka řízení [ .] ) ze dne 24. 6. 2007 adresovaný Z.K., předmět: RE: Ceny Pinguin, jenž obsahuje text (cit.): ROCKSPORT.CZ má ceny v souladu s Vaším ceníkem . (dále též e-mail IIp) ). [23]
q) E-mail odeslaný [ .] z e-mailové adresy [ .] (odběratel účastníka řízení [ .] ) ze dne 24. 6. 2007 adresovaný Z.K., předmět: Re: Ceny Pinguin, jenž obsahuje text (cit.): ceny na internetu jsem u Vašeho zboží Pinguin změnil na 8% z MOC . (dále též e-mail IIq) ). [24]
r) E-mail odeslaný [ .] z e-mailové adresy [ .] (odběratel účastníka řízení [ .] ) ze dne 24. 6. 2007 adresovaný Z.K., předmět: Re: Ceny Pinguin, jenž obsahuje text (cit.): s Vašimi obchodními podmínkami samozřejmě souhlasíme a maximální slevu 8% dodržujeme u všech položek značky Pinguin . (dále též e-mail IIr) ). [25]
s) E-mail odeslaný Hanibal sport z e-mailové adresy [ .] (odběratel účastníka řízení [ .] ) ze dne 25. 6. 2007 adresovaný Z.K., předmět: Re: Ceny Pinguin, jenž obsahuje text (cit.): já jsem pro všemi deseti . (dále též e-mail IIs) ). [26]
t) E-mail odeslaný [ .] z e-mailové adresy [ .] (odběratel účastníka řízení společnost [ .] ) ze dne 26. 6. 2007 adresovaný Z.K., předmět: Re: [ .] -ceny Pinguin, jenž obsahuje text (cit.): Váš e-mail jsem samozřejmě četl, ceny upravil podle požadavků a tím s podmínkami samozřejmě souhlasíme . (dále též e-mail IIt) ). [27]
u) E-mail odeslaný [ .] (odběratel účastníka řízení) ze dne 26. 6. 2007 adresovaný Z.K., předmět: Re: Ceny Pinguin, jenž obsahuje text (cit.): Ceny jsou podle souboru Internetový ceník. S regulací cen souhlasím-kdo by nechtěl mít vyšší marže. Má to ale podmínku, že se opravdu bude uplatňovat opatření proti těm, kteří stanovené ceny nedodržují . (dále též e-mail IIu) ). [28]
v) E-mail odeslaný společností [ .] z e-mailové adresy [ .] (odběratel účastníka řízení) ze dne 26. 6. 2007 adresovaný Z.K., předmět: RE: Ceny Pinguin, jenž obsahuje text (cit.): Doporučené MO ceny dodržujeme . (dále též e-mail IIv) ). [29]
w) E-mail odeslaný [ .] z e-mailové adresy [ .] (odběratel účastníka řízení společnost [ .] ) ze dne 26. 6. 2007 adresovaný Z.K., předmět: RE: Ceny Pinguin, jenž obsahuje text (cit.): dnes jsme provedli v našem eshopu www.nejlevnejsisport.cz úpravu doporučených maloobchodních cen dle Vašich požadavků s maximální slevou 8% . (dále též e-mail IIw) ). [30]
x) E-mail odeslaný [ .] (odběratel účastníka řízení [ .] ) ze dne 27. 6. 2007 adresovaný Z.K., předmět: Re: Fw: Ceny Pinguin, jenž obsahuje text (cit.): ceny budou opraveny v průběhu dnešního dne 27. 6. 2007 . Součástí tohoto e-mailu je i e-mail ze dne 27. 6. 2007, ve kterém je uvedeno (cit.): Včera uplynula 5ti denní lhůta, kterou jsem navrhl internetovým obchodníkům pro uvedení cen do souladu s našimi požadavky a na stránkách www.e-outdoor.cz nedošlo ke změně v cenách, ani jsem od Vás neobdržel e-mail s vyjádřením. Očekávám proto zprávu v průběhu dnešního dne (dále též e-maily IIx) ). [31]
y) E-mail odeslaný [ .] (odběratel účastníka řízení [ .] ) ze dne 27. 6. 2007 adresovaný Z.K., předmět: Re: Fw: Ceny Pinguin, jenž obsahuje text (cit.): Váš krok se mi zamlouvá a zařídím se podle něho. Osobně bych sice byla pro slevu 10% (na internetu), nicméně podmínky budu respektovat. Doufám, že tak učiní i konkurence . (dále též e-mail IIy) ). [32]
z) E-mail odeslaný [ .] z e-mailové adresy [ .] (odběratel účastníka řízení společnost [ .] ) ze dne 30. 6. 2007 adresovaný Z.K., předmět: Re: Ceny Pinguin, jenž obsahuje text (cit.): Reaguji na Váš e-mail a nezbývá mi nic jiného, než s Vaším návrhem doporučených MOC cen jen souhlasit Myslím si, že to bude ku prospěchu nás všech . (dále též e-mail IIz) ). [33]
aa) E-mail odeslaný [ .] (odběratel účastníka řízení společnost [ .] ) ze dne 3. 7. 2007 adresovaný Z.K., předmět: Re: Ceny Pinguin, jenž obsahuje text (cit.): Souhlasím s uvedenými obchodními podmínkami a prohlašuji, že na našem eshopu budeme Vámi doporučenou výši slev nepřekračovat . (dále též e-mail IIaa) ). [34]
III. E-mail odeslaný [ .] [zaměstnanec odběratele účastníka řízení, společnost [ .] z e-mailové adresy [ .] ze dne 12. 6. 2007 adresovaný Z.K., předmět: Re: Fw: Nový ceník, jenž obsahuje text (cit.): naše ceny se drží, ale někdo na to opravdu kašle, viz http://www.sambarsport.cz Můžete s tím něco udělat, je škoda tak dobrý stan prodávat za tak nízkou cenu (dále též e-mail III ). [35]
IV. E-mail odeslaný [ .] z e-mailové adresy [ .] (odběratel účastníka řízení společnost [ .] ) ze dne 23. 6. 2007 adresovaný Z.K., předmět: upozornění, jenž obsahuje text (cit.): můžete, prosím, upozornit obchod Maxsport, že má asi špatné ceny 16% sleva uprostřed sezóny!!! (dále též e-mail IV ). [36]
V. E-mail odeslaný [ .] (jednatel odběratele účastníka řízení společnosti [ .] ) ze dne 23. 7. 2007 adresovaný Z.K., předmět: Fwd: ceny, ve kterém je uvedeno (cit.): Ahoj, je nutné to řešit. Tak jen pro příklad, tento stan Jupiter3 má doporučenku 5420,-, se slevou 10% = 4878,-. Ty firmy na to úplně kašlou, viz příloha. Nebo je to jinak????? . Součástí tohoto e-mailu byla příloha obsahující přehled některých odběratelů účastníka řízení a jejich cen za stan Pinguin Jupiter 3 (dále též e-mail V ). [37]
7. K žádosti Úřadu předložil účastník řízení v rámci místního šetření finanční údaje o hospodaření své společnosti za rok 2006. Z předložených výkazů zisku a ztrát bylo zjištěno, že celkový obrat účastníka řízení na území České republiky činil v roce 2006 částku [ .] . [38]
8. Dále účastník řízení předložil k žádosti Úřadu seznam svých odběratelů zboží pro outdoorového vybavení, označil své významné odběratele a u některých z nich též obrat realizovaný u účastníka řízení za rok 2007. [39]

III.2. Informace a podklady získané od účastníka řízení
9. Účastník řízení poskytl k žádosti Úřadu výkaz zisků a ztrát za rok 2007. Z výkazu bylo zjištěno, že celkový obrat účastníka řízení na území České republiky činil v roce 2007 částku [ .] ,-Kč.
10. Dne 11. 3. 2009 byl Úřadu doručen dopis účastníka řízení, ve kterém doplňuje informace a podává vysvětlení týkající se správního řízení. Účastník řízení uvedl, že v letech 2006 až 2007 bylo zcela obvyklé, že dodavatelé zboží pro outdoorové vybavení žádali od svých odběratelů, aby se svými cenami nešli pod doporučené maloobchodní ceny, resp. pod určitou hranici přiměřené slevy z nich. Tuto praktiku vykonávalo 90 % dodavatelů v oboru jak ve formě obchodní smlouvy, tak v e-mailech či při osobním jednání. Účastník řízení dále uvedl, že po rozeslání e-mailu ze dne 21. 6. 2007, se k němu vyjádřilo cca 60 % oslovených a cca 27 internetových obchodníků souhlasilo s jeho požadavkem obsaženým v e-mailu. Součastně však uvedl, že tyto internetové obchody jsou převážně postavené na fungující kamenné prodejně. Takové kombinace internetového a kamenného obchodu často akceptují doporučené ceny dobrovolně. Účastník k sankcionování uvedl, že nikdy nebyl použit tzv. redukovaný VO ceník . Účastník řízení sdělil, že po zahájení správního řízení a po místním šetření začátkem roku 2007 došlo mezi dodavateli zboží pro outdoorové vybavení k mnoha diskuzím. V následné době se dodavatelé snažili zorientovat v české legislativě a zjišťovali, že mnoho do té doby běžných způsobů stanovování cen není v souladu se zákonem. Z toho důvodu docházelo k hromadnému mazání e-mailové korespondence a přepracování obchodních smluv mezi dodavateli a jejich odběrateli.
11. Účastník řízení dále uvedl, že v průběhu několika týdnů po rozeslání druhého e-mailu ze dne 21. 6. 2007 byly internetové ceny zboží jeho odběratelů mimo vliv jeho požadavků. Bezprostředně po rozeslání druhého e-mailu účastník řízení upomínal některé internetové obchodníky, kteří nezaslali odpověď na jeho požadavky uvedené v e-mailu. Poté, co internetoví obchodníci vyhodnotili požadavky uvedené v e-mailu za neúspěšný pokus, již nedocházelo k žádným kontrolám ani pokusům dosáhnout jakékoli cenové dohody.

III.3. Informace získané z nahrávky telefonního hovoru
12. V rámci šetření podnětu sp. zn. P 302/2007/KD byla Úřadu poskytnuta nahrávka telefonního hovoru ze dne 21. 5. 2007 mezi Z.K. [ .] za prodej zboží v internetovém obchodě. Téma rozhovoru bylo zaměřeno na ceny zboží odebírané od účastníka řízení k dalšímu prodeji v internetovém obchodě (cit. pan [ .] ): Vy jste minulý rok posílal nějaký e-mail všem obchodníkům ohledně nějakých cen na internetu, tak sem se chtěl zeptat, jak je to v letošním roce, jak to bude v budoucnu? .
13. Pan Z.K. potvrdil, že má pro všechny své odběratele připravený obdobný e-mail jako minulý rok. Tímto e-mailem bude stanoveno, že všichni jeho odběratelé prodávající prostřednictvím internetových obchodů musí prodávat od něj nakoupené zboží za doporučenou maloobchodní cenu s maximální slevou 8 %. V opačném případě se vystavují sankci, že jim bude dodáváno zboží podle jiného ceníku obsahujícího vyšší nákupní ceny (cit. pan Z.K.): Já mám zrovna připraven takový mail, protože to jde špatně hlídat, když internetový obchodník nebude respektovat těch 8 % povolených oproti doporučeným, tak bude dostávat zboží podle jiného ceníku, kde jeho nákupní ceny budou vyšší a prostě mu to nebude umožněno, takže já doufám, že to přiměje každého, aby to dělal a aby se nám to třeba i doneslo. Pokud to někdo nedodržuje, abychom mohli nějakým způsobem reagovat, protože jinak je to naprosto neřešitelný a neuhlídatelný. 8% máme nastaveno, tak bysme to potřebovali udržet. Obnáší to moc práce sjíždět ty jednotlivý internetový obchody, zjišťovat a porovnávat ceny, tak prostě pokud na někoho přijde hláška a ověří se to, že opravdu ty ceny podlezl, tak pro příště bude dostávat ceny vyšší, takové, aby to jeho obchodní rozpětí mu nedovolovalo jít tak nízko, jak do té doby šel. Bude tomu samozřejmě předcházet ten mail, kde na to budou upozorněni, kde dostanou oba ceníky, jak ten standardní, tak ten nižší, aby viděli, jaký tam budou cenový rozdíly .
14. Z nahrávky lze dovodit, že účelem těchto sankčních opatření je udržení stanovené cenové hladiny zboží prodávaného prostřednictvím internetu a ochrana dlouhodobých odběratelů účastníka řízení prodávajících své zboží v kamenných obchodech (cit. pan Z.K.): Teďka před sezonou, a to jsme měli dělat už dávno, protože ostatní obchodníci už to mají dlouhodobě spolupracující obchodníci nemohou konkurovat neskutečným nízkým cenám na internetu, a pokud si v tom samy neudělají pořádek, takže ve výsledku to dopadne na nás, protože ty odběry od obchodníků jsou pro nás ještě stěžejní a ten internetový obchod v žádném případě nenahradí ... V kamenné prodejně si jednotlivý případy řeší obchodník sám, ceny jsou smluvní, tím je řečeno vše, nicméně to probíhá individuelně při jednotlivých nákupech, to si vyřeší obchodník sám, na to nikdo nevidí. Průšvih je když na tom internetu je to všecko vyvěšený, vylepený a ještě do světa vykřikuje, jak jsme levní, tak to je ten průšvih, protože čím víc se to vypichuje do předu, tak tím víc je pravděpodobné, že na to obchodníci narazí, a teď myslím, ti co mají kamenný prodejny a kteří s námi spolupracují dlouhodobě, třeba na to narazí. .

III.4. Informace a podklady získané od odběratelů účastníka řízení
15. V průběhu správního řízení se Úřad obrátil na 40 odběratelů účastníka řízení s žádostí o poskytnutí podkladů a informací ve smyslu § 21 odst. 5 a 7 zákona za účelem doplnění dokazování.
16. S výjimkou níže uvedených odběratelů účastníka řízení, většina oslovených odběratelů ve svých odpovědích Úřadu uzavření a plnění dohody o přímém určení cen pro další prodej nepotvrdila.
17. Dopisem ze dne 17. 4. 2008 odběratel účastníka řízení, společnost [ .] , Úřadu sdělil, že účastník řízení určil maximální slevu, za kterou může dále prodávat zboží pro outdoorové vybavení nakoupené od účastníka řízení a že byl žádán o dodržování těchto podmínek rozeslaných odběratelům účastníka řízení prostřednictvím e-mailu. Dále uvedl, že nemožnost překročení stanovené slevy je omezující, a že při jejím překročení je účastníkem řízení kontaktován, aby ceny upravil pod hrozbou snižování marže. Kontrola cen zboží pro outdoorové vybavení je prováděna prostřednictvím jiných odběratelů účastníka řízení, kteří mu nedodržování cen hlásí. Odběratel rovněž doložil e-mail ze dne 21. 6. 2007 odeslaný Z.K. jednotlivým odběratelům. [40]
18. Odběratel účastníka řízení, [ .] , ve svých písemně poskytnutých informacích ze dne 21. 4. 2008 Úřadu sdělil, že před několika měsíci obdržel od účastníka řízení e-mail, ve kterém žádá prodejce o nastavení slev zboží pro outdoorové vybavení v internetových obchodech. [41]
19. Další odběratel účastníka řízení, společnost [ .] , ve svém přípise doručeném Úřadu dne 22. 4. 2008 uvedl, že konečné ceny jsou na uvážení každého prodejce, ale obecně platí rozumná mez slev pro zákazníky, a dále že byl v minulosti účastníkem řízení na chybné ceny zboží pro outdoorové vybavení v internetovém obchodě upozorněn. [42]
20. Odběratel účastníka řízení, [ .] , ve svém dopise ze dne 10. 4. 2008 uvedl, že ho účastník řízení upozornil, že by bylo vhodné nesnižovat tak podstatně doporučené ceny zboží pro outdoorové vybavení v internetovém obchodě, tj. že kontrola cen byla účastníkem řízení provedena. [43]
21. Úřad dále zjistil ve dnech 23. 10. 2008, 24. 10. 2008, 29. 10. 2008 a 30. 10. 2008 ceny zboží jednotlivých odběratelů (srov. e-maily I a II) na jejich internetových obchodech, a to za účelem ověření, zda dodržují dohodu o přímém určení cen pro další prodej či nikoli, tj. za účelem ověření, zda jejich prodejní cena je či nikoli nižší než maloobchodní cena-8 % nastavená účastníkem řízení. [44] Úřad z internetových stránek jednotlivých odběratelů účastníka řízení specifikovaných dle e-mailů Ia) až Id) a e-mailů IIa) až IIaa) ověřil, že většina z nich, tj. 22 odběratelů z 27 (tři odběratelé momentálně zboží účastníka řízení v internetových obchodech nenabízí,) dodržuje účastníkem řízení nastavenou minimální prodejní cenu; výjimku z tohoto pravidla představuje u některých odběratelů zboží v řádu jednotek, tj. zboží na něž poskytují jednotliví odběratelé akční slevu. [45]

III.5. Informace a podklady od konkurentů účastníka řízení
22. V průběhu správního řízení sp. zn. S 046/08 se Úřad obrátil rovněž na soutěžitele účastnící se trhu velkoobchodní distribuce zboží pro outdoorové vybavení v České republice, tedy na konkurenty účastníka řízení, se žádostí o poskytnutí informací a podkladů ve smyslu § 21 odst. 5 a 7 zákona za účelem doplnění dokazování, zejména pokud jde o vymezení relevantního trhu a stanovení podílu účastníka řízení na něm; resp. vyšel ze skutečností mu známých z úřední činnosti. Z informací a podkladů poskytnutých konkurenty účastníka řízení bylo zjištěno mj. následující.
23. Soutěžitelé Úřadu sdělili, které zboží pro outdoorové vybavení prodávají v České republice, popř. do kterých dalších zemí zboží vyváží. Současně dotázaní soutěžitelé uvedli subjekty, které považují za své největší konkurenty. Dále poskytli Úřadu finanční údaje o hospodaření za roky 2005, 2006, 2007 a rovněž odhadli svoje podíly na trhu velkoobchodní distribuce zboží pro outdoorové vybavení.
24. Společnost [ .] , k žádosti Úřadu mj. uvedla, že pojem outdoorové vybavení je velmi široký; zahrnuje mj. boty od běžeckých až po horolezecké, funkční prádlo včetně ponožek, vrchní oblečení, kalhoty, bundy od lehkých až po horolezecké, spacáky, stany, horolezecké vybavení, vybavení pro stravování v přírodě, vybavení pro vodácký sport, atd. [46]
25. Společnost [ .] , uvedla, že na českém trhu se zbožím pro outdoorové vybavení působí veliké množství firem. [47] Dále společnost [ .] , uvedla, že jako hlavní bariéru pro vstup na trh se zbožím pro outdoorové vybavení mimo území České republiky vidí v omezení daných statusem výhradních dovozů jednotlivých firem pro konkrétní teritoria, z čehož vyplývá faktická nemožnost do ciziny dovážet. [48]

III.6. Shrnutí získaných podkladů
26. Ve správním řízení sp. zn. S 046/08 bylo prokázáno, že účastník řízení prostřednictvím e-mailů specifikovaných shora uzavřel v roce 2006 se svými čtyřmi odběrateli a v roce 2007 se svými 26 odběrateli prodávajícími zboží pro outdoorové vybavení zásadně v internetových obchodech písemné dohody o přímém určení cen pro další prodej. Rovněž bylo na základě zajištěné e-mailové komunikace a ověřených cen na internetu prokázáno, že tyto dohody byly plněny, a to nejméně 27 odběrateli. Dále bylo prokázáno, že účastník řízení dodržování stanovených cen, resp. plnění dohod o přímém určení cen pro další prodej kontroloval a pod hrozbou sankcí jejich plnění vymáhal.
27. Uzavření a plnění dohod o přímém určení cen pro další prodej prokazují následující v rámci místního šetření zajištěné důkazy.
28. Na základě e-mailů I a Ia) bylo prokázáno, že účastník řízení uzavřel s odběratelem [ .] písemnou dohodu, jejímž předmětem bylo stanovení minimální ceny, za kterou smí odběratel dále prodávat zboží pro outdoorové vybavení nakoupené od účastníka řízení v internetovém obchodě; jinými slovy předmětný e-mail stanovil cenu, pod kterou nesmí odběratel zboží dále prodávat. Výše minimální prodejní ceny byla stanovena tak, že od účastníkem řízení doporučené maloobchodní ceny bylo odečteno 7 %. Odpověď odběratele, tj. e-mail Ia), prokazuje akceptaci závazku v budoucnu tuto cenu dodržovat. Odběratel také zdůrazňuje nutnost, aby stanovené ceny dodržovali i ostatní odběratelé účastníka, z čehož mj. vyplývá cíl uzavíraných dohod o určení cen pro další prodej, tj. vyloučení cenové konkurence mezi jednotlivými odběrateli účastníka řízení na horizontální úrovni. Úřad má za prokázané, že zakázaná dohoda mezi účastníkem řízení a odběratelem [ .] byla uzavřena 16. 5. 2006, kdy odběratel vyjádřil vůli v budoucnu ceny upravit dle požadavků účastníka řízení.
29. Rovněž e-maily I a Ib), obsahově shodný jako e-mail Ia), prokazují uzavření zakázané dohody akceptací závazku v budoucnu ceny stanovené účastníkem řízení upravit a dodržovat. Úřad má za prokázané, že tato dohoda mezi účastníkem řízení a odběratelem, společností [ .] , byla uzavřena 16. 5. 2006, kdy odběratel vyjádřil vůli v budoucnu jednat dle požadavků účastníka řízení.
30. V e-mailech Ic) a Id) odběratelé, společnosti [ .] a [ .] účastníkovi řízení potvrzují, že jejich prodejní ceny nejsou v rozporu požadavkem maximální slevy z doporučených cen 7 %, resp. že odběratelé mají ceny nastavené přesně podle podmínek účastníka řízení. Rovněž tyto e-maily tedy prokazují akceptaci závazku účastníkem řízení stanovené ceny dodržovat, resp. akceptaci dohody o určení cen pro další prodej a jejich plnění ze strany těchto odběratelů. Úřad má za prokázané, že tyto dohody mezi účastníkem řízení a uvedenými odběrateli byly uzavřeny 16. 5. 2006.
31. E-mail II ze dne 21. 7. 2007 je sdělením požadavku účastníka řízení jeho odběratelům dodržovat jím stanovené minimální ceny, za které mohou dále prodávat zboží pro outdoorové vybavení nakoupené od účastníka řízení, tj. jedná se o návrh dohody. Výše minimální prodejní ceny byla stanovena tak, že od účastníkem řízení doporučené maloobchodní ceny bylo odečteno 8%. Účastník řízení dále deklaruje, že pro případ nerespektování tohoto požadavku ze strany odběratelů byl nucen zavést tzv. Redukovaný VO ceník obsahující redukovanou marži za účelem omezení možnosti dalšího snižování cen a snížení profitu prodejce. Z uvedeného vyplývá, že účastník řízení vyjadřuje vůli plnění stanoveného požadavku kontrolovat a jeho neplnění dále sankcionovat .
32. Reakce odběratelů na e-mail II, tj. e-maily IIa) až IIaa) prokazují uzavření dohod o přímém určení cen pro další prodej akceptací závazku ceny stanovené účastníkem řízení upravit a dodržovat. Úřad má za prokázané, že zakázané dohody byly uzavřeny v okamžiku projevu vůle odběratelů v budoucnu stanovovat své prodejní ceny podle cen určených účastníkem řízení, tj. nejpozději v den odeslání příslušných e-mailů (srov. výše).
33. Z e-mailu IIf) také vyplývá, že odběratel, společnost [ .] , dodržuje stanovené ceny již na základě dřívější komunikace s účastníkem řízení.
34. Nejen akceptaci závazku dodržovat ceny stanovené účastníkem řízení, ale též požadavek odběratelů , aby stanovené ceny dodržovali všichni odběratelé účastníka řízení , obsahují e-maily IIa), IIe) a IIy). Podobně se vyjadřují odběratel [ .] v e-mailu IIc), kde se zasazuje o kontrolu porušování dohod o přímém určení cen pro další prodej a dále jednatel odběratele společnosti [ .] v e-mailu V, který účastníkovi řízení sděluje, že je nutné řešit, že někteří jeho odběratele nedodržují určené ceny, a odběratel [ .] v e-mailu IIu), jenž vyžaduje uplatňování opatření proti těm odběratelům, kteří stanovené ceny nedodržují, tj. zasazuje se o jejich sankcionování . Z těchto e-mailů nepochybně vyplývá cíl dohod o určení cen pro další prodej, tj. vyloučení cenové konkurence na horizontální úrovni mezi jednotlivými odběrateli.
35. V e-mailech III a IV odběratel společnost [ .] upozorňuje účastníka řízení, že někteří odběratelé nedodržují jím stanovené ceny a zasazuje se o řešení tohoto porušování. E-maily tedy vyjadřují přesvědčení odběratele o nutnosti dodržování stanovených cen též dalšími odběrateli a o nutnosti jeho vymáhání účastníkem řízení .
36. E-mail IIx) prokazuje skutečnost, že účastník řízení kontroloval, zda jeho odběratelé upravili své prodejní ceny podle jeho požadavků a v případě, že nikoli, vyžadoval jejich vyjádření pod hrozbou uplatnění sankčních opatření.
37. Úřad z internetových stránek jednotlivých odběratelů účastníka řízení specifikovaných dle e-mailů Ia) až Id) a e-mailů IIa) až IIaa) dále ve dnech 23. 10. 2008, 24. 10. 2008, 29. 10. 2008 a 30. 10. 2008 ověřil, že většina z nich, tj. 22 odběratelů z 27 (tři odběratelé momentálně zboží účastníka řízení v internetových obchodech nenabízí,) dodržuje účastníkem řízení nastavenou minimální prodejní cenu ; výjimku z tohoto pravidla představuje u některých odběratelů zboží v řádu jednotek, tj. zboží na něž poskytují jednotliví odběratelé akční slevu. [49]
38. Za podpůrný důkaz Úřad považuje také nahrávku telefonního hovoru mezi Z.K. a [ .] . V telefonním rozhovoru bylo řečeno, že účastník řízení zašle svým odběratelům e-mail, kde budou stanoveny ceny pro další prodej zboží pro outdoorové vybavení v internetových obchodech. V rozhovoru účastník řízení dále sdělil jeho záměr tyto ceny dále stanovovat, jejich dodržování kontrolovat a pod hrozbou sankcí je vymáhat.
39. Z informací a podkladů poskytnutých Úřadu čtyřmi odběrateli účastníka řízení bylo prokázáno, že účastník řízení stanovoval ceny, resp. určoval maximální slevu, se kterou mohou odběratelé dále prodávat zboží pro outdoorové vybavení, její dodržování kontroloval a při jejím překročení odběratele kontaktoval, aby upravili ceny pod hrozbou snižování marží.

IV. Další průběh řízení
IV.1. Výhrady k dohodě
40. Dne 21. 1. 2008 přípisem č. j. ÚOHS-S046/2008/KD-1125/2008/810 zaslal Úřad účastníku řízení v souladu s § 7 odst. 3 zákona výhrady k dohodám o přímém určení cen pro další prodej. Tyto výhrady k dohodám byly účastníku řízení doručeny dne 30. 1. 2008. V uvedeném přípise Úřad účastníkovi řízení sdělil, že dohody uzavřené prostřednictvím shora specifikovaných e-mailů splňují formální i materiální stránku skutkové podstaty zakázané dohody podle § 3 odst. 1 zákona ve spojení s § 3 odst. 2 písm. a) zákona.
IV.2. Navržená opatření

41. Přípisem ze dne 12. 2. 2008 navrhl účastník řízení Úřadu opatření za účelem snížení následků jednání, které Úřad ve Výhradách k dohodě kvalifikoval jako dohodu o určení ceny. V tomto přípise účastní řízení uvedl, že 12. 2. 2009 byl všem adresátům e-mailové korespondence ze dne 16. 5. 2006 a ze dne 21. 6. 2007 rozeslán e-mail, ve kterém účastník řízení informuje své odběratele, že veškeré požadavky týkající se dodržování doporučených maloobchodních cen dle ceníku dodavatele lze považovat pouze za informativní, doporučujícího charakteru a pro prodejce nezávazné. Součástí rozeslaného e-mailu byl i dokument, ve kterém účastník řízení žádá své odběratele o písemné potvrzení, že maloobchodní ceny uvedené v cenících jsou pouze doporučující a pro prodejce nezávazné. Dále účastník uvedl, že ceníky, které rozesílal odběratelům v roce 2008 již byly opatřeny komentářem v textu doprovodného e-mailu včetně formulace (cit.) : Považujte tyto naše požadavky pouze za doporučující a pro prodejce nezávazné .
IV.3. Vyjádření Úřadu k navrženým opatřením
42. Dle § 7 odst. 2 zákona může Úřad v řízeních podle § 3 až 6 zákona uložit, aby účastníci řízení splnili opatření, která společně navrhli, jsou-li dostatečná pro ochranu hospodářské soutěže a odstraní-li se jejich splněním závadný stav. Tato opatření mohou účastníci písemně navrhnout Úřadu nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy jim Úřad doručil výhrady k jejich dohodě s tím, že k pozdějšímu podání Úřad přihlédne jen v případech hodných zvláštního zřetele. Podle § 7 odst. 4 zákona však Úřad nemůže vydat rozhodnutí podle odstavce 2, jestliže zakázaná dohoda již byla plněna a měla nebo mohla mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
43. Navrhovaná opatření může tedy Úřad přijmout pouze za splnění kumulativních podmínek stanovených zákonem. První z podmínek je iniciativa soutěžitelů. Druhou z podmínek je odpadnutí výhrad, které Úřad k jednání soutěžitele, tj. účastníka daného správního řízení, měl, a které mu sdělil. Jde tedy o taková opatření, jejichž splněním dojde k nápravě stavu, který Úřad na základě svých dosavadních poznatků z šetření považoval za závadný. Třetí podmínkou je pak skutečnost, že toto řešení je dostačující z hlediska ochrany hospodářské soutěže. Poslední podmínka pak bude naplněna pouze v případech, kdy zakázaná dohoda nebyla dosud plněna, neměla a ani nemohla mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
44. Z výše uvedeného vyplývá, že podmínky přijetí navrhovaných opatření nejsou splněny, pokud navrhovaná opatření nejsou dostatečná pro ochranu hospodářské soutěže nebo se jejich splněním neodstraní závadný stav anebo byla-li dohoda, ohledně níž je řízení vedeno, již plněna a mohla-li mít alespoň potenciálně za následek podstatné narušení soutěže. V těchto případech Úřad navrhovaná opatření přijmout nemůže a pokračuje v řízení. Pojem podstatného narušení hospodářské soutěže zákon blíže nespecifikuje, jeho naplnění může však vyplynout jak z vlastního obsahu dohody, tak např. z tržní síly soutěžitelů, kteří jsou účastníky dohody.
45. Skutečnost, v kterém konkrétním případě lze navržená opatření přijmout a kdy nikoli, vyplývá pak z Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o alternativním řešení některých soutěžních problému (dále též Oznámení Úřadu ), jež Úřad vydal a zveřejnil na svých internetových stránkách. [50] Úřad zastává stanovisko, že vzhledem k zákonným podmínkám může být rozhodnutí o závazcích přijato pouze, pokud se jedná o a) méně závažný delikt, b) závažný delikt ve formě dohody narušující soutěž, jenž nebyl dosud plněn, c) závažný delikt, který byl ukončen, který měl omezený dopad na hospodářskou soutěž a který nevykazoval znaky hard-core omezení dle § 6 odst. 2 zákona. [51] Za závažný delikt je dle Oznámení Úřadu považována i vertikální dohoda o určení cen pro další prodej. [52]
46. Úřad šetřením zjistil, že posuzované písemné dohody byly některými odběrateli skutečně plněny, resp. že nejméně 22 odběratelů písemné dohody ohledně určení prodejní ceny pro další prodej uvedené v posuzovaných e-mailech dodržovala (viz výše). Posuzované e-maily, resp. v nich obsažené dohody byly uzavírány od 16. 5. 2006; byly tedy účinné téměř po dobu dvou let před vlastním zahájením správního řízení sp. zn. S 046/2008/KD.
47. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl Úřad k závěru, že účastníkem řízení navržená opatření nejsou dostatečnými, resp. Úřad zjistil, že zakázané dohody byly již plněny a mohly mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Úřad proto v souladu se zákonem, jakož i Oznámením Úřadu pokračoval ve správním řízení sp. zn. S046/08.
IV.4. Využívání procesních práv účastníka řízení
48. Účastník řízení měl po celou dobu vedení předmětného správního řízení možnost v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též správní řád ), využívat svá procesní práva, zejména práva nahlížet do spisu a vyjadřovat v řízení své stanovisko.
49. Během správního řízení bylo Úřadem nařízeno ústní jednání ve smyslu § 49 správního řádu za účelem projednání skutečností, jež jsou předmětem správního řízení sp. zn. S 046/2008/KD, zejména doplnění údajů, podání vysvětlení a navržení opatření k dokumentu Výhrady k dohodě , a to na den 23. 2. 2009. Účastník řízení dále požádal o nahlédnutí do správního spisu sp. zn. S 046/2008/KD ve smyslu § 38 správního řádu, které proběhlo dne 23. 2. 2009.
50. Přípisem ze dne 3. 3. 2009 byl účastník řízení v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu pozván Úřadem k uplatnění jeho práva seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim před vydáním tohoto rozhodnutí. [53] Účastník řízení tohoto práva využil dne 12. 3. 2009; účastníku bylo umožněno seznámit se s kompletním spisem sp. zn. S 046/2008/KD. Účastník řízení využil rovněž svého práva vyjádřit se ke shromážděným podkladům pro rozhodnutí, když uvedl, že nemá připomínky a že další důkazy nenavrhuje.
51. Přípisem ze dne 24. 3. 2009 se účastník řízení po seznámení se správním spisem S 046/2008/KD dodatečně vyjádřil k výhradám k dohodám. Účastník zde konstatuje, že u internetových obchodů, které souhlasily s jeho požadavky, nebyly ceny upraveny na dobu delší než jeden až dva týdny bezprostředně po obdržení e-mailu ze dne 21. 6. 2007. Účastník řízení uvedl, že k dodržování jeho požadavku, aby jeho odběratelé se svými cenami nešli pod doporučené maloobchodní ceny v delším časovém kontextu, nedošlo.
52. Dále účastník řízení zaslal spolu s přípisem tabulku, ve které jsou uvedeny ceny zboží pro outdoorové vybavení od jeho internetových odběratelů, které Úřad zjistil při kontrole cen zboží jednotlivých odběratelů (srov. bod 21). Účastník řízení v tabulce rozdělil internetové prodejce na pět kategorií, podle odchylek od odporučené maloobchodní ceny.
V. Relevantní trh
53. K tomu, aby Úřad mohl věc správně posoudit, je třeba vymezit relevantní trh, na kterém se projevují účinky jednání účastníka řízení. Relevantním trhem se v souladu s § 2 odst. 2 zákona rozumí trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
54. Relevantní trh je tedy primárně třeba vymezit z hlediska věcného a geografického, přičemž vyjít je třeba z výchozího produktu, jímž je účastníkem řízení nabízené zboží pro outdoorové vybavení.
55. Relevantní trh po stránce věcné , tj. výrobkový trh, zahrnuje všechny identické výrobky a ty výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné či nahraditelné vzhledem k jejich charakteristickým vlastnostem, specifickým rysům, ceně a zamýšlenému způsobu užití.
56. Účastník řízení realizuje prodej zboží pro outdoorové vybavení prostřednictvím prodejců a prodejem ve vlastních prodejnách. Účastník řízení se specializuje především na prodej stanů, spacáků, batohů a oblečení (bundy, kalhoty).
57. Obecně lze konstatovat, že zboží pro outdoorové vybavení patří mezi sportovní zboží. Do trhu se sportovním zbožím náleží velké množství různých výrobků zahrnujících zejména oblečení, vybavení a doplňky pro různé druhy venkovních aktivit, např. vybavení pro horolezectví, turistiku, cyklistiku, lyžování, vodní sporty atd. Trendy, které ovlivňují současnou podobu trhu se sportovním zbožím, mají původ jednak na straně nabídky, jednak na straně poptávky. Nelze je však posuzovat odděleně, neboť jejich vliv na trh je výsledkem jejich vzájemného působení. Mezi hlavní trendy na straně nabídky patří růst počtu prodejen a jejich specializace na sportovní zboží, pokles cen značkového zboží či specializace prodejen na sportovního zboží. Specializace trhu sportovního zboží pak spočívá právě ve vytváření sítí prodejen, jež jsou zaměřeny právě na účastníkem řízení na velkoobchodní úrovni distribuované zboží pro outdoorové vybavení. Poptávková strana trhu je pak ovlivňována růstem životní úrovně, proměnami životního stylu i změnami v nákupním chování spotřebitelů. Významnou roli sehrává rovněž rostoucí nabídka možností sportovního vyžití. [54]
58. Pokud jde o zboží pro outdoorové vybavení, pak jeho účelem je zejména ochrana uživatele před nepřízní počasí při provozování některého druhu venkovní aktivity, např. lyžování, horolezectví, turistice, kempinku atd. Nejdůležitějšími vlastnostmi outdoorového zboží jsou zejména: prodyšnost, voděpropustnost, membránové materiály, atd. Dalšími specifiky zboží pro outdoorové vybavení jsou ochrana, neboť toto zboží lze prát pouze ve speciálních pracích prostředcích. Lze tedy shrnout, že zboží pro outdoorové vybavení je vysoce funkční, moderní a vyrobené ze specifických materiálů od renomovaných výrobců. [55]
59. Škála zboží pro outdoorové vybavení a jednotlivých značek je značně široká. Arbitrem při rozhodování, zda jsou jednotlivé značky výrobků z oblasti zboží pro outdoorové vybavení vzájemně zastupitelné z hlediska své kvality a ceny, je konečný spotřebitel. Klíčovým faktorem ovlivňujícím rozhodování spotřebitele při koupi výrobku charakteru zboží pro outdoorové vybavení je zejména cena tohoto zboží, dále např. design, trvanlivost výrobku, materiál, prestiž konkrétní značky apod. [56] Ve většině případů nabízejí jednotlivé značky široké spektrum zboží pro outdoorové vybavení, přičemž i distribuce pokrývá celou tuto škálu, nejen jednotlivý druh zboží. Je tomu tak ostatně i u samotného účastníka řízení, který nabízí outdoorové stany, spacáky, ale i různé druhy textilu (bundy, kalhoty apod.). Přestože tyto jednotlivé typy outdoorového vybavení nejsou z pohledu spotřebitele zastupitelné, má Úřad za to, právě s ohledem na způsob prodeje, že zboží pro outdoorové vybavení tvoří ve smyslu § 2 odst. 2 zákona jeden relevantní trh.
60. Nad rámec již shora uvedeného je třeba zdůraznit, že předmětem správního řízení je posouzení zakázané vertikální dohody o přímém určení cen pro další prodej uzavřené mezi účastníkem řízení, tj. velkodistributorem a jeho odběrateli, kteří zboží pro outdoorové vybavení nakoupené od účastníka řízení dále prodávají konečným spotřebitelům. Posuzované vertikální dohody tedy byly uzavřeny na velkoobchodní úrovni, přičemž jejich dopad se projevil na úrovni maloobchodu.
61. Další členění relevantního trhu dle názoru Úřadu nehraje zásadnější roli. Dle ustálené rozhodovací praxe Úřadu není v případech dohod o cenách nezbytné z důvodu samotného charakteru cenové dohody zaujímat ve vztahu k přesnému vymezení relevantního trhu definitivní stanovisko. [57] Lze vycházet z nejširšího v úvahu přicházejícího vymezení věcného relevantního trhu, neboť úžeji vymezený relevantní trh nic nemění na protisoutěžním charakteru odhalených cenových dohod.
62. Na základě výše uvedených skutečností vymezil Úřad relevantní trh z hlediska věcného jako trh velkoobchodní distribuce zboží pro outdoorové vybavení.
63. Geografický trh zahrnuje území, kde jsou podmínky hospodářské soutěže dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky hospodářské soutěže na těchto územích jsou zřetelně odlišné. I vymezování geografické stránky relevantního trhu se v zásadě musí uskutečňovat na základě analýzy poptávkové a nabídkové substituce.
64. Úřad při posouzení homogennosti podmínek z hlediska geografického přihlédl zejména k teritoriální dostupnosti zboží pro spotřebitele a též k servisu (službám) poskytovanému spotřebiteli při nákupu zboží pro outdoorové vybavení jako je odborná prezentace výrobku a jeho parametrů spotřebiteli. Na podporu možného vymezení geografického relevantního trhu územím České republiky lze dále uvést zjištění, že české internetové obchody dodávají velice malou část svých celkových prodejů zboží zákazníkům mimo území České republiky. Lze říci, že pro českého spotřebitele může být nákup zboží pro outdoorové vybavení na území České republiky výhodnější také z důvodů získání návodů v českém jazyce a snadnějšího způsobu reklamace. Úřad tak má za to, že podmínky distribuce zboží pro outdoorové vybavení na území České republiky jsou odlišitelné od území okolních států.
65. Podle zjištění Úřadu probíhají dodávky zboží pro outdoorové vybavení na celém území České republiky za srovnatelných podmínek, přičemž jsou tyto podmínky pro shora uvedené důvody odlišitelné od podmínek dodávek na širším území okolních států, a proto lze tento trh z hlediska geografického vymezit jako trh území České republiky . Toto vymezení relevantního trhu po stránce geografické odpovídá ustálené rozhodovací praxi Úřadu. [58]
VI. Podíl účastníka řízení na relevantním trhu
66. Aby Úřad mohl náležitě posoudit, zda jednání účastníka řízení je či není v souladu se zákonem, resp. aby mohl náležitě posoudit dopady jednání účastníka řízení na vymezený relevantní trh, bylo třeba kromě vymezení relevantního trhu určit i jeho podíl na tomto relevantním trhu.
67. Účastník řízení sám uvedl, že jeho podíl na trhu velkoobchodní distribuce zboží pro outdoorové vybavení činí cca 0,1 %.
68. Úřad se za účelem stanovení podílu účastníka řízení na relevantním trhu obrátil dle § 21 odst. 5 a 7 zákona na soutěžitele, o kterých měl důvodně za to, že se účastní trhu velkoobchodní distribuce zboží pro outdoorové vybavení, se žádostí o poskytnutí informací a podkladů, na jejichž základě lze určit jejich podíl na tomto trhu.
69. Na základě informací a podkladů, které jednotliví soutěžitelé, konkurenti účastníka řízení, Úřadu zaslali, dospěl Úřad k závěru, že podíl účastníka řízení činil v roce 2007 na trhu velkoobchodní distribuce zboží pro outdoorové vybavení cca 2 % . [59]
VII. Právní posouzení
70. Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) nabyl účinnosti dne 1. 7. 2001, avšak od počátku své účinnosti do současnosti prošel několika novelizacemi. Pro posouzení daného případu má význam především zákon č. 340/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony, s účinností od 2. 6. 2004, jenž do zákona mj. zavedl institut zákonné výjimky (§ 3 odst. 4 zákona) a institut závazků (§ 7 odst. 2 až 5 zákona) a dále změnil podmínky pro vynětí dohod zanedbatelného významu ze zákazu dohod dle § 3 odst. 1 zákona-tzv. pravidlo de minimis (§ 6 zákona), a zákon č. 361/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, s účinností od 1. 10. 2005, který mj. zavedl aplikaci komunitárních blokových výjimek i na dohody, jež nemohou mít vliv na obchod mezi členskými státy Evropských společenství podle čl. 81 Smlouvy o založení Evropského společenství (§ 4 zákona), a pozměnil kritéria aplikace pravidla de minimis podle § 6 zákona.
71. Podle § 1 tento zákon upravuje ochranu hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení nebo ohrožení dohodami soutěžitelů, zneužitím dominantního postavení nebo spojením soutěžitelů.
72. Dle § 2 odst. 1 zákona se soutěžiteli rozumí fyzické a právnické osoby, jejich sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné formy seskupování, a to i v případě, že tato sdružení a seskupení nejsou právnickými osobami, pokud se účastní hospodářské soutěže nebo ji mohou svou činností ovlivňovat, i když nejsou podnikateli.
73. Podle § 3 odst. 1 zákona jsou dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě (dále též dohody ), které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže, zakázané a neplatné, pokud zákon nebo zvláštní zákon nestanoví jinak nebo pokud Úřad nepovolí prováděcím předpisem z tohoto zákazu výjimku. Zakázané jsou především dohody výslovně uvedené v § 3 odst. 2 písm. a) až f) zákona, jako např. dohody o cenách, rozdělení trhu, uplatňování rozdílných podmínek apod. Citovaná ustanovení dopadají přitom jak na horizontální, tak vertikální dohody soutěžitelů. Vertikálními dohodami jsou dohody mezi soutěžiteli, kteří působí na různých úrovních trhu zboží, tj. na různých úrovních výroby nebo distribuce; jako typický příklad dohod ve vertikále lze uvést dohodu mezi výrobcem zboží a jeho distributorem, dohodu mezi velkoobchodníkem a maloobchodníkem apod. (srov. § 5 odst. 2 zákona).

Aplikace čl. 81 Smlouvy ES
74. Úřad se rovněž zabýval otázkou, zda na jednání účastníka řízení posuzované ve správním řízení sp. zn. S 046/08 nelze aplikovat čl. 81 Smlouvy o založení Evropského společenství (dále též Smlouva ES ).
75. Podle čl. 3 odst. 1 Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy ES jsou národní soutěžní úřady povinny aplikovat čl. 81 Smlouvy ES jen na dohody, které mohou ovlivnit obchod mezi členskými státy. Skutečnost, zda posuzované dohody mohou ovlivnit obchod mezi členskými státy Evropských společenství, hodnotil Úřad v souladu s Oznámením Komise-Pravidla pro pojem dopadu na obchod mezi členskými státy obsažený v čl. 81 a 82 Smlouvy ES [60] (dále též Pravidla Komise ). Podle čl. 52 Pravidel Komise nejsou dohody způsobilé znatelně ovlivnit obchod mezi členskými státy, pokud jsou splněny následující kumulativní podmínky: a) souhrnný tržní podíl stran na žádném relevantním trhu v rámci Společenství, který je ovlivněn dohodou, nepřekročí 5 %, a b) souhrnný roční obrat dodavatele dosažený v rámci Společenství, který se týká výrobků pokrytých dohodou, nepřekročí 40 mil. EUR.
76. Jelikož podíl účastníka řízení na trhu distribuce zboží pro outdoorové vybavení v České republice dosáhl v roce 2007 výše cca 2 % a jeho obrat dosažený prodejem zboží pro outdoorové vybavení byl v roce 2007 ve výši 40.807.000,-Kč, je podle Úřadu nepochybné, že kumulativní podmínky stanovené Pravidly Komise nejsou naplněny. Posuzované jednání účastníka řízení také nebrání soutěžitelům z jiných členských států pronikat na daný národní trh buď formou dovozů, nebo formou zahájení podnikání; nedochází k efektu uzavření trhu.
77. S ohledem na shora uvedené dospěl Úřad k závěru, že posuzované dohody nemohou ovlivnit obchod mezi členskými státy ve smyslu příslušných komunitárních právních předpisů; z tohoto důvodu nebyl na jednání účastníka řízení aplikován čl. 81 Smlouvy ES.

VII.1. Dohody o určení cen pro další prodej
78. E-maily I až II, resp. e-maily Ia) až Id) a IIa) až IIaa) prokazují, že mezi účastníkem řízení a jeho odběrateli byly uzavřeny písemné dohody, dle kterých odběratelé účastníka řízení akceptovali požadavek účastníka řízení prodávat zejména v internetovém obchodě zboží pro outdoorové vybavení nakoupené od účastníka řízení za ceny stanovené účastníkem řízení, resp. že odběratelé akceptovali, že ceny zboží nakoupeného od účastníka řízení neklesnou pod účastníkem řízení stanovenou cenovou hladinu, tj. pod maximální slevu z doporučených maloobchodních cen. Existenci těchto dohod dovozuje Úřad z požadavku, resp. návrhu účastníka řízení dodržovat jím stanovené ceny a z jeho akceptace ze strany konkrétních odběratelů účastníka řízení.
Formální stránka zakázané dohody
79. Jak již bylo uvedeno shora, zákon v § 3 odst. 1 ve spojení s § 3 odst. 2 písm. a) považuje za zakázané dohody obsahující přímé nebo nepřímé určení cen. Tyto dohody jsou tak přímo ze zákona zakázané . Tento závěr potvrzuje ustálená judikatura českých soudů, ze které vyplývá,. že cenové dohody jsou přímo ze zákona zakázané a pro posouzení, zda postup soutěžitele je v souladu se zákonem (resp. rozporu), postačí, že je najisto postaveno, že k takové dohodě došlo. [61]
80. Dohody o přímém určení cen pro další prodej spadají pod tzv. kartely s tvrdým jádrem ( hard-core restrictions ), které představují závažné formy zakázaných dohod. Dohody o cenách mají totiž vždy ze své podstaty negativní dopad na hospodářskou soutěž na trhu. Z judikatury evropských soudů, ke které Úřad přihlíží i při posuzování dohod dle zákona, vyplývá, že opatření, které určuje cenu, jenž musí být dodržena ve smlouvách se třetí stranou, představuje samo o sobě narušení soutěže ve smyslu čl. 85 odst. 1 Smlouvy ES. [62]
81. Dohody o přímém určení cen pro další prodej směřují ke stanovení ceny zboží pro jeho další prodej v rámci dodavatelsko-odběratelského vztahu a znemožňují tak odběratelům svobodné rozhodování o výši ceny, za níž budou zboží dále prodávat. Nastavení ceny pro další prodej mimo úroveň konkurenční ceny, tedy ceny, která by odpovídala výsledkům konkurenčního boje, pak zpravidla vede ke zvýšení cen zboží pro konečné spotřebitele, a má za následek bránění konkurenci uvnitř jedné značky zboží ( intra-brand konkurence).
82. Dle soutěžního práva nesmí tedy být prodejce omezen (ať již přímo nebo i nepřímo) v určování cen zboží pro jeho další prodej. Cenová ujednání, která jsou vybavena pokyny či sankcemi zavazující či motivující smluvní partnery dodržovat stanovené (doporučené) ceny pro další prodej, jsou dle zákona zakázána. Stanovení doporučené ceny nesmí vzít odběrateli možnost stanovit prodejní cenu pro koncového spotřebitele dle své vlastní úvahy, tedy prodejce musí mít možnost stanovit koncovou cenu i pod výši doporučené prodejní ceny ze strany dodavatele. Doporučené ceny také nesmějí být doprovázeny dalšími, byť i ústními, pokyny či instrukcemi, popřípadě jinými závaznými opatřeními prosazujícími skrytý zájem prodejce či výrobce na dodržování doporučených cen jejich odběrateli při dalším prodeji, či dokonce provázeny přímo negativními následky při jejich nedodržování. Také poskytování slev či jiných výhod smluvním partnerům v případě, že budou dodržovat stanovené doporučené prodejní ceny zboží, je třeba považovat za nepřímé určování cen, které je dle § 3 odst. 2 písm. a) zákona a § 6 odst. 2 písm. b) zákona bez výjimky zakázáno. Je-li smluvní partner motivován dodržovat doporučené ceny, je tím být ohroženo fungování soutěže na daném trhu, což pak má negativní dopad na koncové spotřebitele, neboť dochází ke snížení cenové konkurence na trhu.
83. Dohody o určování prodejních cen ( resale price maintenance - RPM ) pro další prodej jsou považovány rovněž jako závažné porušení čl. 81 odst. 1 Smlouvy ES (bez možnosti udělení individuální výjimky), a to jak Evropskou komisí, tak i Evropským soudním dvorem. V rozhodovací praxi Evropské komise je jakýkoli zásah do svobodného obchodního rozhodování distributora v oblasti určování jeho prodejních cen považován za porušení soutěžních pravidel. [63]
84. Dohody o přímém určení cen pro další prodej lze uzavřít i ústně, či neformálním návrhem ze strany jednoho soutěžitele a jeho akceptací ze strany druhého soutěžitele. v souvislosti s takovým ujednáním, resp. uzavřením zakázaných dohod lze poukázat na aktuální evropskou judikaturu, ze které vyplývá, že nezbytnou podmínkou zakázané vertikální dohody je shoda vůle obou stran, kdy tyto musí výslovně či konkludentně participovat na uzavření a plnění dohody. [64] Jinými slovy, pro naplnění znaků zakázané dohody je nezbytný bilaterální akt v podobě explicitního či tacitního srozumění obou stran.
85. Úřad v rámci správního řízení ověřil, že účastník řízení uzavřel se svými odběrateli písemnou dohodu, a to prostřednictvím rozeslaných e-mailů I, Ia) až Id) a e-mailů II, IIa) až IIaa). Z e-mailu IIx) pak vyplývá přesvědčení účastníka o existenci písemných dohod a o nutnosti jejich dodržování ze strany jeho odběratelů. Pokud jde o prokázání akceptace účastníkem řízení navržené cenové dohody, poukazuje Úřad např. na e-maily IIg), IIh), IIl), ve kterých odběratelé přímo potvrzují nastavení cenové hladiny podle podmínek účastníka řízení. Uzavření, resp. akceptaci účastníkem řízení navržených dohod o určení cen pro další prodej potvrzuje Úřadu zjištění, že shora specifikovaní odběratelé účastníkem řízení nastavené ceny dodržovali. [65] Úřad tedy uzavírá, že došlo k naplnění znaků zakázané dohody, tj. mezi účastníkem řízení a jeho odběrateli existoval bilaterální akt v podobě explicitního [srov. e-mail I ve spojení s e-maily Ia) až Id), a e-mail II ve spojení s e-maily IIa) až IIaa)] srozumění obou stran.
86. Úřadem posuzované dohody o přímém určení cen pro další prodej umožňovaly účastníkovi řízení stanovit, za jakou maloobchodní cenu budou odběratelé prodávat zboží nakoupené od účastníka řízení do svého vlastnictví konečným spotřebitelům. Naopak odběratelům účastníka řízení byla odňata možnost svobodně stanovit svou prodejní cenu zboží pro outdoorové vybavení, neboť ta byla určena účastníkem řízení. Podle názoru Úřadu nelze dojít k jinému závěru než, že předmětem shora specifikovaných e-mailů je závazné určení ceny pro další prodej; nejedná se tak o pouhé nezávazné doporučení prodejní ceny odběratelům. Tuto skutečnost dokládá i vyjádření některých odběratelů, kteří předmětné závazky jako závazné dodržovali a cítili se jimi omezeni.
87. Úřad proto na základě ve správním řízení zjištěných skutečností dospěl k závěru, že posuzované dohody naplňují formální stránku zakázaných dohod o přímém určení cen pro další prodej, které jsou podle § 3 odst. 1 zákona ve spojení s § 3 odst. 2 písm. a) zákona zakázané a neplatné .

Materiální stránka zakázané dohody
88. Narušení hospodářské soutěže či alespoň možnost jejího narušení plynoucí z dohody je nezbytným znakem materiální stránky skutkové podstaty uvedeného správního deliktu. Z dikce § 3 odst. 1 zákona vyplývá, že zákon chrání hospodářskou soutěž nejen před faktickým narušením, ale i před potencionálním narušením. Tento názor potvrzuje i judikatura českých soudů, ze které mj. vyplývá, že zákon o ochraně hospodářské soutěže je založen na principu potencionální soutěže, takže na jeho základě lze působit i preventivně. Není proto nutné, aby zákonem zakázaná dohoda k narušení hospodářské soutěže skutečně vedla, nebo aby následek fakticky již nastal. K vyvození postihu je možno přistoupit i tehdy, je-li zde taková dohoda, event. rozhodnutí, které k takovému následku může vést. [66]
89. K materiální stránce správního deliktu předpokládané v § 3 odst. 1 zákona lze obecně uvést, že narušení hospodářské soutěže vyplývající z dohody uzavřené mezi soutěžiteli působícími jak na vertikální úrovni, tak na horizontální úrovni, zahrnuje rozsáhlou škálu účinků, které se na soutěži negativně projevují, tzn. že omezují či deformují ekonomické výhody plynoucí ze svobodné hospodářské soutěže. Dopady dohody lze spatřovat jak na straně ostatních soutěžitelů nezúčastněných na dohodě (např. omezení, resp. vyloučení dodávek zboží některé skupině soutěžitelů či omezení, resp. vyloučení nákupu zboží od některých dodavatelů), tak na straně spotřebitelů (např. navýšení cen zboží, snížení kvality zboží, omezení výběru mezi různými značkami či v rámci jedné značky). Lze tak shrnout, že narušení soutěže se obvykle projeví jako snížení/vyloučení konkurenceschopnosti některého soutěžitele či soutěžitelů nebo snížení blahobytu spotřebitelů. Není přitom nutné, aby negativní dopady dohody zasáhly obě tyto skupiny, ačkoli se tak v praxi často děje. Rovněž není rozhodné, zda byla soutěž vyloučena, omezena či pouze ohrožena, neboť všechny tyto následky dohod lze souladu s § 1 odst. 1 zákona považovat za narušení soutěže.
90. Jak bylo uvedeno shora, jsou dohody o přímém určení cen pro další prodej dohodami zakázanými, tj. jedná se o dohody, jež ze své podstaty vždy způsobují přinejmenším potenciální narušení hospodářské soutěže a mají negativní dopad na kvalitu a intenzitu soutěžního prostředí, a to bez ohledu na velikost tržních podílů účastníků zakázané dohody; o tom svědčí i skutečnost, že tyto dohody nelze ze zákazu dohod podle § 3 odst. 1 zákona vyjmout aplikací pravidla de minimis (§ 6 zákona), ani prostřednictvím blokové výjimky (§ 4 zákona) (srov. níže). Jinými slovy Úřadem posuzované dohody o přímém určení cen pro další prodej naplnily jak formální, tak i materiální stránku skutkové podstaty zakázané dohody ve smyslu § 3 odst. 1 zákona.
91. Úřad následně posuzoval, zda předmětná cenová ujednání měla též dopad skutečný. Každá dohoda musí být posouzena ve svém ekonomickém kontextu a zvláště ve světle konkrétního relevantního trhu, k němuž se vztahuje. Aby bylo možno konstatovat, že dohoda vedla k narušení hospodářské soutěže, je třeba prokázat, že faktické negativní dopady dohody se na trhu v nějakém určitém směru projevily. To pravidelně předpokládá, že strany dohody po ručené časové období uzavřenou dohodu plnily. Na základě analýzy situace na trhu pak může být Úřadem vyvozeno, zda a v jakém směru vedla dohoda k narušení soutěže.
92. Účastník řízení uvedené e-maily (e-maily I a II) rozeslal 16. 5. 2006 a 21. 7. 2007. [67] Dohody o určení cen pro další prodej byly prokazatelně uzavírány [e-maily Ia) až Id) a e-maily IIa) až IIaa)] a plněny od uvedených dat až do 12. 2. 2009, kdy účastník řízení Úřadu doložil ukončení správního deliktu. Úřad proto za dobu trvání správního deliktu ve smyslu zákona č. 143/2001 Sb. považuje období od 16. 5. 2006 (okamžik rozeslání a akceptace e-mailu I) do 12. 2. 2009 . Doba porušení zákona je v souladu s rozhodovací praxí Úřadu vyhodnocena jako střednědobá.
93. Úřad ověřoval dodržování posuzovaných dohod ze strany 27 odběratelů, a to analýzou cen těmito odběrateli uplatňovaných; zjistil přitom, že 22 odběratelů závazky týkající se přímého určení cen pro další prodej obsažené v posuzovaných e-mailech akceptovalo a plnilo, resp. buď účastníkovi řízení potvrdilo dodržování jím stanovené cenové hladiny a nebo oznámilo úpravu změn svých cen v souladu s účastníkem řízení navrženou výší . Pokud jde o námitku účastníka řízení, že odběratelé dodržovali jím stanovené ceny pouze po dobu jednoho až dvou týdnů bezprostředně po rozeslání e-mailů I a II, Úřad konstatuje, že ověřením cen 27 zavázaných odběratelů na internetu konkrétně ve dnech 23. 10. 2008, 24. 10. 2008, 29. 10. 2008 a 30. 10. 2008 bylo prokázáno plnění dohody o určení cen téměř rok po rozeslání inkriminovaných e-mailů, a to 22 odběrateli. Námitku účastníka řízení, že plnění dohod bylo pouze krátkodobé, tak nelze považovat za důvodnou.
94. Snahu o udržení účastníkem řízení nastavené cenové hladiny pak dokládají e-maily, ze kterých vyplývá kontrola ze strany účastníka řízení, zda odběratelé tyto dohody dodržují. [68] Rovněž sami odběratelé účastníka řízení upozorňovali na internetové obchody, které ceny stanovené účastníkem řízení nedodržují. [69] Provádění kontroly plnění závazků a jejich následné vymáhání obecně zvyšuje nebezpečnost zakázané dohody. Vymáhání plnění předmětných dohod o určení cen pro další prodej u jednotlivých odběratelů účastníkem řízení dokládá e-mail II, kde je stanovena podmínka, že v případě nedodržení účastníkem řízení stanovených cen bude fakturováno podle tzv. Redukovaného VO ceníku , tj. s redukovanou nižší marží. [70] Dopady posuzovaných dohod o určení cen pro další prodej na hospodářskou soutěž Úřad dále vyvozuje na základě řady shora specifikovaných e-mailů odběratelů účastníka řízení, ze kterých vyplývají změny cen zboží pro outdoorové vybavení.
.
95. Pokud jde o stanovení míry dopadů jednání účastníka řízení na hospodářskou soutěž jako takovou, je však třeba v rámci analýzy situace na trhu zhodnotit zejména podíl na trhu ovlivněný posuzovanými dohodami. Úřad proto vzal v úvahu, že posuzované dohody o přímém určení cen pro další prodej byly uzavřeny písemně s individuálními soutěžiteli působícími jako internetoví prodejci . Sám účastník řízení zaujímá přitom na relevantním trhu podíl toliko ve výši 2 %. Relevantní trh tudíž nebyl cenovými dohodami účastníka řízení zcela zavázán; jinými slovy nebyla hospodářská soutěž na vymezeném relevantním trhu zcela vyloučena .
96. Dohody o přímém určení cen pro prodej další uzavřené účastníkem řízení byly fakticky plněny a omezily rozhodovací autonomii odběratele (ů) při stanovování ceny, za kterou bude (budou) prodávat své zboží, a byly tak již ze své podstaty způsobilé potenciálně narušit hospodářskou soutěž. Právě možnost odběratele, resp. každého prodejce, stanovit prodejní cenu svého zboží, je jedním ze základních principů fungování hospodářské soutěže. Omezení možnosti odběratelů stanovit prodejní cenu svého zboží dle vlastního rozhodnutí deformuje základní principy existence svobodné hospodářské soutěže. Nastavení ceny pro další prodej mimo úroveň konkurenční ceny, tedy ceny, která by odpovídala výsledkům konkurenčního boje, pak může rovněž způsobit navýšení nákupních cen zboží pro konečné spotřebitele a též je způsobilé bránit konkurenci uvnitř jedné značky zboží (soutěž intra-brand ).
97. Uzavřením dohod o přímém určení cen pro další prodej dochází též k negativním horizontálním efektům na úrovni distribuce , neboť jsou sjednocovány ceny zboží, a tím eliminována cenová soutěž mezi odběrateli. [71] Úřad má za prokázané, že sami odběratelé měli zájem na udržování cenové hladiny zboží a sjednocování cen zboží, kontrolovali jejich dodržování a navrhovali účastníkovi řízení zavedení systému kontrol cen zboží a vymáhání jejich dodržování. [72]
98. Úřad uzavírá, že dohody o přímém určení cen pro další prodej, které účastník řízení uzavíral se svými odběrateli, byly potenciálně způsobilé narušit hospodářskou soutěž na trhu velkoobchodní distribuce zboží pro outdoorové vybavení, a byla tak naplněna materiální stránka posuzovaného správního deliktu podle § 3 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona.
Absence podmínek pro vynětí ze zákazu
99. Po zhodnocení, že posuzované písemné dohody o přímém určení cen pro další prodej spadají pod zákaz dohod dle § 3 odst. 1 zákona ve spojení s § 3 odst. 2 písm. a) zákona, se Úřad zabýval tím, zda tyto dohody nelze vyjmout ze zákazu na základě aplikace § 6 odst. 1 písm. b) zákona (tzv. pravidlo de minimis ) nebo na základě některé z obecných neboli blokových výjimek ve smyslu § 4 zákona.
100. Zákon v § 6 odst. 1 upravuje podmínky aplikace pravidla de minimis ; podle tohoto pravidla se zákaz dohod ve smyslu § 3 odst. 1 zákona nevztahuje na vertikální dohody, pokud podíl žádného z účastníků dohody na relevantním trhu nepřesahuje 15 %. U takovýchto dohod není dopad na hospodářskou soutěž významný, proto jsou ze zákazu dohod narušujících soutěž vyňaty. Vynětí však nelze uplatnit mj. v případech stanovených v § 6 odst. 2 písm. b) zákona, tj. v případech vertikálních dohod o přímém nebo nepřímém určení cen odběrateli pro další prodej nebo o poskytnutí odběrateli pro tento další prodej úplné ochrany na vymezeném trhu.
101. Dle § 4 zákona se zákaz dohod ve smyslu § 3 odst. 1 zákona nevztahuje na dohody splňující podmínky obecných výjimek vydaných na komunirátní úrovni, tzv. komunitárních blokových výjimek. Úřad na základě tohoto ustanovení přímo aplikuje, a to i na vztahy bez komunitárního prvku, Nařízení Komise (ES) č. 2790/1999 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy ES na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě (dále též komunirátní bloková výjimka ). Podle čl. 4 písm. a) tohoto Nařízení však nelze vynětí ze zákazu dohod použít na vertikální dohody, které omezují odběratele v určování cen pro další prodej, a to bez ohledu na výši podílu dodavatele na relevantním trhu.
102. Vzhledem ke skutečnosti, že účastník uzavřel se svými odběrateli písemné dohody o přímém určení cen pro další prodej zboží pro outdoorové vybavení ve smyslu § 6 odst. 2 písm. b) zákona, nevztahuje se na tyto dohody vynětí ze zákazu dohod dle § 6 odst. 1 zákona a rovněž je nelze vyjmout ze zákazu dohod na základě komunitární blokové výjimky.
103. Nevztahuje-li na dohody o určení cen vynětí ze zákazu dle § 6 odst. 1 zákona ani je nelze podřadit pod komunitární blokovou výjimku, je nutno se dále zabývat, zda tyto dohody nesplňují podmínky pro vynětí ze zákazu dohod na základě zákonné výjimky ve smyslu § 3 odst. 4 zákona. V souladu s § 3 odst. 4 zákona se zákaz dohod podle § 3 odst. 1 zákona nevztahuje na dohody, které: a) přispějí ke zlepšení výroby nebo distribuce zboží nebo k podpoře technického či hospodářského rozvoje a vyhrazují spotřebitelům přiměřený podíl na výhodách z toho plynoucích, b) neuloží soutěžitelům omezení, která nejsou nezbytná k dosažení cílů podle písmene a), c) neumožní soutěžitelům vyloučit hospodářskou soutěž na podstatné části trhu zboží, jehož dodávka nebo nákup je předmětem dohod. Podmínky obsažené v citovaném § 3 odst. 4 zákona musejí být splněny kumulativně, aby se zákaz vyslovený v § 3 odst. 1 zákona na jinak formálně zakázané a neplatné dohody nevztahoval.
104. Při posouzení aplikace § 3 odst. 4 zákona na dohody o přímém určení cen pro další prodej zboží pro outdoorové vybavení, které účastník řízení uzavřel se svými odběrateli, Úřad dospěl k závěru, že nedošlo ke kumulativnímu naplnění všech podmínek pro uplatnění zákonné výjimky ze zákazu dohod dle § 3 odst. 1 zákona, resp. Úřad ověřil, že nebyly naplněny podmínky vyplývající z § 3 odst. 4 písm. a) a b) zákona.. Úřad totiž ověřil, že omezení cenové soutěže mezi odběrateli účastníka řízení nepřináší spotřebitelům žádné výhody, spíše naopak. Omezení cenové soutěže mezi odběrateli má potenciál znemožnit spotřebitelům získat nabízený produkt za cenu, jež by byla výsledkem konkurenčního boje odběratelů. Pokud jde o argument účastníka řízení obsažený v e-mailech I a II a v nahrávce telefonního hovoru mezi účastníkem řízení a [ .] , že udržování cenové hladiny zboží pro outdoorové vybavení prodávané prostřednictvím internetu chrání odběratele účastníka řízení prodávající zboží v kamenných obchodech, Úřad konstatuje, že uzavírání dohod o určení cen pro další prodej není proporcionálním a nezbytným opatřením k ochraně kamenných obchodů a že i kdyby předmětné dohody o určení cen pro další prodej byly zaměřeny na dosažení legitimního zájmu na zlepšení distribuce, zlepšení distribuce zboží lze dosáhnout i jinak, stanovením jiných obchodních podmínek bez omezení v oblasti ceny.
105. S ohledem na to, že pro aplikaci zákonné výjimky ze zákazu dohod musí být splněny podmínky obsažené v § 3 odst. 4 zákona kumulativně a podmínky stanovené v § 3 odst. 4 písm. a) a b) splněny nejsou, nebylo dále nutné zabývat se otázkou splnění podmínek uvedených v § 3 odst. 4 písm. c) zákona. Vynětí předmětných dohod ze zákazu dohod na základě zákonné výjimky ve smyslu § 3 odst. 4 zákona je tedy vyloučeno.
VIII. Subjektivní stránka deliktu
106. Ačkoliv je odpovědnost za protisoutěžní jednání spočívající v uzavření zakázané dohody narušující soutěž odpovědností objektivní, konstrukce zákona předpokládá možnost uložení pokuty či opatření k nápravě za protisoutěžní delikt pouze tehdy, jestliže k porušení zákona dochází zaviněně, resp. slovy zákona úmyslně nebo z nedbalosti (§ 22 odst. 2 zákona). Zákon tak napevno ukládá soutěžnímu úřadu, aby u všech soutěžitelů, tj. jak u fyzických, tak u právnických osob, které hodlá za porušení hmotněprávních ustanovení zákona sankcionovat, zkoumal zavinění. Úřad ve svých rozhodnutích [73] složku zavinění u soutěžitelů pravidelně zkoumá, a tento postup nebyl ze strany správních soudů nikdy zpochybněn. Zkoumání subjektivní stránky jednání účastníka řízení považuje tedy Úřad za nezbytnou součást úvah o samotné možnosti uložit pokutu; forma zavinění je pak i podle judikatury správních soudů relevantní z hlediska rozhodování o výši ukládané pokuty. [74]
107. Zaviněním se rozumí psychický vztah toho, kdo se určitým způsobem chová, k výsledku jeho chování. I v soutěžním právu je třeba rozlišovat dvě základní formy zavinění: úmysl ( dolus ) a nedbalost ( culpa ). Při zkoumání formy subjektivní stránky správního deliktu, tj. zavinění, je třeba vycházet ze vztahu intelektuální a volní složky k objektu deliktu, jímž je právem chráněný zájem, proti němuž jednání směřuje. V případě vědomé nedbalosti i nepřímého úmyslu jednající ví, že škodlivý následek může způsobit. Zatímco však u vědomé nedbalosti jednající nechce způsobit škodlivý následek, resp. bez přiměřených důvodů spoléhá, že jej nezpůsobí, v případě úmyslu nepřímého je subjekt srozuměn s tím, že škodlivý následek může způsobit. Pokud jde o úmysl přímý, vychází se z toho, že jednající nejenže věděl, ale také chtěl porušit či ohrozit zájem chráněný zákonem. Není tedy rozhodné, zda účastník řízení věděl, že porušuje konkrétní zákonné ustanovení, či zda si byl vědom možnosti porušení zákona. Při posouzení subjektivní stránky deliktu porušení zákazu stanovenému v § 3 odst. 1 zákona je rozhodné posouzení volní a vědomostní složky ve vztahu k objektu deliktu, tj. právem chráněnému zájmu, jímž je existence a fungování hospodářské soutěže na trhu zboží a služeb, resp. hospodářská soutěž prostá narušení ve smyslu § 1 odst. 1 zákona, tedy účinná hospodářská soutěž.
108. Při hodnocení subjektivní stránky popsaného správního deliktu vzal Úřad v potaz skutečnost, že předmětné e-maily I a II, resp. v nich obsažené návrhy na uzavření zakázané dohody s odběrateli byly rozeslány účastníkem řízení. Účastník řízení následně plnění uzavřených zakázaných dohod kontroloval a vynucoval.
109. Podle názoru Úřadu si účastník řízení musel být vědom toho, že předmětná ujednání ovlivňují (ovlivní) cenovou úroveň předmětného zboží na trhu ve vztahu ke spotřebitelům (tato skutečnost totiž vyplývá ze samotné povahy dané dohody a z jejího účelu, který sleduje), a že zbavují autorizované prodejce možnosti stanovit prodejní cenu zboží dle své vůle, přitom pro případ, že jimi uzavřená a plněná dohoda hospodářskou soutěž naruší, s tím účastník řízení byl srozuměn. Vědomostní a volní složka zavinění se tak vztahuje i ke způsobilosti jím uzavíraných dohod narušit hospodářskou soutěž. Účastník řízení si tedy musel být přinejmenším vědom skutečnosti, že jeho postup není slučitelný s principy, na nichž je vystavěna ochrana hospodářské soutěže. Úřad proto v souladu se svou rozhodovací praxí [75] dospěl k závěru, že účastník řízení, pokud uzavřel písemné dohody o přímém určení cen pro další prodej, porušil zákon zaviněně ve formě úmyslu .
110. Při posuzování formy zavinění Úřad též přihlédl k judikatuře evropských soudů, [76] ze které vyplývá, že pro konstataci úmyslného porušení soutěžního práva, není nezbytné, aby si soutěžitel byl vědom toho, že porušuje zákaz stanovený Smlouvou ES; je dostačující, aby si nemohl být nevědomý toho, že napadené jednání mělo za cíl nebo mohlo mít za následek narušení hospodářské soutěže na společném trhu.
IX. Odůvodnění výše pokuty
111. Podle § 22 odst. 2 zákona může Úřad soutěžitelům uložit pokutu do výše 10 milionů Kč nebo do výše 10 % z čistého obratu dosaženého za poslední ukončené účetní období, jestliže úmyslně nebo z nedbalosti porušili zákazy stanovené v § 3 odst. 1, § 11 odst. 1 a § 18 odst. 1 zákona nebo neplní závazky uznané podle § 7 odst. 2 nebo § 11 odst. 3 zákona. Při rozhodování o výši pokuty přihlédne Úřad zejména k závažnosti, případnému opakování a délce trvání porušování zákona.
112. Stanovení výše pokuty v mezích zákona je věcí správního uvážení Úřadu, které se v konkrétním případě odvíjí od posouzení skutkových okolností daného případu. Dle judikatury českých soudů [77] musí konkrétní forma postihu a jeho výše působit natolik silně, aby od podobného jednání odradila i jiné nositele obdobných povinností, jaké svědčí účastníku řízení, zároveň musí být postih dostatečně znatelný v materiální sféře rušitele, aby v něm byla dostatečně obsažena i jeho represivní funkce, aniž by však ovšem byl pro něj likvidačním. Uložená pokuta by tak měla plnit jak funkci represivní, tak preventivní.
113. Při stanovení konkrétní výše pokuty se předně musí vyjít ze zákonných (zákonem předepsaných) kritérií, která tato pokuta má v sobě odrážet, a to ze závažnosti deliktu, délky jeho trvání a případného opakování protisoutěžního jednání účastníka správního řízení. Dále pak Úřad v konkrétní výši pokuty zohlední další jím zjištěná specifika případu, která jsou vzhledem k jejich charakteru pro stanovení pokuty relevantní. [78]
114. Úřad za účelem zvýšení předvídatelnosti a transparentnosti svého rozhodování při ukládání pokut za porušení hmotněprávních povinností stanovených zákonem, resp. při kalkulaci konkrétní výše pokuty dle § 22 odst. 2 zákona, vypracoval a na svých internetových stránkách zveřejnil tzv. Zásady postupu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při stanovování výše pokut podle § 22 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění (dále též Zásady ). [79] Vzhledem k tomu, že správní řízení v dané věci bylo zahájeno po dni publikace Zásad, byla výše pokuty vypočítána s využitím pravidel tam obsažených.
IX. 1. Základní částka pokuty
115. Horní hranice pokuty, kterou lze na základě zákona uložit, je stanovena alternativně, a za horní hranici je považována ta z alternativně použitelných hranic, která je pro příslušného soutěžitele nepříznivější. Hranice stanovená pevnou částkou se uplatní zejména u soutěžitelů, kteří nejsou založeni za účelem podnikatelské činnosti a žádného obratu tudíž nedosahují. [80] Úřad v daném případě za horní hranici považoval částku 10 % z čistého obratu dosaženého účastníkem řízení za poslední ukončené účetní období.
116. V souladu se Zásadami je východiskem pro určení konkrétní výše pokuty tzv. základní částka pokuty, jež je stanovena na základě hodnoty prodejů, dále zahrnuje zhodnocení závažnosti protisoutěžního jednání a délku protisoutěžního jednání. Základní částka pokuty se posléze upravuje v závislosti na množství a povaze zjištěných přitěžujících nebo polehčujících okolností.
117. Základní částka pokuty se stanoví jako podíl hodnoty prodejů (tzv. výchozí podíl), vynásobený koeficientem času. [81]
Hodnota prodejů
118. Hodnota prodejů je vypočítána z obratu soutěžitele dosaženého prodejem zboží či služeb, jichž se narušení soutěže přímo či nepřímo týká.
119. Úřad při výpočtu základní částky pokuty vyšel z čistého obratu účastníka řízení dosaženého prodejem zboží pro outdoorové vybavení za rok 2007 (účastník řízení k žádosti Úřadu obrat za rok 2008 neposkytl, neboť mu nebyl dosud znám), který dle informací poskytnutými účastníkem řízení dosáhl výše [ .] . Úřad tedy pro určení hodnoty prodejů vzal v úvahu částku [ .]
Závažnost
120. Základním východiskem pro stanovení výše pokuty, resp. posouzení přiměřenosti výše pokuty, je skutečnost, že trest by měl zejména odpovídat povaze a závažnosti správního deliktu, za nějž je ukládán. Při určení konkrétní výše pokuty je třeba zohlednit jak typovou, tak konkrétní závažnost jednání, jež je předmětem správního řízení.
121. V tomto rozhodnutí je deklarováno porušení § 3 odst. 1 zákona, neboť účastník řízení uzavřel a plnil zakázanou a neplatnou dohodu o přímém určení cen pro další prodej, která mohla vést k narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu velkoobchodní distribuce zboží pro outdoorové vybavení. Toto jednání považuje Úřad v souladu se svou ustálenou rozhodovací praxí [82] a Zásadami [83] typově za závažné porušení zákona.
122. V případě protisoutěžního jednání, jež je považováno za typově závažný delikt, Úřad určuje výchozí podíl, jakožto základ pro výpočet základní částky pokuty, v rozmezí do 1 % hodnoty prodejů.
123. Při stanovení konkrétní výše výchozího podílu až do 1 % Úřad zohlednil rozsah dopadu porušení zákona účastníkem řízení na hospodářskou soutěž na vymezeném relevantním trhu. Ve správním řízení nebyl sice prokázán faktický dopad zakázaných dohod na hospodářskou soutěž na vymezeném relevantním trhu; Úřad však současně ověřil, že většina ze zavázaných odběratelů účastníka řízení dohody o přímém určení cen pro další prodej dodržovala . Úřad rovněž zohlednil, že plnění předmětných dohod o přímém určení cen pro další prodej bylo ze strany účastníka řízení kontrolováno. Možné narušení hospodářské soutěže vyvolané samotnou existencí zakázaných dohod o přímém určení cen pro další prodej tak bylo v daném případě zesíleno aktivním jednáním účastníka řízení, prosazujícím plnění těchto zakázaných dohod. Posuzované dohody měl účastník řízení uzavřeny s 27 odběrateli; soutěž intra-brand však nebyla zcela vyloučena. Vedle toho probíhala rovněž soutěž inter-brand , jež mohla být zakázanými dohodami ovlivněna potenciálně. Bylo tak přihlédnuto k tomu, že účastník řízení není jediným soutěžitelem dodávajícím na trh České republiky zboží pro outdoorové vybavení.
124. Po zohlednění uvedených skutečností byl Úřadem stanoven výchozí podíl hodnoty prodejů pro výpočet pokuty ve výši 0,75 % z hodnoty prodejů, tj. [ .].
Délka trvání deliktu
125. Délka porušování zákona pro účely stanovení pokuty tak je počítána od 16. 5. 2006 do 12. 2. 2009 a činí dva roky devět měsíců trvání porušení zákona.
126. Za účelem zohlednění doby účasti soutěžitele na protisoutěžním jednání byla částka výchozího podílu hodnoty prodejů, kterou Úřad stanovil na základě závažnosti protisoutěžního jednání, v souladu se Zásadami vynásobena koeficientem času podle počtu let účasti soutěžitele na protisoutěžním jednání. Výchozí podíl tak byl v souladu se Zásadami vynásoben koeficientem času o hodnotě 1,39. [84]
Stanovení základní částky pokuty
127. Na základě shora uvedených úvah Úřad stanovil základní částku pokuty ve výši 425.412,- Kč .

IX.2. Úprava základní částky pokuty
128. Úřad dále po určení základní částky pokuty podle okolností případu posoudil, zda jsou dány přitěžující či polehčující okolnosti, které jsou důvodem ke zvýšení či snížení pokuty nad či pod úroveň základní částky. Všechny přitěžující a polehčující okolnosti je třeba přitom zhodnotit jak jednotlivě, tak ve vzájemném kontextu.
Opakování
129. Úřad přihlédl ke skutečnosti, že účastník řízení se porušení zákona nedopustil opakovaně. Základní částku pokuty tak nebylo třeba z tohoto důvodu navyšovat.
Subjektivní stránka deliktu
130. Úřad rovněž přihlédl k formě zavinění (subjektivní stránce jednání účastníka řízení), když šlo o úmyslné jednání (viz výše). Skutečnost, že se účastník řízení dopustil úmyslného porušení zákona, považuje Úřad v souladu se Zásadami za přitěžující okolnost, tj. za důvod ke zvýšení základní částky pokuty. [85] V daném případě rozhodl Úřad navýšit základní částku pokuty z důvodu úmyslného porušení zákona ze strany účastníka řízení o 20 % , a to v souladu se svou rozhodovací praxí. [86]

Další okolnosti zohledněné v sankci
131. Skutečnost, že účastník řízení ukončil protisoutěžní jednání ve správním řízení, považuje Úřad v souladu se Zásadami za polehčující okolnost, tj. za důvod ke snížení základní částky pokuty. [87] V daném případě rozhodl Úřad v souladu se svou rozhodovací praxí [88] snížit základní částku pokuty z důvodu ukončení protisoutěžního jednání v průběhu správního řízení ze strany účastníka řízení o 20 % .
Výsledná kalkulace pokuty
132. Po zohlednění všech přitěžujících a polehčujících okolností zůstala základní částka pokuty ve stejné výši, tj. ve výši 425.412,- Kč.
133. Poté Úřad vypočtenou částku pokuty zaokrouhlil na celé tisíce směrem dolů. Výsledná výše pokuty za správní delikt popsaný v tomto rozhodnutí tak činí 425.000,- Kč .

IX.3. Shrnutí
134. Ze všech uvedených důvodů se Úřad rozhodl uložit účastníku řízení pokutu při spodní hranici zákonného rozpětí. Výše uložené pokuty 425.000,-Kč představuje tedy toliko 1 % z čistého obratu účastníka řízení, a je tak zcela přiměřená okolnostem případu. Ukládaná pokuta neznamená finanční ohrožení podnikání či existence účastníka řízení, nemá tedy likvidační charakter (srov. výkaz zisků a ztrát za rok 2007), [89] zároveň je dostatečně citelná, aby účastníka řízení od podobného jednání napříště odradila.
135. Pokuta uložená účastníku řízení tímto rozhodnutím je v rozmezí stanoveném zákonem, resp. byla uložena při samé spodní hranici zákonem stanovené sazby. Nejedná se tak o pokutu zjevně nepřiměřenou. [90]
X. Opatření k nápravě
136. Podle § 23 odst. 1 zákona zjistí-li Úřad porušení zákazů nebo nesplnění povinností v případech uvedených v § 22 odst. 2 zákona, může ve lhůtě podle § 22 odst. 5 zákona rozhodnout podle povahy věci o uložení opatření k nápravě a stanovit pro jejich splnění přiměřenou lhůtu. Opatření k nápravě nemá sankční povahu, nýbrž sleduje odstranění nepříznivých důsledků protisoutěžního jednání (resp. jeho prevenci či opakovaní). Podle § 23 odst. 2 zákona opatření k nápravě nesmí být svým obsahem a rozsahem ukládáno nad rámec účelu tohoto zákona.
137. Ve správním řízení Úřad neshledal důvody pro uložení účastníku řízení opatření k nápravě, a to z následujících důvodů. Dne 13. 2. 2009 bylo Úřadu doručeno podání účastníka řízení, jehož součástí byl i e-mail, který byl odeslán 12. 2 2009 účastníkem řízení všem adresátům (odběratelům) e-mailové korespondence ze dne 16. 5. 2006 a ze dne 21. 6. 2007 mezi účastníkem řízení a jeho odběrateli. V e-mailu účastník řízení sdělil odběratelům, že veškeré požadavky týkající se dodržování doporučených maloobchodních cen dle ceníku dodavatele je třeba považovat pouze za informativní, doporučujícího charakteru a pro prodejce nezávazné. Součástí rozeslaného e-mailu byl i dokument, ve kterém účastník řízení žádá své odběratele o písemné potvrzení, že maloobchodní ceny uvedené v cenících jsou pouze doporučující a pro prodejce nezávazné.
138. Dne 12. 3. 2009 účastník řízení předložil Úřadu 18 originálů dokumentů, ve kterých odběratelé účastníka řízení potvrzují, že maloobchodní ceny uvedené v cenících výrobků účastníka řízení jsou pouze informativní, doporučující a pro prodejce nezávazné. [91]
139. Uložení opatření k nápravě není podle názoru Úřadu důvodné. Zájmu chráněnému zákonem je dostatečně dosaženo tím, že jednání popsané ve výrokové části I. tohoto rozhodnutí je účastníkovi řízení do budoucna zakázáno.
XI. Náklady řízení
140. Podle § 79 odst. 5 správního řádu uloží správní orgán účastníku řízení povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou, pokud vyvolal správní řízení porušením své právní povinnosti. Výši paušální částky stanoví § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení. Dle zmíněného ustanovení vyhlášky činí paušální částka nákladů 1 000,-Kč, přičemž ve zvláště složitých případech, nebo pokud byl přibrán znalec z jiného oboru než psychiatrie, zvyšuje se o 1 500,-Kč. Maximální výše paušální částky nákladů řízení je 6 000,-Kč.
141. Vzhledem k tomu, že Úřad v rámci správního řízení dospěl k závěru, že účastník řízení jednáním, jež v rámci správního řízení posuzoval, porušil § 3 odst. 1 zákona, tedy porušil svou povinnost neuzavírat zakázané dohody narušující soutěž na relevantním trhu, je splněna podmínka daná v § 79 odst. 5 správního řádu; jsou tedy splněny zákonné předpoklady pro uložení účastníku řízení nahradit náklady správního řízení sp. zn. S 046/2008/KD. Výši paušální částky stanovil Úřad dle § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, na 2 500,-Kč . S ohledem na délku řízení a rozsah prováděného dokazovaní má Úřad za to, že se jednalo o zvlášť složitý případ, tudíž základní paušální částku 1 000,-Kč navýšil o 1 500,-Kč.

Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 152 odst. 1 a 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
Rozhodnutí obdrží :
Ing. Z.K.

[1] Viz str. 8 spisu sp. zn. S 046/08.
[2] Viz str. 6 a násl. spisu sp. zn. S 046/08.
[3] Viz str. 2 přílohy ke spisu sp. zn. S 046/08.
[4] Viz str. 3 přílohy ke spisu sp. zn. S 046/08.
[5] Viz str. 5 přílohy ke spisu sp. zn. S 046/08.
[6] Viz str. 6 přílohy ke spisu sp. zn. S 046/08.
[7] Viz str. 38-45 přílohy ke spisu sp. zn. S 046/08.
[8] Viz str. 56-58 přílohy ke spisu sp. zn. S 046/08.
[9] Viz str. 62-63 přílohy ke spisu sp. zn. S 046/08.
[10] Viz str. 64-66 přílohy ke spisu sp. zn. S 046/08.
[11] Viz str. 82-84 přílohy ke spisu sp. zn. S 046/08.
[12] Viz str. 67, 68 přílohy ke spisu sp. zn. S 046/08.
[13] Viz str. 69, 70 přílohy ke spisu sp. zn. S 046/08.
[14] Viz str. 71-73 přílohy ke spisu sp. zn. S 046/08.
[15] Viz str. 78, 79 přílohy ke spisu sp. zn. S 046/08.
[16] Viz str. 80, 81 přílohy ke spisu sp. zn. S 046/08.
[17] Viz str. 85, 86 přílohy ke spisu sp. zn. S 046/08.
[18] Viz str. 87, 88 přílohy ke spisu sp. zn. S 046/08.
[19] Viz str. 89, 90 přílohy ke spisu sp. zn. S 046/08.
[20] Viz str. 91, 92 přílohy ke spisu sp. zn. S 046/08.
[21] Viz str. 93, 94 přílohy ke spisu sp. zn. S 046/08.
[22] Viz str. 95, 96 přílohy ke spisu sp. zn. S 046/08.
[23] Viz str. 24 přílohy ke spisu sp. zn. S 046/08.
[24] Viz str. 97, 98 přílohy ke spisu sp. zn. S 046/08.
[25] Viz str. 99, 100 přílohy ke spisu sp. zn. S 046/08.
[26] Viz str. 105, 106 přílohy ke spisu sp. zn. S 046/08.
[27] Viz str. 51-53 přílohy ke spisu sp. zn. S 046/08.
[28] Viz str. 59-61 přílohy ke spisu sp. zn. S 046/08.
[29] Viz str. 107, 108 přílohy ke spisu sp. zn. S 046/08.
[30] Viz str. 112, 113 přílohy ke spisu sp. zn. S 046/08.
[31] Viz str. 116, 117 přílohy ke spisu sp. zn. S 046/08.
[32] Viz str. 121, 122 přílohy ke spisu sp. zn. S 046/08.
[33] Viz str. 123-126 přílohy ke spisu sp. zn. S 046/08.
[34] Viz str. 127, 128 přílohy ke spisu sp. zn. S 046/08.
[35] Viz str. 30 přílohy ke spisu sp. zn. S 046/08.
[36] Viz str. 26 přílohy ke spisu sp. zn. S 046/08.
[37] Viz str. 28, 29 přílohy ke spisu sp. zn. S 046/08.
[38] Viz str. 133 přílohy ke spisu sp. zn. S 046/08.
[39] Viz str. 146 přílohy ke spisu sp. zn. S 046/08.
[40] Viz str. 144 spisu sp. zn. S 046/08.
[41] Viz str. 146 a násl. spisu sp. zn. S 046/08.
[42] Viz str. 152 spisu sp. zn. S 046/08.
[43] Viz str. 141 spisu sp. zn. S 046/08.
[44] Viz str. 402 a násl. spisu sp. zn. S 046/08.
[45] Viz str. 734 spisu sp. zn. S 046/08.
[46] Viz str. 303 spisu sp. zn. S 046/08.
[47] Viz str. 342 spisu sp. zn. S 046/08.
[48] Viz str. 183 spisu sp. zn. S 046/08.
[49] Viz str. 734 spisu sp. zn. S 046/08.
[50] Srov.http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/kartely-a-dominance/pravidla-pro-alternativni-reseni-souteznich-problemu/.
[51] Viz bod 34 Oznámení Úřadu.
[52] Viz bod 14 Oznámení Úřadu.
[53] Viz str. 794 spisu sp. zn. S046/08.
[54] Srov. výzkum společnosti INCOMA Research, s.r.o., se sídlem Praha 5, Geologická 2, IČ 43873537 (dále též společnost INCOMA ) z roku 2006. Viz str. 216 a násl. přílohy ke spisu sp. zn. S 076/08.
[55] Srov. www.sportovni-obleceni.cz/outdoorove-obleceni/.
[56] Srov. výzkum společnosti INCOMA z roku 2006.
[57] Srov. rozhodnutí předsedy Úřadu č.j. R 16/05 ze dne 21. 9. 2006 ve věci JELÍNEK-výroba nábytku nebo rozhodnutí předsedy Úřadu č.j. R 61/2004 ze dne 10. 2. 2006 ve věci JIZERSKÉ PEKÁRNY.
[58] Viz rozhodnutí Úřadu č. j.S 315/2008/KS-25245/2008/840 ze dne 15. 12. 2008 ve věci Obchodní dům.cz/ KASA.cz.
[59] Viz str. 159, 164, 183-184, 188, 192, 198, 212-214, 225-226, 242-243, 247, 251, 262-263, 268-270, 278-279, 288-289, 300-301, 303-304, 307, 311-312, 332, 342, 345-347, 349, 358, 364, 770, 778, 783, 788 spisu sp. zn. S 046/08.
[60] Zveřejněný v Úředním věstníku pod číslem 2004/C 101/07.
[61] Srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 A 19/2002 ze dne 12. 5. 2005 ve věci Plemenáři.
[62] Srov. zejména rozsudek Evropského soudního dvora 243/83 ze dne 3. 7. 1985 ve věci SA Binon & Cie v SA Agence et messageries de la presse , [1985] ECR-2015.
[63] Srov. např. na rozhodnutí Evropské komise č. 80/1333/EEC ze dne 11. 12. 1980 ve věci Hennessy-Henkell ; rozhodnutí Evropské komise č. 82/267/EEC ze dne 6. 1. 1982 ve věci Telefunken .
[64] Srov. např. rozsudek Soudu první instance T-41/96 ve věci Bayer v Komise (případ Adalat ), [2000] ECR II-3383, potvrzeno Evropským soudním dvorem C-2 a 3/01 ve věci Bayer , [2004] ECR I-23, nebo rozsudky obou instancí ve věci T-208/01 a C-74/04P ve věci Volkswagen II , [2006] ECR I-6585.
[65] Viz str. 734 spisu sp. zn. S 046/08.
[66] Srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 1 As 19/2006-55 ze dne 9. 1. 2007 ve věci Komory veterinárních lékařů ČR .
[67] Viz str. 2 a 38 a násl. přílohy ke spisu sp. zn. S 046/08.
[68] Viz. e-maily IIx).
[69] Viz. e-maily III a IV.
[70] Viz str. 38 a násl. přílohy ke spisu sp. zn. S 046/08.
[71] Viz e-maily IIc).
[72] Viz e-maily II a), c), e), u), y), III, IV a V.
[73] Srov. např. rozhodnutí Úřadu č.j. S 132/2007-05901/2008/810 ze dne 1. 4. 2008 ve věci Estée Lauder.
[74] Srov. rozsudek Krajského soudu v Brně č.j. 31 Ca 133/2005-62 ze dne 30. 11. 2006 ve věci SAZKA.
[75] Srov. rozhodnutí předsedy Úřadu ve věci JIZERSKÉ PEKÁRNY a ve věci JELÍNEK-výroba nábytku.
[76] Srov. např. rozsudek Soudu prvního stupně T-65/89 ze dne 1. 4. 1993 ve věci BPB Industries and British Gypsum v. Commission, [1993] ECR II-389.
[77] Srov. rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Ca 27/2006 ze dne 6. 4. 2007 ve věci ČSAD Liberec.
[78] Srov. rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Ca 20/2006 ze dne 29. 5. 2007 ve věci Telefónica O2.
[79] Srov. http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/kartely-a-dominance/zasady-stanovovani-pokut/.
[80] Srov. rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 31 Ca 64/2004 ze dne 31. 5. 2006 ve věci ČEZ.
[81] Bod 28 Zásad.
[82] Srov. rozhodnutí předsedy Úřadu ve věci JELÍNEK-výroba nábytku.
[83] Bod 23 Zásad.
[84] Bod 31 Zásad.
[85] Bod 33 b) Zásad.
[86] Srov. rozhodnutí Úřadu ve věci Estée Lauder.
[87] Bod 40 c) Zásad.
[88] Srov. rozhodnutí Úřadu ve věci Estée Lauder.
[89] Viz str. 788-791 spisu sp. zn. S 046/08
[90] Srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 6 A 96/2000 ze dne 21. 8. 2003, nebo rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 31 Ca 133/2005 ze dne 30. 11. 2006 ve věci SAZKA.
[91] Viz str. 804-821 spisu sp. zn. S 046/07.