UOHS S046/2006
Rozhodnutí: S046/06-5037/06-620 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Tesco Stores ČR a.s. a CS EDEKA spol. s r.o.
Účastníci CS EDEKA spol.s r.o. Tesco Stores ČR a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 22. 3. 2006
Dokumenty dokument ke stažení 84 KB


S 46/06-5037/06/620 V Brně dne 17. března 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 46/06, zahájeném dne 16. února 2006 podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost společnosti Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Veselská 663, Praha 9-Letňany, IČ: 45308314, ve správním řízení zastoupená Danielem Čekalem, advokátem, se sídlem Na Příkopě 19, Praha 1, na základě plné moci ze dne 2. února 2006, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené dne 10. února 2006 a na jejím základě zamýšlené smlouvy o převodu části podniku, mezi společností Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Veselská 663, Praha 9-Letňany, IČ: 45308314, jako nabyvatelem, a společností CS EDEKA spol. s r.o., se sídlem Sedlec u Mostu čp. 4, Korozluky, IČ: 40232115, jako převodcem, v jejímž důsledku má společnost Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Veselská 663, Praha 9-Letňany, IČ: 45308314, nabýt část podniku společnosti CS EDEKA spol. s r.o., se sídlem Sedlec u Mostu čp. 4, Korozluky, IČ: 40232115, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.
Odůvodnění:
(1) Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů.
(2) Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 9/2006 ze dne 1. března 2006. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
(3) K posuzované transakci má dojít na základě smlouvy o smlouvě budoucí (dále jen "Smlouva budoucí"), uzavřené dne 10. února 2006 mezi společností Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Veselská 663, Praha 9-Letňany, IČ: 45308314 (dále jen "Tesco Stores ČR"), jako nabyvatelem, a společností CS EDEKA spol. s r.o., se sídlem Sedlec u Mostu čp. 4, Korozluky, IČ: 40232115 (dále jen "CS EDEKA"), jako převodcem, v níž se společnosti Tesco Stores ČR a CS EDEKA zavázaly uzavřít smlouvu o převodu části podniku společnosti CS EDEKA na společnost Tesco Stores ČR (dále jen "Smlouva o převodu části podniku"), jejíž návrh tvoří přílohu Smlouvy budoucí. Předmětem Smlouvy o převodu části podniku má být část podniku společnosti CS EDEKA, sestávající zejména z [ obchodní tajemství ], které ve svém souhrnu představují samostatnou ekonomickou jednotku. V důsledku předmětné Smlouvy o převodu části podniku přejdou na nabyvatele rovněž práva a závazky převodce vyplývající ze smluvních vztahů náležejících k předmětné části podniku 1 . Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 2 zákona. Podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje mimo jiné nabytí části podniku jiného soutěžitele smlouvou, přičemž částí podniku se rozumí i ta část podniku soutěžitele, které lze jednoznačně přiřadit obrat dosažený prodejem zboží na relevantním trhu, i když netvoří samostatnou organizační složku.
(4) V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
(5) Návrh na povolení předmětného spojení soutěžitelů byl podán v souladu s § 15 odst. 3 písm. a) zákona před uzavřením Smlouvy o převodu části podniku. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
(6) Společnost Tesco Stores ČR, která je výlučně kontrolována společností Tesco Holdings B.V., se sídlem v Amsterdamu, Nizozemí, je součástí skupiny společností (dále také jen "skupina Tesco"), na jejímž vrcholu stojí společnost Tesco plc, sídlící ve Velké Británii.
(7) Společnost Tesco Stores ČR provozuje v České republice síť 35 maloobchodních prodejen. Kromě toho skupina Tesco kontroluje i maloobchodní síť 11 prodejen společnosti Carrefour Česká republika s.r.o. na území České republiky, nad níž získala kontrolu v důsledku spojení, které bylo prohlášeno Evropskou komisí za slučitelné se společným trhem 2 .
(8) Skupina Tesco v České republice podniká v oblasti maloobchodního prodeje zboží denní spotřeby, a to jak potravin, tak nepotravinářského zboží, konečným spotřebitelům.
(9) Vedle toho skupina Tesco působí v České republice rovněž prostřednictvím společností Sot Estates, s.r.o. a INDUST s.r.o. Tyto subjekty však svoje služby, vztahující se k nemovitostem, poskytují pouze v rámci skupiny Tesco.
(10) Společnost CS EDEKA , jejíž součástí je nabývaný soutěžitel (tj. převáděná část podniku), je výlučně kontrolována společností EDEKA Handelsgesellschaft Südbayern mbH. Nabývaný soutěžitel 3 působí na území České republiky v oblasti maloobchodního prodeje zboží denní spotřeby, a to potravin i nepotravinářského zboží, konečným spotřebitelům. Po uskutečnění předmětného spojení soutěžitelů se převáděná část podniku společnosti CS EDEKA stane součástí skupiny Tesco. Dopady spojení
(11) Úřad v rámci posuzování spojení soutěžitelů hodnotí jeho dopady na dotčené relevantní trhy. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 2 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonává podnik či jeho část, která je v důsledku spojení nabývána jiným soutěžitelem, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi nabyvatele.
(12) Jak je patrné z výše uvedeného výčtu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, působí skupina Tesco i nabývaná část podniku v České republice na trhu maloobchodního prodeje zboží denní spotřeby. Tento trh zahrnuje zejména potraviny, nápoje, tabákové výrobky a nepotravinářské produkty domácí spotřeby (jako jsou např. čistící prostředky, toaletní potřeby, papírové produkty a zdravotní potřeby).
(13) V souladu se svou předchozí rozhodovací praxi 4 , jakož i s přihlédnutím k rozhodovací praxi Evropské komise 5 , vymezil Úřad pro účely daného správního řízení jako věcně relevantní trh maloobchodního prodeje zboží denní spotřeby , který je z pohledu geografického vymezen územím celé České republiky 6 , zatímco z pohledu časového vymezení se jedná o trh trvalý , charakterizovaný pravidelně se opakujícími dodávkami.
(14) Z výše uvedeného vyplývá, že činnosti spojujících se soutěžitelů na vymezeném relevantním trhu se překrývají, posuzované spojení soutěžitelů má tedy horizontální charakter.
(15) Na relevantním trhu maloobchodního prodeje zboží denní spotřeby v České republice dosahuje skupina Tesco tržního podílu ve výši necelých [ obchodní tajemství ] %, zatímco tržní podíl nabývaného soutěžitele na relevantním trhu nepřesahuje hranici [ obchodní tajemství ] %. Po uskutečnění předmětného spojení se bude společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů pohybovat v rozmezí [ obchodní tajemství ] %.
(16) Spojením vzniklý subjekt bude na vymezeném relevantním trhu zaujímat čtvrté místo, přičemž bude čelit konkurenci ze strany četných subjektů, z nichž k nejvýznamnějším náleží zejména skupina Schwarz (provozující síť maloobchodních prodejen Kaufland a diskontní řetězec Lidl) s tržním podílem ve výši [ obchodní tajemství ] %, skupina Rewe (provozující supermarkety Billa a síť diskontních prodejen Penny Market) s tržním podílem ve výši pohybujícím se kolem hranice [ obchodní tajemství ] %, skupina Ahold (provozující obchodní řetězce Hypernova a Albert), jejíž tržní podíl činí cca [ obchodní tajemství ] %. Na vymezeném relevantním působí i další soutěžitelé, jejichž tržní podíly na relevantním trhu jednotlivě nepřesahují hranici [ obchodní tajemství ] % 7 .
(17) Z informací, analyzovaných Úřadem v rámci předmětného správního řízení, vyplývá, že vymezený relevantní trh se vyznačuje absencí významných právních či administrativních překážek pro vstup nových soutěžitelů, stejně tak jako neexistencí jakýchkoliv omezení vyplývajících z práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví.
(18) Po zhodnocení situace na vymezeném relevantním trhu dospěl Úřad k následujícímu závěru. Vzhledem k (i) nízkým tržním podílům spojujících se soutěžitelů, (ii) nepatrnému nárůstu tržního podílu spojením vzniklého subjektu po uskutečnění posuzovaného spojení, (iii) přítomnosti řady konkurenčních soutěžitelů a (iv) neexistenci významných překážek pro vstup nových soutěžitelů na trh nedojde v důsledku posuzovaného spojení ke snížení úrovně konkurenčního prostředí na relevantním trhu, nebude neomezena možnost volby spotřebitelů, předmětné spojení rovněž nepovede k omezení možnosti vstupu nových soutěžitelů na relevantní trh. Posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich na vymezeném relevantním trhu, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
(19) Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel sekce
ochrany hospodářské soutěže I
Právní moc: 22. 3. 2006
Rozhodnutí obdrží:
Daniel Čekal, advokát
AK Linklaters, v.o.s.
Na Příkopě 19
117 19 Praha 1
1 Jde zejména o nájemní vztahy k vymezeným nemovitostem a o pracovněprávní vztahy.
2 Rozhodnutím Evropské komise v případě M.3905
3 Převáděná část podniku zahrnuje 27 provozoven.
4 Viz např. rozhodnutí Úřadu č.j. S 30/05-5046/05-OOHS ze dne 2. září 2005 ve věci povolení spojení soutěžitelů Ahold Czech Republic, a.s. a JULIUS MEINL, a.s.
5 Viz např. rozhodnutí Evropské komise M.784 ve věci spojení soutěžitelů Kesko / Tuko, či rozhodnutí Evropské komise M.1221 ve věci spojení soutěžitelů Rewe / Meinl.
6 Podmínky hospodářské soutěže na věcně vymezeném relevantním trhu jsou v rámci na celého území České republiky dostatečně homogenní a současně zřetelně odlišitelné od sousedících území.
7 Jedná se např. o společnosti Plus-discount spol. s r.o., Globus ČR, k.s., SPAR Česká obchodní společnost s.r.o., či Delvita, a.s.