UOHS S046/2003
Rozhodnutí: OF/S046/03-2249/09 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Třinecké železárny + TRIFINAL + FERROMORAVIA
Účastníci FERROMORAVIA s.r.o. TRIFINAL, a.s., se sídlem Průmyslová 1033, Třinec-Staré Město Třinecké železárny, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 14. 7. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 82 KB


S 46/03-2249/03 V Brně dne 25. června 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 46/03, zahájeném dne 12. března 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., se sídlem Průmyslová 1000, Třinec-Staré Město, IČO 18050646, a TRIFINAL, a.s., se sídlem Průmyslová 1033, Třinec-Staré Město, IČO 25860801, ve správním řízení zastoupených Mgr. Ing. Ludvíkem Juřičkou, advokátem, se sídlem náměstí Svobody 20, Brno, na základě plných mocí, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít podle ustanovení § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o převodu obchodního podílu uzavřené dne 5. března 2003 mezi společností TRIFINAL, a.s., se sídlem Průmyslová 1033, Třinec-Staré Město, IČ 25860801, jako nabyvatelem, a panem Štěpánem Holešínským, bytem Soboňská 1502, Vracov, jako převodcem, v jejímž důsledku společnost TRIFINAL, a.s., a jejím prostřednictvím společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., se sídlem Průmyslová 1000, Třinec-Staré Město, IČ 18050646, získá 100% obchodní podíl na společnosti FERROMORAVIA, s.r.o., se sídlem Tovární 1688, Staré město, IČ 63480085, a tím i možnost tuto společnost kontrolovat, se v souladu s § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku, smlouvy zakládající spojení a dalších informací o spojovaných subjektech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 12/03 ze dne 26. března 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Podle smlouvy o převodu obchodního podílu, kterou uzavřeli dne 5. března 2003 společnost TRIFINAL, a.s., se sídlem Průmyslová 1033, Třinec-Staré Město, IČ 25860801 (dále jen "TRIFINAL"), jako nabyvatel, a pan Štěpán Holešínský, bytem Soboňská 1502, Vracov, jako převodce, má nabyvatel, a jeho prostřednictvím společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., se sídlem Průmyslová 1000, Třinec-Staré Město, IČ 18050646 (dále jen "TŽ"), získat 60% obchodní podíl na společnosti FERROMORAVIA, s.r.o., se sídlem Tovární 1688, Staré město, IČ 63480085 (dále jen "FERROMORAVIA"). V souvislosti s výše uvedenou smlouvou ze dne 5. března 2003 byla téhož dne a týmiž smluvními stranami uzavřena další smlouva o převodu obchodního podílu, na jejímž základě má nabyvatel získat zbývající 40% obchodní podíl na společnosti FERROMORAVIA.
Výše popsaný převod obchodního podílu společnosti FERROMORAVIA, který je pro potřeby tohoto rozhodnutí jedinou transakcí, představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"). Podle uvedeného ustanovení zákona se za spojení soutěžitelů považují situace, kdy jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů. Společnost TRIFINAL, a jejím prostřednictvím společnost TŽ, tak získá možnost výlučně kontrolovat společnost FERROMORAVIA.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost TRIFINAL je akciovou společností, jejímž jediným akcionářem je společnost TŽ. Předmětem podnikání společnosti TRIFINAL je zejména výroba a hutní zpracování oceli, ale i nakládání s odpady či provádění testování, měření a analýz. Především se zaměřuje na výrobu tažené a broušené oceli, k jejímuž prodeji je potom oprávněna společnost MORAVIA STEEL a.s., se sídlem Průmyslová 1000, Třinec-Staré Město (dále jen "MORAVIA STEEL") na základě komisionářské smlouvy. Hlavními položkami ze sortimentu společnosti TRIFINAL jsou tažená tyčová ocel (ušlechtilá i neušlechtilá) a tažený válcovaný drát.
TŽ jsou akciovou společností, od roku 1996 zcela odstátněnou a jejich majoritním vlastníkem je akciová společnost MORAVIA STEEL. V současnosti jsou TŽ hutním podnikem s uzavřeným hutním výrobním cyklem, tj. počínaje koksochemickou výrobou, přes výrobu surového železa, oceli až po dlouhé válcované výrobky, které tvoří hlavní výrobní program společnosti.
Před realizací navrhované transakce byl jediným společníkem společnosti FERROMORAVIA pan Štěpán Holešínský. Předmětem podnikání této společnosti je podle výpisu z obchodního rejstříku koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, zprostředkovatelská činnost, kovoobrábění, galvanizace kovů, lisování plastových a pryžových výrobků, výroba tažené a loupané oceli včetně tepelného zpracování a povrchové úpravy, ale i pronájem bytových a nebytových prostor včetně úklidu. Pokud jde o sortiment výrobků společnosti, ten je tvořen zejména taženou a loupanou tyčovou ocelí a taženým válcovaným drátem.
Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území ČR provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti vyplývá, že posuzovaným spojením soutěžitelů je dotčena oblast ocelářské výroby, přičemž společnost TŽ vyrábí prvotní produkt, tedy uhlíkovou tyčovou ocel a válcovaný drát. Obor tažené loupané a broušené oceli, v němž působí společnosti TRIFINAL a FERROMORAVIA, následně zpracovává tyto dlouhé výrobky, jež byly válcované za tepla z uhlíkové oceli, a to jednou z možných technologií-tažením, loupáním, popř. broušením-prováděných za studena.
Tažená ocel se vyrábí tažením v průvlaku, přičemž dochází k zúžení rozměrových tolerancí, zpevnění povrchové vrstvy materiálu, avšak nedochází k odstranění povrchové vrstvy, která může obsahovat povrchové vady. Může zde být snížený obsah uhlíku z důvodů předešlých operací probíhajících za tepla. Typickým účelem použití tažené oceli je výroba spojovacího materiálu, jako jsou vruty, šrouby, matice apod.
Loupaná ocel se vyrábí na loupacím stroji, kde je tyčová ocel třískově obráběna rotujícími noži. Výsledný materiál má zúžené rozměrové tolerance, přičemž nedochází ke zpevnění povrchové vrstvy, ale k odstranění povrchové vrstvy obsahující vady a k oduhličení. Typickým příkladem použití loupané oceli je výroba výkovků.
Broušená ocel se vyrábí broušením tyčového materiálu mezi brousícími kotouči. Broušený materiál má zúžené rozměrové tolerance, nejvyšší přesnost oproti tažené a loupané oceli, přičemž nedochází ke zpevnění povrchové vrstvy, ale k odstranění vrstvy obsahující vady a k oduhličení. Příkladem použití je výroba strojních dílů, například hydraulických součástí.
Tažená, loupaná a broušená ocel, které jsou konstrukčním materiálem uplatňujícím se zejména v automobilovém průmyslu, při výrobě strojů, spojovacích součástí, pružin apod., nejsou vzájemně zastupitelné ani zaměnitelné, zejména z důvodu jejich rozdílných vlastností a ceny. Částečně lze taženou ocel za určitých okolností zaměnit za loupanou, a to především na straně poptávky, neboť dle účastníků řízení může odběratel v případě potřeby (vzhledem na požadavky vlastností konečného výrobku) nahradit taženou ocel ocelí loupanou, a to přesto, že tato je o cca 10 % dražší než ocel tažená.
S ohledem na skutečnost, že společnost FERROMORAVIA vyrábí taženou a loupanou ocel, Úřad v rámci posuzování dopadů předmětného spojení soutěžitelů vymezil jako věcně relevantní trhy i) trh tažené oceli a ii) trh loupané oceli.
Geograficky jsou relevantní České republiky . Z časového hlediska se jedná o trhy trvalé , charakterizované pravidelnými dodávkami po celý kalendářní rok, nepodléhající významným výkyvům.
Na relevantním trhu tažené oceli v České republice působí oba spojující se soutěžitelé, přičemž tržní podíl společnosti TRIFINAL, resp. skupiny MORAVIA STEEL, činí cca [ obchodní tajemství ] %, společnost FERROMORAVIA dosahuje cca [ obchodní tajemství ]% tržního podílu. Společný tržní podíl na relevantním trhu po uskutečnění spojení soutěžitelů bude činit cca [ obchodní tajemství ] %.
Na relevantním trhu loupané oceli v České republice působí rovněž oba spojující se soutěžitelé, tržní podíl společnosti TRIFINAL, resp. skupiny MORAVIA STEEL, činí cca [ obchodní tajemství ] %, společnost FERROMORAVIA dosahuje cca [ obchodní tajemství ]% tržního podílu. Společný tržní podíl na relevantním trhu tak po uskutečnění spojení soutěžitelů bude činit cca [ obchodní tajemství ] %.
Vzhledem k tomu, že společnost TRIFINAL náleží do skupiny MORAVIA STEEL, jejímiž členy jsou výrobci oceli jako polotovaru pro další zpracování tažením, loupáním a broušením, představuje navrhovaná transakce vertikální propojení, respektive jeho prohloubení, prvovýrobce a zpracovatele uhlíkové oceli. Již v minulosti totiž společnost FERROMORAVIA odebírala [ obchodní tajemství ] % ocelových tyčí či válcovaného drátu od společnosti TŽ, která byla prakticky jediným tuzemským dodavatelem těchto produktů. Lze konstatovat, že transakce je důsledkem probíhajícího koncentrativního trendu ocelářských výrobců, kteří jsou z důvodu potřeby racionalizace výroby v rámci shora uváděného uzavřeného cyklu schopni vyrobenou ocel také požadovaným způsobem zpracovat.
V oblasti tažené, loupané, popřípadě broušené oceli působí v České republice z tuzemských výrobců kromě spojujících se soutěžitelů také Železárny Hrádek a.s. a Železárny Chomutov a.s. náležící do skupiny Z-Group. Zbývající část poptávky po těchto výrobcích je uspokojována prostřednictvím rostoucího dovozu od zahraničních výrobců (prostřednictvím jejich obchodních zastoupení) zejména z Německa, Itálie a Polska, mezi nimiž nejvýznamnějšími jsou Bogner Ocel, s.r.o., Böhler Ocel s.r.o., Frankstahl s.r.o., Schoeller Blackmann, a.s., Voest-Alpine Stahlhandel a další.
V současné době připravuje vstup na tuzemský trh tažené oceli italský výrobce TRAFILIX, s.a.r.l. V souvislosti s rozvojem automobilového průmyslu ve střední Evropě jakožto jednoho z podstatných spotřebitelů tažené oceli lze předpokládat vstup dalších zahraničních výrobců na tuzemský trh.
Hlavními příčinami pokračujícího růstu importů do České republiky jsou zejména levné dovozy ze zemí bývalého Sovětského svazu, posilující kurz české koruny, ale například i fakt, že některé tuzemské zpracovatelské společnosti jsou součástí mezinárodních korporací, jež preferují své koncernové dodavatele.
Dovozy do České republiky nejsou ovlivněny kvótami ani tarifními či netarifními překážkami obchodu. Konečná cena výrobků importovaných na vymezené relevantní trhy je ovlivňována zejména přepravními náklady, které však představují cca 2 % z celkové ceny, což je poměrně nízká úroveň.
Pokud jde o výzkum a vývoj v oblasti výroby tažené loupané a broušené oceli, tento je soustředěn zejména do oblasti jakosti, tvaru sortimentu a inovace strojního zařízení. Spojující se soutěžitelé se z důvodů zanedbání výzkumu a vývoje v minulosti nacházejí ve fázi saturace výrobků na trhu. Oproti tomu zahraniční konkurence působící na tuzemském trhu formou importu se nachází ve fázi zavádění nových výrobků na nové kvalitativní úrovni. Z tohoto důvodu je, podle vyjádření účastníků řízení, urychlení inovačního cyklu spojením vzniklého subjektu využitím know-how a dřívějších zkušeností jedním z hlavních cílů spojení.
S ohledem na zvyšující se objem dovozů, neexistenci překážek vstupu na trh, silnou potenciální konkurenci a relativně nízké tržní podíly spojujících se soutěžitelů lze konstatovat, že předmětným spojením soutěžitelům nevznikne ani nebude posíleno postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robet Neruda
pověřený zastupováním
PM: 14. července 2003
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Ing. Ludvík Juřička, advokát
Ambruz & Dark Law Firm
náměstí Svobody 20
602 00 Brno