UOHS S0459/2017
Rozhodnutí: S0459/2017/KS-36089/2017/840/DUl Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů LUMAVA s.r.o. / Medifin-zdravotní služby, a.s.
Účastníci LUMAVA s.r.o. Medifin-zdravotní služby, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2017
Datum nabytí právní moci 11. 12. 2017
Dokumenty dokument ke stažení 293 KB


Č. j.: ÚOHS-S0459/2017/KS-36089/2017/840/DUl

Brno: 11. 12. 2017Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0459/2017/KS, zahájeném dne 21. 11. 2017 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti LUMAVA s.r.o., se sídlem Kladno, Huťská 211, IČO 06555667, zastoupeného JUDr. Pavlem Dudákem, advokátem, se sídlem Praha 8-Karlín, Karolinská 661/4, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

ROZHODNUTÍ:
Spojení soutěžitelů LUMAVA s.r.o., se sídlem Kladno, Huťská 211, IČO 06555667, a Medifin-zdravotní služby, a.s., se sídlem Praha 10, Malešice, Plaňanská 573/1, IČO 01918028, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se Smlouvou o smlouvě budoucí o převodu akcií , která byla uzavřena mezi společností EUC a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1690/125, IČO 26730413, jako nabyvatelem, a 2PKP investorská s.r.o., se sídlem Praha-Malešice, Počernická 699/62e, IČO 06440185, jako akcionářem, v jejímž konečném důsledku má společnost LUMAVA s.r.o., která je kontrolována společností EUC a.s., nabýt akcie představující [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Medifin-zdravotní služby, a.s., a získat tak možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad touto společností, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona

POVOLUJE.

Odůvodnění

1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), v souvislosti s ve výroku uvedeným dokumentem, v jehož konečném důsledku má společnost LUMAVA s.r.o., se sídlem Kladno, Huťská 211, IČO 06555667 (dále jen LUMAVA nebo také Navrhovatel ), nabýt akcie představující [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Medifin-zdravotní služby, a.s., se sídlem Praha 10, Malešice, Plaňanská 573/1, IČO 01918028 (dále jen Medifin-zdravotní služby ), a získat tak možnost vykonávat nad touto společností výlučnou kontrolu. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).

2. Společnost LUMAVA je nově založenou společností, která doposud nevykonávala podnikatelskou činnost a která je kontrolována společností EUC a.s., se sídlem Praha 4, Nusle, Na Pankráci 1690/125, IČO 26730413 (dále jen EUC ). Společnost EUC vykonává přímou či nepřímou kontrolu nad společnostmi, [1] které jsou činné zejména v oblasti poskytování zdravotní péče. Společnost EUC je přímo výlučně kontrolovaná společností EUC holding a.s., se sídlem Praha 4, Nusle, Na Pankráci 1690/125, IČO 28417909 (dále jen EUC HOLDING ), [2] která nevykonává žádnou vlastní činnost, nicméně vykonává kontrolu nad dalšími společnostmi, a to eVito medical a.s. a eVito medical services s.r.o., které jsou činné v oblasti zdravotní péče, když provozují tzv. telemedicínský systém. Podnikatelská skupina, jejíž součástí je i Navrhovatel (dále jen Skupina EUC ) provozuje na území České republiky celkem 2 nemocnice ve Zlíně a ve Frýdlantu a 17 klinik, v nichž poskytuje služby ambulantní zdravotní péče, a to v Praze, Brně, Ostravě, Mladé Boleslavi, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Kladně, Liberci, Olomouci, Pardubicích, Plzni, Přelouči, Ústí nad Labem a Slaném. Skupina EUC provozuje 12 veřejných lékáren, jejichž prostřednictvím působí v maloobchodním prodeji léčiv konečným spotřebitelům, a rovněž nabízí tyto produkty prostřednictvím internetové lékárny (www.videolekarna.cz). Skupina EUC dále provozuje 9 laboratoří, v nichž poskytuje komplexní laboratorní služby v oborech klinická biochemie, lékařská mikrobiologie, alergologie, imunologie a hematologie.
3. Společnost Medifin-zdravotní služby podléhá přímé výlučné kontrole společnosti 2PKP investorská s.r.o., se sídlem Praha 10, Malešice, Počernická 699/62e, IČO 06440185 (dále jen 2PKP ). [3] Společnost Medifin-zdravotnické služby kontroluje společnosti První lékárenská, s.r.o., která působí v oblasti maloobchodu s farmaceutickými přípravky, a Respirační nemoci s.r.o., která provozuje ambulantní zdravotní péči v oboru pneumologie a ftizeologie. Společnost Medifin-zdravotní služby, resp. její dvě dceřiné společnosti, provozují dohromady pět zdravotnických zařízení poskytujících ambulantní standartní i nadstandartní zdravotnickou péči v Praze, šest veřejných lékáren v Praze a jednu veřejnou lékárnu v Liberci. Společnost Medifin-zdravotní služby nabízí produkty i prostřednictvím internetové lékárny (www.slevolekarna.cz).

4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Hynek Brom
I. místopředseda Úřadu

Obdrží:
Mgr. Roman Barinka LL.M., Ph.D., advokát
Vilímková Dudák & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.
Amazon Court
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8
ID DS: gurhz5k

Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy


[1] EUC Klinika České Budějovice s.r.o., Nemocnice ATLAS a.s., EUC Klinika a.s., EUC Klinika Ústí nad Labem s.r.o., EUC Laboratoře s.r.o., EUC Premium s.r.o., EUC Klinika Brno s.r.o., EUC Klinika Plzeň s.r.o., Nemocnice Frýdlant s.r.o., EUC Klinika Liberec s.r.o., EUC Klinika Kladno s.r.o., EUC Klinika Hradec Králové s.r.o., Homolka Premium Care a.s., EUC Klinika Ostrava s.r.o., Canadian Medical Care, Česká republika spol. s.r.o., CGB laboratoř a.s., eUC Dermacentrum s.r.o., EUC Premium CZ s.r.o., EUC Premium Assistance s.r.o., MEPHACENTRUM a.s., F.P. Histolab s.r.o., DIMOLab a.s. a EUC Klinika Praha Můstek s.r.o.
[2] EUC HOLDING je přímo výlučně kontrolován společností Tuffieh Funds SICAV plc, se sídlem v Maltské republice, kterou kontroluje fyzická osoba Ing. J. B.
[3] Jediným společníkem společnosti 2PKP je společnost BMSV, SE se sídlem v Praze, kterou výlučně kontroluje fyzická osoba [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] .