UOHS S045/2004
Rozhodnutí: OF/S045/04-1502/04 Instance I.
Věc HERO AG a část podniku společností H.J. Heinz CR/SR a.s., MILKSUN, spol. s r.o. a H.J. Heinz Company
Účastníci H.J. Heinz Company, se sídlem Grant Street 600, Pittsburgh, Pennsylvania, USA H.J. Heinz CR/SR a.s., se sídlem Počernická 96, Praha 10 Hero AG, se sídlem Niederienzer Kirchweg 6, Lenzburg, Švýcarsko, MILKSUN, spol. s r.o., Bajkalská 25, Bratislava, Slovenská republika
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 16. 4. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 79 KB


S 45/04-1502/04 V Brně dne 5. dubna 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 45/04, zahájeném dne 5. března 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti Hero AG, se sídlem Niederlenzer Kirchweg 6, Lenzburg, Švýcarská konfederace, ve správním řízení zastoupeného JUDr. Luďkem Vránou, advokátem, se sídlem Na Příkopě 19, Praha 1, na základě plné moci ze dne 1. března 2004, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 písm. b) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě [ " obchodní tajemství " ] uzavřené dne [ " obchodní tajemství " ] mezi společnostmi H.J. Heinz CR/SR a.s., se sídlem Počernická 96, Praha 10, MILKSUN, spol. s r.o., Bajkalská 25, Bratislava, Slovenská republika, a H.J. Heinz Company, se sídlem Grant Street 600, Pittsburgh, Pennsylvania, USA, jako prodávajícími, a Hero AG, se sídlem Niederlenzer Kirchweg 6, Lenzburg, Švýcarská konfederace, jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost Hero AG získat možnost kontrolovat části podnikání společností H.J. Heinz CR/SR a.s., MILKSUN, spol. s r.o. a H.J. Heinz Company, týkající se oblasti výživy kojenců a malých dětí a výživy pro těhotné a kojící matky, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, jakož i všeobecně známých skutečností o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 12/2004 ze dne 24. března 2004 současně se zveřejněním výzvy k podání případných námitek proti předmětnému spojení soutěžitelů. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení má dojít na základě [ " obchodní tajemství " ] uzavřené dne [ " obchodní tajemství " ] mezi společnostmi H.J. Heinz CR/SR a.s., se sídlem Počernická 96, Praha 10 (dále jen "Heinz ČR"), MILKSUN, spol. s r.o., Bajkalská 25, Bratislava, Slovenská republika (dále jen "Heinz SR"), a H.J. Heinz Company, se sídlem Grant Street 600, Pittsburgh, Pennsylvania, USA (dále jen "Heinz US"), jako prodávajícími, a Hero AG, se sídlem Niederlenzer Kirchweg 6, Lenzburg, Švýcarská konfederace (dále jen "Hero AG"), jako kupujícím. Na základě uvedené [ " obchodní tajemství " ] získá společnost Hero AG majetkové hodnoty, specifikované v [ " obchodní tajemství " ], sloužící k provozování částí podniků společností Heinz ČR, Heinz SR a Heinz US, a tím i možnost kontrolovat část podnikání těchto společností v oblasti výživy kojenců a malých dětí a výživy pro těhotné a kojící matky. Předmětem převodu budou [ " obchodní tajemství " ].
Navrhovaná transakce je spojením soutěžitelů podle § 12 odst. 3 písm. b) zákona, neboť společnost Hero AG získá možnost kontrolovat část podnikání společností Heinz ČR, Heinz SR a Heinz US.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč a podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona je tedy splněna, navrhované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Strany spojení
Společnost Hero AG , existující podle švýcarského právního řádu, je kontrolována společností [ " obchodní tajemství " ]. Tato společnost je dále kontrolována společností [ " obchodní tajemství " ], 100% dceřinou společností společnosti [ " obchodní tajemství " ], jež stojí v čele skupiny společností [ " obchodní tajemství " ]. Skupina [ " obchodní tajemství " ] působí prostřednictvím svých dceřiných společností celosvětově v oblasti výroby, marketingu a distribuce potravinářských výrobků jako jsou džemy, ovocné tyčinky, štávy a kompoty, dětská výživa, hotová jídla, přípravky pro pečení, speciální přísady pro výrobu potravin a pečení. Skupina [ "obchodní tajemství" ], v omezeném množství však dodává na území České republiky některé ze svých produktů jako jsou ovocné tyčinky, džemy, káva a speciální přípravky pro pečení.
Společnost Heinz US je holdingovou společností založenou podle právního řádu státu Pennsylvania, jež stojí v čele skupiny společností Heinz. Společnost Heinz US rovněž kontroluje společnost Heinz ČR, Heinz SR. Skupina Heinz celosvětově působí v oblasti výroby a distribuce potravin, jedná se zejména o kečupy, koření a omáčky, dále o mražené potraviny a hotová jídla, kojeneckou a dětskou výživu, krmivo pro domácí zvířata a další zpracované potravinářské výrobky. V České republice tato skupina nemá žádné výrobní závody a své výrobky distribuuje na území České republiky výhradně prostřednictvím dceřiné společnosti Heinz ČR. Jak z výše uvedeného vyplývá, předmětem převodu, je pouze část aktivit skupiny Heinz v České republice, konkrétně se jedná o distribuci výrobků v oblasti výživy pro kojence a malé děti a výrobků pro těhotné a kojící matky, které jsou dodávány pod vlastními značkami [ " obchodní tajemství " ]. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území ČR provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Z výše uvedeného vyplývá, že posuzovaná transakce se týká ve vztahu k území České republiky nabytí aktivit v oblasti distribuce výrobků týkajících se výživy pro kojence a malé děti a výrobků pro těhotné a kojící matky. Skupina nabyvatele nepůsobí v České republice v této oblasti a rovněž tak nepůsobí v oblastech souvisejících. Úřad při posuzování předmětného spojení soutěžitelů vycházel zejména z činností nabývaných částí podnikání skupiny Heinz na území České republiky. Posuzovaným spojením dotčenou oblastí je tedy distribuce výrobků v oblasti výživy pro kojence a malé děti a výrobků pro těhotné a kojící matky.
Oblast výrobků pro výživu kojenců a malých dětí patří do skupiny potravin určených pro zvláštní výživu této věkové skupiny a výrazně se odlišuje od ostatních potravinářských výrobků. Tyto výrobky je možno v současnosti uvádět na trh pouze na základě certifikátu Ministerstva zdravotnictví a jejich výroba i distribuce jsou předmětem kontroly ze strany příslušných státních orgánů. Po vstupu do EU nebude pro tyto potraviny vyžadována soustavná certifikace, nicméně budou muset splňovat nově zavedené právní předpisy týkající se jejich výroby a distribuce. Oblast výrobků pro výživu kojenců a malých dětí je možno dále rozdělit na segment výrobků mléčné výživy pro kojence a malé děti , dále segment sušené stravy a sušených cereálií pro kojence a malé děti a segment příkrmů pro kojence a malé děti . Segment mléčné výživy pro kojence a malé děti zahrnuje výrobky ze sušeného mléka pro počáteční a pokračovací výživu jako náhradní nebo doplňková strava. Naproti tomu výrobky sušené stravy a sušených cereálií pro kojence a malé děti představují doplňkovou výživu k uvedené mléčné výživě, jedná se o ochucené cereálie s mlékem. Sortiment příkrmů zahrnuje předpřipravenou ovocnou stravu a zeleninovou stravu s masem v zavařovacích sklenicích a ovocné štávy. Oblast výrobků pro těhotné a kojící ženy zahrnuje různé potravinové výrobky ve formě nápojů a tablet, obsahující specifické látky potřebné pro doplňkovou výživu těhotných a kojících žen.
S ohledem na uvedené skutečnosti, zejména že nelze výše uvedené potraviny pro zvláštní výživu zaměnit s běžnými potravinářskými a výživovými produkty, Úřad pro účely tohoto rozhodnutí vymezil relevantní trhy jako trh výrobků pro výživu kojenců a malých dětí a trh výrobků pro těhotné a kojící ženy
Z pohledu geografického byl relevantní trh vzhledem k homogenním soutěžním podmínkám v případě uvedených věcně relevantních trhů vymezen územím České republiky.
Na takto vymezených relevantních trzích na území České republiky působí pouze jeden ze spojujících se soutěžitelů. Na trhu výrobků pro výživu kojenců a malých dětí dosáhly před spojením společnosti skupiny Heinz (prostřednictvím Heinz ČR) tržního podílu ve výši cca [ " obchodní ta jemství" ] %. Úřad se rovněž zabýval i postavením spojujících se soutěžitelů v jednotlivých segmentech trhu výrobků pro výživu kojenců a malých dětí. V případě segmentu výrobků mléčné výživy pro kojence a malé děti byl tržní podíl ve výši [ " obchodní ta jemství" ] % (výrobek [ " obchodní tajemství " ]), v segmentu výrobků sušené stravy a sušených cereálií pro kojence a malé děti byl tržní podíl ve výši [ " obchodní ta jemství" ] % (výrobek [ " obchodní tajemství " ]) a v segmentu příkrmů pro kojence a malé děti byl tržní podíl ve výši [ " obchodní ta jemství" ]% (výrobek [ " obchodní tajemství " ]). V případě trhu výrobků pro těhotné a kojící ženy není tržní podíl skupiny Heinz [ " obchodní tajemství " ] (výrobek [ " obchodní tajemství " ]). Skupina [ " obchodní ta jemství" ] na vymezených trzích nepůsobí.
V České republice působí na vymezených trzích i další významní soutěžitelé, nezávislí na spojujících se subjektech, např. v jednotlivých segmentech výrobků pro výživu kojenců a malých dětí, tj. (i) v segmentu výrobků mléčné výživy pro kojence a malé děti se jedná o společnosti Nutricia a.s. (Nutrilon, Milupa) s cca [ " obchodní ta jemství" ] % a Nestlé Česko s.r.o. s výrobky Nestle a Beba s tržním podílem cca [ " obchodní ta jemství" ] %, (ii) v případě segmentu výrobků sušené stravy a sušených cereálií pro kojence a malé děti se jedná o společnosti Nutricia a.s. s cca [ " obchodní ta jemství" ] % a Nestlé Česko s.r.o. s tržním podílem cca [ " obchodní ta jemství" ] %, (iii) dále v segmentu příkrmů pro kojence a malé děti jsou to společnosti Hamé a.s. s tržním podílem cca [ " obchodní ta jemství" ] %, Nutricia Mléčná výživa a.s. s cca [ " obchodní ta jemství" ] %.
Zejména s ohledem na skutečnosti, že nedochází k překrytí ani k návaznosti podnikatelských aktivit spojovaných subjektů a tím ani ke změně tržních podílů v dotčených oblastech, dospěl Úřad k závěru, že na území České republiky nedojde předmětným spojením k nárůstu tržní síly spojením vzniklého subjektu na takovou míru, která by mu umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Na uvedených trzích působí i další soutěžitelé a vzhledem k neexistenci podstatných překážek vstupu potencionálních soutěžitelů na uvedený trh nedojde ani k omezení možnosti vstupu nových soutěžitelů na tento trh.
S ohledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že v důsledku předmětného spojení soutěžitelů nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Luděk Vrána, advokát
adv. kanc Linklaters, v.o.s. Na Příkopě 19
117 19 Praha 1