UOHS S045/2003
Rozhodnutí: OF/S045/03-1129/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-JITONA a.s. a Tusculum trade, s.r.o.
Účastníci Jitona a.s., se sídlem Wilsonova č. 420/III, Soběslav, a Tusculum a.s., se sídlem Tománkova 34, Rousínov Tusculum a.s., Tomámkova 34, Rousínov
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 24. 4. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 69 KB


S 45/03-1129/03 V Brně dne 7. dubna 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 45/03, zahájeném dne 7. března 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost JITONA a.s., se sídlem Wilsonova ul. č. 420/III, Soběslav, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto:
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů JITONA a.s., se sídlem Wilsonova ul. č. 420/III, Soběslav, a Tusculum trade, s.r.o., se sídlem Sušilovo nám. 23, Rousínov, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o převodu obchodních podílů, která má být uzavřena mezi společností JITONA a.s., jako nabyvatelem, a fyzickými osobami, panem Ing. Ivanem Halabalou, bytem Vránova 1a, Brno; panem Ing. Milanem Polákem, bytem ul. 9. května 1, Vyškov; panem JUDr. Miroslavem Kočvárkem, bytem Bosonožské náměstí 71, Brno; panem Ing. Vladimírem Bergerem, bytem Tyršova 9, Rousínov; panem Ing. Josefem Ryšávkou, bytem Nemojany 211, okr. Vyškov; panem Ing. Karlem Mitiskou, bytem Slatinská 58, Brno; a panem Tomášem Winterem, bytem Tománkova 32, Rousínov, jako převodci, v jejímž důsledku kupující získá obchodní podíl představující 100 % základního kapitálu společnosti Tusculum trade, s.r.o., a tím i možnost přímo kontrolovat tuto společnost, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, návrhu listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv spojujících se soutěžitelů a informací o spojovaných subjektech.
Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 11/03 ze dne 19. března 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu jeho rozhodnutí.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o převodu obchodních podílů, kterou zamýšlejí uzavřít společnost JITONA a.s., se sídlem Wilsonova ul. č. 420/III, Soběslav (dále jen "Jitona"), jako nabyvatel, a fyzické osoby, pan Ing. Ivan Halabala, bytem Vránova 1a, Brno; pan Ing. Milan Polák, bytem ul. 9. května 1, Vyškov; pan JUDr. Miroslav Kočvárek, bytem Bosonožské náměstí 71, Brno; pan Ing. Vladimír Berger, bytem Tyršova 9, Rousínov; pan Ing. Josef Ryšávka, bytem Nemojany 211, okr. Vyškov; panem Ing. Karel Mitiska, bytem Slatinská 58, Brno; a pan Tomáš Winter, bytem Tománkova 32, Rousínov, jako převodci. V důsledku této smlouvy získá společnost Jitona obchodní podíl představující 100 % základního kapitálu společnosti Tusculum trade, s.r.o., se sídlem Sušilovo nám. 23, Rousínov (dále jen "Tusculum trade"). Vlastnictvím uvedeného obchodního podílu a s ním spojeného výkonu hlasovacích práv umožní společnosti Jitona přímo kontrolovat společnost Tusculum trade podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů za poslední účetní na trhu České republiky je vyšší než 550 milionů Kč, přičemž oba ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý čistého obratu nejméně 200 milionů Kč za poslední účetní období. To znamená, že notifikační podmínka stanovená v § 13 zákona byla splněna a spojení podléhá povolení Úřadu.
Dopady spojení
Společnost Jitona působí v odvětví výroby nábytku a jeho prodeje. Konkrétně společnost Jitona vyrábí a prodává velkoplošný dýhovaný nábytek, nábytek polo a celomasivní, a dále poskytuje služby, které souvisí s prodejem nábytku v kategoriích obývací stěny, kuchyně, ložnice, komody, regály a stoly. Dále společnost Jitona ve vlastní prodejní síti obchoduje se zbožím, které souvisí s prodejem nábytku, např. čalouněnými soupravami, kuchyňskými spotřebiči, bytovými doplňky, textiliemi, keramikou apod.
Společnost Jitona je kontrolována společností Expandia, a.s., která přímo vlastní akcie představující 46,58% podíl na základním kapitálu společnosti Jitona, a nepřímo, prostřednictvím společnosti Chemofond a.s., vlastní akcie představující 22,31% podíl na základním kapitálu společnosti JITONA.
Předmětem činnosti společnosti Expandia, a.s. je zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, činnost ekonomických poradců a organizačního zajištění v oblasti vzdělávání. Společnost Expandia, a.s., která je kontrolována společností PORTUM, a.s., jejíž podnikatelská činnost je částečně shodná s činností společnosti Expandia, a.s., navíc však působí v oblasti vydavatelství, zajišťování výroby časopisů a obchodní činnosti, a to prostřednictvím společností Chemofond a.s., StarPRESS CZ a.s., Milestone Partners, a.s., Šťasný Jim s.r.o., StarKey s.r.o. a Vigona, a.s., které přímo či nepřímo kontroluje.
Společnost Tusculum trade je společně kontrolována fyzickými osobami, které v listině zakládající posuzované spojení soutěžitelů představují stranu prodávající. Předmětem její činnosti je zprostředkovatelská činnost, přičemž převážně se zabývá nákupem materiálu pro truhlářskou výrobu, a to především pro svou dceřinou společnost Tusculum a.s., se sídlem Tománkova 34, Rousínov (dále jen "Tusculum"), v níž drží 81,5% akciový podíl.
Společnost Tusculum působí stejně jako společnost Jitona v oblasti výroby a prodeje nábytku, přičemž se soustřeďuje na nábytek dřevěný a čalouněný, a to včetně služeb spojených s jeho prodejem (např. montážní činnost). Konkrétně společnost Tusculum vyrábí dýhované ložnice a ložnice z masivu, dřevěný nábytek skříňový a skříňkový do obývacích pokojů, předsíňové skříně a skříňky a čalouněný nábytek.
Při vymezení relevantních trhů vycházel Úřad z činností spojujících se soutěžitelů, a to především s důrazem na trhy, na nichž působí oba spojující se soutěžitelé.
Z výše uvedeného vyplývá, že činnost spojujících se soutěžitelů se překrývá v oblasti výroby a distribuce nábytku na území České republiky, přičemž společnost Tusculum trade v této oblasti je činná prostřednictvím své dceřiné společnosti Tusculum.
Oblast výroby a prodeje nábytku obecně zahrnuje výrobu a prodej jednotlivých segmentů nábytkářského sektoru. Konkrétně se jedná o výrobu a prodej sedacího nábytku, nábytku pro kanceláře a obchody, kuchyňského nábytku, dále pak ložnicového nábytku, ostatního nábytku (kovový, solitérní a doplňkový) a výrobu a prodej matrací, přičemž obecně výrobci v tomto průmyslovém sektoru distribuují své produkty prostřednictvím vlastních či značkových prodejen nebo prostřednictvím maloobchodních prodejen, jež tvoří velké mezinárodní prodejní sítě (např. společnost IKEA).
Je zřejmé, že oblast výroby a prodeje nábytku lze dále členit dle jednotlivých skupin komodit. I v případě, kdy by byly relevantní trhy vymezeny takto užším způsobem, by společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů nepřesáhl hranici 5 %. Vzhledem k této skutečnosti a s ohledem na fakt, že ani ostatní okolnosti případu nenasvědčují tomu, že by spojení vedlo ke vzniku dominantního postavení spojujících se soutěžitelů na jakkoli vymezeném relevantním trhu, nebylo v tomto konkrétním případě nezbytně nutné definovat věcně relevantní trh s konečnou platností.
V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů nedojde k podstatnému navýšení tržních podílů na relevantním trhu, ani k vytvoření či posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictví Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
JITONA a.s.
Wilsonova 420/III
39 201 Soběslav
Okres Tábor