UOHS S045/2000
Rozhodnutí: VO3/S045/00 Instance I.
Věc spojení podniků-KOTOPEL AG
Účastníci KIRAT, spol. s r.o., Žitná 51, Praha KOTOPEL AG, Florastrasse 31, Wetzikon, Švýcarsko
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno s podm.
Rok 2000
Datum nabytí právní moci 18. 10. 2000
Dokumenty dokument ke stažení 112 KB


Č.j. : S 45/00-1276/00-230 V Brně dne 29. září 2000
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení čj. S 45/00-230, zahájeném dne 16.6.2000 na návrh účastníků řízení, a to společností KOTOPEL AG, se sídlem Florastrasse 31, 8620 Wetzikon, Švýcarsko a KIRAT, spol. s r. o., se sídlem Žitná 51, Praha 1, zastoupených ve správním řízení Mgr. Radkem Pokorným, advokátem advokátní kanceláře POKORNÝ, WAGNER & spol, se sídlem Krocínova 1, Praha 1, na základě plných mocí ze dne 12. 6. 2000, podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve spojení s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., ve věci povolení spojení podniků KOTOPEL AG, se sídlem Florastrasse 31, 8620 Wetzikon, Švýcarsko a KIRAT, spol. s r. o., se sídlem Žitná 51, Praha 1, na straně jedné a společnosti SAFINA, a. s., se sídlem Jesenice, Vestec, na straně druhé, podle § 8 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení podniků podle § 8 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., k němuž dochází tím, že společnosti KOTOPEL AG, se sídlem Florastrasse 31, 8620 Wetzikon, Švýcarsko a KIRAT, spol. s r. o., se sídlem Žitná 51, Praha 1, oznámily jednání ve vzájemné shodě ve společnosti SAFINA, a. s., se sídlem Jesenice, Vestec, kde jako osoby jednající ve vzájemné shodě jsou společně vlastníky 50,1 % veřejně obchodovatelných akcií společnosti SAFINA a.s., se sídlem Jesenice, Vestec, a tím získaly nad touto společností kontrolu, se podle ustanovení § 8a odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., po zjištění skutkového stavu, získání potřebných podkladů pro rozhodnutí a po seznámení účastníků správního řízení s výsledky šetření před vydáním rozhodnutí ve smyslu § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) a v souladu s § 12 odst. 6 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb.,
p o v o l u j e,
se stanovením omezení, v souladu s § 8a odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., nezbytného pro ochranu hospodářské soutěže:
společnostem KOTOPEL AG, se sídlem Florastrasse 31, 8620 Wetzikon, Švýcarsko a KIRAT, spol. s r. o., se sídlem Žitná 51, Praha 1, se ukládá, aby ve společnosti SAFINA, a.s., se sídlem Jesenice, Vestec, učinily taková opatření, aby nedošlo k omezení dodávek dentálních materiálů, obsahujících drahé kovy, z produkce společnost SAFINA, a. s., se sídlem Jesenice, Vestec, na trh České republiky (v porovnání s uskutečněnými dodávkami v roce 1999), pokud nebude s odběrateli dohodnuto jinak, a to po dobu 10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí s tím, že po datu vstupu České republiky do EU s ohledem na možné změny konkurenčního prostředí může Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na základě žádosti účastníků řízení-společností KOTOPEL AG, se sídlem Florastrasse 31, 8620 Wetzikon, Švýcarsko a KIRAT, spol. s r. o., se sídlem Žitná 51, Praha 1, další trvání tohoto omezení opětovně posoudit,
přičemž účastníkům řízení-společnostem KOTOPEL AG, se sídlem Florastrasse 31, 8620 Wetzikon, Švýcarsko a KIRAT, spol. s r. o., se sídlem Žitná 51, Praha 1, se současně ukládá po nabytí právní moci rozhodnutí zasílat Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže písemné vyhodnocení plnění shora uvedeného omezení a to vždy za uplynulý kalendářní rok, nejpozději však v termínu do konce prvého měsíce roku následujícího po uplynutí kalendářního roku.
Odůvodnění :
Dne 16.6.2000 1999 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") na návrh účastníků řízení a to společností KOTOPEL AG, se sídlem Florastrasse 31, 8620 Wetzikon, Švýcarsko (dále jen "KOTOPEL") a KIRAT, spol. s r. o., se sídlem Žitná 51, Praha 1 (dále jen "KIRAT") správní řízení čj. S 45/00-230 ve věci povolení spojení podniků, a to společností KOTOPEL, KIRAT a SAFINA a.s., se sídlem Jesenice, Vestec (dále jen "SAFINA"), ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. (dále jen "zákon"). Společnosti KOTOPEL a KIRAT jsou ve správním řízení zastoupeny Mgr. Radkem Pokorným, advokátem advokátní kanceláře POKORNÝ, WAGNER & spol, se sídlem Krocínova 1, Praha 1, na základě plných mocí ze dne 12.6.2000. Ke spojení podniků dochází oznámením společností KOTOPEL a KIRAT o jednání ve vzájemné shodě ve společnosti SAFINA, kde jako osoby jednající ve shodě jsou společně vlastníky 50,1 % veřejně obchodovatelných akcií společnosti SAFINA.
Příslušnost úřadu je dána ustanovením § 11 odst. 1 písm. a) zákona.
Úřad dále v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. j) zákona zveřejnil v Obchodním věstníku dne 28.6.2000 oznámení o podání návrhu na zahájení správního řízení ve věci povolení spojení výše uvedených podniků s tím, že případné připomínky je možné zaslat úřadu do osmi dnů ode dne zveřejnění. Ve stanovené lhůtě, ani později do doby vydání tohoto rozhodnutí, úřad neobdržel k posuzovanému spojení podniků žádné připomínky.
Úřad dne 20.6.2000 vyzval právního zástupce účastníků řízení k odstranění nedostatků podání s termínem do 10.7.2000 a téhož dne vydal úřad procesní rozhodnutí č.j. S 45A/00-728/00-230 o přerušení správního řízení č.j. S 45/00-230 podle § 29 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), na dobu do 10.7.2000.
Právní zástupce účastníka řízení požádal úřad dopisem doručeným dne 7.7.2000 o přerušení správního řízení v souladu s § 29 odst. 2 správního řádu , na dobu 30 dnů, počínaje 11. červencem 2000 do 9.8.2000. Jako důvod uvedl nemožnost odstranění nedostatků podání v termínu do 10.7.2000 tak, jak bylo stanoveno procesním rozhodnutím o přerušení správního řízení č.j. S 45 A/00-728/00-230. Vzhledem ke skutečnosti, že předložení podkladů a informací je nezbytné pro zjištění skutečného stavu věci, úřad právnímu zástupci účastníků řízení vyhověl a správní řízení č.j. S 45/00-230 přerušil procesním rozhodnutím č.j. S 45 B/00-881/00-230 na dobu 30 ti dnů počínaje dnem 11.7. 2000 do 9.8. 2000.
Dne 9.8.2000 byly odstraněny nedostatky podání účastníků řízení. S výsledky šetření byli účastníci řízení seznámeni dne 27.9.2000 2000 ve smyslu § 33 odst. 2 správního řádu a v souladu s § 12 odst. 6 zákona. K výsledkům šetření nevznesli účastníci řízení žádné připomínky.
Charakteristika spojujících se podniků
Společnost K OTOPEL je zapsána v obchodním rejstříku kantonu Curych dne 28.10.1999. Předmětem činnosti této společnosti podle zápisu v obchodním rejstříku je mimo jiné obchod se zbožím všeho druhu, převzetí generálního zastoupení, poradenství v oblasti financování průmyslu a zpracování dat, zajišťování úkolů projektového managementu, jakož i vývoj, prodej a zavádění hardwaru a softwaru.
Za společnost je oprávněn činit právní úkony navenek a zavazovat ji jako fyzická osoba Ing. Ivan Koritschan, který je současně předsedou představenstva společnosti SAFINA.
Jedná se o nově založenou společnost, která na trhu v České republice (dále jen "ČR") nepůsobí a v ČR nabyla pouze akcie společnosti SAFINA.
Společnost KIRAT byla zapsána ke dni 29. října 1999 do obchodního rejstříku oddíl C, vložka 72298, vedeného Krajským obchodním soudem v Praze. Předmětem jejího podnikání je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb.
Společníci a jednatelé uvedené společnosti jsou: Ing. Petr Wesselý, který je členem představenstva společnosti SAFINA a Ing. Tomáš Plachý, CSc., který je místopředsedou představenstva SAFINA.
Společnost KIRAT doposud nevyvíjela žádnou činnost mimo získání podílu ve společnosti SAFINA.
Společnost SAFINA byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl B, vložka 1482 ke dni 30.4.1992. Předmětem jejího podnikání je mimo jiné: afinace drahých kovů, výroba polotovarů a výrobků z drahých a obecných kovů, provádění chemických a fyzikálních rozborů, výroba slitin drahých kovů pro klenotnické a dentální účely, galvanizérství, výroba jedů a žíravin, výroba zvláště nebezpečných jedů, zlatnictví a stříbrnictví, klenotnictví a kovotepectví, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej atd.
Úřad se dále zabýval otázkou vlastnictví a otázkou přímé a nepřímé kontroly spojujících se podniků nad celkem nebo podstatnou částí jiných podniků. Úřad zjistil, že společnost KOTOPEL ani společnost KIRAT mimo svého podílu ve společnosti SAFINA nemají přímou nebo nepřímou kontrolu nad žádným dalším podnikem nebo osobou na území ČR. Oprávněná osoba za společnost KOTOPEL Ing. Ivan Koritschann je členem dozorčí rady společnosti INT BOHEMIA a.s., která podniká v oblasti vývoje softwaru a automatizovaného zpracování dat.
Společník společnosti KIRAT Ing. Petr Wesselý (s 50 % podílem) je jednatelem společnosti ORIN INVEST s.r.o., zabývající se činnostmi v oblasti pronájmu a správy nemovitostí a dále je členem dozorčí rady společnosti SK Slavia Karlovy Vary, a.s., jejímž hlavním předmětem činnosti je sportovní činnost.
Společník společnosti KIRAT Ing. Tomáš Plachý, CSc. (s 50 % podílem) je předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Chemoprojekt, a. s., s hlavním předmětem činnosti spočívající v přípravě a realizaci projektů výstavby investičních celků, např. chemických provozů a dalších průmyslových staveb.
Společnost SAFINA je jediným společníkem společností Safina Slovakia, spol s r. o., SAFINA-POL Sp. Z o. o., SAFINA-ROM S.R.L. Uvedené dceřinné společnosti byly zřízeny k distribuci zboží na území státu, kde byly založeny. Vymezení relevantního trhu
Relevantním trhem je prostorový a časový střet nabídky a poptávky zboží, které je schopno uspokojit určitou, konkrétní potřebu spotřebitele.
Analýza relevantního trhu je založena na samostatném posouzení tří aspektů-výrobkového, geografického a časového.
Společnost KIRAT ani společnost KOTOPEL svými dodávkami na tuzemském trhu nepůsobí. Společnost SAFINA dodává na tuzemský trh dentální materiály obsahující drahé kovy, klenotnické materiály ze zlata a ze stříbra a dusičnan stříbrný.
Úřad pro vymezení relevantního trhu a postavení účastníků řízení vycházel z údajů za rok 1999.
Věcné vymezení relevantního trhu
Výrobkový trh zahrnuje všechny identické výrobky a ty výrobky, které spotřebitelé (odběratelé) považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k jejich vlastnostem, ceně nebo zamýšlenému způsobu použití.
V předmětném případě spojení podniků úřad vymezil následující trhy :
Trh dentálních materiálů obsahujících drahé kovy
Trh tvoří výrobky, užívané v dentální medicíně při poskytování běžné zubní péče.
Trh klenotnických materiálů ze zlata
Jedná se o materiály typu slitin a pájek obsahující zlato v různé ryzosti. Jsou vyráběné ve formě drátů a plechů. Odběratelé jsou subjekty, vyrábějící šperky a klenoty ze zlata.
Trh klenotnických materiálů ze stříbra
V tomto případě trh zahrnuje materiály typu slitin a pájek obsahující stříbro v různé ryzosti. Jsou vyráběny ve formě drátů a plechů. Odběratelé jsou subjekty, vyrábějící šperky a klenoty ze stříbra.
Trh dusičnanu stříbrného.
Dusičnan stříbrný je látka používaná při výrobě materiálů fotografického charakteru.
Při věcném vymezení relevantních trhů, na nichž spojující se podniky působí, se úřad zabýval možnou zaměnitelností dentálních materiálů obsahujících drahé kovy, klenotnických materiálů ze zlata a ze stříbra a zaměnitelností dusičnanu stříbrného s jinými druhy výrobků. Úřad konstatuje, že výrobky obsahující drahé kovy, které na trh České republiky dodává společnost SAFINA, nejsou zaměnitelné s jinými druhy výrobků pro svou jedinečnost a nezastupitelnost. Z toho důvodu vymezil úřad trhy po věcné stránce tak, jak výše uvedeno.
Geografické vymezení relevantního trhu
Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné.
Úřad konstatuje, že podmínky soutěže na jednotlivých výrobkových trzích jsou uvnitř území České republiky homogenní, a proto byly trhy z hlediska geografického vymezeny územím celé České republiky.
Časové vymezení relevantního trhu
Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost, opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje je od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle. Je nutné vzít v úvahu i minulý a očekávaný vývoj trhu v čase.
Z hlediska časového se v tomto správním řízení jedná o trhy trvalé, tvořené pravidelně se opakujícími dodávkami. Dodávky nepodléhají v průběhu kalendářního roku větším výkyvům. Pro vymezení podílů spojovaných podniků na celkových obratech dosahovaných na relevantních trzích bylo hodnoceno období roku 1999.
Tržní podíl spojujících se podniků
Na trhu dentálních materiálů obsahujících drahé kovy působí kromě účastníka řízení SAFINA tuzemská společnost Benet, a. s. a to v oblasti výroby i přetransformování materiálu (výroba z materiálu klienta). Další subjekty, působící na tomto relevantním trhu, dodávají dentální materiály obsahující drahé kovy ze zahraničí. Jedná se o zahraniční společnosti Degussa (SRN), Őgussa (Rakousko) a ANA (Švédsko). Podíl společnosti SAFINA na tomto trhu přesahuje 30 % celkového obratu, dosaženého na daném trhu.
Na trhu klenotnických materiálů ze zlata a na trhu klenotnických materiálů ze stříbra působí dodávkami nových výrobků kromě účastníka řízení SAFINA další tuzemské subjekty-Benet, a. s., Primossa, a. s., Soliter, a. s., Ladislav Urban s.r.o. a německá společnost Degussa. Službu "přetransformování" poskytují kromě účastníka řízení SAFINA společnosti Primossa, a. s. a Soliter, a. s. Podíl společnosti SAFINA na trhu klenotnických materiálů ze zlata a na trhu klenotnických materiálů ze stříbra nedosahuje 30 % celkového obratu, dosaženého na daném trhu.
Na trhu dusičnanu stříbrného působí kromě účastníka řízení SAFINA německá společnost SAXONIA Edelmetalle GmbH a společnost Johnson Matthey. Podíl společnosti SAFINA přesahuje 30 % celkového obratu, dosaženého na daném trhu.
Dle ust. § 8a odst. 1 zákona podléhá povolení úřadu spojení, které narušuje, nebo může narušit hospodářskou soutěž. Za narušení soutěže se považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží.
Úřad konstatuje, že spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním trhu dentálních materiálů obsahujících drahé kovy a na trhu dusičnanu stříbrného.
Daná transakce podléhá povolení úřadu ve smyslu § 8a odst. 1 zákona.
Analýza dopadů spojení podniků na hospodářskou soutěž
Úřad konstatuje, že spojované podniky se na žádném relevantním trhu nestřetávají v horizontální úrovni a rovněž nejsou ve vertikálním vztahu dodavatel-odběratel vzhledem k tomu, že účastníci řízení kromě aktivit ve společnosti SAFINA se nezúčastňují hospodářské soutěže na trzích ČR.
Prodej výrobků společnosti SAFINA je realizován buď přímo, nebo prostřednictvím vlastní obchodní sítě prodejen klenotnických polotovarů a dentálních výrobků.
Pokud se jedná o bariéry vstupu na trh, úřad konstatuje, že neexistují žádné kvóty na dovoz výrobků spadajících pod vymezené relevantní trhy, vliv cel na tyto výrobky není takový, aby umožnil zkreslení soutěže na příslušných relevantních trzích. Ovšem zavedení výroby dentálních materiálů by vyžadovalo náročnou přípravu a vysokou počáteční investici včetně zohlednění nákladů na výzkum a vývoj, což je třeba považovat za bariéru pro vstup na relevantní trh dentálních materiálů, obsahujících drahé kovy. Tyto skutečnosti vedly úřad mj. ke stanovení omezení povolení spojení podniků tak, jak je ve výroku uvedeno.
I když na žádném z uvedených trhů nedojde v důsledku spojení ke zvýšení podílu spojovaných podniků, společnost SAFINA spojením posílí svou hospodářskou a finanční sílu.
Podnikatelský záměr pro rozvoj podniku SAFINA, zpracovaný účastníky řízení, je součástí spisového materiálu (str. 57-60 spisu).
Judikatura EU
Úřad rozhoduje výhradně podle zákona o ochraně hospodářské soutěže, přihlíží však k platné judikatuře EU. Těchto judikátů úřad podpůrně využil při posuzování předmětného spojení podniků v tomto správním řízení.
Z judikátů EU úřad uvádí rozhodnutí Du Pont/ICI (Official Journal L 007,13/01/1993), kdy uvedené spojení bylo slučitelné se společným trhem. Jeden ze závazků společnosti Du Pont spočíval v tom, že společnost bude po dobu 5 let vyrábět určené množství zboží specifikovaného třetí stranou.
Hospodářské výhody spojení
Dle § 8 odst. 2 písm. a) a b) zákona se za spojování podniků považuje i jednání, kdy jedna nebo více osob, které již kontrolují jeden podnik, získají přímou nebo nepřímou kontrolu nad celkem nebo podstatnou částí jiného podniku, zejména smlouvou nebo jiným způsobem, který umožňuje vliv na určení soutěžního chování soutěžitele.
Na základě oznámení o jednání ve vzájemné shodě společností KIRAT a KOTOPEL ve společnosti SAFINA, získaly společnosti KIRAT a KOTOPEL přímou kontrolu nad společností SAFINA. Dle ustanovení § 8 odst. 2 písm. a) a b) zákona tak došlo ke spojení podniků.
Dle § 8a odstavec 2 zákona úřad spojení podniků povolí, jestliže zúčastnění soutěžitelé prokáží, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese. V ostatních případech úřad spojení nepovolí. V rozhodnutí o povolení může úřad stanovit omezení a závazky nezbytné pro ochranu hospodářské soutěže.
Z předložených výhod spojení úřad shledal jako nejvýznamnější z hlediska přínosu pro spotřebitele tyto výhody :
Ukončení etapy negativní ekonomické situace ve společnosti SAFINA.
Vývoj nových materiálů v oblasti dentální produkce-str. 102, 106, 107 a 110 spisu x .
Zlepšení kvality stávajících výrobků-str. 104, 111, 114, 115 spisu x .
Rozšíření nabídky výrobků a zvýšení jejich konkurenceschopnosti-str. 108 spisu x .
Dosažení úspory výrobních nákladů změnou technologie výroby-str. 112, 113 spisu x .
Investice účastníků řízení do obnovy technologického parku-str.110 spisu x .
Řešení likvidace emisních látek znečišťujících ovzduší-str. 109 spisu x .
Umožnění financování výroby ve společnosti SAFINA za výhodnějších podmínek-str. spisu 116-119 spisu x .
Rozvoj a zachování výroby ve společnosti SAFINA má a v budoucnu bude mít kladný vliv na zaměstnanost v příslušném regionu. Již v současnosti došlo ke zvýšení počtu zaměstnanců a rozvojový plán účastníka řízení má za cíl, že se stav zaměstnanců postupně zvýší na 350.
Posouzení dopadů spojení ve vazbě na hospodářské výhody
Jde o spojení konglomerátního typu, neboť spojované podniky se na žádném výrobkovém trhu nestřetávají v horizontální úrovni a rovněž nejsou ve vertikálním vztahu dodavatel-odběratel.
Úřad dále přihlédl k situaci, kdy na vymezeném relevantním trhu dentálních materiálů obsahujících drahé kovy je SAFINA jediným tuzemským výrobcem a zároveň významným dodavatelem zboží, o které je mezi zákazníky trvalý zájem. Z důvodu ochrany hospodářské soutěže považuje úřad za nutné minimálně zachování stávajícího konkurenčního prostředí, tedy zachování dodávek dentálních materiálů, obsahujících drahé kovy, z produkce společnosti SAFINA na trh ČR (v porovnání s uskutečněnými dodávkami v roce 1999), pokud nebude s odběrateli dohodnuto jinak. Důvodem omezení stanoveného ve výroku rozhodnutí je zároveň i nutnost zajištění dostupnosti uvedených dentálních materiálů pro konečného spotřebitele-pacienta.
Úřad proto stanovil v souladu s § 8a odst. 2 zákona omezení, týkající se dodávek dentálních materiálů obsahujících drahé kovy. Délka omezení je stanovena na období 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí. Po vstupu České republiky do Evropské Unie, může úřad na základě žádosti účastníků řízení další trvání tohoto omezení opětovně posoudit, s ohledem na možnost podstatné změny soutěžních podmínek na vymezeném relevantním trhu.
Závěr
Na základě analýzy dopadů spojení na hospodářskou soutěž a posouzení výhod tohoto spojení úřad dospěl k závěru, že spojení podniků přinese též výhody, na nichž budou v konečném důsledku participovat spotřebitelé a bude naplněn veřejný zájem. Újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese.
Po zvážení všech skutečností úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luboš Rybák
pověřený řízením III. výkonného odboru
Rozhodnutí obdrží:
2 x Mgr. Radek Pokorný, advokát advokátní kanceláře POKORNÝ, WAGNER & spol., se
sídlem Krocínova 1, Praha 1, právní zástupce účastníků řízení KOTOPEL AG, se sídlem Florastrasse 31, 8620 Wetzikon, Švýcarsko a KIRAT, spol. s r. o., se sídlem Žitná 51, Praha
1 x spis
x Veškeré uvedené strany spisu představují dle sdělení účastníka řízení předmět obchodního tajemství a podléhají ust. § 16 zákona.