UOHS S044/2005
Rozhodnutí: OOHS/S044/05-101/05-SOHS II Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Atlantic Financial Holding B.V. a Cestovní kancelář FISHER a.s.
Účastníci Atlantic financial Holding B.V., se sídlem Rokin 55, Nizozemské království Cestovní kancelář FISCHER, a.s., se sídlem Provaznická 13/397, Praha 1
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2005
Datum nabytí právní moci 18. 11. 2005
Dokumenty dokument ke stažení 82 KB


S 44/05-101/05-SOHS II V Brně dne 16. listopadu 2005
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 44/05, zahájeném dne 20. října 2005 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnostAtlantic Financial Holding B.V., se sídlem Rokin 55, Amsterdam, Nizozemské království,ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Atlantic Financial Holding B.V., se sídlem Rokin 55, Amsterdam, Nizozemské království, a Cestovní kancelář FISCHER, a.s., se sídlem Provaznická 13/397, Praha 1, IČ: 26141647, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi akcií, která má být uzavřena mezi společností [.. " obchodní tajemství " ..], jako prodávajícím, a společností Atlantic Financial Holding B.V., jako kupujícím, v jejímž konečném důsledku má společnost Atlantic Financial Holding B.V. nabýt akcie představující [.. " obchodní tajemství " ..]% podíl na základním kapitálu společnosti Cestovní kancelář FISCHER, a.s., a tím získat možnost tuto společnost kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 44/2005 ze dne 2. listopadu 2005. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů Atlantic Financial Holding B.V., se sídlem Rokin 55, Amsterdam, Nizozemské království (dále jen "Atlantic B.V."), a Cestovní kancelář FISCHER, a.s., se sídlem Provaznická 13/397, Praha 1, IČ: 26141647 (dále jen "CK FISCHER"), má dojít na základě Smlouvy o koupi akcií, která má být uzavřena mezi společností [.. " obchodní tajemství " ..], jako prodávajícím, a společností Atlantic B.V., jako kupujícím, v jejímž konečném důsledku má společnost Atlantic B.V. nabýt [.. " obchodní tajemství " ..]% podíl na základním kapitálu společnosti CK FISCHER, a tím získat možnost tuto společnost kontrolovat.
Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a současně dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu v České republice čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. Charakteristika subjektů
Společnost Atlantic B.V. je holdingovou společností založenou podle nizozemského právního řádu, která je přímo kontrolována ze strany společnosti K & K Capital Group a.s., se sídlem Vinohradská 1511/230, Praha 10, IČ: 25582429, jejímž jediným akcionářem je pan Karel Komárek, bytem Brtnice 129, Velké Popovice (dále jen "skupina K&K Capital Group"). Navrhovatel, společnost Atlantic B.V., a rovněž i společnost K & K Capital Group a.s. se zabývají držením a správou majetkových podílů v jiných společnostech.
Skupina K & K Capital Group působí na území České republiky, kromě výše uvedených společností, prostřednictvím následujících subjektů, a to: (i) [.. " obchodní tajemství " ..], (ii) [.. " obchodní tajemství " ..], a (iii) [.. " obchodní tajemství " ..], (iv) Stanford a.s., se sídlem Vinohradská 1511/230, Praha 10, IČ: 25798031, zabývající se zejména nakladatelskou a vydavatelskou činností ekonomických periodik a pronájmem nemovitostí, (v) ATLANTIK finanční trhy, a.s., se sídlem Vinohradská 1511/230, Praha 10, IČ: 26218062, která poskytuje investiční služby ve smyslu zákona ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech 1 ,(vi) Atlantik IB s.r.o., se sídlem Vinohradská 1511/230, Praha 10, IČ: 26761521, působící v oblasti držby a správy majetkových účastí v jiných společnostech a poskytování poradenských služeb, (vii) GROSSMANN JET SERVICE spol. s r.o., se sídlem Jana Zajíce 192/25, Praha 7, IČ: 27079171, která je činná v oblasti zprostředkování letecké dopravy, letecké přepravy a poradenské činnosti, (viii) CHARTER AIR, s.r.o., se sídlem Letiště Ruzyně čp. 1017, Praha 6, IČ: 25068105, poskytující služby v oblasti obchodní letecké přepravy a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a (ix) [.. " obchodní tajemství " ..].
Dále skupina K & K Capital Group kontroluje holdingovou společnost Industrial Group Holding KKCG B.V., se sídlem Rokin 55, Amsterdam, Nizozemské království (dále jen "KKCG B.V."), jež je 100% dceřinou společností společnosti K & K Capital Group a.s. Společnost KKCG B.V. má možnost kontrolovat na území České republiky skupinu společností, a to (i) společnost ŽDB a.s., se sídlem Bezručova 300, Bohumín, IČ: 47672412, (ii) společnost BONATRANS a.s., se sídlem Bezručova 300, Bohumín, IČ: 25839314, (iii) společnost INTERMOS Praha s.r.o., se sídlem Vinohradská 1511/230, Praha 10, IČ: 63076349, a (iv) společnost KOVOSVIT, a.s., se sídlem náměstí Tomáše Bati 419, Sezimovo Ústí, IČ: 00009415, které působí zejména v oblasti strojírenské a hutní výroby 2 , tj. mimo oblast činnosti nabývané společnosti CK FISCHER. Mimo území České republiky skupina K & K Capital Group rovněž kontroluje z ekonomicky činných společností společnost FISCHER AIR POLSKA Sp. z o.o., se sídlem v Polsku, činnou v oblasti obchodní letecké dopravy a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.
Společnost CK FISCHER je akciovou společností, jejíž obchodní podíly byly před realizací posuzovaného spojení vlastněny prodávajícím, tj. [.. " obchodní tajemství " ..]. Společnost CK FISCHER vyvíjí činnost v oblasti turistických zájezdů, jedná se konkrétně o prodej a zajišťování zahraničních turistických zájezdů (tzv. outgoing), zahraniční příjezdové turistiky (tzv. incoming) a domácích turistických zájezdů a souvisejících služeb. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že jím vznikne nebo bude posíleno dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemnězastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Jak vyplývá ze skutečností uvedených v kapitole "Charakteristika subjektů" tohoto rozhodnutí, předmětným spojením nedochází k překrývání činností spojujících se soutěžitelů. Skupina K & K Capital Group, která prostřednictvím společnosti Atlantic B.V. získává kontrolu nad společností CK FISCHER, působí zejména v oblasti makléřských služeb, investičního poradenství, správy portfolia klientů, dále v oblasti charterových letů, pronájmů letadel, prodeje časopisů s ekonomickou tematikou a rovněž v oblasti strojírenské a hutní výroby . Nabývaná společnost CK FISCHER je naproti tomu činná především v oblasti prodeje a zajišťování turistických zájezdů.
Na základě šetření Úřadu je možno uvést, že v oblasti prodeje a zajišťování turistických zájezdů je možno rozlišovat následující segmenty, a to segment zahraničních turistických zájezdů (tzv. outgoing), segment zahraniční příjezdové turistiky (tzv. incoming) a segment domácích turistických zájezdů. Zejména s ohledem na skutečnost, že činnosti spojujících se soutěžitelů se na území České republiky nepřekrývají, nabývaná společnost CK FISCHER je vystavena konkurenci ze strany dalších soutěžitelů a posuzované spojení tak nevzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže, nebylo v tomto případě nutné se podrobně zabývat otázkou vymezení věcně relevantního trhu a Úřad ponechal otázku jeho konečného vymezení otevřenou. 3
Ze spojujících se soutěžitelů je činná v oblasti prodeje a zajišťování turistických zájezdů na území České republiky pouze nabývaná společnost CK FISCHER. V segmentu zahraničních turistických zájezdů byl tržní podíl společnosti CK FISCHER za minulé účetní období zhruba [.. " obchodní tajemství " ..] % , v segmentu zahraniční příjezdové turistiky a segmentu domácích turistických zájezdů tento podíl nepřevyšoval cca [.. " obchodní tajemství " ..] % . Ostatní spojující se soutěžitelé v uvedené oblasti na území České republiky nepůsobí.
V oblasti poskytování turistických zájezdů vyvíjí na území České republiky činnost řada dalších soutěžitelů, jedná se například o společnosti Čedok a.s., EXIM TOURS a.s., GTS international spol. s r.o., GLOBTOUR PRAHA s.r.o. nebo ČSA Airtours a.s.
Po celkovém zhodnocení situace, která vznikne v důsledku spojení uvedených soutěžitelů, dospěl Úřad k závěru, že spojení nepovede, zejména vzhledem k absenci překrývajících se aktivit spojujících se soutěžitelů a působení dalších významných soutěžitelů, ke snížení úrovně konkurenčního prostředí v spojením dotčené oblasti. V předmětné oblasti rovněž neexistují podstatné překážky pro vstup potenciálních soutěžitelů. Posuzovaným spojením nedojde k navýšení tržní síly spojovaných společností natolik, aby toto mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v uvedené oblasti.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Monika Kučerová
ředitelka sekce
ochrany hospodářské soutěže II
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Petr Hála, M.B.A., advokát
AK CÍSAŘ ČEŠKA SMUTNÝ a spol.
Dlouhá 39
110 00 Praha 1
1 Jedná se o investiční služby ve smyslu § 8 a násl. zákona ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech.
2 Posouzením předmětné transakce a předmětem činnosti uvedených společností se Úřad zabýval ve svém rozhodnutí o povolení spojení č.j. S 15/05-3749/05-OOHS
3 K obdobným závěrům došel Úřad ve svém rozhodnutí ve věci povolení spojení soutěžitelů K&K Capital Group a CK FISCHER č.j. S 227/03-4410/03