UOHS S044/2003
Rozhodnutí: OF/S044/03-1431/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Agropol Group, a.s. a ZZN Polepy a.s.
Účastníci Agropol Group, a.s., Opletalova 4, Praha 1 ZZN Polepy a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 15. 5. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 79 KB


S 44/03-1431/03 V Brně dne 25. dubna 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 44/03, zahájeném dne 17. března 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Agropol Group, a.s., se sídlem Opletalova 4, Praha 1, IČ: 25100025, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Agropol Group, a.s., se sídlem Opletalova 4, Praha 1, IČ: 25100025, a ZZN Polepy a.s., se sídlem Polepy 171, IČ: 49901397, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o převodu akcií, kterou uzavřela dne 6. března 2003 společnost Agropol Group, a.s., se sídlem Opletalova 4, Praha 1, IČ: 25100025, jako kupující, a společnost UNIMON a.s., se sídlem Ke Klíčovu 56/1, Praha 9, IČ: 25410474, jako prodávající, v jejímž důsledku společnost Agropol Group, a.s., se sídlem Opletalova 4, Praha 1, IČ: 25100025, nabude akcie představující 82,80% podíl na základním kapitálu společnosti ZZN Polepy a.s., se sídlem Polepy 171, IČ: 49901397, a tím získá i možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších informací o spojujících se soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 12/03 ze dne 26. března 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů dochází v souvislosti se smlouvou o převodu akcií uzavřenou mezi společností Agropol Group, a.s., se sídlem Opletalova 4, Praha 1, IČ: 25100025 (dále jen "Agropol Group"), jako kupujícím, a společností UNIMON a.s., se sídlem Ke Klíčovu 56/1, Praha 9, IČ: 25410474, jako prodávajícím. Na základě této smlouvy nabude společnost Agropol akcie představující 50,80% podíl základním kapitálu společnosti ZZN Polepy a.s., se sídlem Polepy 171, IČ: 49901397 (dále jen "ZZN Polepy"). Navíc, vzhledem k tomu, že se prodávající na základě platných a účinných smluv stane v období do 10. června 2003 majitelem akcií představujících 32,00% podíl na základním kapitálu společnosti ZZN Polepy, a má zájem tyto akcie odprodat rovněž kupujícímu, získá společnost Agropol Group v konečném důsledku akcie představující 82,80% podíl na základním kapitálu společnosti ZZN Polepy. Předmětné nabytí akcií zakládá spojení soutěžitelů podle ustanovení § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), neboť vlastnictví 82,80 % akcií společnosti ZZN Polepy a s tím spojený výkon hlasovacích práv umožní společnosti Agropol Group tuto společnost přímo kontrolovat.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč a podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona je tedy splněna, navrhované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu podle § 12 a násl. zákona. Strany spojení
Společnost Agropol Group je akciovou společností, jejímž předmětem podnikání je především koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; činnost organizačních a ekonomických poradců; zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb.
Společnost Agropol Group kontroluje společnost Agropol, a.s. a jejím prostřednictvím společnost Agropol Trading, s.r.o., která působí v oblasti nákupu a prodeje obilí zejména ve vztahu k zahraničí, jakož i společnost Agropol Chem, s.r.o., která působí v oblasti obchodu agrochemikáliemi a pesticidy.
Společnost Agropol Group žádnou podnikatelskou činnost v oblasti dotčené předmětným spojením, tj. nákup, prodej, skladování a ošetřování zemědělských produktů, nevykonává. Společnost se zaměřuje na správu podílů na základním jmění jiných společností a na usměrňování činnosti těchto společností. Většinou se jedná o společnosti typu ZZN, tedy zemědělské zásobování a nákup, či ACHP, tj. agrochemické podniky. Uvedené typy společností se zabývají obchodováním s potřebami pro zemědělskou prvovýrobu (průmyslová hnojiva, pesticidy, mořidla) a poskytováním služeb pro zemědělce (např. sklizňové služby, posklizňový výkup plodin a jejich ošetření). Mimo výše uvedené společnosti do skupiny Agropol patří společnost Jihočeská drůbež, a.s., zabývající se zpracováním jateční drůbeže a prodejem drůbežích výrobků.
Společnost ZZN Polepy je společností, která působí v oblasti výroby krmných směsí, a nákupu, skladování a prodeje obilovin. Je typickou společností zemědělského zásobování a nákupu vstupující do právních vztahů se zemědělskými výrobci za účelem výkupu jimi vyprodukovaných rostlinných komodit, jejich skladování a dalšího prodeje, jakož i za účelem výroby krmných směsí pro živočišnou výrobu těchto zemědělců. Obdobných společností je v České republice značné množství, prakticky na území každého z bývalých okresů se nacházejí 1 až 2 takové společnosti.
Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů dotčených v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, zjišťuje Úřad vzájemnou zastupitelnost zboží, přičemž vychází z činností, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, z nich se pak zaměřuje zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. Při vymezení spojením dotčených relevantních trhů tak Úřad vycházel především z podnikatelské činnosti společnosti ZZN Polepy.
Společnost ZZN Polepy vyrábí krmné směsi, které pak prodává především zemědělským prvovýrobcům. Krmné směsi jsou směsi jednotlivých krmiv s přidáním doplňkových látek, které jsou určeny pro výživu hospodářských zvířat. Základem krmných směsí vyráběných v České republice je vždy obilí, k němuž se přidávají další potřebné složky obsahující bílkoviny (např. řepkové šroty, sójové šroty, rybí či masokostní moučky apod.). Pokud jde o zaměnitelnost či zastupitelnost krmných směsí pro prasata, pro drůbež či pro ostatní hospodářská zvířata, ta je do značné míry dána především na straně nabídky. Pro posouzení dopadů předmětného spojení na hospodářskou soutěž v České republice Úřad považuje trh krmných směsí 1 za samostatný věcně relevantní trh.
Další činností společnosti ZZN Polepy je skladování rostlinných komodit 2 . Skladovací prostory slouží z větší části ke skladování vlastního zboží, další část skladovacích kapacit je běžně vyhrazena pro Státní zemědělský intervenční fond, a teprve zbývající část kapacity mohou využít i třetí subjekty. Přes výše uvedené je třeba tuto činnost v jistém smyslu chápat jako službu spočívající ve skladování, a i když je skutečná kapacita uskladnění pro třetí subjekty velmi omezená, je třeba tuto činnost považovat za samostatný věcně relevantní trh. Údaje o postavení jednotlivých soutěžitelů pramení z celkové kapacity skladovacích prostor.
Další z činností společnosti ZZN Polepy je nákup a prodej obilí, především potravinářského, a nákup a prodej olejnin (pouze řepky). K jejich obchodování dochází, podobně jako u ostatních zemědělských komodit, jak jejich fyzickými dodávkami zpracovatelským subjektům, tak i například prostřednictvím "nehmotného obchodu" na komoditní burze.
Při posuzování dopadů předmětného spojení na hospodářskou soutěž Úřad vycházel také z informací shromážděných v dalších správních řízeních týkajících se oblasti zemědělského zásobování a nákupu, kdy se zabýval analýzou činností společností typu ZZN, ale i dalších společností působících v dané oblasti, a to mj. za účelem správného vymezení relevantního trhu. Po vyhodnocení výsledků tohoto šetření Úřad dospěl k závěru, že existují určité okolnosti, které nasvědčují tomu, že v oblasti nákupu a prodeje obilovin a olejnin by mohl být, zejména v oblasti obilovin, věcně relevantní trh vymezen úžeji, tzn. jako nákup a prodej jednotlivých druhů daných komodit (např. pšenice, kukuřice, atd.), nicméně, pro účely tohoto rozhodnutí není nezbytně nutné přistoupit ke konečnému vymezení relevantních trhů, tj. k určení relevantních trhů obecně jako trhu obilovin či olejnin, nebo naopak k určení relevantních trhů podle jednotlivých komodit. Toto konečné vymezení relevantního trhu nebylo pro posouzení předmětného spojení nezbytně nutné, zejména vzhledem ke skutečnosti, že spojující soutěžitelé nedosahují na jakkoliv vymezených relevantních trzích společného tržního podílu vyššího než [ obchodní tajemství ] % a také z důvodu minimálního navýšení o podíl společnosti ZZN Polepy (méně než [ obchodní tajemství ] %). I při nejužším možném vymezení relevantních trhů by spojení nevedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Relevantní geografický trh byl ve všech případech vymezen územím České republiky , relevantní trh z hlediska časového je vymezen jako trh trvalý .
Pokud jde o relevantní trh krmných směsí, působí na něm oba spojující se soutěžitelé. Tuto činnost vyvíjí prakticky všechny podniky ZZN, ale i samotní chovatelé. V roce 2002 byl podíl skupiny Agropol na trhu krmných směsí přibližně [ obchodní tajemství ] %, podíl společnosti ZZN Polepy nedosahoval ani [ obchodní tajemství ] %. Uskutečněním posuzovaného spojení tak dojde pouze nepatrnému navýšení tržního podílu skupiny Agropol.
Na relevantním trhu skladování rostlinných komodit působí rovněž oba spojující se soutěžitelé. Podíl společnosti ZZN Polepy z celkového obratu dosaženého na tomto trhu v roce 2002 byl nižší než [ obchodní tajemství ] % a tržní podíl skupiny Agropol činil přibližně [ obchodní tajemství ] %. Pro oba vymezené relevantní trhy platí, že na nich kromě skupiny Agropol a nezávislých drobných podniků typu ZZN působí přinejmenším jeden soutěžitel, který disponuje přibližně stejnou silou jako Agropol.
Předmětným spojením soutěžitelů dojde na jednotlivých vymezených relevantních trzích k nepatrnému nárůstu tržních podílů, v důsledku čehož nebude stávající postavení společnosti Agropol výrazně posíleno, rovněž tak celková struktura relevantních trhů nebude v důsledku spojení významně narušena.
Navrhované spojení soutěžitelů má horizontální charakter, vzhledem k nízkým tržním podílům společnosti ZZN Polepy a k dalším výše uvedeným skutečnostem však nedojde v důsledku spojení ke vzniku ani posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů na vymezených relevantních trzích, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
PM: 15. května 2003
Rozhodnutí obdrží:
Agropol Group, a.s.
Ing. Jiří Malúš
předseda představenstva
Opletalova 4
113 76 PRAHA 1
1 Obdobně Úřad postupoval v předchozích případech spojení soutěžitelů, např. S 166/01, S 250/02
2 dtto