UOHS S044/2001
Rozhodnutí: OF/S044/01 Instance I.
Věc Spojení podniků-PLIVA Pharma Holding B.V. a AWD.pharma GmbH & Co. KG a AWD.pharma Beteiligungs-GmbH
Účastníci AWD.pharma Beteiligungs-GmbH AWD.pharma GmbH & Co. KG, SRN PLIVA Pharma Holding B.V., 1017 CG Amsterdam, Nizozemí
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 12. 9. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 55 KB


Č.j. S 44/01-1344/01-OF V Brně dne 24.8.2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 44/01-OF, zahájeném podle § 18 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) a v souladu s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., na návrh účastníka řízení, jímž je společnost PLIVA Pharma Holding B.V., reg. č. 34148854 0000, se sídlem 1017 CG Amsterdam, Nizozemí, ve správním řízení zastoupená Mgr. Lenkou Smolíkovou, LL.M., advokátkou ve výhradní spolupráci s Wolf Theiss & Partners, v.o.s., se sídlem Klimentská 10, 110 00 Praha 1, ve věci udělení povolení ke spojení podniků PLIVA Pharma Holding B.V., reg. č. 34148854 0000, se sídlem 1017 CG Amsterdam, Nizozemí a AWD.pharma GmbH & Co. KG a AWD.pharma Beteiligungs - GmbH, ve smyslu § 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., vydává toto
rozhodnutí:
Správní řízení vedené ve smyslu § 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., ve věci udělení povolení ke spojení podniků PLIVA Pharma Holding B.V., reg. č. 34148854 0000, se sídlem 1017 CG Amsterdam, Nizozemí a AWD.pharma GmbH & Co. KG a AWD.pharma Beteiligungs-GmbH, se sídlem SRN, se podle § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení,
z a s t a v u j e . Odůvodnění
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 25.6.2001 návrh účastníka řízení, jímž je společnost PLIVA Pharma Holding B.V., reg. č. 34148854 0000, se sídlem 1017 CG Amsterdam, Nizozemí (dále jen "Pliva"), ve správním řízení zastoupená Mgr. Lenkou Smolíkovou, LL.M., advokátkou ve výhradní spolupráci s Wolf Theiss & Partners, v.o.s., se sídlem Klimentská 10, 110 00 Praha 1, na zahájení správního řízení ve věci udělení povolení ke spojení podniků PLIVA a AWD.pharma GmbH & Co. KG a AWD.pharma Beteligungs -GmbH (dále jen "společnosti AWD.pharma") ve smyslu § 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění (dále jen "zákon").
Jelikož návrh na zahájení správního řízení neobsahoval informace potřebné k řádnému posouzení spojení, bylo správní řízení v souladu s § 29 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění, přerušeno.
Dne 9.8.2001 obdržel Úřad od účastníka řízení doplnění návrhu na zahájení řízení, čímž pominula překážka, pro kterou bylo správní řízení přerušeno. Z informací, které účastník řízení Úřadu v doplnění návrhu uvedl, vyplynulo, že spojované subjekty působí na trhu farmaceutických výrobků, a to konkrétně v oblastech humánních léčiv, veterinárních léčiv, diagnostických prostředků a speciální chemie. V rámci každé z této oblastí se dále rozlišují jednotlivé kategorie výrobků, které jsou vzhledem ke svým specifickým účinkům a způsobu použití vzájemně nezastupitelné, a tvoří tedy odlišné relevantní trhy.
Podle § 8a zákona podléhá povolení Úřadu spojování podniků, které narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž. Za narušení soutěže se přitom považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží.
V doplnění návrhu účastník řízení uvedl skutečnosti, které dokládají, že před spojením podíl spojovaných společností na žádném z relevantních trhů nedosahoval 30 % celkového obratu, a že k překročení této hranice nedojde ani v důsledku realizace spojení.
Není tedy naplněna domněnka narušení hospodářské soutěže ve smyslu § 8a zákona, a dané spojení podniků tudíž nepodléhá povolení Úřadu. Z toho důvodu vzal účastník řízení svůj návrh na povolení spojení podniků ze dne 21.6.2001 zpět.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Podání rozkladu má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Lenka Smolíková, LL.M.
Wolf Theiss & Partners, v.o.s.
Klimentská 10
110 00 Praha 1