UOHS S044/2000
Rozhodnutí: VO I/S044/00 Instance I.
Věc Spojení podniků podle § 8a odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb.
Účastníci CZECH ON LINE, a.s., Rybná 14, 110 00 Praha 1 Telekom Austria AG, Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Vídeň, Rakousko
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2000
Datum nabytí právní moci 30. 6. 2000
Dokumenty dokument ke stažení 101 KB


Č. j.: S 44/00-1051/00-210 V Brně dne 30.6.2000
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č. j. S 44/00, zahájeném na návrh účastníka řízení podle ustanovení § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení,
v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., doručeném dne 7.6.2000, jehož účastníkem je společnost Telekom Austria AG se sídlem Schwarzenbergplatz 3 A-1010 Vídeň, Rakousko, zastoupená JUDr. Vítem Horáčkem, advokátem, AK Glatzová Co, Husova 5, 110 00 Praha 1, na základě plné moci ze dne 18.4.2000 ve vě­ci spojení podniků ve smyslu § 8 odst.2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona
č. 286/1993 Sb., rozhodl
t a k t o :
Spojení podniků Telekom Austria AG se sídlem Schwarzenbergplatz 3 A-1010 Vídeň, Rakousko a CZECH ON LINE, a.s. se sídlem Rybná 14, 110 00 Praha 1, ke kterému došlo na základě smluv o nákupu akcií společnosti CZECH ON LINE, a.s . , uzavřených dne 12.4.2000 mezi společností Telekom Austria, AG se sídlem Schwarzenbergplatz 3 A-1010 Vídeň Rakousko, jako kupujícím a DGB OSTEUROPA-HOLDING S.P.R.L., Boulevard du Souverain 100, B-Brusel, Belgie a Mariano Pireddu, Křižíkova 117, 180 00 Praha 8, jako prodávajícími se dleustanovení § 8a odst.2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. p o v o l u j e. Odůvodnění
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") obdržel dne 7.6.2000 návrh na zahájení správního řízení o povolení spojení podniků podle § 8a zákona č. 63/1991 Sb.
o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 459/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. (dále jen "zákon") podaný účastníkem řízení-společností Telekom Austria, AG se sídlem Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Vídeň Rakousko (dále jen "Telekom Austria"). Ke spojení podniků došlo na základě smluv uzavřených mezi společnostmi Telekom Austria jako kupujícím a DGB OSTEUROPA-HOLDING S.P.R.L., se sídlem Boulevard du Souverain 100, B-Brusel, Belgie a Mariano Pireddu, Křižíkova 117, 180 00 Praha 8, jako prodávajícími. Na základě těchto smluv se Telekom Austria stala vlastníkem 11 475 akcií společnosti CZECH ON LINE, a.s. (dále jen "COL"), se kterými je spojeno 97,24% hlasovacích práv
ve společnosti COL. Telekom Austria je akciovou společností založenou podle práva Rakouské republiky, akcionáři jsou Rakouská republika s 75% podílem a Telecom Italia s 25% podílem Telekom Austria je národním telekomunikačním operátorem působícím zejména na trhu Rakouské republiky, kde poskytuje hlasové a datové telekomunikační služby, službu pronájmu telekomunikačních okruhů, zřizuje a provozuje telekomunikační síť. Na trhu České republiky se Telekom Austria dosud neúčastní soutěže, a to ani nepřímo. Společnost COL byla před výše uvedeným spojením podniků vlastněna společností DGB OSTEUROPA-HOLDING S.P.R.L., se sídlem Boulevard du Souverain 100, B-Brusel, Belgie a Mariano Pireddu, Křižíkova 117, 180 00 Praha 8. Hlavním předmětem podnikání COL je poskytování datových telekomunikačních služeb, zejména služby poskytování přístupu k telekomunikační síti Internet.
Účastník řízení předložil úřadu kromě návrhu na zahájení řízení tyto podklady pro vydání rozhodnutí: smlouvy o nákupu akcií společnosti COL, plnou moc zástupce účastníka řízení, výpisy z obchodního rejstříku společnosti Telekom Austria a společnosti COL, dotazník ke spojení podniků,doplnění oznámení o nabytí kontroly nad společností COL,doklad
o zaplacení správního poplatku, výroční zprávy Telekom Austria 1996-1999.
Úřad v úvodu šetření nejprve zkoumal, zda výše uvedené spojení podniků vyhovuje definici spojování podniků ve smyslu § 8 zákona. Podle § 8 odst.2 zákona se za spojování podniků považuje i jednání, kdy jedna nebo více osob, které již kontrolují jeden podnik, získají přímou nebo nepřímou kontrolu nad celkem nebo podstatnou částí jiného podniku, zejména získáním akcií, obchodních nebo členských podílů, smlouvou nebo jiným způsobem, který umožňuje vliv na určování soutěžního chování soutěžitele.
Společnost Telekom Austria se podnikání na trhu České republiky neúčastní přímo ani nepřímo, je zřizovatelem a provozovatelem telekomunikační sítě a poskytovatelem telekomunikačních služeb v Rakouské republice. Společnost COL se podnikání na trhu České republiky účastní přímo, je poskytovatelem datových telekomunikačních služeb (viz výše). Nabytím akcií dle smluv citovaných ve výroku tohoto rozhodnutí se společnost Telekom Austria stala vlastníkem společnosti COL s 97% podílem a tím získala přímou kontrolu nad touto společností. Spojení společností Telekom Austria a COL je tedy spojením podniků
ve smyslu ustanovení § 8 odst.2 zákona, poněvadž v daném případě jedna osoba, která již kontroluje jeden podnik, získá přímou kontrolu nad dalším podnikem.
Výše uvedené spojení podniků bylo oznámeno dne 21.6.2000 v Obchodním věstníku
č. 25/00 pod zn. 098657-25/00 s výzvou, že případné námitky proti uvedenému spojení podniků je možno zaslat úřadu ve lhůtě 8 dnů ode dne zveřejnění oznámení. Úřad
ve stanoveném termínu ani v době do vydání tohoto rozhodnutí žádné námitky neobdržel.
Správní poplatek za návrh na povolení spojení podniků soutěžitelů dle položky 62 písm.a) sazebníku správních poplatků, přílohy zákona č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích v platném znění, ve výši 10.000,-Kč byl zaplacen na účet úřadu dne 5.6.2000.
V dalším šetření přistoupil úřad k vymezení relevantních trhů za účelem zjištění, jaký podíl na nich mají spojované podniky a jak tyto trhy ovlivní předmětné spojení podniků, jinými slovy, jak toto spojení podniků narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž. Za narušení soutěže se dle ustanovení §8a zákona považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30% celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží.
Relevantní trh je charakterizován jako místo střetávání nabídky a poptávky, přičemž jeho správné a úplné vymezení je založeno na souběžném posouzení tří aspektů-věcného, geografického a časového.
Věcně je trh definován jako trh zboží (výrobků, výkonů či služeb), které považují spotřebitelé z hlediska uspokojení svých určitých potřeb za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k jejich vlastnostem, ceně nebo zamýšlenému způsobu užití. S ohledem na tato hlediska vymezil úřad relevantní trh z věcného hlediska jako:
Trh služby poskytování přístupu k síti Internet komutovaným připojením
Trh služby poskytování přístupu k síti Internet pevným připojením
Poskytování přístupu k síti Internet je služba, která spočívá v dočasném nebo trvalém připojení zákazníkova počítače k dodavatelovu serveru. Po dobu připojení mohou zákazníkův počítač a dodavatelův server vzájemně komunikovat. Součástí služby je spojení dodavatelova serveru s ostatními servery sítě Internet a zprostředkování spojení též mezi nimi a zákazníkem. Servery provozují různí dodavatelé rozmístění po celém světě, kteří se označují vžitým názvem Internet Services Providers, (dále jen "ISP"), kteří tak zajišťují připojení uživatele k celosvětové síti Internet. Každý ISP má zřízenou datovou cestu s velkou propustností do uzlů jiných ISP, čímž vzniká celosvětová síť. Propustnost datových cest každého ISP je různá, u velkých ISP je větší a naopak. Podle propustnosti svých přípojek mohou ISP nabízet připojení zákazníků velkého či menšího počtu s větší či menší propustností. ISP svým způsobem přeprodávají propustnost (tzv. konektivitu). K realizaci spojení mezi uživatelem (zákazníkem) a ISP existují v principu 3 způsoby: komutované připojení, připojení pevnou linkou, bezdrátové připojení.
Poskytování přístupu k síti Internet komutovaným způsobem připojení je službou pro koncové uživatele, kteří využívají pro přístup k síti Internet veřejné telefonní sítě. Pro přístup k síti Internet komutovaným způsobem, nazývaným též připojení po komutované lince nebo tzv. "dial-up" připojení se používá jako spojovací cesta.jednotná telekomunikační síť. Telefonní vedení se tak užívá jednak ke klasickému poskytování hlasové telefonní služby a současně, s pomocí přídavných technických zařízení na modulaci a demodulaci signálu (tzv. modemů) lze telefonní vedení použít k přenosu dat mezi zákazníkem a ISP. V případě komutovaného připojení se příhodně využívá stávající situace, že prakticky každý zákazník, ať soukromá osoba nebo podnikatel, je připojen k jiné informační síti, a to k síti telefonní, která vede prakticky kamkoli. Telefonní přípojka zákazníka se tak výhodně využije i k připojení k síti Internet.
Pokud ISP chce v konkrétním místě nabídnout zákazníkům službu přístupu k síti Internet prostřednictvím komutovaného připojení, musí připojit svůj server k síti místního telefonního operátora. Zákazník se v tomto případě spojí s ISP tak, že vytočí jeho číslo (resp. automaticky ho vytočí modem) a přes ústředny jednotné telekomunikační sítě je dočasně, až do zavěšení, spojen se serverem u ISP. Telefonní vedení a telefonní ústředny na cestě zprostředkují dočasné spojení zákazníka a serveru, jako by šlo o běžný telefonický hovor, ale nepřenáší se hlasový signál, nýbrž data. V časovém úseku, kdy zákazník používá Internet, se po telefonní lince nemohou přenášet hlasové zprávy, protože linka je z tohoto důvodu obsazena. Po ukončení připojení k síti Internet obě strany "zavěsí" a telefonní linka se opět může používat k hlasové službě nebo k následujícímu internetovému připojení. V případě připojení zákazníka komutovaným způsobem existuje zvláštní trojstranný obchodní vztah: do vztahu zákazník-ISP, který zákazníkovi poskytuje službu připojení na síť Internet vstupuje ještě telefonní operátor, který dopravuje data mezi zákazníkem a ISP.
Zákazník připojený komutovaně platí za připojení k síti Internet dva poplatky: jeden poplatek platí ISP za zprostředkování a technické zabezpečení spojení s celosvětovou sítí (tedy za spojení od ISP do sítě Internet) a druhý poplatek provozovateli telefonní sítě, v tuzemských podmínkách obvykle Českému Telecomu, a.s., za dočasné sestavení a zapůjčení spojovací cesty mezi svým počítačem a ISP. Poplatek pro ISP má obvykle formu měsíčního paušálu
a činí 0 až asi 500 Kč/měs. Nulová cena se skutečně u několika ISP vyskytuje. Poplatek Českému Telecomu se hradí formou platby za tarifikační impulsy; zpravidla lze dosáhnout výhodnějšího tarifování než za hlasové spojení, to v případě, že se spojení zákazník-ISP pomocí telefonní linky realizuje v rámci jednoho a téhož uzlového telefonního obvodu.
Při komutovaném spojení lze dosáhnout takové rychlosti přenosu (propustnosti), jakou umožňuje použitý modem a použitá telefonní trasa (rychlost od ISP dále do sítě Internet zde zpravidla není limitující, neboť bývá mnohem vyšší). Teoretická rychlost přenosu u běžných modemů je max. 56 kb/s, v praxi se však dosáhne rychlosti o něco nižší, běžně 40-45 kb/s. Připojení po komutované lince prostřednictvím jednotné telekomunikační sítě, je technicky nejjednodušší a nejlevnější, pokud nároky na rychlost přenosu dat a na dobu připojení jsou na straně zákazníka spíše nižší. Tento druh připojení je velmi častý v případě domácností
a menších či středních podnikatelů. Připojení komutovaným způsobem je tak nezastupitelné pro účely nárazové potřeby připojení při nižších požadavcích na rychlost a dobu připojení, a to z hlediska ceny, náročnosti technického vybavení, případně dostupnosti technického vybavení v daném místě, jak uvedeno výše.
Kromě výše popsaného přístupu k síti Internet komutovaným připojením zajišťují ISP přístup k síti Internet pevným připojením (např.připojení přes datový okruh). Využívá ho zákazník, který nárokuje velký objem přenosu dat nebo vysokorychlostní přenos (tento způsob připojení umožňuje i rychlost přenosu 256 kb/s). Dále jde o zákazníka, který potřebuje mít k dispozici přístup k síti Internet často nebo po dlouhou dobu. V takovém případě by však zákazník platil příliš vysoký počet impulsů provozovateli telefonní sítě. Z tohoto důvodu si pronajme vedení k trvalému spojení mezi svým serverem a ISP. Vedení pronajímá často opět Český Telecom, a.s ale existují i jiní pronajímatelé (České dráhy, Aliatel). Dosažitelná rychlost závisí jen na schopnosti zajistit tuto rychlost na úseku od ISP do sítě Internet. Uživatel platí opět dva poplatky-jeden platí ISP, jak uvedeno výše u komutovaného připojení, a druhý
ve formě nájemného za pevné vedení. Poplatky pro ISP činí zpravidla 2-50 tis. Kč/měs. Poplatky nejsou v tomto případě nikdy nulové, protože jde buď o vyšší rychlosti než
u komutovaných připojení a nebo o dlouho trvající přenosy, případně o oba případy současně. Nájemné za pevnou linku se pohybuje v rozmezí 8-80 tis. Kč/měs. V této souvislosti je třeba zmínit ještě možnost bezdrátového připojení k síti Internet. Řada ISP nabízí spojení mezi svým zařízením a zákazníkem pomocí radiového spojení. Bezdrátový přenos nelze uskutečnit všude, ale v lokalitách, kde jsou soustředěni velcí zákazníci, zpravidla ano. Zřízení bezdrátového přenosu je investičně náročné (cca 40 tis. Kč na straně zákazníka a podobně na straně ISP-zde záleží na počtu připojených zákazníků), ale provozní náklady jsou velmi nízké, zejména při vhodných fyzikálních okolnostech z hlediska šíření radiových vln. Dosažitelné rychlosti přenosu jsou obdobné jako v případě připojení pevnou linkou. Zákazník zde platí ISP za připojení do sítě Internet podobně jako v případě pevného připojení. Zpravidla neplatí poplatek za spojení mezi ním a ISP (pokud ovšem předtím uhradil pořízení bezdrátové technologie-jinak ji splácí nebo hradí nájemné). Způsoby bezdrátového připojení a pevného připojení jsou zaměnitelné, oba způsoby znamenají vysokou investiční náročnost na straně zákazníka při stejných požadavcích na dobu připojení a parametry přenosu.Výběr mezi bezdrátovým
a pevným připojením záleží na kalkulaci podle konkrétních podmínek (též na situaci v dané lokalitě), který druh připojení je pro danou potřebu výhodnější.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pevné připojení k síti Internet se jednoznačně používá v případě požadavku na vysokorychlostní přístup k této síti nebo při požadavcích na velký objem přenosu dat a na neomezenou dobu připojení, takovou poptávku komutovaný způsob za srovnatelných podmínek, jak vysvětleno shora, nemůže uspokojit. Z tohoto důvodu tvoří poskytování služby přístupu k síti Internet pevným připojením samostatný trh. Úřad se v tomto ohledu nemůže ztotožnit s názorem účastníka řízení, vyjádřeným v doplnění oznámení o nabytí kontroly nad společností COL (viz č.l.108 spisu), že způsob přístupu k síti Internet komutovaným připojením i přístup prostřednictvím pevného připojení jsou z hlediska koncového spotřebitele zaměnitelné. Účastník řízení zde vychází dle názoru úřadu z nesprávné úvahy stejného časového využití sítě Internet u obou způsobů připojení a následného srovnání ceny za přístup k Internetu. Účastník uvádí, že telefonní poplatky hrazené Českému Telecomu, a.s. za předpokládaného intenzivního využití internetové sítě komutovaným způsobem by dosáhly ceny nejdražší nabízené pevné linky. Avšak potenciální zákazník, který nárokuje omezený, spíše nárazový přístup k síti Internet, či má nižší nároky na objem přenesených dat
a rychlost přenosu, se nebude zajímat o pevné připojení. Telefonní poplatky za měsíční období v případě komutovaného připojení nedosahují při těchto požadavcích (charakteristických právě pro přístup k síti Internet přes komutovanou linku) ceny pevné linky. V případě omezeného nebo nárazového požadavku využití sítě Internet či požadavku na krátkou dobu připojení dochází tedy u zákazníka k jednoznačné preferenci komutovaného způsobu připojení.
Z pohledu vlastností, způsobu užití nabízené služby a s ohledem na cenu tvoří služba přístupu k síti Internet komutovaným připojením a služba přístupu k síti Internet pevným připojením dva samostatné trhy.
Z hlediska geografického je trh definován jako oblast, do které dotčené podniky dodávají zboží a služby, v níž jsou soutěžní podmínky dostatečně stejnorodé, přičemž může být rozlišena od sousedních oblastí díky dostatečně odlišným soutěžním podmínkám.
Z hlediska geografického jsou trhy v tomto správním řízení vymezeny územím České republiky, podmínky pro prodej na vymezených trzích jsou dostatečně homogenní.
Při vymezování trhu z hlediska časového je třeba vzít v úvahu minulý
a očekávaný vývoj v čase, přičemž relevantní trh budou tvořit pravidelné, případně relativně trvale se opakující dodávky.
Z hlediska časového se jedná o trhy trvalého charakteru, u žádného z výše vymezených trhů nejsou předpokládány výrazné změny.
Podle § 8a odst.1 zákona podléhají povolení úřadu pouze taková spojení podniků, která narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž, přičemž za narušení soutěže se považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30% celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží. Při posuzování postavení spojujících se podniků na všech výše vymezených relevantních trzích vzal úřad do úvahy údaje za rok 1999.
Na základě dokladů shromážděných v průběhu správního řízení od účastníka řízení a od ostatních soutěžitelů a jejich vyhodnocení úřadem bylo zjištěno, že společnost COL se podílela v průběhu sledovaného období na trhu služby poskytování přístupu k síti Internet komutovaným připojením již před spojením více jak 30 %. Společnost Telekom Austria se neúčastní podnikání na trhu služby poskytování přístupu k síti Internet komutovaným připojením, jak uvedeno výše, podíl na těchto trzích se po spojení tedy nezvýší.
Na celostátním trhu služby poskytování přístupu k síti Intertnet pevným připojením se společnost Telekom Austria rovněž nepodílí, podíl společnosti COL na tomto trhu nedosahuje výše 30% celkového obratu, na tomto trhu tedy nedojde k narušení soutěže.
Spojením podniků tedy přesáhne jejich podíl 30% celkového obratu na celostátním samostatném výrobkovém trhu služby poskytování přístupu k síti Internet komutovaným připojením; spojení podniků tedy podléhá povolení úřadu dle § 8a zákona.
Podle § 8a odst. 2 zákona úřad spojení povolí, jestliže zúčastnění soutěžitelé prokáží, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, které spojení přinese. Za újmu v hospodářské soutěži se přitom považuje již samotný fakt snížení počtu konkurentů na trhu nebo získání či posílení dominantního postavení. Úřad konstatuje, že v daném případě nedojde ani k nabytí či upevnění dominantního postavení na trhu. Avšak vzhledem k tomu, že se v případě společnosti Telekom Austria a společnosti COL jedná o soutěžitele, kteří podnikají v telekomunikačních službách, mohli by být na trzích (datové služby-služby poskytování přístupu k síti Internet) potenciálními konkurenty; v tom lze spatřovat újmu hospodářské soutěži ve smyslu § 8a. Účastník řízení v příloze oznámení
o navrhovaném spojení podniků zdůvodnil hospodářské výhody, které přinese posuzované spojení podniků, zejména ve vztahu ke koncovým uživatelům. Úřad posoudil tyto výhody především z pohledu dopadu na spotřebitele a též s ohledem na veřejný zájem. Při posuzování výhod nemůže úřad vycházet jen z výhod z pohledu účastníka řízení, neboť účastníkům řízení přináší spojení výhody vždy.
Za významnou výhodu, která bezesporu bude znamenat přínos pro spotřebitele, úřad pokládá zvýšení kvality a rozšíření nabídky služeb v připojení na síť Internet. Zákazník tak bude profitovat z vyšší kvality a širší nabídky poskytovaných telekomunikačních služeb, což bude zajištěno přínosem technologického potenciálu účastníka řízení. Telekom Austria zároveň přinese know-how a mezinárodní zkušenosti z podnikání v telekomunikačních službách. Kvalita telekomunikačních služeb bude zajištěna konkrétně prostřednictvím investiční účasti tohoto zahraničního telekomunikačního operátora v nových technologiích. Jedná se zejména o výzkum a vývoj nových aplikací a nových služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet. Zákazníci tak získají přístup k novým a širším informačním zdrojům-k širšímu obsahu Internetu. Pokračující restruktualizace služeb přístupu k síti Internet příznivě ovlivní konkurenční prostředí na vymezených trzích, což se odrazí ve snížení finančního zatížení koncového uživatele-snížení poplatků za připojení; v případě přístupu k síti Internet komutovaným připojením v uspokojování vzrůstajícího počtu zákazníků-zájemců o přístup k síti Internet bez paušálních poplatků.
Vyšší kvalita služeb, zejména však širší dostupnost sítě Internet uživatelské veřejnosti (snížení poplatků za připojení nebo přístup k síti Internet bez paušálních poplatků) je žádoucí
i z pohledu veřejného zájmu, a to s ohledem na dosud nízké procento obyvatel v ČR, využívající přístup k síti Internet ve srovnání s vyspělými evropskými zeměmi. Procentuelní odhad populace v ČR využívající síť Internet se pohybuje okolo cca 7%, ve srovnání např. se Švédskem, Německem, Rakouskem, Švýcarskem či Velkou Británií, kde je počet uživatelů sítě Internet několikanásobně vyšší. Tuto hospodářskou výhodu považuje proto úřad za zvlášť významnou.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti úřad konstatuje, že výhody spojení uvedené účastníkem řízení budou nesporně výhodami pro spotřebitele a nebo z pohledu veřejného zájmu. Vzhledem ke shora popsaným hospodářským výhodám a jejich zhodnocení dospěl úřad k závěru, že účastníci řízení prokázali, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese. Proto rozhodl tak, jak je uvedeno
ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat rozklad ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Joštova 8, Brno, prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-I. výkonného odboru. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
pověřený řízením I. výkonného odboru
Toto rozhodnutí obdrží: JUDr. Vít Horáček, AK Glatzová Co, Husova 5, 110 00 Praha1