UOHS S044/0211
Rozhodnutí: OF/S044/021123/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Hewlett-Packard Company, USA, a Compaq Computer Corporation
Účastníci Compaq Computer Corporation, se sídlem 20555 State Highway 249, Houston, Texas, USA Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94303, USA
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 11. 4. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 98 KB


S 44/02-1123/02 V Brně dne 25. března 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 44/02, zahájeném dne
19. února 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnosti Hewlett-Packard Company, se sídlem 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94303, Spojené státy americké, právně zastoupená JUDr. Josefem Vejmelkou, advokátem, se sídlem Freshfields Bruckhaus Deringer, v.o.s., Italská 27, 120 00 Praha 2, na základě plné moci, a Compaq Computer Corporation, se sídlem 20555 State Highway 249, MS 110701, Houston, Texas 77070, Spojené státy americké, právně zastoupená JUDr. Jiřím Horákem, advokátem se sídlem AK Horák & Chvosta, Mělnická 13, 150 00 Praha 5, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy a plánu reorganizace uzavřených a přijatých dne 4. září 2001 mezi společnostmi Hewlett-Packard Company, se sídlem 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94303, Spojené státy americké, Heloise Merger Corporation, a Compaq Computer Corporation, se sídlem 20555 State Highway 249, MS 110701, Houston, Texas 77070, Spojené státy americké, v jejichž důsledku dochází ke sloučení společnosti Hewlett-Packard Company, se sídlem 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94303, Spojené státy americké, a společnosti Compaq Computer Corporation, se sídlem 20555 State Highway 249, MS 110701, Houston, Texas 77070, Spojené státy americké, jako zanikající společností, s tím, že společnost Compaq Computer Corporation, se sídlem 20555 State Highway 249, MS 110701, Houston, Texas 77070, Spojené státy americké, zanikne a nástupnickou společností se stane Heloise Merger Corporation, dceřiná společnost společnosti Hewlett-Packard Company, se sídlem 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94303, Spojené státy americké, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 19. února 2002 na návrh společností Hewlett-Packard Company, se sídlem 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94303, Spojené státy americké (dále jen "Hewlett"), právně zastoupené JUDr. Josefem Vejmelkou, advokátem, se sídlem Freshfields Bruckhaus Deringer, v.o.s., Italská 27, 120 00 Praha 2, na základě plné moci, a Compaq Computer Corporation, se sídlem 20555 State Highway 249, MS 110701, Houston, Texas 77070, Spojené státy americké (dále jen "Compaq"), právně zastoupené JUDr. Jiřím Horákem, advokátem se sídlem AK Horák & Chvosta, Mělnická 13, 150 00 Praha 5, na základě plné moci, správní řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů Hewlett a Compaq, ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel z návrhu na zahájení správního řízení, dokladu o zaplacení správního poplatku, plných mocí k zastupování účastníků řízení, dotazníku vztahujícího se k posuzovanému spojení, listin zakládajících spojení, výpisů z obchodních rejstříků, výročních zpráv, účetních závěrek a způsobu výpočtu obratů spojujících se soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 11/02 ze dne 13. března 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podávání případných námitek Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníků správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Ze strany zástupce účastníků správního řízení nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Notifikační podmínky
Ke spojení dochází ve smyslu § 12 odst. 1 zákona na základě smlouvy a plánu reorganizace (dále jen "Smlouva") uzavřených dne 4. září 2001 mezi společnostmi Hewlett, Heloise Merger Corporation (dále jen "Heloise"), a Compaq. Podle uvedené Smlouvy dochází ke sloučení společností Hewlett a Compaq, a to tak, že nově založená dceřiná společnost Hewlettu Heloise se stane nástupnickou společností Compaqu, který jako právní subjekt zanikne. Po uskutečnění celé transakce budou stávající akcionáři společnosti Hewlett vlastnit přibližně 64 % akcií nově založené společnosti Heloise, zatímco stávající akcionáři společnosti Compaq budou vlastnit zbývajících 36 % akcií společnosti Heloise.
Celkový čistý obrat společnosti Hewlett dosažený na území ČR činí za poslední účetní období cca .. Kč, celkový čistý obrat společnosti Compaq dosažený na území ČR činí za poslední účetní období cca .. Kč. Celkový celosvětový čistý obrat společnosti Hewlett dosáhl za poslední účetní období cca .. Kč, u společnosti Compaq potom cca .. Kč. Jsou tedy splněny notifikační podmínky dle § 13 zákona.
Dopady spojení
Hewlett je celosvětově působícím poskytovatelem výpočetní techniky, produktů a služeb. Jádro jeho podnikatelské činnosti tvoří výpočetní systémy, a to včetně serverů, osobních počítačů, přenosných osobních počítačů, pracovních stanic, software a storage řešení, dále služby informačních technologií, a to včetně konzultační činnosti, vzdělávání, projektování a instalace, údržby a outsourcingu IT služeb, a v neposlední řadě tiskové systémy zahrnující tiskárny, skenery, kopírky, faxy, software pro síťová řízení, řešení sítí, digitální fotografie, softwarová řešení a navazující profesionální nebo konzultační služby.
Vzhledem ke skutečnosti, že akcie společnosti Hewlett jsou rozptýleny mezi drobné akcionáře, neexistuje žádný subjekt, držící takové množství akcií, které by mu umožňovaly vykonávat kontrolu nad společností Hewlett. Společnost Hewlett je činná na území ČR prostřednictvím své dceřiné společnosti Hewlett-Packard, s.r.o., se sídlem Vyskočilova 1/1410, 140 21 Praha 4, k jejímuž předmětu podnikání patří mimo jiné poskytování software,poskytování poradenských a školících služeb souvisejících s dodávaným zbožím, dále organizace a řízení dodávek a služeb, poradenská a školící činnost v oblasti informačních systémů, projektová činnost v oblasti výpočetní techniky a datových komunikačních systémů, či výroba, instalace a opravy elektronických zařízení.
Compaq celosvětově působí jako poskytovatel informačních technologií a řešení. Projektuje, vyvíjí, vyrábí a uvádí na trh hardware, software, řešení a služby, včetně serverů, počítačových pamětí, výpočetních řešení, komunikačních produktů, stolních počítačů a přenosných osobních počítačů.
Společnost Compaq není vzhledem k roztříštěné struktuře akcionářů kontrolována žádným subjektem. Na území ČR působí prostřednictvím své dceřiné společnosti Compaq Computer, s.r.o., se sídlem Na Pankráci 26, 140 00 Praha 4, k jejímuž předmětu podnikání patří, jak vyplývá z výpisu z obchodního rejstříku, mimo jiné poskytování software, poradenská činnost v oblasti výpočetní techniky, pořádání školících kursů, automatické zpracování dat, či výroba, instalace a opravy elektronických zařízení.
Spojující se soutěžitelé vyvíjejí podnikatelskou činnost v oblasti informačních technologií. Z údajů předložených účastníky správního řízení je patrné, že aktivity spojujících se soutěžitelů se překrývají na trhu osobních počítačů, trhu kapesních zařízení pro zpracování informací, trhu serverů, trhu počítačové paměti a trhu služeb informačních technologií. Na základě těchto skutečností vymezil Úřad jako věcně relevantní
trh osobních počítačů,
trh kapesních zařízení pro zpracování informací ,
trh serverů,
trh diskových podnikových paměťových systémů a
trh služeb informačních technologií.
Za geograficky relevantní trh považoval Úřad v posuzované věci území České republiky. Z časového hlediska považoval Úřad posuzovaný trh za trh s trvalým charakterem. Při věcném vymezení relevantního trhu Úřad podpůrně přihlédl k judikatuře Evropské komise (rozhodnutí č. COMP/M.2609 Hewlett-Packard/Compaq).
Relevantní trh osobních počítačů zahrnuje vedle klasických stolních počítačů přenosné osobní počítače (notebooky) a pracovní stanice, což je dáno vysokým stupněm zaměnitelnosti mezi těmito výrobky jak na straně poptávky, tak na straně nabídky. V roce 2001 dosáhl podíl společnosti Hewlett na trhu osobních počítačů výše %, u společnosti Compaq činil na tomtéž trhu ve stejném období %. Po uskutečnění navrhovaného spojení soutěžitelů se tedy jejich společný tržní, podíl zvýší na přibližně %. Osobní počítače jsou spojujícími se soutěžiteli do ČR dováženy od výrobců, pocházejících převážně z jihovýchodní Asie, s výjimkou části těchto produktů, které jsou vyráběny 2 českými smluvními výrobci společnosti Compaq. Spojující se soutěžitelé jsou vystaveni na trhu osobních počítačů konkurenci ze strany společností, mezi něž patří Dell Computer, spol. s r.o., s tržním podílem %, AutoCont control systems, spol. s r.o., s tržním podílem %, ProCa, s.r.o., s tržním podílem %, Libra electronics, s.r.o., s tržním podílem %, Acer Computer, GmbH, s tržním podílem % a IBM Česká republika, spol. s r.o., s tržním podílem %. Pro trh osobních počítačů je příznačný intenzivní konkurenční boj, nízké bariéry vstupu, absence zákaznické věrnosti a nízké náklady zákazníků při změně značky.
Relevantní trh kapesních zařízení pro zpracování informací , což jsou výrobky sloužící k počítání, sběru, uchování a přenosu všech druhů informací, zahrnuje jednak tzv. počítače "do dlaně", jako jsou kapesní průvodci nebo digitální osobní organizéry, používané ke správě osobních informací, jednak mobilní telefony, včetně "feature" telefonů, programovatelné "smart" telefony, používané k hlasové komunikaci. Spojující se soutěžitelé vyrábějí a prodávají z této škály výrobků pouze tzv. počítače "do dlaně". Podobně jako většina ostatních výrobců zadávají spojující se soutěžitelé výrobu těchto produktů společnostem z Dálného východu-smluvní výrobce společnosti Hewlett sídlí v Singapuru, smluvní výrobce společnosti Compaq v Taiwanu. Kapesní zařízení pro zpracování informací jsou spojujícími se soutěžiteli následně dováženy na území ČR. Na trhu kapesních zařízení pro zpracování informací dosáhl v roce 2000 tržní podíl společnosti Hewlett %, u společnosti Compaq činil na tomtéž trhu ve stejném období %, jejich spojením se tedy navýší na %. Na tomto relevantním trhu dochází k intenzivnímu konkurenčnímu boji, kterého se účastní další soutěžitelé, mezi které se řadí společnost Psion, Plc., působící na území ČR prostřednictvím výhradního distributora, dosahující tržního podílu %, společnost Palm, Inc., působící na území ČR prostřednictvím nezávislých importérů, s tržním podílem %, či společnost Casio s tržním podílem %. Tento relevantní trh je charakterizován jako velmi mladý, rychle se rozvíjející trh, na němž hraje nezanedbatelnou roli častá technická inovace a z toho plynoucí fluktuace tržních podílů soutěžitelů na tomto trhu. Dále je tento trh charakterizován snadným vstupem nových soutěžitelů a nízkými náklady odběratelů v případě změny obchodní značky výrobků dodávaných jiným soutěžitelem.
Pod relevantní trh serverů , což jsou počítače připojené k síti, které vzájemně komunikují se síťovým kancelářským softwarem za účelem správy různých síťových zdrojů, lze zařadit široké spektrum technologicky rozdílných produktů v různých cenových úrovních, z nichž však žádný netvoří samostatný výrobkový relevantní trh. Produkty spadající pod relevantní trh serverů jsou spojujícími se soutěžiteli téměř výlučně vyráběny v zahraničí, přičemž společnost Hewlett má svoje výrobní závody zásobující její evropské zákazníky umístěny v Německu a ve Francii a společnost Compaq ve Velké Británii, a do ČR jsou tudíž dováženy. Tržní podíl společnosti Hewlett dosáhl na tomto relevantním trhu výše % ve 3. čtvrtletí roku 2001, tržní podíl společnosti Compaq na stejném trhu ve stejném období činil %, předmětným spojením k navýšení tržního podílu spojujících se soutěžitelů na %. Tržní podíly ostatních soutěžitelů činných na tomto trhu, mezi které patří společnosti IBM Česká republika, spol. s r.o., Sun Microsystems Czech, s.r.o., Dell Computer, spol. s r.o., a Fujitsu Siemens Computers, s.r.o. dosahují výše cca %, %, % a %. Trh serverů je charakterizován rychlým technologickým vývojem, nestálostí tržních podílů jednotlivých soutěžitelů, velmi citlivým reagováním zákazníků na cenové výkyvy, existencí nevyužité kapacity v rámci odvětví serverů a možností jednotlivých výrobců snadno a rychle změnit výrobu různých produktů spadajících pod relevantní trh serverů.
Relevantní trh diskových podnikových paměťových systémů se vyčleňuje jako samostatná část trhu počítačových pamětí, což jsou produkty umožňující uchování dat v elektromagnetické nebo optické formě. Trh počítačové paměti lze členit podle typu média, které je k tomuto uchování dat používáno. Těmito médii jsou magnetické disky, optické technologie a magnetofonové pásky. Diskové paměťové systémy lze dále rozlišovat podle způsobu jejich koupě na serverovou paměť, což je disková paměťová kapacita, která je kupována pouze jako přídavek ke koupi serveru, přičemž paměťový komponent je umístěn uvnitř serveru a je pro serverovou paměť obecně doplňkovou částí, která není nabízena samostatně, a na podnikovou paměť, což je disková pamětová kapacita, kterou zákazník kupuje nezávisle na serveru, přičemž paměťový komponent je umístěn mimo server. Téměř všechny komponenty pro systémy počítačové paměti jsou spojujícími se soutěžiteli dováženy ze zahraničí, a to především z Asie a USA. Společnost Hewlett dosáhla v roce 2000 na trhu diskových paměťových podnikových systémů tržního podílu %, společnost Compaq na tomtéž trhu v tomtéž období tržního podílu %, po spojení bude tedy jejich společný tržní podíl představovat %. Soutěže na tomto relevantním trhu se dále účastní společnost EMC Czech Republic, s.r.o., která zde dosahuje tržního podílu %, společnost IBM Česká republika, spol s r.o., s tržním podílem %, a společnost Dell Computer, spol. s r.o., s tržním podílem %. Soutěžní prostředí na trhu diskových podnikových paměťových systémů se vyznačuje silnou konkurencí, u níž se v důsledku dynamického rozvoje odvětví počítačových pamětí očekává další zostření.
Na relevantním trhu služeb informačních technologií dosáhla v roce 2000 společnost Hewlett tržního podílu %, u společnosti Compaq činil tržní podíl na tomto trhu ve stejném období %, po uskutečnění předmětného spojení soutěžitelů se jejich společný tržní podíl navýší na %. Trh služeb informačních technologií se v současné době nachází ve fázi prudkého rozmachu, dále se vyznačuje nízkými bariérami vstupu, vysokou roztříštěností jak na straně poptávky, tak na straně nabídky, kterou nejvýznamněji reprezentují společnosti IBM, EDS, Fujitsu.
V dalším postupu Úřad zkoumal, zda spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Na základě výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů neposílí postavení spojujících se soutěžitelů, tj. společností Hewlett a Compaq, na žádném z výše vymezených relevantních trhů tak, aby jim umožňovalo chovat se ve značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Nedojde tedy ke vzniku dominantního postavení, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o tom, že navrhovaného spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Josef Vejmelka, AK Freshfields Bruckhaus Deringer, v.o.s., Italská 27, 120 00 Praha 2,
a
JUDr. Jiří Horák, AK Horák & Chvosta, Mělnická 13, 150 00 Praha 5
Právní moc: 11.4.2002