UOHS S0431/2017
Rozhodnutí: S0431/2017/KS-34832/2017/840/DVá Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů KAPRAIN INDUSTRIAL HOLDING LIMITED / RIO Media a.s.
Účastníci KAPRAIN INDUSTRIAL HOLDING LIMITED RIO Media a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2017
Datum nabytí právní moci 30. 11. 2017
Dokumenty dokument ke stažení 318 KB


Č. j.: ÚOHS-S0431/2017/KS-34832/2017/840/DVá

Brno 27 . 11. 2017Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0431/2017/KS, zahájeném dne 30. 10. 2017 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti KAPRAIN INDUSTRIAL HOLDING LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Nikósie, Giannou Kranidioti 9, Floor 2nd, Flat 210, zastoupeného Mgr. Kateřinou Říhovou, advokátkou, se sídlem Praha 7, U Garáží 1611/1, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

ROZHODNUTÍ:
Spojení soutěžitelů KAPRAIN INDUSTRIAL HOLDING LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Nikósie, Giannou Kranidioti 9, Floor 2nd, Flat 210, na straně jedné, a RIO Media a.s., se sídlem Praha 9-Libeň, Kovanecká 30/2124, IČ: 28216733, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o prodeji akcií společnosti RIO Media a.s. a postoupení smluv o akcionářské zápůjčce poskytnuté společnosti RIO Media a.s. , uzavřené dne [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] mezi společností KAPRAIN INDUSTRIAL HOLDING LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Nikósie, Giannou Kranidioti 9, Floor 2nd, Flat 210, jako kupujícím, a společností Severus Finance S.A., se sídlem Lucemburské velkovévodství, Lucemburk, Rue Edward Steichen 14, jako prodávajícím, v jejímž důsledku má společnost KAPRAIN INDUSTRIAL HOLDING LIMITED nabýt akcie představující 100 % základního kapitálu a hlasovacích práv společnosti RIO Media a.s., a tím i možnost tuto společnost přímo výlučně kontrolovat, dle § 13 téhož zákona povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

NEPODLÉHÁ .

Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), v souvislosti s ve výroku uvedeným dokumentem, v jehož důsledku má společnost KAPRAIN INDUSTRIAL HOLDING LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Nikósie, Giannou Kranidioti 9, Floor 2nd, Flat 210 (dále jen KAPRAIN nebo Účastník řízení ), získat možnost výlučně kontrolovat společnost RIO Media a.s., se sídlem Praha 9-Libeň, Kovanecká 30/2124, IČ: 28216733 (dále jen RIO Media ).
2. Při posuzování návrhu na povolení spojení soutěžitelů vycházel Úřad zejména z návrhu na povolení spojení a jeho doplnění zaslaného Úřadu spojujícími se soutěžiteli, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku či obdobného zahraničního registru, výročních zpráv, jakož i dalších veřejně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčených oblastí. Současně Úřad při rozhodování vzal v úvahu i námitky proti navrhovanému spojení soutěžitelů, obdržené v průběhu správního řízení od jednoho z konkurentů spojujících se soutěžitelů.
I. Charakteristika účastníků transakce
3. Společnost KAPRAIN je holdingovou společností, která nevykonává vlastní podnikatelskou činnost; je součástí podnikatelské skupiny (dále jen Skupina KAPRAIN ), v jejímž čele stojí společnost KAPRAIN Holdings Limited, se sídlem Kyperská republika, Nikósie, Giannou Kranidioti 9, Floor 2nd, Flat 210, která je nepřímo kontrolována fyzickou osobou, jíž je pan K. P., (dále jen K. P. ). Skupina KAPRAIN působí na území České republiky zejména (i) v oblasti nákupu, prodeje a správy pohledávek (prostřednictvím společností AB-CREDIT a. s., CM-CREDIT a.s., CollectionsPro, s.r.o. a CP Inkaso s.r.o.), (ii) v realitní oblasti (Vítězné náměstí s.r.o., Office Star Two, spol. s r.o., Office Star Five, spol. s r.o., DOMUS SENES, s.r.o., FLUMINE, s.r.o., C & R Office Center One s.r.o., C & R Office Center Three s.r.o., ARANCIATA a.s., MIDATANER a.s. a LONGORIA a.s.) a (iii) v oblasti poskytování telekomunikačních služeb, kdy prostřednictvím společnosti Nej.cz s.r.o. poskytuje služby přístupu na internet, placené dodávky televizního a rozhlasového signálu pomocí kabelové televize nebo internetu a veřejné telefonní služby.
4. Společnost RIO Media působí na území České republiky zejména v oblasti elektronických telekomunikací, když poskytuje služby přístupu k internetu, placené distribuce digitální televize (kabelové nebo IPTV) a hlasových služeb (VoIP).
II. Notifikační podmínky
5. K tomu, aby transakce byla spojením soutěžitelů, které podléhá povolení Úřadu, je z hlediska zákona vyžadováno splnění dvou kritérií. V prvé řadě musí transakce představovat některou z forem spojení soutěžitelů vymezených v § 12 zákona, přičemž je rovněž vyžadováno, aby taková transakce, má-li být považována za spojení soutěžitelů, byla dlouhodobého charakteru, tedy aby jejím důsledkem byla dlouhodobá změna struktury trhu. Druhou podmínkou je to, aby transakce přesahovala prahové hodnoty obratů spojujících se soutěžitelů stanovené v § 13 zákona.
6. Na základě ve výroku tohoto rozhodnutí identifikované smlouvy má společnost KAPRAIN nabýt 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti RIO Media, a v konečném důsledku tak získat možnost tuto společnost výlučně kontrolovat. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 2 zákona, kdy se za spojení soutěžitelů dále považuje, pokud jeden nebo více podnikatelů anebo jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují alespoň jednoho soutěžitele, získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nebo jeho část, zejména nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů anebo smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují takového soutěžitele nebo jeho část kontrolovat.
7. Podle § 13 zákona spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže a) celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů [1] dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, nebo b) čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky v případě spojení podle § 12 odst. 2 soutěžitelem nebo jeho částí, nad nímž je získávána kontrola, je vyšší než 1,5 miliardy Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1,5 miliardy Kč.
8. Šetřením Úřadu bylo zjištěno, že obrat dosažený Skupinou KAPRAIN v roce 2016 na území České republiky, vypočtený v souladu s § 14 zákona, nedosahuje hranice 1 mld. Kč. [2] Společnost RIO Media dosáhla na území České republiky za poslední ukončené účetní období obratu nižšího než 350 mil. Kč. Spojující se soutěžitelé tudíž nedosáhli za poslední ukončené účetní období zákonem požadovaných obratů, a to ani v případě § 13 písm. a), ani § 13 písm. b) zákona. Posuzované spojení soutěžitelů tedy nepodléhá povolení Úřadu.
III. Námitky proti navrhovanému spojení soutěžitelů
9. Úřad v průběhu správního řízení o povolení spojení soutěžitelů obdržel námitku [3] proti posuzovanému spojení soutěžitelů od jednoho z konkurentů spojujících se soutěžitelů (dále jen Stěžovatel ). S ohledem na dřívější obchodní a personální propojení mezi zakladatelem Skupiny KAPRAIN, panem K. P., a podnikatelským uskupením vystupujícím pod obchodní značkou PPF Group (dále jen Skupina PPF ), společně s relativně krátkou obchodní historií Skupiny KAPRAIN a s odkazem na vyjádření pana K. P., které se týkalo dostupných možností financování jeho investic, [4] Stěžovatel ve svém podání vyvozoval, že posuzovaná transakce by mohla být spolufinancována Skupinou PPF, přičemž toto spolufinancování by mohlo umožnit Skupině PPF kontrolovat společnost RIO Media.
10. Konečným cílem skrytého financování posuzované transakce, tj. akvizice společnosti RIO Media ze strany Skupiny KAPRAIN, by tak podle názoru Stěžovatele mohlo být navýšení tržního podílu Skupiny PPF, která je významným poskytovatelem telekomunikačních služeb, na trzích v oblasti telekomunikací.
11. Dále Stěžovatel uvedl, že Skupina KAPRAIN měla údajně nabýt významný menšinový podíl ve společnosti SMART Comp. a.s., která je rovněž činná v oblasti telekomunikací.
12. K námitce Stěžovatele, která se týká možného vzniku kontroly Skupiny PPF nad společností RIO Media z důvodu jejího možného zapojení do financování realizace posuzované transakce, Úřad uvádí, že z provedeného šetření vyplynulo, že, ačkoli posuzovaná transakce má být alespoň částečně spolufinancována z cizích zdrojů, Skupina PPF se na tomto spolufinancování nepodílí. [5] Rovněž tak skutečnost, že pan K. P. působil v minulosti jako manažer v některých společnostech ze Skupiny PPF, popř. že v minulosti odkoupil od této podnikatelské skupiny některé ze společností, v nichž se podílel na jejich řízení, nezakládá Skupině PPF právo přímé či nepřímé společné či výlučné kontroly nad některými společnostmi ze Skupiny KAPRAIN či dokonce nad v současnosti nabývanou společností RIO Media.
13. V souvislosti s údajným nabytím minoritního podílu ve společnosti SMART Comp. a.s. bylo šetřením Úřadu zjištěno, že žádný subjekt, který náleží do Skupiny KAPRAIN, nedisponuje majetkovým podílem ani podílem na hlasovacích právech v této společnosti. [6]
14. S ohledem na skutečnost, že posuzované spojení soutěžitelů nepodléhá povolení Úřadu, a současně, že se Skupina PPF nepodílí na spolufinancování předmětné transakce, které by zakládalo možnost její společné či výlučné kontroly nad společností RIO Media, Úřad považuje za bezpředmětnou námitku Stěžovatele, která se týkala možných horizontálních účinků posuzovaného spojení soutěžitelů.
IV. Závěr
15. S ohledem na skutečnosti uvedené výše Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.

POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

JUDr. Hynek Brom
I. místopředseda Úřadu

Obdrží:
JUDr. Petra Buzková, advokát
V Celnici 1040/5
110 00 Praha 1
ID DS: kxnhvwx

Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

[1] Vypočtený v souladu s § 14 zákona.
[2] Viz list spisu č. 201.
[3] Viz list spisu č. 181-182.
[4] Viz např. článek https://ekonomika.idnes.cz/profil-podnikatele-karla-prazak-dap-/ekonomika.aspx?c=A160212_161401_ekonomika_rts , kde pan K. P. uvedl, že cit. Pochopitelně díky tomu, že jsem v PPF dlouho působil, mám tam své obchodní partnery a známé. Když potřebuji něco financovat, tak se na PPF Banku můžu obrátit . ( ). . Rovněž viz článek Penta bude stavět v Dejvicích , který je uveden v Hospodářských novinách ze dne 09.08.2016, strana 12, kde je uvedeno, cit. K. P. tvrdí, že s Kellnerovou PPF již nemá takřka nic společného a jedná na vlastní pěst. V rámci vypořádání však od společnosti odkoupil některá aktiva, na kterých v minulosti pracoval. Před třemi lety takto koupil firmu AB Credit, která se specializuje na obchody s pohledávkami a kterou jako někdejší manažer vedl. Od PPF získal také některé pozemky v okolí O2 areny v Libni .
[5] Viz list spisu č. 200.
[6] Viz list spisu č. 200.