UOHS S043/2011
Rozhodnutí: S043/2011/KS-3152/2011/840/Jmě Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů E.ON Energie, a.s., Barlog Capital a.s., LUMEN INTERNATIONAL a.s., SMART POWER a.s., / LDS 1 s.r.o.-oblast výroby, dodávek a distribuce elektřiny a plynu
Účastníci E.ON Energie, a.s. Barlog Capital a.s. LUMEN INTERNATIONAL a.s. SMART POWER a.s. LDS 1 s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2011
Datum nabytí právní moci 1. 3. 2011
Dokumenty dokument ke stažení 126 KB


Č. j.: ÚOHS-S043/2011/KS-3152/2011/840/Jmě
V Brně dne: 1.3.2011


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S043/2011/KS, zahájeném dne 1.2.2011 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníků řízení, společností E.ON Energie, a.s., se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, IČ: 26078201, LUMEN INTERNATIONAL a.s., se sídlem České Budějovice, Nemanická 14/440, IČ: 26074141, a Barlog Capital a.s., se sídlem Praha 1, Malá Strana, Hellichova 458/1, IČ: 28210956, zastoupených JUDr. Vladimírou Glatzovou, advokátkou, se sídlem Praha 1, Husova 5, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s Letter of Intent uzavřeným dne 28.1.2011 mezi společnostmi E.ON Energie, a.s., se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, IČ: 26078201, Barlog Capital a.s., se sídlem Praha 1, Malá Strana, Hellichova 458/1, IČ: 28210956, LUMEN INTERNATIONAL a.s., se sídlem České Budějovice, Nemanická 14/440, IČ: 26074141, SMART POWER a.s., se sídlem Olomouc, Sokolská 536/22, IČ: 27823482, a LDS 1 s.r.o., se sídlem České Budějovice, Nemanická 2722, IČ: 28457137, a v souvislosti s Dohodou o výkonu hlasovacích práv, jež bude uzavřena mezi společnostmi E.ON Energie, a.s., Barlog Capital a.s. a LUMEN INTERNATIONAL a.s., v jejichž konečném důsledku má společnost E.ON Energie, a.s. získat akcie představující 40% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Lumen Energy a.s., se sídlem Praha 5-Zličín, Tylovická 372/16, IČ: 26090660, a společnosti LUMEN INTERNATIONAL a.s. a Barlog Capital a.s. každá akcie představující 30% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Lumen Energy a.s., a současně mají společnosti E.ON Energie, a.s., LUMEN INTERNATIONAL a.s. a Barlog Capital a.s. získat možnost společně kontrolovat společnost Lumen Energy a.s., se dle § 16 odst. 2 téhož zákona,
POVOLUJE. Odůvodnění
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin, popřípadě jejich návrhů, zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona zveřejněna v Obchodním věstníku č. 06/2011 ze dne 9.2.2011. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. I. Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má podle návrhu na povolení spojení dojít na základě smlouvy o převodu akcií, jež bude uzavřena v souvislosti s Letter of Intent uzavřeným dne 28.1.2011 mezi společnostmi E.ON Energie, a.s., se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, IČ: 26078201 (dále jen E.ON Energie ), LUMEN INTERNATIONAL a.s., se sídlem České Budějovice, Nemanická 14/440, IČ: 26074141 (dále jen LITL ), Barlog Capital a.s., se sídlem Praha 1, Malá Strana, Hellichova 458/1, IČ: 28210956 (dále jen Barlog ), SMART POWER a.s., se sídlem Olomouc, Sokolská 536/22, IČ: 27823482 (dále jen SMART ), a LDS 1 s.r.o., se sídlem České Budějovice, Nemanická 2722, IČ: 28457137 (dále jen LDS 1 ). Na základě smlouvy o převodu akcií dojde k převodu akcií představujících 18% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Lumen Energy a.s., se sídlem Praha 5-Zličín, Tylovická 372/16, IČ: 26090660 (dále jen Lumen ), ze společnosti LITL, jež před uskutečněním spojení vlastní akcie představující 48% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Lumen, na společnost E.ON Energie, dále společnost SMART, vlastnící před uskutečněním spojení akcie představující 51% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Lumen, převede akcie představující 21% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Lumen na společnost E.ON Energie a akcie představující 30% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Lumen na společnost Barlog, přičemž společnost LDS 1 převede akcie představující 1% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Lumen na společnost E.ON Energie.
4. V konečném důsledku má tedy společnost E.ON Energie získat akcie představující 40% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Lumen a společnosti LITL a Barlog každá akcie představující 30% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Lumen.
5. Z návrhu Dohody o výkonu práv akcionáře a současně i z návrhu Stanov společnosti Lumen vyplývá, že ...(obchodní tajemství) .
6. Současně z Letter of Intent vyplývá, že ...(obchodní tajemství) .[1] Společně tak v důsledku rozložení vlastnictví akciových podílů ve spojení s uspořádáním kompetencí účastníků řízení dle Dohody o výkonu práv akcionáře a Stanov společnosti Lumen získají tito rozhodující vliv ve společnosti Lumen, a tím i možnost vykonávat nad touto společností společnou kontrolu.
7. Posuzovaná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, kdy za spojení soutěžitelů podle tohoto zákona se rovněž považuje, jestliže jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele, zejména nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů, nebo smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují jiného soutěžitele kontrolovat.
8. V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
9. Společnost E.ON Energie je kontrolována společností E.ON Czech Holding Verwaltungs-GmbH, jež je součástí nadnárodní skupiny E.ON, v jejímž čele stojí německá společnost E.ON AG-energetická společnost vyvíjející činnost v oblasti výroby, dodávek a distribuce elektřiny a plynu a poskytování souvisejících služeb.
10. Na území České republiky působí skupina E.ON v oblasti výroby a dodávek tepla, výroby, distribuce a dodávek elektřiny a v oblasti obchodu s elektřinou a zemním plynem. Dále se společnosti náležející do skupiny E.ON na území České republiky mj. zabývají například ekologickým poradenstvím, poskytováním poradenských, účetních a přepravních služeb, služeb údržby a servisu, výrobou zařízení pro sítě vysokého a nízkého napětí či poskytováním služeb z oblasti informačních technologií.
11. Společnost LITL je kontrolována dvěma fyzickými osobami, které nejsou podnikateli. Společnost LITL vykonává řídící funkci ve skupině společností, z nichž v České republice působí zejména prostřednictvím následujících společností: LUMEN a.s., HBS Elektro Bohemia, s.r.o., ELTA s.r.o., EI-PROJEKT s.r.o., Lumen,[2] LUMEN SYNERGY s.r.o.,[3] LUMEN DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY, s.r.o.,[4] LUMEN ENERGETICKÝ DEVELOPMENT s.r.o. (společně kontrolována společnostmi LITL a POTYLA s.r.o.) a TESIMA, spol. s r.o. (dále také skupina LITL ).
12. Činnost skupiny LITL lze rozdělit do čtyř segmentů, a to elektromontáže a elektroservis,[5] obchod s elektřinou a zemním plynem (konkrétně dodávka elektrické energie a zemního plynu a všech souvisejících výkonů v oblasti energetiky)[6] a energetický development (zahrnující mj. investice a provozování lokálních distribučních soustav a výrobu inteligentních svítidel a řídících systémů).[7]
13. Společnost Barlog působí v oblasti obchodu s pohledávkami a nevykonává kontrolu nad žádnou další společností. Společnost Barlog je kontrolována fyzickou osobou, která není podnikatelem.
14. Před uskutečněním spojení vlastní akcie společnosti Lumen společnosti SMART (51 %), LITL (48 %) a LDS 1 (1%). Hlavní činností společnosti Lumen je obchodování s elektřinou a zemním plynem. III. Dopady spojení
15. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
16. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatelů.
17. Z výše uvedeného výčtu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů vyplývá, že společnost Lumen je v České republice činná zejména v oblasti dodávek elektrické energie a okrajově též v oblasti dodávek zemního plynu. V této oblasti působí rovněž společnosti ze skupiny E.ON. Ve své předchozí rozhodovací praxi[8] Úřad v oblasti elektroenergetiky vymezil následující produktové relevantní trhy: (i) výroba elektrické energie, tj. produkce elektrické energie v elektrárnách, (ii) distribuce elektrické energie, tj. přeprava elektrické energie prostřednictvím nízkonapěťových rozvodů, (iii) dodávky elektrické energie a (iv) obchod s elektrickou energií, tj. denní či termínové obchodování s touto komoditou mezi výrobci, obchodníky a dodavateli koncových zákazníkům. Kritériem pro uvedené členění byla zejména skutečnost, že každá z vymezených činností vyžaduje jiná aktiva a zdroje.
18. Činnost soutěžitelů aktivních v oblasti dodávek elektrické energie se zpravidla liší v závislosti na druhu odběratele. První skupinu odběratelů představují velkoodběratelé, tj. převážně větší průmyslové, zemědělské nebo obchodní společnosti či objekty institucí, druhou skupinu maloodběratelé-podnikatelé, využívající elektřinu pro menší dílny, obchody a provoz administrativních budov a třetí skupinou jsou maloodběratelé-domácnosti. Pokud jde o možné vymezení produktového relevantního trhu, bylo by tedy možno uvažovat o oblasti dodávek elektrické energie konečným spotřebitelům, případně o jednotlivých úžeji vymezených segmentech dle jednotlivých skupin odběratelů.
19. Z hlediska geografického Úřad ve své předchozí rozhodovací praxi vymezil výše naznačené produktové relevantní trhy (i), (iii) a (iv) jako trhy národní, neboť výrobci i obchodníci mohou za homogenních podmínek nabízet elektrickou energii na celém území České republiky.
20. Vzhledem ke skutečnosti, že v důsledku realizace předmětného spojení dojde k horizontálnímu překryvu činností spojujících se soutěžitelů pouze v oblasti dodávek elektrické energie konečným spotřebitelům, přičemž v důsledku spojení dochází pouze k nepatrnému nárůstu tržního podílu, a spojení tedy nevzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže pří žádné v úvahu připadající definici relevantního trhu, ponechal Úřad otázku konečného vymezení relevantního trhu pro účely tohoto rozhodnutí otevřenou.
21. Pokud jde o společnost Lumen, nepřesáhl by její tržní podíl při žádném z takto uvažovaných způsobů vymezení věcně relevantního trhu [0-5] %. Tržní podíl skupiny E.ON by v roce 2009 nepřesáhl na žádném z uvažovaných věcně vymezených trhů [25-35] %. V důsledku uskutečnění spojení dojde tedy pouze k nepatrnému nárůstu tržního podílu.
22. V oblasti dodávek elektrické energie konečným spotřebitelům působí dále především společnost ČEZ, a.s., jejíž tržní podíl v této oblasti přesahuje [35-45] %, či společnost Pražská energetika, a.s. s cca [5-25] % tržním podílem.
23. Společnost Lumen působí rovněž okrajově v oblasti dodávek zemního plynu, její tržní podíl v této oblasti na území České republiky však nepřesahuje [0-5] %. Vzhledem k zanedbatelnému postavení společnosti Lumen na trhu dodávek zemního plynu nepovažoval Úřad za nutné se danou oblastí v rámci předmětného rozhodnutí dále podrobněji zabývat.
24. Zejména s ohledem na skutečnost, že v důsledku uvedeného spojení dojde pouze k nepatrnému nárůstu tržního podílu spojujících se soutěžitelů, dále vzhledem k neexistenci významných bariér vstupu nových soutěžitelů do této oblasti (činnost dodávek elektrické energie je vázána prakticky pouze na získání licence Energetického regulačního úřadu) a k přítomnosti dalších významných konkurenčních subjektů v dané oblasti, dospěl Úřad k závěru, že v důsledku propojení činností spojujících se soutěžitelů nedojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže v uvedené oblasti.
25. Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává. Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
JUDr. Vladimíra Glatzová, advokátka
AK Glatzová & Co, v.o.s.
Betlémský palác
Husova 5
110 00 Praha 1
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
Právní moc: 1. 3. 2011.

[1] Viz Letter of Intent, str. 2 bod 2.
[2] V níž vlastní před uskutečněním spojení 48% podíl.
[3] Rozhodnutím Úřadu ze dne 28.12.2010 vydaným v rámci správního řízení S475/2010 bylo povoleno spojení soutěžitelů, v jehož důsledku je tato společnost společně kontrolována společnostmi LITL a E.ON Česká republika, s.r.o.; ještě před tím však získala společnost LUMEN SYNERGY s.r.o. 100% podíl na společnosti LUMEN a.s., 52% podíl na společnosti ELTA s.r.o. a 80% podíl na společnosti EI-PROJEKT s.r.o.
[4] Rozhodnutím Úřadu ze dne 28.12.2010 vydaným v rámci správního řízení S476/2010 bylo povoleno spojení soutěžitelů, v jehož důsledku je tato společnost společně kontrolována společnostmi E.ON Trend s.r.o., LITL a POTYLA s.r.o.
[5] Prostřednictvím společnosti LUMEN SYNERGY s.r.o.
[6] Prostřednictvím Lumen
[7] Prostřednictvím společnosti LUMEN DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY, s.r.o. a LUMEN ENERGETICKÝ DEVELOPMENT s.r.o.
[8] Viz např. rozhodnutí Úřadu S145/02 ČEZ/REAS, S183/09 Lumius/ČME nebo S093/2010 ČEZ/Dalkia Ústí nad Labem