UOHS S043/2008
Rozhodnutí: S043/2008/KD-5224/2009/820 Instance I.
Věc Karel Kadečka-porušení § 3 odst. 1 ZOHS-uzavření zakázaných dohod o přímém nebo nepřímém určení cen pro další prodej zboží pro outdoorové vybavení.
Účastníci Karel Kadečka
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 28. 5. 2009
Dokumenty dokument ke stažení 154 KB


Údaje označené v textu jako [ ] obsahují obchodní tajemství účastníka řízení
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 28. 5. 2009
ÚOHS-S043/2008/KD-5224/2009/820 V Brně dne 11. května 2009
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 043/2008/KD zahájeném dne 14. února 2008 z moci úřední podle § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, jehož účastníkem je Karel Kadečka, místem podnikání Praha 5, Nad pomníkem 344/3, IČ 41763645, vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto
r o z h o d n u t í :
Ve správním řízení sp. zn. S043/2008/KD zahájeném z moci úřední dne 14. února 2008 s účastníkem řízení, jímž je Karel Kadečka, místem podnikáníPraha 5 , Nad pomníkem 344/3, IČ 41763645, ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, nebylo prokázáno porušení zákazu stanoveného v § 3 odst. 1 téhož zákona ze strany účastníka řízení.
O d ů v o d n ě n í:
I. Podnět k zahájení správního řízení
1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též Úřad ) provádí od 28. 5. 2007 v rámci své dozorové pravomoci ve smyslu § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon ), šetření v oblasti distribuce zboží pro outdoorového vybavení. V rámci tohoto šetření, vedeného pod sp. zn. P 302/2007/KD, Úřad zejména prověřuje podezření, že na tomto trhu dochází k přímému či nepřímému určování cen zboží pro další prodej. Účelem uvedeného šetření je potvrdit či vyvrátit podezření, že se soutěžitelé působící na trhu distribuce zboží pro outdoorové vybavení dopustili správního deliktu ve smyslu § 3 odst. 1 zákona, tedy že došlo k uzavření zakázaných a neplatných dohod o přímém nebo nepřímém určení ceny pro další prodej, resp. pro prodej konečným spotřebitelům (dále též šetření ).
2. Dle § 20 odst. 2 zákona postupuje Úřad při výkonu své dozorové pravomoci, tj. včetně provádění sektorových šetření na trhu, přiměřeně podle § 21 odst. 5 až 9 zákona. Jedním z právních nástrojů, které zákon Úřadu k výkonu jeho dozorové pravomoci dává, je oprávnění vyžadovat od soutěžitelů podklady a informace potřebné pro činnost Úřadu.
3. Pro účely uvedeného šetření Úřad oslovil se žádostí o poskytnutí informací a podkladů také Karla Kadečku, místem podnikání Praha 5, Nad pomníkem 344/3, IČ 41763645 (dále též Karel Kadečka ).
4. Úřad dne 29. 8. 2007 obdržel od Karla Kadečky informace, že má výhradní zastoupení pro zn. FERRINO [1] pro Českou republiku a Slovenskou republiku. Zboží nakupuje od společnosti FERRINO do svého vlastnictví a nese rizika spojená s jeho prodejem. Pan Karel Kadečka má doporučené prodejní ceny na zboží pro outdoorové vybavení, kterých se jeho partneři drží. Kontrolu maloobchodních doporučených cen provádí při návštěvách prodejen, ale nedodržení cen řeší pouze domluvou.
5. Úřad v rámci uvedeného šetření obdržel mj. kopii e-mailu odeslaného Karlem Kadečkou R. P. [zaměstnanec soutěžitele Ivana Popíková, místem podnikání Břidličná, Dlouhá 434, IČ 64075681 (dále též Ivana Popíková ), odběratele Karla Kadečky, soutěžitel Ivana Popíková, místem podnikání Břidličná, Dlouhá 434, IČ 64075681 (dále též Ivana Popíková )]. V e-mailu Karel Kadečka sděluje panu Popíkovi, že vůbec nedodržuje doporučené ceny. Dále bylo v e-mailu uvedeno, že odběratel má vysoké slevy, které nemůže Karel Kadečka akceptovat, a tudíž přestává dodávat zboží.
6. Úřad na základě získaných informací zahájil dne 14. 2. 2008 s Karlem Kadečkou, místem podnikání Praha 5, Nad pomníkem 344/3, IČ 41763645 (dále též účastník řízení ) správní řízení sp. zn. S 043/2008/KD ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona, které Úřad spatřoval v uzavření zakázaných dohod o přímém nebo nepřímém určení cen pro další prodej zboží pro outdoorové vybavení mezi účastníkem řízení a jeho odběrateli.
II. Charakteristika účastníka řízení
7. Podnikatelské oprávnění Karla Kadečky vzniklo zápisem do živnostenského rejstříku u živnostenského úřadu městské časti Praha 5 dne 23. 06. 1992. Živnostenské oprávnění k provozování živnosti vzniklo dne 22. 06. 1992. Předmětem podnikání je dle výpisu z živnostenského rejstříku výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v jehož rámci jsou vykonávány mj. tyto obory činnosti: výroba velkoobchod a maloobchod.
8. Uvedená živnost je provozována v provozovně FERRINO, na adrese Praha 7-Holešovice, Letenské nám. 748/6.
III. Zjištěné skutečnosti
III.1. Informace a podklady zjištěné při místním šetření
9. Úřad v rámci správního řízení sp. zn. S 043/08 provedl dne 14. 2. 2008 v souladu s § 21 odst. 5 až 8 zákona šetření v obchodních prostorách účastníka řízení, na adrese Praha 7, Letenské náměstí 748/6 (dále též místní šetření ). [2] Místní šetření bylo zaměřeno na obchodní prostory (kanceláře) užívané účastníkem řízení při jeho podnikatelské činnosti a obchodní záznamy ve fyzické i elektronické podobě nacházející se v těchto prostorách.
10. Úřad v průběhu místního šetření zajistil ceníky zboží zn. FERRINO pro roky 2006, 2007 a 2008. Dále Úřad zajistil seznam partnerských kamenných obchodů účastníka řízení. Účastník řízení sdělil Úřadu, že veškerou písemnou dokumentaci týkající se jeho obchodní činnosti má ve svém bydlišti.
III.2. Informace a podklady od odběratelů účastníka řízení
11. V průběhu správního řízení se Úřad obrátil na 64 odběratelů účastníka řízení s žádostí o poskytnutí informací a podkladů ve smyslu § 21 odst. 5 a 7 zákona za účelem doplnění dokazování v rámci daného správního řízení.
12. Oslovení odběratelé ve svých odpovědích uzavření a plnění dohod o určení cen pro další prodej nepotvrdili; odběratelé pouze potvrdili existenci ceníků s doporučenými maloobchodními cenami ze strany účastníka řízení. Odběratelé se však necítí těmito ceníky nikterak vázáni. Odběratelé také sdělili, že účastník řízení neprovádí kontrolu dodržování doporučených maloobchodních cen, stejně jako si nejsou vědomi jakýchkoli pokynů tykajících se maloobchodních doporučených cen ze strany účastníka řízení.
13. Dále odběratelé Úřadu sdělili, že zboží nakoupené od Karla Kadečky nabývají do svého vlastnictví a nesou rizika spojená s jeho prodejem.


III.3. Informace a podklady zjištěné výslechem odběratelů účastníka řízení
14. Dne 24. 7. 2008 se na Úřad dostavil svědek R. P. (dále jen svědek ), [3] aby podal svědeckou výpověď ve správním řízení. R. P., je spolupracující osobou se soutěžitelem Ivana Popíková, jež je odběratelem účastníka řízení. R. P. má u výše uvedeného soutěžitele na starosti zboží v internetovém obchodě a kontakty s dodavateli.
15. Svědek uvedl, že odběratel účastníka řízení odebíral od účastníka řízení zboží pro outdoorové vybavení, především spacáky, batohy a stany. Dále uvedl, že spolupráce probíhala pouze formou ústní dohody. Zboží nakoupené od účastníka řízení nabýval odběratel do svého vlastnictví a nesl rizika spojená s jeho prodejem. Svědek uvedl, že odběratel stanovoval prodejní maloobchodní cenu podle doporučené maloobchodní ceny účastníka řízení a z této ceny se podle druhu výrobku odvíjela sleva z doporučené ceny.
16. Svědek Úřadu sdělil, že účastník řízení poskytl před prvním dodáním zboží ceník, kde byly uvedeny dva druhy cen, a to velkoobchodní cena a doporučená koncová cena. Svědek dále uvedl, že odběratel uvedené doporučené ceny nedodržoval, tj. že ceny stanovoval pod výši doporučených maloobchodních cen. Kontrolu cen ze strany účastníka řízení svědek nepotvrdil.
17. Svědek sdělil, že účastník řízení zaslal odběrateli e-mail, ve kterém oznámil ukončení spolupráce z důvodu nedodržení doporučených maloobchodních cen. Na otázku Úřadu, zda účastník řízení někdy zaslal e-mail, který se týkal dodržování doporučených maloobchodních cen, svědek odpověděl, že nikdy nebylo účastníkem řízení nic zasláno.
18. Dne 22. 7. 2008 se na Úřad dostavil svědek Ladislava Mencová (dále jen svědkyně ), [4] bytem Přerov, Lánčíkových 1871/28, jenž je jednatelkou společnosti FACE Sport s.r.o., se sídlem Přerov, Gen. Štefánka 2262/28, IČ 26811235 (dále jen společnost FACE Sport ). Společnost FACE Sport je odběratelem účastníka řízení.
19. Svědkyně uvedla, že společnost FACE Sport odebírá od účastníka řízení zboží pro outdoorové vybavení, zejména spacáky, batohy a drobné outdoorové doplňky. Zboží nakoupené od účastníka řízení nabývá společnost FACE sport do svého vlastnictví a nese rizika spojená s jeho dalším prodejem. Prodejní cenu zboží společnost FACE Sport stanovuje tak, že k ceně, za kterou účastník řízení dodá zboží, se přidá marže 40 % a za tuto cenu se pak zboží prodává.
20. Účastník řízení poskytuje společnosti FACE Sport ceníky dodávaného zboží s doporučenými maloobchodními cenami, které jsou však nezávazné. Svědkyně dále uvedla, že účastník řízení vypisuje během roku letákové akce, kde se společnost FACE Sport smluvně zaváže dodržovat doporučenou prodejní cenu. V případě nedodržení doporučené ceny však nehrozí žádná sankce.
21. Dne 23. 7. 2008 se na Úřad dostavil svědek Pavel Doležal, [5] místem podnikání Kladno, Dělnická 244, jenž je odběratelem účastníka řízení.
22. Svědek Pavel Doležal uvedl, že odebírá od účastníka řízení zboží pro outdoorové vybavení, zejména spacáky, batohy a drobné outdoorové doplňky. Zboží nakoupené od účastníka řízení nabývá do svého vlastnictví a nese rizika spojená s jeho prodejem. Prodejní cenu stanovuje tak, že od doporučené maloobchodní ceny účastníka řízení odečte 10 %. Tuto cenu pak odběratel prezentuje na internetu.
23. Svědek Pavel Doležal dále uvedl, že účastník řízení poskytuje ceníky, které obsahují doporučené maloobchodní ceny, ale ty jsou pro svědka nezávazné. Svědek Úřadu sdělil, že účastníkem řízení nebyly nikdy sděleny podmínky pro internetový prodej a není si vědom nějaké kontroly dodržování maloobchodní doporučených cen ze strany účastníka řízení.
IV. Shrnutí a zhodnocení získaných podkladů
24. V průběhu šetření v oblasti distribuce zboží pro outdoorového vybavení Úřad pojal podezření, že Karel Kadečka uzavírá se svými odběrateli zakázané dohody o přímém nebo nepřímém určení ceny pro další prodej. Úřad si v rámci své dozorové pravomoci vyžádal od Karla Kadečky podklady a informace. V poskytnutých informacích bylo Úřadu mj. sděleno, že Karel Kadečka má doporučené prodejní ceny na zboží pro outdoorové vybavení, kterých se jeho odběratelé drží a dále že účastník řízení kontroluje maloobchodní doporučené ceny u svých odběratelů.
25. Úřadem oslovení odběratelé účastníka řízení nepotvrdili akceptaci dohod o přímém určení cen pro další prodej. Pouze potvrdili existenci doporučených maloobchodních cen, které jsou sdělovány v cenících, a které považují za toliko doporučující.
26. Z výslechů svědků v rámci správního řízení vyplynulo, že odběratelé nabývají zboží nakoupené od účastníka řízení do svého vlastnictví. Ceny si stanovují svobodně, nehrozí jim žádné sankce za nedodržení doporučených maloobchodních cen. Kontrola dodržování doporučených maloobchodní cen ze strany účastníka nebyla potvrzena.
27. Úřad nemá k dispozici žádné jiné důkazy, ze kterých by písemné nebo faktické uzavření dohod o přímém nebo nepřímém určení cen pro další prodej bylo možno dovodit.
V. Další průběh řízení
28. Účastník řízení měl po celou dobu vedení předmětného správního řízení možnost v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též správní řád ), využívat svá procesní práva, zejména práva nahlížet do spisu a vyjadřovat v řízení své stanovisko.
29. Přípisem č. j. UOHS-S43/2008/KD-2916/2009/820 ze dne 12. 3. 2009 byl účastník řízení v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu pozván Úřadem k uplatnění jeho práva seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim před vydáním tohoto rozhodnutí. Účastník řízení tohoto práva využil dne 20. 3. 2009; účastníku bylo umožněno seznámit se s kompletním spisem sp. zn. S043/2008/KD. Účastník řízení se však ke shromážděným podkladům pro rozhodnutí nevyjádřil.
VI. Právní posouzení
30. Podle § 1 tento zákon upravuje ochranu hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení nebo ohrožení dohodami soutěžitelů, zneužitím dominantního postavení nebo spojením soutěžitelů.
31. Dle § 2 odst. 1 zákona se soutěžiteli rozumí fyzické a právnické osoby, jejich sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné formy seskupování, a to i v případě, že tato sdružení a seskupení nejsou právnickými osobami, pokud se účastní hospodářské soutěže nebo ji mohou svou činností ovlivňovat, i když nejsou podnikateli.
32. Podle § 3 odst. 1 zákona jsou dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě (dále též dohody ), které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže, zakázané a neplatné, pokud zákon nebo zvláštní zákon nestanoví jinak nebo pokud Úřad nepovolí prováděcím předpisem z tohoto zákazu výjimku. Zakázané jsou především dohody výslovně uvedené v § 3 odst. 2 písm. a) až f) zákona, jako např. dohody o cenách, rozdělení trhu, uplatňování rozdílných podmínek apod. Citovaná ustanovení dopadají přitom jak na horizontální, tak vertikální dohody soutěžitelů. Vertikálními dohodami jsou dohody mezi soutěžiteli, kteří působí na různých úrovních trhu zboží, tj. na různých úrovních výroby nebo distribuce; jako typický příklad dohod ve vertikále lze uvést dohodu mezi výrobcem zboží a jeho distributorem, dohodu mezi velkoobchodníkem a maloobchodníkem apod. (srov. § 5 odst. 2 zákona).
33. Dohody o určení cen pro další prodej spadají pod tzv. dohody s tvrdým jádrem ( hard-core restrictions ), které představují závažné formy zakázaných dohod. Dohody o cenách mají totiž vždy ze své podstaty negativní dopad na hospodářskou soutěž na trhu. Tyto dohody směřují ke stanovení ceny zboží pro jeho další prodej v rámci dodavatelsko-odběratelského vztahu a znemožňují tak odběratelům svobodné rozhodování o výši ceny, za níž budou zboží dále prodávat.
34. Dle soutěžního práva nesmí tedy být prodejce omezen (ať již přímo nebo i nepřímo) v určování cen zboží pro jeho další prodej. Cenová ujednání, která jsou vybavena pokyny či sankcemi zavazující či motivující smluvní partnery dodržovat stanovené (doporučené) ceny pro další prodej, jsou dle zákona zakázána. Stanovení doporučené ceny nesmí vzít odběrateli možnost stanovit prodejní cenu pro koncového spotřebitele dle své vlastní úvahy, tedy prodejce musí mít možnost stanovit koncovou cenu i pod výši doporučené prodejní ceny ze strany dodavatele. Doporučené ceny také nesmějí být doprovázeny dalšími, byť i ústními, pokyny či instrukcemi, popřípadě jinými závaznými opatřeními prosazujícími skrytý zájem prodejce či výrobce na dodržování doporučených cen jejich odběrateli při dalším prodeji, či dokonce provázeny přímo negativními následky při jejich nedodržování. Také poskytování slev či jiných výhod smluvním partnerům v případě, že budou dodržovat stanovené doporučené prodejní ceny zboží, je třeba považovat za nepřímé určování cen. Je-li smluvní partner motivován dodržovat doporučené ceny, může tím být ohroženo fungování soutěže na daném trhu, což pak může mít i negativní dopad na koncové spotřebitele, neboť dochází ke snížení cenové konkurence na trhu.
35. Stanovení doporučené prodejní cena, tj. ceny pro další prodej není zakázanou dohodou narušující soutěž, pokud si soutěžitelé nesjednali žádný sankční nebo motivační mechanizmus, jenž by vedl k faktickému udržování doporučené ceny, tzv. nepřímému určování ceny. Jinými slovy faktické dodržování doporučených cen není zakázáno za předpokladu, že je pro distributory vyhrazeno nezávislé stanovování slev a bonusů.
36. Úřad konstatuje, že zjištěné skutečnosti v rámci šetření v oblasti distribuce zboží pro outdoorového vybavení, následně i ve správním šetření S043/08, jej vedly k podezření, že mohlo dojít k uzavíraní nedovolených dohod o určení cen pro další prodej mezi Karlem Kadečkou a jeho odběrateli.
37. Toto podezření bylo však v rámci správního řízení vyvráceno. Účastník řízení sice poskytoval svým odběratelům ceníky obsahující doporučené maloobchodní ceny; předání ceníků obsahujících doporučené maloobchodní ceny však nebylo ze strany účastníka řízení doprovázeno žádným sankčním či motivačním mechanizmem. Účastník řízení současně popřel, že by se svými odběrateli uzavřel a plnil zakázané dohody o určení cen pro další prodej, tj. že by došlo ke srozumění obou stran.
38. Toto tvrzení účastníka řízení potvrdili všichni Úřadem oslovení odběratelé. Odběratelé shodně vypověděli, že se účastníkem řízení předanými ceníky necítili být nikterak vázáni či omezeni ve tvorbě vlastní cenové politiky. Účastník řízení rovněž neprováděl u odběratelů kontrolu dodržování doporučených maloobchodních cen.
39. Za předpokladu, kdy uzavření dohody o určení cen pro další prodej nepotvrdil ani účastník řízení ani žádný z jeho odběratelů, přičemž Úřad v rámci správního řízení nezajistil jiné relevantní důkazy, např. e-maily či smlouvy takové dohodě svědčící, nelze podle názoru Úřadu existenci zakázané dohody narušující soutěž deklarovat. Úřad proto uzavírá, že v rámci správního řízení nebylo prokázáno, že by se účastník řízení dopustil správního deliktu a nebylo prokázáno naplnění skutkové podstaty porušení § 3 odst.1 zákona ve smyslu předmětu zahájeného správního řízení. Proto Úřad rozhodl v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 152 odst. 1 a 4 ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
Rozhodnutí obdrží:
Karel Kadečka
Nad pomníkem 344/3
150 00 Praha 5-Hlubočepy

[1] Jde o zboží společnosti FERRINO & C.S.p.A., se sídlem Itálie, San Mauro, corso Lombardia 73 (dále též společnost FERRINO ).
[2] Viz str. 34 spisu sp. zn. S043/2008/KD.
[3] Svědek se dostavil na základě předvolání č.j. S 043/2008/KD-13613/2008/810 ze dne 8. 7. 2008 (viz. str. 728 spisu sp. zn. S 043/08). O konání výslechu byl účastník řízení vyrozuměn přípisem č.j. S 043/08/KD-13679/2008/810 ze dne 8. 7. 2008 (viz str. 729 spisu sp. zn. S 043008).
[4] Svědek se dostavil na základě předvolání č.j. S 043/2008/KD-13610/2008/810 ze dne 8. 7. 2008 (viz. str. 726 spisu sp. zn. S 043/08). O konání výslechu byl účastník řízení vyrozuměn přípisem č.j. S 043/08/KD-13679/2008/810 ze dne 8. 7. 2008 (viz str. 729 spisu sp. zn. S 043/08).
[5] Svědek se dostavil na základě předvolání č.j. S 043/2008/KD-13640/2008/810 ze dne 8. 7. 2008 (viz. str. 727 spisu sp. zn. S 043/08). O konání výslechu byl účastník řízení vyrozuměn přípisem č.j. S 043/08/KD-13679/2008/810 ze dne 8. 7. 2008 (viz str. 729 spisu sp. zn. S 043/08).