UOHS S043/2005
Rozhodnutí: S043/05-6025/05-OOHS Instance I.
Věc spojení soutěžitelů Saint-Gobain Weber Terranova, a.s. a CUSTOM stavební materiály s.r.o.
Účastníci CUSTOM stavební materiály s.r.o., se sídlem Kozojedy 156, okres Kolín Saint-Gobain Weber Tarranova, a.s., se sídlem Radiova ul. 3, Praha 10
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2005
Datum nabytí právní moci 9. 11. 2005
Dokumenty dokument ke stažení 75 KB


S 43/05-6025/05-OOHS V Brně dne 7. listopadu 2005
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 43/05, zahájeném dne 14. října 2005 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Saint-Gobain Weber Terranova, a.s., se sídlem Radiová ul. 3, Praha 10, IČ: 25029673 , ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Saint-Gobain Weber Terranova, a.s., se sídlem Radiová ul. 3, Praha 10, IČ: 25029673, a CUSTOM stavební materiály s.r.o., se sídlem Kozojedy 156, okres Kolín, IČ: 48950203, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu obchodních podílů uzavřené mezi paní Magdalenou Šimkovou, bytem Praha 6, panem Jerry J. Jordanem, bytem Hawthorne, stát Kalifornie, Spojené státy americké , paní Jenny Bilek Klein, bytem Laguna Hills, stát Kalifornie, Spojené státy americké , panem Ing. Vladimírem Růžičkou, bytem Praha 3, a panem Mike A. Bilek, bytem Bronzewood Drive Tustin Ranch, stát Kalifornie, Spojené státy americké , jako prodávajícími, a společností Saint-Gobain Weber Terranova, a.s., jako kupujícím, v jejímž konečném důsledku má společnost Saint-Gobain Weber Terranova, a.s. nabýt 100% obchodní podíl ve společnosti CUSTOM stavební materiály s.r.o., a tím získat možnost tuto společnost kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 43/2005 ze dne 26. října 2005. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů Saint-Gobain Weber Terranova, a.s., se sídlem Radiová ul. 3, Praha 10, IČ: 25029673 (dále jen "SGWT"), a CUSTOM stavební materiály s.r.o., se sídlem Kozojedy 156, okres Kolín, IČ: 48950203 (dále jen "CUSTOM"), má dojít na základě Smlouvy o převodu obchodních podílů uzavřené mezi paní Magdalenou Šimkovo u, bytem Praha 6, panem Jerry J. Jordanem, bytem Hawthorne, stát Kalifornie, Spojené státy americké, paní Jenny Bilek Klein, bytem Laguna Hills, stát Kalifornie, Spojené státy americké, panem Ing. Vladimírem Růžičkou, bytem Praha 3, a panem Mike A. Bilek, bytem Bronzewood Drive Tustin Ranch, stát Kalifornie, Spojené státy americké, jako prodávajícími, a společností SGWT, jako kupujícím, v jejímž konečném důsledku má společnost SGWT nabýt 100% obchodní podíl ve společnosti CUSTOM, a tím získat možnost tuto společnost kontrolovat.
Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a současně dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu v České republice čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. Charakteristika subjektů
Společnost SGWT , akciová společnost založená podle českého právního řádu, je kontrolována ze strany holdingové společnosti Saint-Gobain Weber S.A., se sídlem Rue de Brie, Servon, Francouzská republika. Společnost Saint-Gobain Weber S.A. je součástí celosvětově působící skupiny Saint-Gobain, jež se zejména zabývá výrobou, vývojem a prodejem stavebních materiálů a systémů, izolačních hmot, brusných materiálů a nástrojů, a dále výrobou a prodejem plochého skla, skleněných vláken a textilií, potrubních a vodovodních systémů.
Navrhovatel, společnost SGWT, působí na území České republiky v oblasti výroby a dodávek stavebních systémů a suchých maltových a omítkových směsí. Skupina Saint-Gobain kontroluje na území České republiky i další společnosti, např. společnost RAAB KARCHER STAVIVA, a.s., se sídlem Pod Můstkem 884, Rudná, IČ: 47116277, podnikající v oblasti prodeje stavebnin, tj. mimo jiné i suchých maltových a omítkových směsí, a dále se jedná o společnosti činné v oblasti výroby a prodeje izolačních materiálů, skleněných vláken a textilií, automobilových skel a plochého skla, a rovněž výroby a prodeje brusných materiálů a nástrojů, technické keramiky a vodovodního a kanalizačního potrubí.
Společnost CUSTOM je společností s ručením omezeným, jejíž obchodní podíly byly před realizací posuzovaného spojení vlastněny prodávajícími, tj. jednotlivými výše uvedenými fyzickými osobami. Společnost CUSTOM působí na území České republiky především v oblasti výroby a prodeje suchých maltových a omítkových směsí určených zejména pro obkladačské práce, pokládání dlažby a pro tepelně-izolační systémy a rovněž se zabývá prodejem doplňkového sortimentu výrobků stavební chemie. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a to zejména proto, že jím vznikne nebo bude posíleno dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Z výše uvedeného vyplývá, že předmětným spojením dochází k překrývání činností spojujících se soutěžitelů především v oblasti dodávek suchých maltových a omítkových směsí používaných ve stavebnictví. Uvedené suché maltové a omítkové směsí se skládají z přírodních surovin a materiálů, případně dalších přísad dle určité receptury pro daný účel použití, přičemž vlastnosti konkrétní směsi jsou přímo závislé na obsahu jednotlivých surovin a přísad. Suché maltové a omítkové směsí je možno obecně použít pro různé účely, například pro spojení zdících materiálů, k omítání zdiva, pro obkladačské práce a pokládku dlažeb, pro úpravu povrchů stěn či podlah a k tepelně izolačním účelům budov a staveb.
Vzhledem ke skutečnosti, že ani při nejužším možném vymezení relevantního trhu nedojde ke vzniku takového postavení spojením vzniklého subjektu na tomto trhu, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, nebylo pro účely tohoto rozhodnutí třeba vymezovat užší výrobkové trhy a Úřad vymezil věcně relevantní trh jako trh suchých maltových a omítkových směsí . Geograficky je relevantní trh vymezen územím celé České republiky .
Velikost tržního podílu skupiny Saint-Gobain na trhu suchých maltových a omítkových směsí je ve výši cca [.. " obchodní tajemství " ..] % a tržní podíl společnosti CUSTOM je zhruba [.. " obchodní tajemství " ..] % . Společný tržní podíl je tedy okolo [.. " obchodní tajemství " ..] % .
Na vymezeném relevantním trhu působí vedle spojujících se soutěžitelů i další významné subjekty, například společnosti BAUMIT, spol. s r.o., HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, a.s., LASSELSBERGER, a.s., PREMIX, spol. s r.o. a dále i řada menších soutěžitelů.
Pro vstup nových soutěžitelů na předmětný trh neexistují významné právní či administrativní překážky ani jakákoliv omezení vyplývající z existence práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví.
Po zhodnocení celkové situace na vymezeném relevantním trhu dospěl Úřad k závěru, že spojením vzniklý subjekt bude na dotčeném relevantním trhu i nadále čelit silné konkurenci, neboť zboží zaměnitelné se zbožím poskytovaným spojovanými soutěžiteli je na trhu volně dostupné od konkurenčních subjektů. Spojení tedy nebude mít negativní dopad na odběratele z hlediska možnosti výběru a omezení nabídky výše uvedených výrobků. Úřad tak má za to, že v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů nedojde ke snížení úrovně konkurenčního prostředí na vymezeném trhu ani k omezení možnosti vstupu nových soutěžitelů na tento trh.
Závěrem Úřad konstatuje, že účinná soutěž na relevantním trhu vymezeném pro účely tohoto rozhodnutí zůstane po realizaci předmětného spojení zachována a posuzovaným spojením nedojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže na tomto trhu.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel odboru
ochrany hospodářské soutěže
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Libor Prokeš, advokát
c/o NÖRR STIEFENHOFER LUTZ v.o.s.
Na Příkopě 15
110 00 Praha 1