UOHS S043/2003
Rozhodnutí: OF/S043/03-1450/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-HTC holding a.s. a COMIDUSTRIAL, spol. s r.o.
Účastníci COMINDUSTRIAL, spol. s r.o., se sídlem Dlouhá 16 , Praha 1 HTC holding a.s., se sídlem Dobrovičova 8, Bratislava , Slovenská republika
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 30. 4. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 69 KB


S 43/03-1450/03 V Brně dne 28. dubna 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 43/03, zahájeném dne 7. března 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost HTC holding a.s., se sídlem Dobrovičova 8, Bratislava, Slovenská republika, ve správním řízení zastoupená JUDr. Ing. Daliborem Vítkem, advokátem, se sídlem Pod Klaudiánkou 4a, Praha 4, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů HTC holding a.s., se sídlem Dobrovičova 8, Bratislava, Slovenská republika, a COMINDUSTRIAL, spol. s r.o., se sídlem Dlouhá 16, Praha 1, IČ: 47534346, k němuž má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o převodu obchodního podílu, kterou má uzavřít společnost STYRAGNUS s.r.o., se sídlem U Habrovky 247/11, Praha 4, IČ: 26728427, jako převodce, a společnost HTC holding a.s., se sídlem Dobrovičova 8, Bratislava, Slovenská republika, jako nabyvatel, v jejímž důsledku společnost HTC holding a.s. nabude 100% obchodní podíl na společnosti COMINDUSTRIAL, spol. s r.o., a získá tak možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, návrhu smlouvy zakládající spojení, plné moci zástupce účastníka řízení a dalších relevantních informací o spojujících se soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 11/03 ze dne 19. března 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Podle smlouvy o převodu obchodního podílu, která dosud nebyla uzavřena a návrh na povolení spojení soutěžitelů byl tedy Úřadu podán dle § 15 odst. 5 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), má společnost HTC holding a.s., se sídlem Dobrovičova 8, Bratislava, Slovenská republika (dále jen "HTC"), nabýt 100% podíl na základním kapitálu společnosti COMINDUSTRIAL, spol. s r.o., se sídlem Dlouhá 16, Praha 1, IČ: 47534346 (dále jen "COMINDUSTRIAL"). Prostřednictvím 100% obchodního podílu získá společnost HTC možnost kontrolovat soutěžní chování společnosti COMINDUSTRIAL. Navrhovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů, k němuž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna. Strany spojení
Společnost HTC je holdingová společnost, jež působí prostřednictvím svých dceřiných společností v oblasti strojírenství, zejména ve výrobě a prodeji zemědělských traktorů, ložisek, jednoúčelových strojů na zpracování drátů, pro gumárenský a jiný průmysl a rovněž v oblasti prodeje výpočetní techniky. Kromě společností Zetor ČR, a.s. a Revitalizační Traktor s.r.o., obě se sídlem Trnkova 111, Brno, a jejich dceřiných společností, nekontroluje HTC v ČR žádného dalšího soutěžitele. Společnost HTC dodává do České republiky různé druhy výrobků, jako jsou např. ložiska pro vodní čerpadla a textilní stroje aj., rovinné a portálové brusky, uhlíkové výrobky pro technické účely (uhlíkové formy, kluzná ložisky, uhlíky do elektromotorů aj.), náhradní díly pro zemědělskou techniku, malé motocykly.
Společnost COMINDUSTRIAL , jejímž předmětem podnikání je zejména zprostředkovatelská činnost, činnost organizačních a ekonomických poradců, výroba, instalace a opravy elektronických zařízení, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení, zámečnictví a nástrojařství, je v době před uskutečněním spojení kontrolována společností STYRAGNUS s.r.o., se sídlem U Habrovky 247/11, Praha 4, která je jejím jediným společníkem. Společnost COMINDUSTRIAL je 100% akcionářem společnosti ZKL Nářadí, a.s., se sídlem Osvobozená 215, Klášterec nad Ohří. Prostřednictvím podniku v Klášterci nad Ohří působí společnost COMINDUSTRIAL v oblasti výroby a prodeje ložisek (především kuličkových) a činností souvisejících. Dopady spojení
Při vymezování relevantních trhů vychází Úřad především z podnikatelských aktivit společnosti nad níž je získávána kontrola, neboť po uskutečnění spojení tyto činnosti rozšíří pole působnosti navrhovatele. V posuzovaném případě je spojením dotčenou oblastí zejména výroba a prodej ložisek. Ložiska, která lze charakterizovat jako standardizované, vyměnitelné strojní části určené k otočnému uložení hřídelů, jejichž účelem je přenášet zatížení a snižovat tření, se dělí podle přítomnosti valivých prvků na ložiska kluzná a ložiska valivá. Mezi těmito dvěma druhy ložisek neexistuje vzájemná zastupitelnost. Jednotlivá ložiska lze v rámci těchto dvou skupin dále dělit, přičemž jak vyplývá z rozhodovací praxe Úřadu 1 , ale i Evropské komise 2 , k jejímž rozhodnutím Úřad podpůrně přihlíží, rovněž tyto užší skupiny ložisek nejsou vzájemně zaměnitelné.
Společnost COMINDUSTRIAL dodává prostřednictvím svého podniku v Klášterci nad Ohří na trh České republiky z valivých ložisek především kuličková, a to přesná kuličková ložiska a ostatní kuličková ložiska, z kluzných potom kloubová ložiska. Skupina HTC dodává na tuzemský trh jak přesná kuličková ložiska, tak i ostatní kuličková ložiska, a především ložiska pro vodní čerpadla. Naopak kloubová ložiska HTC do České republiky nedodává. K vzájemnému překrytí činností spojujících se soutěžitelů tak dochází pouze v oblasti výroby a prodeje přesných kuličkových ložisek a ostatních kuličkových ložisek. Portfolio skupiny HTC na českém trhu se pak v důsledku předmětného spojení rozšíří o kloubová ložiska.
Pokud jde o způsoby distribuce ložisek, využívají se jednak přímé dodávky pro sériovou výrobu a jednak dodávky určené na opravy, údržbu, rekonstrukce a malosériovou výrobu strojírenských výrobků. Co se týče prvního způsobu, typickým příkladem takového odběratele je např. automobilový výrobce či výrobce elektromotorů, dopravních systémů apod. Takový odběratel vyžaduje velké množství výrobků v relativně úzkém sortimentu. Distribuce takovému odběrateli je v rozhodující míře z cenových a logistických důvodů prováděna přímými dodávkami od výrobce ke spotřebiteli. Druhý způsob distribuce je v rozhodujícím měřítku prováděn distributory nezávislými, přičemž někteří výrobci využívají spolupráci s výhradními distributory, kteří dále spolupracují s drobnějšími zcela nezávislými distributory.
Činnosti spojujících se soutěžitelů se na území České republiky sice v oblasti výroby a prodeje přesných kuličkových ložisek a ostatních kuličkových ložisek překrývají, nicméně, vzhledem k tomu, že podíl spojujících se soutěžitelů na takto uvažovaných úzce vymezených trzích nebude vyšší než 15 %, dospěl Úřad k závěru, že pro potřeby posouzení dopadů předmětného spojení na hospodářskou soutěž není třeba vymezovat relevantní trhy s konečnou platností.
V oblasti výroby a prodeje ložisek působí řada dalších soutěžitelů (tuzemských i zahraničních) a vstupu potenciálních soutěžitelů na tuzemský trh nebrání žádné významné bariéry, což umožňuje stále širší uplatnění levnějším asijským výrobcům. Lze tedy konstatovat, že při žádné z definic dotčených relevantních trhů přicházejících v úvahu nedojde k posílení tržní síly natolik, že by to vedlo nebo mohlo vést ke vzniku či posílení dominantního postavení spojením vzniklého subjektu na tuzemském trhu, a které by mělo nebo mohlo mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc
vrchní ředitel
PM: 30. dubna 2003
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Ing. Dalibor Vítek, advokát
AK Vítek a Mrázek
Pod Klaudiánkou 4a
147 00 Praha 4
1 viz rozhodnutí Úřadu čj. S 176/01
2 viz rozhodnutí Komise COMP/M.2608