UOHS S0421/2017
Rozhodnutí: S0421/2017/KS-32868/2017/840/MWi Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů, paní W. B. / Grammer AG
Účastníci paní W. B. Grammer AG
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2017
Datum nabytí právní moci 9. 11. 2017
Dokumenty dokument ke stažení 296 KB


Č. j.: ÚOHS-S0421/2017/KS-32868/2017 /840/MWi

Brno: 8. 11. 2017Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0421/2017/KS, zahájeném dne 20. 10. 2017 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, paní W. B., zastoupeného JUDr. Pavlem Dejlem, Ph.D., advokátem, se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

ROZHODNUTÍ:

Spojení soutěžitelů, paní W. B., a společnosti Grammer AG, se sídlem Spolková republika Německo, Amberg, Georg-Grammer-Strae 2, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, postupným nabýváním akcií společnosti Grammer AG [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] ze strany společnosti nepřímo kontrolované paní W. B., v jehož důsledku má paní W. B. získat možnost vykonávat nepřímou výlučnou kontrolu nad touto společností, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona

POVOLUJE.

Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), postupným nabýváním akcií společnosti Grammer AG, se sídlem Spolková republika Německo, Amberg, Georg-Grammer-Strae 2 (dále jen Grammer AG ), [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] ze strany společnosti nepřímo kontrolované paní W. B. (dále jen paní W. B. ), v jehož důsledku má paní W. B. nabýt nepřímo [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Grammer AG.
2. V průběhu roku začala podnikatelská skupina kontrolovaná ze strany paní W. B. (prostřednictvím společnosti JAP Capital Holding GmbH, se sídlem ve Spolkové republice Německo) nabývat akcie společnosti Grammer AG, [1] přičemž [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] má tato podnikatelská skupina [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] nabýt akcie, které jí umožní držet [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Grammer AG. [2]
3. S ohledem na skutečnost, že valných hromad společnosti Grammer AG se za posledních pět let účastnili akcionáři, kteří souhrnně průměrně drželi akcie představující cca 48,98% podíl na hlasovacích právech v této společnosti, a vzhledem k tomu, že ostatní akcie předmětné společnosti jsou drženy velkým množstvím akcionářů, [3] tak akciový podíl na společnosti Grammer AG, který má v úmyslu paní W. B., prostřednictvím společnosti JAP Capital Holding GmbH, [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] nabýt, jí umožní vykonávat nepřímou výlučnou kontrolu nad touto společností ve smyslu § 12 odst. 4 zákona. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
4. Paní W. B. stojí v čele podnikatelské skupiny Jifeng (dále jen Skupina Jifeng ), která se celosvětově zabývá především výrobou dílů pro systémy sezení v osobních vozidlech, zejména výzkumem, vývojem, výrobou a prodejem hlavových a loketních opěrek, včetně výztuh hlavových opěrek, pro osobní vozidla. Na území Evropské unie je Skupina Jifeng v dané oblasti aktivní prostřednictvím společností Jifeng Automotive Interior GmbH, se sídlem ve Spolkové republice Německo, Ningbo Jifeng Auto Parts Co. Ltd., se sídlem v Čínské lidové republice, a Jifeng Automotive Interior CZ s.r.o., se sídlem v České republice. [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] , veškerá produkce společnosti Jifeng Automotive Interior CZ s.r.o. je vyvážena do Spolkové republiky Německo, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Polské republiky.
5. Společnost Grammer AG není v době před uskutečněním posuzované transakce kontrolována žádnou osobou, a to s ohledem na roztříštěnou akcionářskou strukturu této společnosti. Grammer AG stojí v čele podnikatelské skupiny (dále jen Skupina Grammer ), která působí prostřednictvím svých dvou divizí celosvětově zejména v oblasti vývoje a výroby komponentů a systémů pro interiéry osobních vozidel ( Automotive Division ) a sedadel pro řidiče a spolujezdce v terénních užitkových vozidlech (zemědělské a stavební stroje a vozidla, vysokozdvižné vozíky), nákladních automobilech, autobusech a vlacích ( Seating Systems Division ). Hlavními výrobky jsou hlavové opěrky pro osobní vozidla, loketní opěrky pro osobní vozidla, sedadla pro užitková vozidla a další interiérové prvky. Skupina Grammer působí na území České republiky především prostřednictvím společností Grammer Automotive CZ s.r.o. (sedadlové komponenty) a GRAMMER CZ, s.r.o. (konzole a loketní opěrky, komponenty pro užitková vozidla).
6. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

JUDr. Hynek Brom
I. místopředseda Úřadu

Obdrží
JUDr. Pavel Dejl, Ph.D., advokát
Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.
Jungmannova 745/24
110 00 Praha 1
IDDS: a4ehtdc

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Právní moc: 9. 11. 2017.

[1] Ke dni 19. 10. 2017 držela společnost JAP Capital Holding GmbH cca 25,51 % akcií společnosti Grammer AG, viz https://www.grammer.com/en/investor-relations/share-data/shareholder-structure.html .
[2] Viz Zjednodušený dotazník k povolení spojení, list spisu č. 103.
[3] Významnými akcionáři společnosti Grammer AG jsou dle informací zveřejněných na jejích internetových stránkách kromě společnosti JAP Capital Holding GmbH, která vlastní ke dni 19. 10. 2017 25,51 % akcií, společnosti HALOG GmbH & Co. KG, Cascade International Investment GmbH, Wynnefield Partners a Dimensional. Jednotlivý podíl každé z těchto společností na hlasovacích právech ve společnosti Grammer AG však nepřevyšuje 10 %.