UOHS S042/2005
Rozhodnutí: S042/05-5940/05-OOHS Instance I.
Věc Žádost o povolení spojení soutěžitelů GES MEDIA EUROPE B.V. a MTG Broadcasting AB
Účastníci GES MEDIA EUROPE B.V., se sídlem Locatellikade 1 Parnassustrn, Amsterdam, Nizozemské království MTG Broadcasting AB, se sídlem Skeppsbron 18, Box 2094, Stockholm, Švédské království
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2005
Datum nabytí právní moci 31. 10. 2005
Dokumenty dokument ke stažení 81 KB


S 42/05-5940/05-OOHS V Brně dne 31. října 2005
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 42/05, zahájeném dne 6. října 2005 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnosti MTG Broadcasting AB, se sídlem Skeppsbron 1, Box 2094, Stockholm, Švédské království, ve správním řízení zastoupená Mgr. Radkem Váňou, advokátem, se sídlem V Celnici 4, Praha 1, na základě plné moci ze dne 30. září 2005, a GES MEDIA EUROPE B.V., se sídlem Locatellikade 1 Parnassustrn, Amsterdam, Nizozemské království, ve správním řízení zastoupená JUDr. Pavlem Fráňou, advokátem, se sídlem Sokolovská 49/5, Praha 8, na základě plné moci ze dne 4. října 2005, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů, k němuž má dojít na základě Smlouvy o koupi akcií, uzavřené dne 29. září 2005 mezi společnostmi MTG Broadcasting AB, se sídlem Skeppsbron 1, Box 2094, Stockholm, Švédské království, jako kupujícím, a GES MEDIA EUROPE B.V., se sídlem Locatellikade 1 Parnassustrn, Amsterdam, Nizozemské království, jako prodávajícím, a Akcionářské smlouvy, uzavřené dne 29. září 2005 mezi společnostmi MTG Broadcasting AB, se sídlem Skeppsbron 1, Box 2094, Stockholm, Švédské království, na straně jedné, a GES MEDIA EUROPE B.V., se sídlem Locatellikade 1 Parnassustrn, Amsterdam, Nizozemské království, na straně druhé, v jejichž důsledku má společnost MTG Broadcasting AB, se sídlem Skeppsbron 1, Box 2094, Stockholm, Švédské království, získat akcie představující 50% podíl na základním kapitálu společnosti GES MEDIA HOLDING, a.s., se sídlem Královodvorská 1081/16, Praha 1, IČ: 26706539, a tím bude spolu se společností GES MEDIA EUROPE B.V., se sídlem Locatellikade 1 Parnassustrn, Amsterdam, Nizozemské království, která bude na místo dosavadních 100 % akcií společnosti GES MEDIA HOLDING, a.s., se sídlem Královodvorská 1081/16, Praha 1, IČ: 26706539, vlastnit zbývajících 50 % akcií, mít možnost společně kontrolovat společnost GES MEDIA HOLDING, a.s., se sídlem Královodvorská 1081/16, Praha 1, IČ: 26706539, ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 42/2005 ze dne 19. října 2005. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K posuzované transakci má dojít v důsledku dvou smluv. První je Smlouva o koupi akcií, jež byla uzavřena dne 29. září 2005 mezi společností MTG Broadcasting AB, se sídlem Skeppsbron 1, Box 2094, Stockholm, Švédské království (dále jen "MTG"), jako kupujícím, a společností GES MEDIA EUROPE B.V., se sídlem Locatellikade 1 Parnassustrn, Amsterdam, Nizozemské království (dále jen "GME"), jako prodávajícím. V důsledku předmětné smlouvy nabude společnost MTG od prodávajícího akcie představující 50% podíl na základním kapitálu společnosti GES MEDIA HOLDING, a.s., se sídlem Královodvorská 1081/16, Praha 1, IČ: 26706539 (dále jen "GM Holding"). Zbylých 50 % akcií společnosti GM Holding zůstane nadále ve vlastnictví společnosti GME. V souvislosti s výše uvedenou Smlouvou o koupi akcií byla dne 29. září 2005 mezi společnostmi MTG a GME uzavřena rovněž akcionářská smlouva, v níž smluvní strany upravují svá vzájemná práva a povinnosti akcionářů společnosti GM Holding. Rovnost hlasovacích práv, stejně jako například ustanovení Akcionářské smlouvy o obsazování orgánů společnosti GM Holding, zaručují, že k přijetí jakéhokoli rozhodnutí společnosti GM Holding bude nutná dohoda obou akcionářů.
V důsledku realizace obou shora uvedených smluv tak společnost MTG získá možnost spolu se společností GME společně kontrolovat společnost GM Holding. Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že čistý obrat soutěžitele, nad jehož podnikem je získávána společná kontrola, dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a zároveň je čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem vyšší než 1,5 miliardy Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. b) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost MTG je švédskou holdingovou společností, která sama nepůsobí na žádném relevantním trhu. Je součástí mezinárodní skupiny společností kontrolovaných společností Modern Time Group MTG AB, se sídlem Skeppsbron 1, Box 2094, Stockholm, Švédské království. Skupina MTG podniká převážně v odvětví komunikačních médií a zabývá se především distribucí televizního a rozhlasového vysílání konečným spotřebitelům, produkcí televizních programů a velkoobchodním prodejem programových kanálů. Odvětví činnosti skupiny MTG zahrnují zejména bezplatné a placené televizní vysílání, rozhlasové vysílání, výrobu zábavních televizních pořadů, výrobu a distribuci hraných filmů, produkci a distribuci knižních titulů a zákaznických magazínů, on-line shopping (tj. maloobchodní prodej přes internet) a TV-shopping (tj. prodej prostřednictvím televizního vysílání).
V České republice působí skupina MTG pouze v oblasti velkoobchodní nabídky placených televizních kanálů, a sice prostřednictvím společnosti Viasat World Ltd, která nabízí na tuzemském trhu dva placené tématické programy s názvem Viasat Explorer a Viasat History.
Společnost GME je rovněž holdingovou společností a jako taková nepůsobí na žádném relevantním trhu. V době před realizací navrhovaného spojení soutěžitelů vlastnila 100 % akcií společnosti GM Holding , která je rovněž společností holdingového typu a která zastřešuje společnosti skupiny TV Prima. Mimoto společnost GM Holding poskytuje společnostem ze skupiny TV Prima kompletní ekonomický servis, zahrnující vedení účetnictví, controlling, cash management apod.
Do skupiny TV Prima, která je kontrolována ze strany společnosti GM Holding náleží soutěžitelé, které působí pouze na území České republiky. Jedná se o následující společnosti:
FTV Prima, spol. s r.o. , se sídlem Na Žertvách 24/132, Praha 8-Libeň, IČ: 48115908 (dále jen "FTV Prima"), je držitelem licence k provozování celoplošného televizního vysílání a působí primárně v odvětví televizního vysílání, respektive distribuce televizního vysílání koncovým spotřebitelům. Společnost FTV Prima je dále vlastníkem akcií představujících 55 % podíl na základním kapitálu společnosti PRIMA PLUS, a.s., se sídlem Na Žertvách 24, Praha 8, IČ: 25097920, která je však v konkurzu a nevykonává žádnou činnost.
TV PRODUKCE a.s. , se sídlem Na žertvách 24/132, Praha 8-Libeň, IČ: 26227011 (dále jen "TV Produkce"), působí v oblasti produkce televizních programů a vyrábí a dodává veškerý původní obsah pro televizní program TV Prima (tzv. in-house produkce), jejíž poptávka představuje více než 95 % příjmů společnosti TV Produkce.
REGIO MEDIA, spol. s r.o. , se sídlem Na žertvách 24/132, Praha 8-Libeň, IČ: 26063778, je holdingovou společností, která vlastní kontrolní podíly v několika společnostech, provozujících regionální televizní stanice. Jedná se o společnosti i) TV Vřídlo s.r.o., se sídlem Závodu míru 4/ č.p. 237, Karlovy vary, IČ: 26340534, ii) TV MORAVA, s.r.o., se sídlem ul. 8. května 497/37, Olomouc, IČ: 25826841, iii) TV LYRA s.r.o., se sídlem Popovická 32, Děčín 23, IČ: 43225292, a iv) Regionální televize DAKR, s.r.o., se sídlem obchodní 41, Most. IČ: 49098497.
TV Prima Support, s.r.o. , se sídlem Na Žertvách čp. 132 or.č. 24, Praha 8, IČ: 26145081, je společností poskytující podpůrný servis v podobě nájmu a správy budov a IT služeb výhradně společnosti FTV Prima a částečně společnosti TV Produkce. Dopady spojení
Úřad v rámci posuzování spojení soutěžitelů hodnotí jeho dopady na dotčené relevantní trhy. Při vymezování relevantních trhů se zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Společná kontrola je v posuzovaném případě získávána nad společností GM Holding. Společnosti náležící do skupiny TV Prima, kterou společnost GM Holding zastřešuje, působí především v oblasti televizního vysílání, oblasti produkce televizních pořadů a souvisejících činností. Televizní vysílání představuje jednosměrný komunikační kanál mezi provozovatelem televizního vysílání a příjemcem-divákem. Obsah komunikačního sdělení, forma přenosu televizního signálu (tj. analogové vs. digitální), technické zajištění distribuce televizního vysílání a zejména vztahy mezi divákem a provozovatelem jsou obvykle různé. Posledně jmenované kriterium bývá pro rozlišování relevantních trhů tím nejpodstatnějším a na jeho základě se obvykle rozlišuje mezi trhem placeného televizního vysílání (tzv. Pay TV) a trhem bezplatného televizního vysílání (tzv. free-access TV), přičemž základní odlišnost mezi oběma trhy spočívá v rozdílných obchodních vztazích mezi provozovateli televizního vysílání, diváky a odvětvím reklamních služeb, a v odpovídajícím způsobu financování. Zatímco na trhu bezplatného vysílání jsou stěžejními parametry podíl sledovanosti (tzv. audience share) a sazby za reklamu (tzv. advertising rates), na trhu placeného vysílání je hlavním faktorem úroveň poplatků za jednotlivé (i sdružené) placené kanály a strukturování programových schémat s cílem zaujmout specifické cílové skupiny předplatitelů.
Z hlediska produkce televizních pořadů je třeba rozlišovat produkci samotných provozovatelů televizního vysílání pro vlastní potřebu (tzv. in-house produkce) a produkci nezávislých producentů televizních pořadů, kteří vyrábějí televizní pořady na objednávku různých televizních stanic a kteří o takové objednávky mezi sebou soutěží.
Naproti tomu, skupina MTG působí v České republice pouze v oblasti velkoobchodních dodávek placených televizních kanálů, která zahrnuje nabídku televizních kanálů provozovatelům placených TV stanic, kteří je následně buď individuálně nebo v rámci programových balíčků poskytují svým předplatitelům.
Vzhledem ke skutečnosti, že skupina MTG na trhu v České republice nepůsobí v oblastech, na nichž je aktivní skupina TV Prima, která je kontrolována společností GM Holding, může být otázka přesného vymezení spojením dotčených relevantních trhů v tomto konkrétním případě ponechána otevřenou.
Jediným z v úvahu přicházejících relevantních trhů, na němž zaujímá skupina TV Prima tržní podíl převyšující 15 %, je trh bezplatného televizního vysílání, respektive úzce související trh televizní reklamy. TV Prima je jedním ze čtyř celoplošných bezplatných televizních programů v České republice, přičemž je jedním ze dvou komerčních televizních programů. Přitom jak ve sledovanosti, tak i ve výši reklamních příjmů, zaostává TV Prima za svým hlavním konkurentem, kterým je TV Nova.
Činnosti spojujících se soutěžitelů se na území České republiky nepřekrývají, nedochází tak k horizontální integraci spojujících se soutěžitelů, a tím ani k navýšení tržního podílu na trhu. Uskutečněním navrhovaného spojení soutěžitelů dojde ke vstupu silného mezinárodního strategického partnera působícího v mediálním odvětví do skupiny TV Prima, a tím i k posílení její tržní síly a tedy i schopnosti účinně soutěžit s hlavními konkurenty.
Vstup na trh bezplatného televizního vysílání v České republice je v současné době omezen zejména skutečností, že nejsou k dispozici frekvence pro celoplošné analogové pozemní vysílání. Tato překážka však bude postupně odstraněna v důsledku zavádění a rozvoje digitálního vysílání, které umožní v jednom frekvenčním pásmu současně přenášet několik televizních programů. Shora uvedená bariéra vstupu na trh však v tomto případě není relevantní, neboť v důsledku navrhovaného spojení soutěžitelů nedojde ke změně počtu subjektů působících v dané oblasti.
S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem dopěl Úřad k závěru, že při žádné z definic dotčených relevantních trhů, přicházejících v úvahu, nedojde k posílení tržní síly spojením vzniklého subjektu natolik, že by to mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel odboru ochrany hospodářské soutěže
PM: 31. října 2005
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Radek Váňa, advokát
AK Allen & Overy
V Celnici 4
110 00 Praha 1
a
JUDr. Pavel Fráňa, Ph.D., advokát
AK Hartmann, Jelínek, Vališ, Vych a partneři
Sokolovská 49/5
186 00 Praha 8