UOHS S042/2004
Rozhodnutí: OF/S042/04-1388/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů-Deutsche Beteiligungs AG a Otto Sauer Achsenfabrik Keilberg GmbH & Co. KG
Účastníci Deutsche Beteiligungs AG, se sídlem Kleine Wiesenau 1, 60323 Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo Otto Sauer Achsenfabrik Keilberg GmbH & Co. KG, se sídlem Hauptstrasse 26, 63856 Bessenbach, Spolková republika Německo
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 30. 3. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 72 KB


S 42/04-1388/04
V Brně dne 29. března 2004

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 42/04, zahájeném dne 27. února 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Deutsche Beteiligungs AG, se sídlem Kleine Wiesenau 1, Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo, ve správním řízení zastoupená JUDr. Pavlem Marcem, LL.M., advokátem, se sídlem Klimentská 10, Praha 1, na základě plné moci z 11. února 2004, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Deutsche Beteiligungs AG, se sídlem Kleine Wiesenau 1, Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo , a Otto Sauer Achsenfabrik Keilberg GmbH & Co. KG, se sídlem Hauptstraße 26, Bessenbach, Spolková republika Německo, k němuž má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o převodu veškerých obchodních podílů ve společnosti Otto Sauer Achsenfabrik Keilberg" uzavřené dne 3. února 2004 mezi panem Dipl.-Kfm. Ulrichem-Otto Sauerem, bytem Kirchnerstr. 1, Aschaffenburg, Spolková republika Německo, paní Dorothée von Hartmann, bytem Dr. Max-Str. 11, Grünwald, Spolková republika Německo, a společností Sauer GmbH, se sídlem Bessenbach-Keilberg, Spolková republika Německo, jako prodávajícími, a OS Achsenfabrik GmbH, se sídlem Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo , jako kupujícím, v jejímž konečném důsledku má společnost Deutsche Beteiligungs AG získat, prostřednictvím jí výlučně kontrolované společnosti OS Achsenfabrik GmbH, 100% obchodní podíl ve společnosti Otto Sauer Achsenfabrik Keilberg GmbH & Co. KG, a tím i možnost tuto společnost kontrolovat, se v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku a obdobných veřejných seznamů, listiny zakládající spojení, výročních zpráv a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 10/2004 ze dne 10. března 2004. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě "Smlouvy o převodu veškerých obchodních podílů ve společnosti Otto Sauer Achsenfabrik Keilberg" ze dne 3. února 2004 (dále jen "Smlouva") uzavřené mezi panem Dipl.-Kfm. Ulrichem-Otto Sauerem, bytem Kirchnerstr. 1, Aschaffenburg, Spolková republika Německo (dále jen "pan Sauer"), paní Dorothée von Hartmann, bytem Dr. Max-Str. 11, Grünwald, Spolková republika Německo (dále jen "paní von Hartmann"), a společností Sauer GmbH, se sídlem Bessenbach-Keilberg, Spolková republika Německo (dále jen "Sauer GmbH"), jako prodávajícími, a společností OS Achsenfabrik GmbH, se sídlem Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo (dále jen "OS Achsenfabrik"), jako kupujícím.
Společnost OS Achsenfabrik byla založena společností Deutsche Beteiligungs AG, se sídlem Kleine Wiesenau 1, Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo (dále jen "Deutsche Beteiligungs" nebo "navrhovatel"), za účelem nabytí 100% obchodního podílu ve společnosti Otto Sauer Achsenfabrik Keilberg GmbH & Co. KG, se sídlem Hauptstraße 26, Bessenbach, Spolková republika Německo (dále jen "SAF"). V průběhu transakce má rovněž dojít k převodu 30% obchodního podílu ve společnosti OS Achsenfabrik na pana Sauera a 5% obchodního podílu ve společnosti OS Achsenfabrik na pana Rudi Ludwiga z jejího jediného zakladatele, kterým je společnost Deutsche Beteiligungs. Navrhovatel tak bude vlastnit 65% obchodní podíl ve společnosti OS Achsenfabrik, a tím bude tento subjekt výlučně kontrolovat.
V konečném důsledku navrhované transakce získá společnost Deutsche Beteiligungs, prostřednictvím jí výlučně kontrolované společnosti OS Achsenfabrik, 100% obchodní podíl ve společnosti SAF, a tím i možnost tuto společnost kontrolovat.
Navrhovaná transakce je tedy spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť společnost Deutsche Beteiligungs získá možnost kontrolovat soutěžní chování jiného soutěžitele, v tomto případě společnosti SAF.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů, vypočtený dle ustanovení § 14 zákona, byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a navrhované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Deutsche Beteiligungs je německou veřejně obchodovanou investiční společností, která není kontrolována žádným subjektem. Předmětem činnosti společnosti Deutsche Beteiligungs je koupě, držba, správa a prodej soukromých majetkových podílů. Společnost Deutsche Beteiligungs investuje prostřednictvím fondu DBG Fourth Equity Team GmbH & Co. KgaA a současně prostřednictvím paralelních fondů, odpovídá za jejich správu a má nad těmito fondy výlučnou kontrolu.
Z portfolia společnosti Deutsche Beteiligungs se hospodářské soutěže na území České republiky v roce 2003 účastnily pouze společnosti DS Technologie Werkzeugmaschinenbau GmbH (speciální obráběcí stroje), Babcock Borsig Power Service GmbH (technologie pro výrobu elektrické energie a ochranu životního prostředí) a Preh-Group (automobilová/ průmyslová elektronika a výstavba výrobních závodů). V rámci České republiky nekontroluje společnost Deutsche Beteiligungs žádné subjekty.
Společnost SAF je před uskutečněním předmětného spojení plně vlastněna a kontrolována panem Sauerem a paní von Hartmann. Společnost SAF působí celosvětově v oblasti výroby a distribuce nepoháněných náprav a nápravových systémů pro těžké přívěsy a návěsy. Společnost SAF vlastní tři výrobní závody v Německu (Keilberg, Wörth nad Mohanem a Frauengrund) a jeden společný výrobní podnik se společností ALKO v Číně.
V rámci České republiky vlastní společnost SAF 100% dceřinou společnost SAF Trade spol. s r.o., se sídlem Průmyslová 1152, Uherské Hradiště, IČ: 63486156, která se zabývá distribucí produktů své mateřské společnosti.
Dopady spojení
Pro posouzení dopadů předmětného spojení v České republice Úřad nejdříve vymezuje relevantní trh, který je spojením dotčen, a následně posuzuje, zda na takovém trhu navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. V tomto případě je kontrola získávána nad společností SAF.
Společnost SAF dodává na český trh nápravy a nápravové systémy skládající se z nápravové trubky, brzdy a odpružení. Nápravy se mohou odlišovat jednotkami odpružení, typem brzdového systému (bubnové, přičemž v poslední době roste výroba náprav s diskovými brzdami) či způsobem připojení systému odpružení k nápravové rouře (svarem "INTRA-family" či šrouby "module"). Nabyvatel ani společnosti z jeho portfolia nepůsobí na stejném ani vertikálně propojeném trhu, kde působí společnost SAF.
Na základě posouzení činností spojujících se soutěžitelů a rovněž s ohledem na výše uvedené vymezil Úřad věcně relevantní trh pro účely tohoto rozhodnutí jako trh nepoháněných náprav a nápravových systémů pro těžké přívěsy a návěsy. Z hlediska geografického se jedná o relevantní trh vymezený celým územím České republiky .
V rámci České republiky dosahuje tržní podíl společnosti SAF cca (obchodní tajemství) %. Na českém trhu působí i další zahraniční soutěžitelé jako např. společnosti BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft (cca (obchodní tajemství) % podíl), SMB/Gigant (cca (obchodní tajemství) % podíl) či Daimler-Chrysler AG (cca (obchodní tajemství) % podíl).
Vzhledem ke skutečnosti, že nedochází k překrytí podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů v rámci České republiky, dospěl Úřad k závěru, že předmětným spojením nedojde k výraznému nárůstu tržní síly spojením vzniklého subjektu na takovou míru, která by mu umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích, a spojení tedy nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Pavel Marc, LL.M., advokát
AK Wolf Theiss & Partners, v.o.s.
Klimentská 10
110 00 Praha 1
PM: 30. 3. 2004