UOHS S042/2002
Rozhodnutí: OF/S042/02-1120/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Entrade Holdings, B.V., Nizozemí a Czechpol Energy, spol. s r.o.,
Účastníci Czechpol Energy spol. s r.o., se sídlem O. Košové 208, Sviadnov Entrade Holdings, B.V., J.J. Viottastraat 46, 1071JT Amsterdam, Nizozemí
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 19. 4. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 70 KB


S 42/02-1120/02 V Brně dne 25. března 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 42/02, zahájeném dne
21. února 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, kterým je společnost Entrade Holdings B.V., se sídlem J. J. Viottastraat 46, 1071JT Amsterdam, Nizozemí, ve správním řízení právně zastoupené Mgr. Kristýnou Diewokovou, advokátkou, se sídlem Dewey Ballantine, v.o.s., Jungmannova 31, 110 00 Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o převodu obchodního podílu, která má být uzavřena mezi společností , jako prodávajícím, a společností Entrade Holdings B.V., se sídlem J. J. Viottastraat 46, 1071JT Amsterdam, Nizozemí, jako kupujícím, v jejímž důsledku dojde k převodu 100 % obchodního podílu ve společnosti Czechpol Energy, spol. s r.o., se sídlem O. Kišové 208, Sviadnov, Česká republika, ze společnosti ., na společnost Entrade Holdings B.V., se sídlem J. J. Viottastraat 46, 1071JT Amsterdam, Nizozemí, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 21. února 2002 na návrh společnosti Entrade Holdings B.V., se sídlem J. J. Viottastraat 46, 1071JT Amsterdam, Nizozemí (dále jen "Entrade Holdings"), právně zastoupené Mgr. Kristýnou Diewokovou, advokátkou, se sídlem Dewey Ballantine, v.o.s., Jungmannova 31, 110 00 Praha 1, na základě plné moci, správní řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů Entrade Holdings a Czechpol Energy, spol. s r.o., se sídlem O. Kišové 208, Sviadnov, Česká republika (dále jen "Czechpol Energy"), ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel z návrhu na zahájení správního řízení, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníků řízení, dotazníku vztahujícího se k posuzovanému spojení, listin zakládajících spojení, výpisů z obchodních rejstříků, výročních zpráv, účetních závěrek a způsobu výpočtu obratů spojujících se soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 11/02 ze dne 13. března 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podávání případných námitek Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníků správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Ze strany zástupce účastníků správního řízení nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Notifikační podmínky
Ke spojení má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, na základě připravované smlouvy o převodu obchodního podílu (dále jen "Smlouva"), která má být uzavřena mezi společností Entrade Holdings, jako kupujícím, a společností . (dále jen " ."), jako prodávajícím. Podle této Smlouvy převede společnost 100 % obchodní podíl ve společnosti Czechpol Energy, na společnost Entrade Holdings.
Celkový čistý obrat společnosti Entrade Holdings dosažený na území ČR činí za poslední účetní období .. Kč, celkový čistý obrat společnosti Czechpol Energy dosažený na území ČR činí za poslední účetní období ... Kč. Celkový celosvětový čistý obrat společnosti Entrade Holdings dosáhl za poslední účetní období .. Kč, u společnosti Czechpol Energy pak .. Kč. Jsou tedy splněny notifikační podmínky dle § 13 zákona.
Dopady spojení
Entrade Holdings je členem skupiny společností, které jsou kontrolovány mateřskou společností NRG Energy, Inc., se sídlem v Minneapolis, USA (dále jen "skupina NRG"). Společnosti skupiny NRG působí v oblasti výroby elektrické energie, obchodování s elektrickou energií a výroby a přenosu tepelné energie. Entrade Holdings je holdingovou společností založenou za účelem držby a správy majetkových podílů v ostatních společnostech, které patří do skupiny NRG, neprovozuje tedy žádnou podnikatelskou činnost. Společnostmi kontrolovanými společností Entrade Holdings, sídlícími v ČR jsou Entrade, s.r.o., a ECK Generating, s.r.o.
Czechpol Energy je 100 % dceřinou společností .., která je nepřímo zcela kontrolována společností .. (dále jen "..."), jež jako mateřská společnost stojí v čele skupiny společností (dále jen "skupina ") působících v oblasti výroby, nákupu a prodeje energií. Společnost Czechpol Energy obchoduje s elektrickou energií a projektuje obchodní operace a její českou dceřinou společností je .., dále vlastní ve společnostech .., .., a ... takové množství akcií, které jí umožňuje vykonávat v nich podstatný vliv.
Jak vyplývá z údajů předložených účastníky správního řízení, dotčeným odvětvím, ve kterém působí spojující se soutěžitelé, stejně jako subjekty je kontrolující a jimi kontrolované, je energetika. Samotné spojení soutěžitelů se dotýká obchodování s elektrickou energií, spojující se soutěžitelé elektrickou energii nevyrábějí, ani nedistribuují. Vzhledem k tomu, že Entrade Holdings jako holdingová společnost založenou za účelem držby a správy majetkových podílů ve společnostech skupiny NRG kontroluje na území ČR společnosti obchodující s elektrickou energií a společnost Czechpol Energy podniká na území České republiky jako obchodník s elektrickou energií, vymezil Úřad jako věcně relevantní trh obchodování s elektrickou energií. Za územně relevantní trh považoval Úřad v posuzované věci území celé České republiky. Z časového hlediska považoval Úřad posuzovaný trh za trh s trvalým charakterem.
Na takto vymezeném relevantním trhu působí společnost Entrade prostřednictvím svých dceřiných společností, a to .., sídlící ve .., která na relevantní trh vstoupila v lednu 2002 a jejíž předpokládaný tržní podíl činí méně než %, a ECK Generating, s.r.o., jejíž tržní podíl na relevantním trhu dosáhl v roce 2001 přibližně %. Tržní podíl společnosti Czechpol Energy na trhu obchodování s elektrickou energií činil v roce 2001 přibližně %. Uskutečněním posuzovaného spojení tedy dojde ke zvýšení tržního podílu spojujících se soutěžitelů na přibližně %.
Na základě výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů neposílí postavení spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu obchodování s elektrickou energií tak, aby jim umožňovala chovat se ve značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Nedojde tedy ke vzniku dominantního postavení, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o tom, že navrhovaného spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Kristýna Diewoková
AK Dewey Ballantine, v.o.s.
Jungmannova 31, 110 00 Praha 1
Právní moc: 19.4.2002