UOHS S0417/2017
Rozhodnutí: S0417/2017/KS-32870/2017/840/MWi Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů KKCG Investments AG / AutoCont Holding a.s.
Účastníci KKCG Investments AG AutoCont Holding a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2017
Datum nabytí právní moci 8. 11. 2017
Dokumenty dokument ke stažení 311 KB


Č. j.: ÚOHS-S0417/2017/KS-32870/2017 /840/MWi

Brno: 8. 11. 2017Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0417/2017/KS, zahájeném dne 19. 10. 2017 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníků řízení, společností KKCG Investments AG, se sídlem Švýcarská konfederace, Luzern, Kapellgasse 21, a BJOORGEA, a.s., se sídlem Praha 4, Krč, Antala Staška 1859/34, IČO 24306771, zastoupených Mgr. Radovanem Kubáčem, advokátem, se sídlem Praha 1, Olivova 4, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

ROZHODNUTÍ:
Spojení soutěžitelů KKCG Investments AG, se sídlem Švýcarská konfederace, Luzern, Kapellgasse 21, a BJOORGEA, a.s., se sídlem Praha 4, Krč, Antala Staška 1859/34, IČO 24306771, na straně jedné, a AutoCont Holding a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Hornopolní 3322/34, IČO 27805786, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o prodeji a koupi akcií ve společnosti AutoCont Holding a.s. , která byla uzavřena dne [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] mezi společností BJOORGEA, a.s., jako prodávajícím, a společností BYW Czech, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, V celnici 1031/4, IČO 04308697, jako kupujícím, a Smlouvy mezi akcionáři ohledně skupiny AutoCont , která byla uzavřena [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] mezi společnostmi BJOORGEA, a.s. a KKCG Investments AG, v jejichž důsledku mají společnosti KKCG Investments AG a BJOORGEA, a.s. získat možnost vykonávat, prostřednictvím společnosti BYW Czech, a.s., nepřímou společnou kontrolu nad společností AutoCont Holding a.s., se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona

POVOLUJE.

Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedených dokumentů, v jejichž důsledku mají společnosti KKCG Investments AG, se sídlem Švýcarská konfederace, Luzern, Kapellgasse 21 (dále jen KKCG Investments ), a BJOORGEA, a.s., se sídlem Praha 4, Krč, Antala Staška 1859/34, IČO 24306771 (dále jen BJOORGEA ), získat možnost vykonávat nepřímou společnou kontrolu nad společností AutoCont Holding a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Hornopolní 3322/34, IČO 27805786 (dále jen AutoCont Holding ).
2. V období před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů nabyly společnosti KKCG Investments a BJOORGEA společně [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] % akcií společnosti BYW Czech, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, V celnici 1031/4, IČO 04308697 (dále jen BYW Czech ). [1] Tato společnost byla založena výlučně za účelem uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů a dosud není činná na území České republiky v žádné oblasti.
3. Dalším krokem, který předchází posuzovanému spojení soutěžitelů, má být převod cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] % akcií společnosti AutoCont Holding, které jsou v držení [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] akcionářů podílejících se na obchodním vedení této společnosti, na společnost BJOORGEA. Tito akcionáři nemají uzavřenu a ani nehodlají uzavřít akcionářskou či jinou smlouvu, která by upravovala pravidla pro hlasování za účelem výkonu společné kontroly ve společnosti BJOORGEA a ve společnosti AutoCont Holding.
4. Ke spojení soutěžitelů, spočívajícímu v nabytí nepřímé společné kontroly společností KKCG Investments a BJOORGEA nad společností AutoCont Holding, má pak dojít převodem cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] % akcií společnosti AutoCont Holding ze společnosti BJOORGEA na společnost BYW Czech. Společnou kontrolu ve společnosti AutoCont Holding tak budou společnosti KKCG Investments a BJOORGEA vykonávat nepřímo, prostřednictvím společnosti BYW Czech.
5. Současně s převodem cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] % akcií společnosti AutoCont Holding ze společnosti BJOORGEA na společnost BYW Czech má tato společnost odkoupit i akcie ve výši [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] % od tzv. pasivních akcionářů společnosti AutoCont Holding. Zbytek akcií ve výši [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] % základního kapitálu jsou ve vlastnictví společnosti AutoCont Holding.
6. Po realizaci výše uvedené transakce pak má dojít k fúzi společností BYW Czech, AutoCont Holding a AutoCont CZ a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Hornopolní 3322/34, IČO 47676795 (dále jen AutoCont CZ ), [2] v důsledku které bude konsolidováno i zbývajících [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] % akcií společnosti AutoCont Holding. Vznikne tak jedna společnost, AutoCont CZ, která má být po dokončení celé transakce přímo společně kontrolována společnostmi KKCG Investments a BJOORGEA.
7. Společnost BYW Czech, resp. společnost AutoCont Holding a společnosti přímo či nepřímo kontrolované společností AutoCont Holding, budou společně kontrolovány společnostmi KKCG Investments a BJOORGEA na základě Smlouvy mezi akcionáři ohledně skupiny AutoCont (dále jen Akcionářská smlouva ). Společná kontrola pak bude založena zejména na skutečnosti, že valná hromada společnosti BYW Czech, resp. subjektu vzniklého po výše identifikované fúzi společností BYW Czech, AutoCont Holding a AutoCont CZ, bude rozhodovat mimo jiné o schválení aktualizace obchodního plánu této společnosti a přijetí jejího nového zadlužení v hodnotě přesahující částku [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] Kč, přičemž k přijetí rozhodnutí valné hromady bude třeba souhlasu obou jejích akcionářů, tj. společností KKCG Investments a BJOORGEA. [3] [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] [4] [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] :
a. [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] ;
b. [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] [5]
8. Z výše uvedeného vyplývá, že společnosti KKCG Investments a BJOORGEA mají získat možnost vykonávat rozhodující vliv na činnost společnosti AutoCont Holding, resp. subjektu vzniklého po výše identifikované fúzi společností BYW Czech, AutoCont Holding a AutoCont CZ, a jejích dceřiných společností, a tím i možnost kontrolovat tyto společnosti ve smyslu § 12 odst. 4 zákona. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
9. Společnost KKCG Investments je kontrolována společností KKCG AG, se sídlem ve Švýcarské konfederaci. Tato společnost náleží do finanční a investiční skupiny KKCG (dále jen Skupina KKCG ), která je výlučně kontrolována [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] Skupina KKCG působí v České republice zejména v oblastech průzkumu, těžby a prodeje ropy a zemního plynu a obchodování s těmito komoditami, výstavby a provozování podzemních zásobníků zemního plynu, skladování plynu a výroby a prodeje metanolu, dále v oblasti provozování loterií a sázkových her, stíracích losů, služeb virtuálního mobilního operátora a online herních platforem, provozování cestovní kanceláře, v oblasti výzkumu, vývoje a prodeje inovativních zdravotnických prostředků, developerské činnosti v komerční a rezidenční oblasti, v oblasti těžkého strojírenství a engineeringu, energetického a dopravního strojírenství, výroby průmyslových armatur, potrubí a potrubních dílů, a další.
10. Co se týče IT technologií a informačních systémů je Skupina KKCG na území České republiky činná především v oblastech:
a. poskytování služeb B2B v oblasti mapových informačních systémů (prostřednictvím společnosti Cleerio s.r.o.),
b. provozování domény NejRemeslnici.cz (prostřednictvím společnosti TrustYard s.r.o.),
c. vývoje a výroby soutěžních her pro více hráčů v regionu střední a východní Evropy (prostřednictvím společnosti Geewa a.s.),
d. virtualizace a sdílení IT infrastruktury, cloud computing (prostřednictvím společnosti Cloud4com a.s.),
e. vývoje inovativních technologií v oblasti tzv. integrované reality (prostřednictvím společnosti BIO NEXUS Ltd.),
f. poskytování služeb v oblasti Business Process Outsourcing (prostřednictvím společnosti Conectart s.r.o.),
g. poskytování cloudových a IT služeb (prostřednictvím společnosti DataSpring s.r.o.) a
h. poskytování služeb outsourcingu IT provozu a kompletních cloudových služeb umístěných ve vlastních datových centrech (prostřednictvím společnosti SafeDX s.r.o.).
11. Společnost BJOORGEA v současné době nevykonává žádnou podnikatelskou činnost. Jedná se o holdingovou společnost, vlastněnou [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] akcionáři, kteří jsou v době před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů také akcionáři společnosti AutoCont Holding a.s.
12. Společnost AutoCont Holding stojí v čele podnikatelské skupiny AutoCont (dále jen Skupina AutoCont ). Akcie společnosti AutoCont Holding v období před uskutečněním posuzované transakce vlastní i) [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] akcionářů-fyzických osob, kteří se podílejí na obchodním vedení společnosti a vlastní akcie v celkové výši [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %, ii) [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] akcionářů-fyzických osob, kteří se nepodílejí na obchodním vedení společnosti a vlastní akcie v celkové výši [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %, a iii) společnost AutoCont Holding, která drží [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] % vlastních akcií. Mezi akcionáři společnosti AutoCont Holding není uzavřena žádná akcionářská smlouva, která by upravovala pravidla hlasování akcionářů, společnost AutoCont Holding tedy není kontrolován žádnou osobou.
13. Skupina AutoCont poskytuje na území České republiky komplexní služby v oblasti informačních technologií a informačních systémů pro zákazníky z firemní a veřejné sféry. Konkrétně se Skupina AutoCont zaměřuje zejména na poskytování komplexních IT řešení a služeb pro firemní klientelu a státní správu (prostřednictvím společnosti AutoCont CZ a.s.), dodávky CAD řešení a služeb založených na technologiích Autodesk (prostřednictvím společnosti CAD Studio a.s.) a opravy výpočetní techniky (prostřednictvím společnosti SIL Servis Partner a.s.). Činnost Skupiny AutoCont na území České republiky zahrnuje především dodávky hardware a software, IT/IS infrastrukturu, podnikové aplikace a služby, vývoj softwaru na zakázku, outsourcing, cloudové služby, integraci a poradenství, CAD/CAM/GIS aplikace a služby a opravy výpočetní techniky.
14. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

JUDr. Hynek Brom
I. místopředseda Úřadu

Obdrží
Mgr. Radovan Kubáč, advokát
Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.
Olivova 4
110 00 Praha 1
IDDS: dg4g4m5

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Právní moc: 8. 11. 2017.

[1] Společnost KKCG Investments vlastní [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] % a společnost BJOORGEA [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] % akcií ve společnosti BYW Czech.
[2] Tato společnost je výlučně kontrolovaná společností AutoCont Holding a po realizaci předmětné fúze má být nástupnickou společností fúzujících stran.
[3] Viz bod 5.2 Akcionářské smlouvy, list spisu č. 193.
[4] [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ]
[5] Viz list spisu č. 277.