UOHS S0416/2016
Rozhodnutí: S0416/2016/DP-49949/2016/820/ŠHl Instance I.
Věc Propan-butanové láhve
Účastníci Flaga s.r.o.
Typ správního řízení Zneužití dominantního postavení
Typ rozhodnutí nebylo prokázáno porušení §11 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb.
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 21. 12. 2016
Dokumenty dokument ke stažení 355 KB


Č. j.: ÚOHS-S0416/2016/DP-49949/2016/820/ŠHl

Brno : 20. prosince 2016Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0416/2016/DP, zahájeném dne 1. 6. 2016 z moci úřední dle § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění účinném ke dni zahájení správního řízení, ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění účinném do 30. 9. 2016, ve věci možného porušení § 11 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, jehož účastníkem je společnost Flaga s.r.o., se sídlem Hustopeče, Nádražní 47, PSČ 693 01, IČO 47917091, zastoupena JUDr. Robertem Nerudou, Ph.D., advokátem a dvokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů toto

ROZHODNUTÍ:
Ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0416/2016/DP nebylo prokázáno, že společnost Flaga s.r.o. , se sídlem Hustopeče, Nádražní 47, PSČ 693 01, IČO 47917091, porušila v období od 18. 8. 2011 do dne vydání tohoto rozhodnutí § 11 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb. , o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, jednáním, jež mělo spočívat v uplatňování rozdílných podmínek pro udělování souhlasu k plnění jí vlastněných propan-butanových lahví o hmotnosti 5 kg, 10 kg a 33 kg (včetně lahví označených ochrannou známkou Flaga) bez objektivně ospravedlnitelných důvodů vůči subjektům působícím v oblasti plnění a prodeje plynu v propan-butanových lahvích.

Odůvodnění
I. Zahájení a průběh správního řízení
1. V období od 4. 10. 2012 do 14. 2. 2013 obdržel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též Úřad ) celkem 17 stížností na jednání společnosti Flaga s.r.o., se sídlem Hustopeče, Nádražní 47, PSČ 693 01, IČO 47917091 (dále jen Flaga nebo účastník řízení ). Stěžovatelé, kterými byli převážně soutěžitelé působící v oblasti plnění a prodeje plynu v propan-butanových lahvích o hmotnosti 5 kg, 10 kg a 33 kg (dále jen PB lahve ), namítali, že účastník řízení svým jednáním, kdy zakazuje stěžovatelům plnit PB lahve ve vlastnictví společnosti Flaga a PB lahve označené ochrannou známkou Flaga, zneužívá svého dominantního postavení, které zaujímá na předcházejícím trhu vlastnictví PB lahví.
2. Úřad se těmito podněty zabýval a v rámci předběžného prošetření věci si vyžádal řadu podkladů a informací, a to jednak od účastníka řízení, od soutěžitelů působících v dané oblasti a dále od orgánů veřejné správy, jejichž působnosti se problematika vlastnictví PB lahví a prodeje plynu v těchto lahvích dotýká. Tyto podklady a informace tvoří součást spisového materiálu správního řízení sp. zn. ÚOHS-S0416/2016/DP. [1]
3. Po předběžném prošetření věci bylo dne 1. 6. 2016 zahájeno se společností Flaga správní řízení z moci úřední dle § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění účinném ke dni 1. 6. 2016 (dále jen správní řád ) ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění účinném ke dni 1. 6. 2016 (dále též zákon ) , a to pro možné porušení § 11 odst. 1 zákona.
4. Důvodnou indicií pro zahájení řízení ve věci možného porušení zákona byly zejména výše uvedené podněty stěžovatelů, jež obsahovaly písemné doklady nasvědčující podezření, že společnost Flaga v období nejméně od 18. 8. 2011 do zahájení správního řízení neudělila konkrétním subjektům z řad svých konkurentů v oblasti plnění a prodeje plynu v PB lahvích souhlas k plnění jí vlastněných PB lahví a lahví označených její ochrannou známkou, aniž by k tomu měla objektivně ospravedlnitelné důvody. Zároveň existovalo důvodné podezření, že jiným soutěžitelům byl tento souhlas ze strany společnosti Flaga udělen.
5. Možné porušení § 11 odst. 1 zákona spatřoval Úřad v tom, že společnost Flaga v posuzovaném období uplatňovala vůči subjektům působícím v oblasti plnění a prodeje plynu v PB lahvích rozdílné podmínky pro udělování souhlasu k plnění jí vlastněných PB lahví (včetně lahví označených ochrannou známkou Flaga), a to bez objektivně ospravedlnitelných důvodů.
6. Úřad současně se zahájením správního řízení provedl dne 1. 6. 2016 šetření na místě v obchodních prostorách společnosti Flaga.
7. V průběhu správního řízení si Úřad vyžádal podklady a informace od členů České asociace LPG [2] (dále jen ČALPG ) týkající se zákazu či případného souhlasu s plněním PB lahví ve vlastnictví společnosti Flaga (nebo PB lahví označených ochrannou známkou Flaga) včetně případné vzájemné komunikace v této věci.
8. Dále Úřad oslovil (i) Ministerstvo průmyslu a obchodu s žádostí o poskytnutí aktuálního seznamu subjektů, jež mají živnostenské oprávnění pro provozování řemeslné živnosti-montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob, a (ii) Celní správu ČR [3] s žádostí o poskytnutí aktuálního seznamu miniplníren zkapalněných ropných plynů, které při své činnosti používají tzv. hmotnostní průtokoměry. [4] Na základě údajů obdržených od Ministerstva průmyslu a obchodu a Celní správy ČR se Úřad obrátil s žádostí o poskytnutí podkladů a informací na 47 subjektů, jež podnikají v oblasti plnění a prodeje plynu v PB lahvích. Obsahově se jednalo o obdobné žádosti jako v případě výše uvedených žádostí adresovaných členům ČALPG; Úřad se oslovených soutěžitelů dotazoval, zda v posuzovaném období žádali společnost Flaga o udělení souhlasu plnit PB lahve v jejím vlastnictví (včetně lahví označených ochrannou známkou Flaga) a případně jestli obdrželi od společnosti Flaga souhlas či nesouhlas s plněním těchto PB lahví.
9. Účastník řízení měl po celou dobu vedení předmětného správního řízení možnost v souladu se správním řádem využívat svá procesní práva, zejména práva nahlížet do spisu a vyjadřovat v řízení své stanovisko. Dále bylo účastníku řízení umožněno seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu; účastník řízení se tohoto svého práva vzdal. [5]
II. Charakteristika účastníka řízení
10. Společnost Flaga je obchodní společnost zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10448. Předmětem podnikání společnosti Flaga jsou (i) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, (ii) montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny, (iii) montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny a (iv) výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW.
11. Flaga je předním poskytovatelem LPG [6] v České republice. Její produktové portfolio zahrnuje (i) zásobníky na LPG (Flaga nabízí jak pravidelné zásobování plynem, tak tvorbu projektové dokumentace, dovoz zásobníků, montážní práce a výchozí revize), (ii) propan a propan-butanové lahve (Flaga provádí plnění a prodej plynu v PB lahvích) a (iii) autoplyn (Flaga dodává LPG pro čerpací stanice).
12. Jediným společníkem společnosti Flaga je rakouská společnost Zentraleuropa LPG Holding GmbH, která je ze 100 % vlastněna rakouskou společností Flaga GmbH. Od roku 1999 je celá skupina Flaga součástí nadnárodní korporace UGI Corporation.
III. Zjištěné skutečnosti
13. V oblasti plnění a prodeje plynu v PB lahvích působí na území České republiky tři větší subjekty -Flaga, KRALUPOL [7] a PRIMAGAS [8] . Společně se společnostmi MOL [9] , HUNSGAS [10] , PROFER PLUS s.r.o. [11] a LA-TRANSGAS LNÁŘE s.r.o. [12] jsou tito soutěžitelé členy ČALPG. V dané oblasti působí dále desítky menších subjektů, přičemž přibližně 45 těchto menších subjektů je členem Českého svazu miniplníren PB lahví a čerpacích stanic LPG [13] (dále jen ČSMPB ).
14. Jednotlivé PB lahve byly historicky ve vlastnictví státního podniku Český plynárenský podnik s.p., což přímo vyplývalo z právní úpravy účinné do 31. 12. 1994. [14] Po zaplacení jistoty (zálohy) dostali koncoví zákazníci naplněné PB lahve do bezplatného užívání. Plnění a prodej plynu v PB lahvích potom probíhaly tak, že zákazník přinesl na prodejnu prázdnou lahev (za kterou již zaplatil zálohu dříve) a po zaplacení ceny plynu obdržel obratem (jinou) lahev naplněnou. Plnění a prodej plynu v PB lahvích tedy nebyly přímo spojeny s prodejem samotných PB lahví. Konečný zákazník si kupoval pouze plyn, avšak vždy v jiné lahvi, než kterou přinesl (zálohu přitom zaplatil pouze při prvním nákupu a dále platil pouze cenu plynu).
15. V rámci privatizace Českého plynárenského podniku (1994-1996) došlo k převodu vlastnictví PB lahví na společnosti, které se této privatizace účastnily. Na základě následných fúzí a akvizic se vlastníkem většiny těchto PB lahví stala společnost Flaga; dalšími vlastníky tzv. předprivatizačních lahví jsou potom společnosti PRIMAGAS a MOL. [15] V důsledku nedostatečné identifikace jednotlivých PB lahví, jež byly v průběhu privatizace převedeny na nové vlastníky, je ovšem dnes prakticky nemožné vlastníka konkrétní PB lahve uvedené na trh před rokem 1995 s jistotou určit. Z vyjádření členů ČSMPB dále vyplývá, že část PB lahví zakoupili tito soutěžitelé přímo od jejich výrobců v době, kdy vstoupili na trh, a část lahví zakoupili samotní spotřebitelé. [16] Přesto většina PB lahví nacházejících se na trhu nepochybně patří některé z privatizačních společností.
16. Otázka vlastnictví předprivatizačních PB lahví a s ní spojená problematika možného porušování majetkových práv a práv duševního vlastnictví jsou v současnosti předmětem soudních sporů, které doposud nebyly pravomocně skončeny. [17]
17. Přesto, že v průběhu let docházelo ke změnám ve vlastnictví PB lahví, princip plnění a prodeje plynu v PB lahvích zůstal v převážné většině případů stejný jako před rokem 1995 a koneční spotřebitelé tak i v současnosti vyměňují prázdné PB lahve za plné a prodejcům platí pouze cenu plynu.
18. K dnešnímu dni se na trhu v České republice nachází zhruba 2,6 milionu PB lahví. [18] Společnost Flaga vlastní cca 1,8 milionu PB lahví [19] , tj. asi 70 % všech PB lahví, jež se vyskytují v oběhu na trhu v České republice. Účastník řízení tuto skutečnost nikterak nerozporuje a sám odhaduje, že disponuje vlastnickým právem k přibližně 60-75 % PB lahví na českém trhu. [20]
19. Dne 18. 8. 2011 nabyl účinnosti zákon č. 211/2011 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) (dále jen energetický zákon ). Novelizované znění ustanovení § 3 energetického zákona uvádí, že: Plnění propan-butanových lahví bez souhlasu jejich vlastníka se zakazuje.
20. Dne 2. 12. 2011 začal účastník řízení rozesílat svým konkurentům v oblasti plnění a prodeje plynu v PB lahvích dopisy, ve kterých uvádí, že v souvislosti se změnou legislativy zakazuje adresátovi, aby plnil PB lahve, jež jsou ve vlastnictví společnosti Flaga, příp. PB lahve označené ochrannou známkou Flaga:
Vážení, obracíme se na Vás s upozorněním o možném porušování práv společnosti Flaga ( ), kterého byste se mohli dopouštět v případě, že plníte lahve ve vlastnictví Flaga. Dovolujeme si Vás upozornit, že ve smyslu § 3 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění (dále jen Energetický zákon ) je zakázáno plnit propan-butanové lahve bez souhlasu jejich vlastníka. S ohledem na bezpečnost nakládání s tlakovými lahvemi společnost Flaga dbá o to, aby tlakové lahve v jejím vlastnictví označené ochrannou známkou Flaga byly plněny výhradně jejich vlastníkem, tedy společností Flaga; třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu plnění tlakových lahví v jejím vlastnictví Flaga zakazuje. ( )
Dopisy obdobného znění odeslal účastník řízení také dne 22. 2. 2012, dne 25. 9. 2012 a dne 30. 10. 2012. [21]
21. Na základě podkladů získaných v průběhu předběžného šetření nabyl Úřad podezření, že účastník řízení výše uvedené zákazy plnit PB lahve zaslal pouze některým ze svých konkurentů působících v oblasti plnění a prodeje plynu v PB lahvích, případně, že některým soutěžitelům přímo či nepřímo udělil souhlas s plněním PB lahví ve vlastnictví společnosti Flaga (včetně lahví označených ochrannou známkou Flaga), a to bez objektivně ospravedlnitelných důvodů. Důvodnými indiciemi podporujícími tento závěr byly: (i) vyjádření zástupce ČSMPB, který se domnívá, že mezi členy ČALPG existuje dohoda o vzájemném plnění PB lahví, popřípadě, že alespoň někteří členové této asociace udělili jiným členům ČALPG souhlas k plnění jejich PB lahví; [22] (ii) nepoměr mezi počtem PB lahví vlastněných některými členy ČALPG a objemem jimi prodaného plynu v PB lahvích; [23] (iii) neuvedení společnosti KRALUPOL (tj. společnosti, která vlastní nezanedbatelný počet PB lahví a nadto zaujímá významné postavení v oblasti plnění a prodeje plynu v PB lahvích) v seznamu subjektů, kterým účastník řízení dle vlastního vyjádření rozeslal výše uvedené dopisy obsahující zákaz plnění PB lahví Flaga. [24]
22. V rámci správního řízení byli zvlášť osloveni též všichni ostatní členové ČALPG a zvlášť další soutěžitelé působící v oblasti plnění a prodeje plynu v PB lahvích. Z obdržených odpovědí vyplývá, že naprostá většina soutěžitelů působících v oblasti plnění a prodeje plynu v PB lahvích obdržela výše uvedené dopisy, kterými jim účastník řízení zakazoval plnit PB lahve ve vlastnictví společnosti Flaga a PB lahve označené ochrannou známkou Flaga. Zákazy nebyly doručeny pouze některým menším subjektům. Lze však předpokládat, že toto opomenutí ze strany účastníka řízení bylo způsobeno neúmyslně, a to nedostatkem informací o existenci všech soutěžitelů působících v dané oblasti. [25] V řízení bylo dále zjištěno, že předmětný zákaz byl udělen také společnosti KRALUPOL, a to přesto, že ve výše zmiňovaném seznamu [26] účastníka řízení tato společnost nebyla uvedena.
23. Dále Úřad ověřoval, zda účastník řízení neudělil některému ze soutěžitelů přímý či nepřímý souhlas (a to v jakékoliv formě a podobě) s plněním PB lahví společnosti Flaga (včetně lahví označených ochrannou známkou Flaga). Existence takového souhlasu nebyla v řízení prokázána. Všichni soutěžitelé oslovení Úřadem shodně uvedli, že buď o takový souhlas vůbec nežádali, nebo o souhlas k plnění předmětných PB lahví sice žádali, ale nebyl jim udělen.
24. Úřad se zabýval také tím, zda v posuzovaném období nedošlo u účastníka řízení k výraznějšímu nárůstu objemu jím prodaného plynu v PB lahvích (na úkor jiných soutěžitelů), což by potenciálně mohlo indikovat možné narušení soutěžního prostředí v dané oblasti. Z obdržených podkladů a informací však plyne, že v kontextu celkového objemu plynu prodaného v PB lahvích na území České republiky dochází od roku 2010 k neustálému poklesu objemu prodejů uskutečněných společností Flaga. [27]
25. Úřad nemá žádné další informace či důkazy, ze kterých by bylo možné dovodit, že účastník řízení nedůvodně uplatňoval vůči subjektům působícím v oblasti plnění a prodeje plynu v PB lahvích rozdílné podmínky pro udělování souhlasu k plnění jím vlastněných PB lahví (včetně lahví označených ochrannou známkou Flaga).

IV. Právní posouzení
26. Vzhledem k tomu, že v průběhu správního řízení nabyla dne 19. 10. 2016 [28] účinnosti novela zákona č. 143/2001 Sb., provedená zákonem č. 293/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též novela ), bylo nutné určit, které znění zákona č. 143/2001 Sb. bude Úřad aplikovat jednak na svůj postup v dalším průběhu správního řízení a jednak na posuzované jednání účastníka řízení.
27. Co se týče aplikace zákona č. 143/2001 Sb. na postup Úřadu v již zahájeném řízení, je třeba vyjít z čl. II novely, podle něhož se řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti novely, dokončí podle dosavadních právních předpisů, tj. zákona č. 143/2001 Sb. ve znění účinném do 30. 9. 2016. Úřad proto v tomto správním řízení postupoval i po nabytí účinnosti novely podle procesních ustanovení zákona č. 143/2001 Sb., ve znění zákona č. 360/2012 Sb. (účinného do 30. 9. 2016).
28. Dle ustanovení § 25a zákona č. 143/2001 Sb., ve znění účinném do 30. 9. 2016 se v řízení u Úřadu postupuje podpůrně podle správního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak. Správní řád byl v průběhu správního řízení dvakrát novelizován, avšak ani jedna z těchto novel neobsahovala přechodné ustanovení upravující postup správních orgánů v již zahájených řízeních. Úřad tedy v řízení postupoval vždy podle správního řádu ve znění účinném ke dni provedení jednotlivých procesních úkonů.
29. Pokud jde o aplikaci zákona č. 143/2001 Sb. na hmotněprávní otázky případu, Úřad konstatuje, že protiprávnost určitého jednání se posuzuje dle právní normy účinné v době spáchání deliktu, není-li pozdější právní úprava pro účastníka řízení příznivější. Za dobu spáchání deliktu se považuje okamžik jeho dokonání. Vzhledem k tomu, že k možnému porušení zákona má docházet od 18. 8. 2011 do současnosti (tj. do dne vydání tohoto rozhodnutí), je třeba na hmotněprávní posouzení jednání účastníka řízení aplikovat zákon č. 143/2001 Sb., ve znění účinném ke dni vydání tohoto rozhodnutí, tj. ve znění zákona č. 293/2016 Sb . Podmínky dominantního postavení soutěžitele a jeho zneužívání nebyly tímto zákonem dotčeny.
30. Úřad konstatuje, že skutečnosti zjištěné v rámci předběžného šetření v oblasti plnění a prodeje plynu v PB lahvích vedly k podezření, že mohlo dojít ke zneužití dominantního postavení ze strany účastníka řízení.
31. Podnikání v oblasti plnění a prodeje plynu v PB lahvích je ze své podstaty přímo závislé na možnosti nakládat s PB lahvemi. Účastník řízení přitom vlastní cca 70 % PB lahví nacházejících se na trhu v České republice, což mu umožňuje v jisté míře ovlivňovat také působení jiných soutěžitelů na trhu. Na základě podkladů obdržených ve správním řízení (včetně podkladů a informací získaných při místním šetření) však Úřad dospěl k závěru, že výše uvedené podezření na zneužití dominantního postavení nebylo v rámci správního řízení potvrzeno.
32. Účastník řízení nerozporuje, že soutěžitelům působícím v oblasti plnění a prodeje plynu v PB lahvích posílal výše uvedené zákazy plnění jím vlastněných PB lahví a PB lahví označených jeho ochrannou známkou. Z účastníkem řízení předloženého seznamu adresátů [29] těchto dopisů však plyne, že se jednalo o zákaz plošný, který měl dopadat na všechny subjekty působící v dané oblasti. Na základě Úřadem provedeného šetření bylo zjištěno, že předmětné zákazy nebyly doručeny pouze některým menším subjektům, což je vzhledem k neexistenci veřejně přístupného seznamu soutěžitelů podnikajících v oblasti plnění a prodeje plynu v PB lahvích pochopitelné a tuto neznalost nelze účastníku řízení přičítat k tíži. Nadto ze samotného neupozornění na zákaz plnění PB lahví Flaga nelze bez dalšího dovozovat, že jiným subjektům bylo plnění těchto PB lahví dovoleno. Z provedeného šetření dále vyplynulo, že žádnému soutěžiteli nebyl ze strany účastníka řízení udělen přímý či nepřímý souhlas (a to v jakékoliv formě a podobě) s plněním PB lahví společnosti Flaga (včetně lahví označených ochrannou známkou Flaga). Ze zjištěných skutečností tudíž nelze dovozovat, že by účastník řízení přistupoval k některým soutěžitelům odlišně než k jiným.
33. Vzhledem k výše uvedenému nebylo nutné, aby se Úřad detailně zabýval vymezením dotčených relevantních trhů, a tudíž ani následnou analýzou postavení účastníka řízení na těchto trzích. Úřad proto uzavírá, že v rámci správního řízení nebylo prokázáno, že by se účastník řízení dopustil porušení § 11 odst. 1 zákona , ve smyslu předmětu zahájeného správního řízení. Proto Úřad rozhodl v souladu s § 67 odst. 1 správního řádu tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
V. Náklady řízení
34. Podle § 79 odst. 5 správního řádu uloží správní orgán účastníku řízení povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou, pokud vyvolal správní řízení porušením své právní povinnosti. Vzhledem k tomu, že Úřad v rámci správního řízení sp. zn. ÚOHS-S0416/2016/DP dospěl k závěru, že nebylo prokázáno porušení zákazu stanoveného v § 11 odst. 1 zákona, není na místě ukládat účastníku správního řízení povinnost hradit náklady řízení paušální částkou dle prováděcího předpisu.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 152 odst. 1 a odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

JUDr. Hynek Brom
I. místopředseda Úřadu

Obdrží:
Vážený pan
JUDr. Robert Neruda, Ph.D., advokát
Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners s.r.o.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1

Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

[1] Konkrétně se jedná o podklady a informace obsažené v souvisejících spisech, jež jsou vedeny pod sp. zn.: ÚOHS-P1001/2012/OS, ÚOHS-P1090/2012/DP, ÚOHS-P1091/2012/DP, ÚOHS-P1092/2012/DP, ÚOHS-P1093/2012/DP, ÚOHS-P1094/2012/DP, ÚOHS-P1095/2012/DP, ÚOHS-P1096/2012/DP, ÚOHS-P1097/2012/DP, ÚOHS-P1098/2012/DP, ÚOHS-P1113/2012/DP, ÚOHS-P1114/2012/DP, ÚOHS-P1115/2012/DP, ÚOHS-P1123/2012/DP, ÚOHS-P1124/2012/DP, ÚOHS-P1160/2012/DP, ÚOHS-P136/2013/DP.
[2] Česká asociace LPG (CALPG), z.s., se sídlem Riedlova 919, Desná III, 468 61 Desná, IČO 27008631. Konkrétně se jednalo o společnosti: LA-TRANSGAS LNÁŘE s.r.o., se sídlem Lnáře 243, okres Strakonice, PSČ 38742, IČO 25643924; PRIMAGAS s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 30, PSČ 14000, IČO 47118008; HUNSGAS s.r.o., se sídlem Franzova 830/125, Maloměřice, 614 00 Brno, IČO 25277715; KRALUPOL a.s., se sídlem Jandova 10/3, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO 49679597 a PROFER PLUS s.r.o., se sídlem Panelová 1166, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO 25942468
[3] Prostřednictvím Generálního ředitelství cel.
[4] Z ustanovení § 60 odst. 14 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů plyne povinnost osob, které ve volném daňovém oběhu plní zkapalněné ropné plyny do tlakových nádob za účelem prodeje pro výrobu tepla, používat tzv. hmotnostní průtokoměr , jehož neoddělitelnou součástí je elektronická evidence vydaných zkapalněných ropných plynů.
[5] Viz list č. 397 spisu sp. zn. ÚOHS-S0416/2016/DP.
[6] LPG je označení pro zkapalněné ropné plyny. Nejčastěji se jedná o propan, butan a jejich směsi.
[7] KRALUPOL a.s ., se sídlem Praha 9, Jandova 10/3, IČO 49679597 (dále jen KRALUPOL ).
[8] PRIMAGAS s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 30, IČO 47118008 (dále jen PRIMAGAS ).
[9] MOL Česká republika, s.r.o., se sídlem Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1 , IČO 49450301 (dále jen MOL ); dříve Eni Česká republika, s.r.o., se sídlem Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, IČO 40764176.
[10] HUNSGAS s.r.o., se sídlem Franzova 830/125, Maloměřice, 614 00 Brno, IČO 25277715 (dále jen HUNSGAS ).
[11] PROFER PLUS s.r.o., se sídlem Panelová 1166, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO 25942468 (dále jen PROFER PLUS ).
[12] LA-TRANSGAS LNÁŘE s.r.o., se sídlem Lnáře 243, okres Strakonice, PSČ 38742, IČO 25643924 (dále jen LA-TRANSGAS LNÁŘE ).
[13] Český svaz miniplníren PB lahví a čerpacích stanic LPG, se sídlem Fetrovská 864/9, Dejvice, 160 00 Praha, IČO 22728503, spolek.
[14] Viz § 24 vyhlášky federálního ministerstva paliv a energetiky ze dne 23. listopadu 1979 č. 140/1979 Sb., o dodávce topných plynů obyvatelstvu: Láhve o hmotnosti náplně 5 kg a větší dodavatel odběrateli zapůjčuje.
[15] Viz list č. 698 spisu sp. zn. ÚOHS-P1090/2012/DP.
[16] Viz list č. 2 spisu sp. zn. ÚOHS-P1090/2012/DP. Srov. také další podněty členů ČSMPB vedené pod sp. zn. ÚOHS-P1001/2012/OS, ÚOHS-P1091/2012/DP, ÚOHS-P1092/2012/DP, ÚOHS-P1093/2012/DP, ÚOHS-P1094/2012/DP, ÚOHS-P1095/2012/DP, ÚOHS-P1096/2012/DP, ÚOHS-P1097/2012/DP, ÚOHS-P1098/2012/DP, ÚOHS-P1113/2012/DP, ÚOHS-P1114/2012/DP, ÚOHS-P1115/2012/DP, ÚOHS-P1123/2012/DP, ÚOHS-P1124/2012/DP, ÚOHS-P1160/2012/DP, ÚOHS-P136/2013/DP. Značné investice do nových PB lahví potom vložila společnost KRALUPOL, která v současnosti vlastní více než 100 000 ks PB lahví (viz list č. 493 spisu sp. zn. ÚOHS-P1090/2012/DP) .
[17] Primárně jde o spor mezi účastníkem řízení a společností TOMEGAS s.r.o., se sídlem Milevsko, Táborská 260, okres Písek, PSČ 39901, IČO 25174363 vedený u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 2 Cm 64/2012, resp. navazující odvolací řízení vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 3 Cmo 215/2016.
[18] Viz list č. 730 spisu sp. zn. ÚOHS-P1090/2012/DP. Srov. také vyjádření účastníka řízení na listu č. 763 spisu sp. zn. ÚOHS-P1090/2012/DP.
[19] Viz list č. 287 spisu sp. zn. ÚOHS-P1090/2012/DP.
[20] Viz list č. 763 spisu sp. zn. ÚOHS-P1090/2012/DP.
[21] Viz např. list č. 130-138 spisu sp. zn. ÚOHS-S0416/2016/DP.
[22] Viz list č. 422 spisu sp. zn. ÚOHS-P1090/2012/DP.
[23] Zejména u společnosti KRALUPOL, která vlastní cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] % PB lahví, avšak podíl plynu prodaného touto společností v PB lahvích představuje zhruba [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] % z celkového objemu plynu prodaného v PB lahvích na území České republiky.
[24] Viz list č. 833 spisu sp. zn. ÚOHS-P1090/2012/DP.
[25] Seznam subjektů působících v oblasti plnění a prodeje plynu v PB lahvích není veřejně dostupný. Úřad si vyžádal informace od subjektů uvedených v seznamu plníren tlakových nádob, který byl Úřadu poskytnut Generálním ředitelstvím cel. Z vyjádření Generálního ředitelství cel však plyne, že se jedná o seznam neúplný (přesto pro účely tohoto správního řízení vyhovující).
[26] Viz list č. 833 spisu sp. zn. ÚOHS-P1090/2012/DP.
[27] Viz list č. 900 spisu sp. zn. ÚOHS-P1090/2012/DP a list č. 393 spisu sp. zn. ÚOHS-S0416/2016/DP.
[28] Pozn. Konkrétní ustanovení pak nabyla účinnosti 1. 10. 2016 (tj. dnem nabytí účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek).
[29] Účastník řízení tento seznam předložil Úřadu v rámci šetření podnětu vedeného pod sp. zn. ÚOHS-P1090/2012/DP jako součást svého vyjádření ze dne 5. 12. 2014.